Bankowość

Bankowość detaliczna

Bankowość detaliczna

Bankowość detaliczna

Jan Koleśnik redakcja naukowa

Publikacja poświęcona została bankowości detalicznej, uwzględniającą najnowsze zmiany w tym obszarze, dotyczące m.in. przeciwdziałania lichwie, regulacji kredytu konsumenckiego, czy też odwróconego kredytu hipotecznego. Szczególne miejsce zajmują w niej nowoczesne produkty bankowe, takie jak instrumenty płatnicze oraz wciąż nowe na polskim rynku formy świadczenia usług bankowych, np. private banking. Książka prezentuje przy tym tematykę związaną z bankowością detaliczną zarówno od strony bank..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Projekcja inflacji banku centralnego. Na skraju podejścia strategicznego i technicznego

Projekcja inflacji banku centralneg...

Projekcja inflacji banku centralnego. Na skraju podejścia strategiczne...

Karolina Tura

Tematyka książki dotyczy projekcji inflacji publikowanych przez banki centralne wdrażające strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI), w szczególności przez Bank Anglii, Norwegii, Narodowy Bank Szwecji oraz Narodowy Bank Czech. Zagadnienie to ujęto w monografii w ramach trzech zazębiających się obszarów: tworzenia oraz budowy projekcji inflacji, funkcji, jaką pełnią one w procesie decyzyjnym komitetów monetarnych (svenssonowska koncepcja strategii BCI), a także oceny ich wiarygodności. Aut..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym

Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy,...

Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynk...

Paweł Niedziółka redakcja naukowa

Publikacja stanowi prezentację najważniejszych problemów współczesnej bankowości inwestycyjnej. Książka zawiera refleksje nad kierunkami rozwoju poszczególnych obszarów bankowości inwestycyjnej z uwzględnieniem zmieniającego się otoczenia rynkowego i regulacyjnego oraz konieczności przemyślenia na nowo koncepcji maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, argumentów za odseparowaniem bankowości inwestycyjnej od depozytowo-kredytowej oraz modelu issuer pays w kontekście źródeł finansowania działal..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Bankowość korporacyjna. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone

Bankowość korporacyjna. Wydanie 2 z...

Bankowość korporacyjna. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone

Maciej S. Wiatr redakcja naukowa

Bankowość korporacyjna w szerokim ujęciu obejmuje zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na rzecz różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wąskim rozumieniu bankowość korporacyjna koncentruje się jednak najczęściej na obsłudze wybranych podmiotów, najbardziej znaczących z punktu widzenia strategii banku. Podręcznik odnosi się do węższego ujęcia bankowości korporacyjnej, choć charakterystyka niektórych produ..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Europejska unia bankowa

Europejska unia bankowa

Europejska unia bankowa

redaktor naukowy Małgorzata Zaleska

Publikacja odnosi się do bardzo aktualnych i daleko idących reform europejskiego sektora bankowego wprowadzonych w odpowiedzi na ostatni kryzys finansowy. Treści zawarte w książce nie ograniczają się tylko do prezentacji i oceny wdrażanej reformy określanej mianem unii bankowej, ale odnoszą się również do koncepcji docelowego kształtu strefy euro, możliwości godzenia interesów polityki pieniężnej i nadzorczej, optymalnego regulowania sektora bankowego i funkcjonowania agencji ratingowych. Współ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne

Adekwatność kapitałowa banków. Stan...

Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne

Jan Koleśnik

Autor publikacji porusza aktualną i niezwykle istotną problematykę zmian w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej banków, wynikających z wejścia w życie od 1 stycznia 2014 r. unijnego pakietu regulacji CRD IV, stanowiącego m.in. podstawę licencjonowania oraz nadzorowania działalności bankowej na terenie Unii Europejskiej. Książka koncentruje się na czterech kluczowych obszarach pomiaru i oceny adekwatności kapitałowej w świetle uregulowań pakietu CRD IV: - rachunku funduszy własnych, - ws..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Bankowość wczoraj i dziś

Bankowość wczoraj i dziś

Bankowość wczoraj i dziś

Małgorzata Białas, Zbigniew Mazur

We współczesnym świecie system bankowy jest w zasadzie najpoważniejszym elementem, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki i stanowi podstawowe ogniwo pośredniczące w procesie wymiany pomiędzy dostawcami dóbr i usług a odbiorcami (konsumentami) tychże, zapewniając w sposób nieskomplikowany i bezpieczny przepływ pieniądza między stronami uczestniczącymi w tej wymianie. Zatem podstawowa znajomość struktury, organizacji i funkcjonowania systemu bankowego oraz jego uwarunkowań staje się ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością

Asymetryczne relacje banku i przeds...

Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłoś...

Jacek Nowak

W pracy podjęto ważką tematykę relacji bank – przedsiębiorstwo na tle zagrożenia upadłością. Zagadnienie kryzysu w przedsiębiorstwie, kryteria oceny zagrożeń i wykorzystywane narzędzia analityczne stanowiły podstawę do podjęcia próby spojrzenia na współdziałanie tych podmiotów. W publikacji zestawiono wybrane rozważania dotyczące spojrzenia na niesymetryczne ramy współdziałania banku i przedsiębiorstwa. Zagadnienia te podejmowane są na tle ryzyka pogorszenia się sytuacji w przedsiębiorstwie, ..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Unia bankowa

Unia bankowa

Unia bankowa

Małgorzata Zaleska redakcja naukowa

Monografia omawia wyzwania związane z unią bankową, wskazuje zalety i wady proponowanych rozwiązań, szanse i zagrożenia wynikające z niej dla polskiego sektora bankowego, a ponadto wzbogacona została próbą prezentacji modelowych, optymalnych rozwiązań w zakresie sieci bezpieczeństwa...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata

Kryzys finansowy i jego skutki dla ...

Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata

Artur Paździor

Książka ma na celu zbadanie, w jakim stopniu panujący kryzys finansowy (subprime) wpłynął na kondycję finansową polskich i światowych przedsiębiorstw...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne

Współczesny system bankowy. Ujęcie ...

Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne

Joanna Świderska redakcja naukowa

Prezentowane opracowanie składa się z trzech komplementarnych części, z których każda analizuje jeden z najważniejszych segmentów współczesnego systemu bankowego. Część pierwsza zawiera opis uwarunkowań, etapów rozwoju i sposobu funkcjonowania polskiego systemu gwarantowania depozytów, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na kształtowanie stabilności polskiego sektora bankowego. Część druga analizuje organizację i działania podejmowane przez nadzór finansowy w kontekście wpływu nowych rozwi..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty

Bank centralny w Polsce. Wybrane as...

Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty

Joanna Świderska redakcja naukowa

Prezentowana publikacja obejmuje analizę wybranych aspektów funkcjonowania banku centralnego w Polsce i jego relacji z otoczeniem, szczególnie istotnych z punktu widzenia bieżącej sytuacji politycznej i makroekonomicznej. Opracowanie zawiera przy tym znaczny zasób wiedzy oraz informacji analitycznych, będących praktycznym wyrazem prowadzonych rozważań teoretycznych. Pierwsze dwa rozdziały omawiają zagadnienia związane z funkcjonowaniem banku centralnego w gospodarce rynkowej, którego podstawo..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Wiarygodność banku centralnego 50% rabatu

Wiarygodność banku centralnego 50% ...

Wiarygodność banku centralnego 50% rabatu

Joanna Mackiewicz-Łyziak

Wiarygodność banku centralnego stała się istotną charakterystyką uwzględnianą we współczesnej makroekonomii. Koncepcje teoretyczne dotyczące problematyki wiarygodności banku centralnego prowadzą do wniosku, że poprawia ona skuteczność realizowanej polityki pieniężnej. W książce zaprezentowano dorobek literatury światowej – teoretycznej i empirycznej – poświęconej wiarygodności banku centralnego. Obejmuje ona zarówno modele teoretyczne uwzględniające dynamiczną niespójność w czasie polityki pi..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Bankowe umowy przedsiębiorców

Bankowe umowy przedsiębiorców

Bankowe umowy przedsiębiorców

Mariusz Korpalski

Książka opiera się na doświadczeniach w pracy autora z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Omówiono w niej normy regulujące zawieranie, zmiany i wykonywanie bankowych umów przedsiębiorców w oparciu o dorobek orzecznictwa i literatury cywilistycznej. Wbrew funkcjonującemu powszechnie przekonaniu, zasada pacta sunt servanda nie wyczerpuje treści norm prawa bankowego w obrocie business to business. O ile regulacje bankowego prawa konsumenckiego przeżyły w ostatnich latach burzliwy rozwój (m.in. ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym

Teoria kreowania wartości dla akcjo...

Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przeję...

Zbigniew Korzeb

Za główny cel pracy przyjęto usystematyzowanie i rozwinięcie teorii kreowania wartości dla akcjonariuszy jako implikacji dokonywanych transakcji fuzji i przejęć banków komercyjnych w polskim sektorze bankowym...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pokazuje 16 do 30 z 42 (3 Stron)