• Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Autor: redakcja naukowa Piotr Czapiewski Paweł Niedziółka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-163-4
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 263/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona została zasadom inwestowania w instrumenty finansowe, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie w tym celu teorii portfelowej. Książka powstała pod redakcją pracowników Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, we współpracy z nauczycielami akademickimi, doktorantami oraz praktykami zarządzającymi aktywami na polskim rynku finansowym.

Autorzy, w oparciu o współczesną teorię rynków finansowych, przygotowali publikację dedykowaną naukowcom specjalizującym się w problematyce inwestowania na rynkach finansowych, zarządzającym aktywami w Polsce, doktorantom oraz studentom uczelni ekonomicznych, zarówno na poziomie magisterskim, jak i podyplomowym. Intencją autorów było przedstawienie  w sposób przejrzysty i kompleksowy zagadnień związanych z inwestowaniem wolnych środków pieniężnych w instrumenty finansowe, akcentując  jednocześnie uwarunkowania skuteczności zaprezentowanych metod analizy i strategii inwestycyjnych. Rozważania teoretyczne zilustrowano  licznymi przykładami, prezentującymi możliwości wykorzystania teorii w praktyce podejmowania decyzji inwestycyjnych.

SPIS TREŚCI
   
WSTĘP
 
1. Podstawowe klasy aktywów wchodzące w skład portfeli inwestycyjnych   

Marek Kempny, Andrzej Krysia

1.1. Akcje
1.1.1. Rodzaje akcji
1.1.2. Instrumenty związane z akcjami
1.1.3. Płynność rynku akcji
1.1.4. Akcje jako klasa aktywów inwestycyjnych
1.1.5. Wartość nominalna, cena emisyjna, cena rynkowa i wartość akcji
1.1.6. Horyzont inwestycyjny
1.1.7. Informacja i nadzór nad rynkiem
1.2. Obligacje
1.2.1. Istota obligacji jako klasy aktywów inwestycyjnych
1.2.2. Rodzaje obligacji
1.2.3. Podstawowe cechy inwestycji w obligacje
1.3. Inwestowanie w nieruchomości
1.3.1. Cechy nieruchomości jako aktywa inwestycyjnego
1.3.2. Inwestowanie bezpośrednie a inwestowanie pośrednie
1.3.3. Kalkulacja dochodowości inwestycji w nieruchomość
1.4. Inwestycje typu private equity
1.4.1. Pomiar efektywności funduszy private equity
1.4.2. Wyniki funduszy private equity
Bibliografia

2. Rentowność i ryzyko instrumentów finansowych   
Paweł Niedziółka

2.1. Neutralna i negatywna koncepcja ryzyka
2.2. Taksonomia ryzyka w obrocie instrumentami finansowymi
2.3. Ryzyko inwestowania a kapitał inwestora
2.4. Zasadność analizy cen oraz stóp zwrotu
2.5. Typologia stóp zwrotu z pojedynczych instrumentów finansowych
2.6. Pomiar ryzyka rynkowego
2.6.1. Mierniki zmienności
2.6.2. Mierniki wrażliwości
2.6.3. Mierniki zagrożenia
2.7. Ryzyko ekstremalne
2.8. Pomiar rentowności inwestycji skorygowany o ryzyko kredytowe – przykład RAROC
Bibliografia
 
3. Analiza techniczna i fundamentalna   
Krzysztof Borowski

3.1. Analiza techniczna (AT)
3.1.1. Rodzaje wykresów w analizie technicznej
3.1.2. Rysowanie trendów na wykresach analizy technicznej
3.1.3. Znaczenie wolumenu obrotu w analizie technicznej
3.1.4. Formacje cenowe
3.1.5. Zastosowanie średnich ruchomych w analizie technicznej
3.1.6. Poziomy wsparcia i oporu
3.1.7. Inne japońskie metody analizowania wykresów oraz metoda kółko i krzyżyk
3.1.8. Wskaźniki i oscylatory
3.2. Analiza fundamentalna (AF)
3.3. Metody wyceny akcji
3.3.1. Metody księgowe
3.3.2. Metoda opcyjna
3.3.3. Metody mnożnikowe
3.3.4. Metody dochodowe
3.4. Analiza międzyrynkowa
3.5. Modele matematyczne
Bibliografia
 
4. Proces zarządzania portfelem a polityka inwestycyjna   
Jacek Starobrat

4.1. Proces zarządzania portfelem inwestycyjnym
4.2. Rola polityki inwestycyjnej w całym cyklu zarządzania portfelem inwestycyjnym
4.3. Etapy zarządzania portfelem inwestycyjnym
4.3.1. Faza planowania
4.3.2. Realizacja strategii – taktyka inwestycyjna
4.3.3. Monitoring oraz ocena efektywności zarządzania portfelem – rozliczenie realizacji strategii
Bibliografia
 
5. Teoretyczne aspekty wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego   
Piotr Czapiewski

5.1. Oczekiwana stopa zwrotu z portfela inwestycyjnego
5.2. Odchylenie standardowe i wariancja stopy zwrotu z portfela instrumentów finansowych
5.3. Portfele złożone z dwóch instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem, pocisk Markowitza, granica efektywna
5.4. Portfele złożone z wielu instrumentów finansowych obarczonych ryzykiem
5.5. Analiza portfeli inwestycyjnych w warunkach dostępności waloru wolnego  od ryzyka
5.6. Wybór portfela inwestycyjnego
5.7. Parametry portfela instrumentów finansowych denominowanych w walucie obcej
5.8. Teoria wyboru portfela optymalnego a praktyka
Bibliografia
 
6. Modele równowagi rynku kapitałowego   
Arkadiusz Orzechowski

6.1. Model jednoczynnikowy jako uproszczenie teorii H. Markowitza
6.2. Linia charakterystyczna papieru wartościowego (SCL)
6.3. Wartość oczekiwana i wariancja stopy zwrotu w modelu W. Sharpe’a
6.4. Równowaga ogólna
6.5. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)
6.6. Problem błędu wzorca
6.7. Teoria arbitrażu cenowego
Bibliografia

7. Zarządzanie portfelem akcji   
Kamil Stolarski

7.1. Znaczenie zarządzania portfelem akcji dla zarządzania portfelem
7.2. Koncepcje zarządzania akcjami
7.3. Zarządzanie pasywne
7.4. Zarządzanie aktywne
7.5. Style inwestycyjne
7.6. Analiza indukcyjna i analiza dedukcyjna
7.7. Analiza spółek wykonywana przez firmy inwestycyjne (buy side) i biura maklerskie (sell side)
7.8. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne
7.9. Fundusze absolutnej stopy zwrotu
7.10. Argumenty przeciwko aktywnej selekcji akcji do portfela
Bibliografia
 
8. Teoretyczne aspekty zarządzania portfelem obligacji   
Izabela Pruchnicka-Grabias

8.1. Stopa dyskonta i stopa rentowności obligacji
8.2. Znaczenie stóp procentowych dla dochodowości uzyskiwanej z obligacji
8.3. Podstawowe parametry obligacji istotne w zarządzaniu portfelem tych instrumentów
8.3.1. Okres zwrotu z inwestycji w obligacje
8.3.2. Stopa dochodu w terminie do wykupu (Yield-To-Maturity)
8.3.3. Stopy spot a stopy forward
8.3.4. Wartość bieżąca obligacji
8.4. Klasyczne możliwości zarządzania portfelem obligacji
8.4.1. Strategia uodpornienia portfela (immunizacji)
8.4.2. Strategia harmonizacji
8.4.3. Strategia wykorzystująca prognozy zmian krzywych dochodowości
8.4.4. Wykorzystanie analizy portfelowej Markowitza do zarządzania ryzykiem obligacji
8.5. Zarządzanie portfelem obligacji za pomocą instrumentów pochodnych
8.6. Inne metody zarządzania portfelem obligacji
8.7. Wybrane aspekty zarządzania obligacjami zamiennymi i wymiennymi
Bibliografia

9. Zarządzanie portfelem obligacji w praktyce   
Marcin Żółtek

9.1. Między teorią a praktyką
9.2. Zewnętrze uwarunkowania w zarządzaniu portfelem obligacji
9.3. Obligacja a portfel obligacji. Podstawowe parametry portfela obligacji
9.3.1. Basis Point Value (BPV)
9.3.2. Duracja modyfikowana portfela
9.3.3. YTM portfela
9.3.4. Duracja to za mało. Convexity
9.4. Indeksy obligacji. Dobór właściwego benchmarku
9.5. Replikacja indeksu portfelem obligacji
Bibliografia
 
10. Ocena ryzyka kredytowego w procesie inwestowania w papiery wartościowe   
Michał Zimoński

10.1. Źródła informacji o ryzyku kredytowym
10.2. Wykorzystanie wewnętrznych źródeł informacji o kontrahencie przez inwestorów instytucjonalnych
10.3. Wykorzystanie zewnętrznych źródeł informacji o kontrahencie przez inwestorów instytucjonalnych
10.4. Wykorzystanie zewnętrznych informacji o kontrahencie przez inwestorów indywidualnych – źródła informacji o ryzyku kredytowym spółki publicznej
10.5. Rating jak narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych
10.6. Analizy sektorowe
Bibliografia
 
11. Ocena efektywności zarządzania portfelem papierów wartościowych   
Mariusz Staniszewski

11.1. Analiza wyniku inwestycyjnego portfela papierów wartościowych
11.2. Analiza ryzyka portfela papierów wartościowych
11.3. Analiza wskaźników uwzględniających stopę zwrotu oraz ryzyko
11.4. Analiza powtarzalności wyniku inwestycyjnego
11.5. Analiza źródeł wyniku inwestycyjnego (performance attribution)
11.6. Podsumowanie
Bibliografia

redakcja naukowa

Piotr Czapiewski

dr, adiunkt w Instytucie Bankowości SGH, Zarządzający Portfelem Akcji w Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A., doradca inwestycyjny.

Książki tego autora

Paweł Niedziółka

Dr hab. prof. SGH Paweł Niedziółka w 1998 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów, zaś w 2010r. stopień doktora habilitowanego.      
Od 01.01.1999 r. do 30.04.2013 r. zatrudniony w Katedrze Bankowości SGH, od 01.05.2013 r. w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych, a od października 2014 r. w Instytucie Bankowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, w którym pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Redaktor tematyczny (finanse) Czasopisma Komitetu Nauk o Finansach PAN "Finanse", członek Komitetu Recenzentów Journal of Banking and Financial Economics.  Łącząc pracę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium S.A. (poprzednio związany z Credit Lyonnais i Bankgesellschaft Berlin). Członek Polskiego Stowarzyszenia Bankowości i Finansów, Stowarzyszenia TOP TEN, posiada dyplom London Chamber of Commerce and Industry Level III, wyróżniony przez Rektora SGH za najlepszy wynik egzaminu wstępnego (98 punktów na 100), Laureat II Nagrody w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną (I nagrody nie przyznano), Ekspert PARP, Członek Rady Nadzorczej Grupy Kęty SA. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane