• Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne

Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne

 • Autor: Joanna Świderska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-769-1
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 324/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 52.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowane opracowanie składa się z trzech komplementarnych części, z których każda analizuje jeden z najważniejszych segmentów współczesnego systemu bankowego. Część pierwsza zawiera opis uwarunkowań, etapów rozwoju i sposobu funkcjonowania polskiego systemu gwarantowania depozytów, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na kształtowanie stabilności polskiego sektora bankowego. Część druga analizuje organizację i działania podejmowane przez nadzór finansowy w kontekście wpływu nowych rozwiązań europejskich na polski sektor bankowy. Część trzecia zawiera analizę przesłanek i uwarunkowań polityki monetarnej oraz ich wpływu na kształt systemu operacyjnego polskiego banku centralnego. W tym kontekście podjęta została również próba modelowego ujęcia działań realizowanych przez trzy banki centralne (USA, UE, Polska) w procesie przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu ostatnich lat, który przyczynił się do znacznej ewolucji wskazanych segmentów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Atutem publikacji pozostaje aktualność poruszanych problemów, a także kompleksowość rozważań teoretycznych o dużym stopniu szczegółowości, popartych szeroką analizą danych empirycznych.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. System gwarantowania depozytów

Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia systemów ochrony depozytów
Agnieszka Stelmach

1.1. Stabilność sektora bankowego
1.1.1. Rola banków w systemie finansowym
1.1.2. Przyczyny upadłości banków a ryzyko kryzysu finansowego
1.1.3. Negatywne zjawiska związane z funkcjonowaniem banków
1.1.4. Zaangażowanie instytucji publicznych w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa banków
1.2. Systemy gwarantowania depozytów w różnych systemach bankowych
1.2.1. Przesłanki i etapy powstawania systemów gwarantowania depozytów
1.2.2. Modele systemów ochrony depozytów
1.2.3. Zalety i wady poszczególnych systemów gwarantowania depozytów
1.3. Formalnoprawne aspekty funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów

Rozdział 2. System gwarantowania depozytów w Polsce
Agnieszka Stelmach

2.1. Próby zapewnienia stabilności polskiego sektora bankowego w latach 90. XX wieku
2.2. Powstanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2.2.1. Podstawy prawne działalności BFG
2.2.2. Cele i zadania BFG
2.3. Struktura organizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2.3.1. Rada i Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2.3.2. Kompetencje organów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2.4. Gospodarka finansowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2.4.1. Zasady gospodarki finansowej
2.4.2. Źródła finansowania działalności BFG

Rozdział 3. Zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Agnieszka Stelmach

3.1. Działalność gwarancyjna BFG
3.1.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres gwarancji
3.1.2. Wysokość wypłat środków gwarantowanych
3.1.3. Procedura wypłat środków gwarantowanych
3.2. Działalność pomocowa BFG
3.2.1. Udzielanie pomocy bankom zagrożonym upadłością
3.2.2. Wspieranie procesów konsolidacyjnych banków spółdzielczych
3.2.3. Monitorowanie wykorzystanej pomocy
3.3. Działalność analityczna BFG
3.4. Współpraca krajowa i międzynarodowa

Rozdział 4. Analiza działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 1995–2010
Agnieszka Stelmach

4.1. Realizacja funkcji gwarancyjnej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
4.1.1. Kształtowanie wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych
4.1.2. Wypłata środków gwarantowanych
4.2. Realizacja funkcji pomocowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
4.2.1. Analiza działalności w zakresie przeciwdziałania upadłości banków
4.2.2. Analiza działalności w zakresie procesów konsolidacyjnych banków spółdzielczych
4.3. Efektywność działalności pomocowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Część II. System nadzoru finansowego

Rozdział 5. Europejski System Nadzoru Finansowego jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego
Magdalena Kasprzak

5.1. Architektura sieci bezpieczeństwa w Europie
5.1.1. Bezpieczeństwo systemu finansowego
5.1.2. Europejski Bank Centralny
5.1.3. Systemy gwarantowania depozytów
5.1.4. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego
5.2. Geneza i idea powstania Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego
5.2.1. Nadzór finansowy na szczeblu krajowym
5.2.2. Nadzór finansowy na szczeblu Unii Europejskiej
5.2.3. ESNF jako odpowiedź na światowy kryzys finansowy 2007–2009

Rozdział 6. Organizacja Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego
Magdalena Kasprzak

6.1. Prawne aspekty funkcjonowania ESNF
6.2. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Bard – ESRB)
6.2.1. Organizacja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
6.2.2. Cel i zadania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego
6.3. Europejskie Urzędy Nadzoru (European Supervisory Authorities – ESA)
6.3.1. Struktura organizacyjna ESA
6.3.2. Zadania i zakres uprawnień ESA
6.3.3. Procedury decyzyjne i odwoławcze ESA
6.4. Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (Joint Committee)
6.5. Niezależność oraz źródła finansowania ESNF

Rozdział 7. Regulacje nadzorcze sektora bankowego w Polsce
Magdalena Kasprzak

7.1. Struktura sektora bankowego w Polsce
7.2. Instytucjonalno-prawne aspekty nadzoru finansowego w Polsce
7.2.1. Organizacja i funkcjonowanie Komisji Nadzoru Finansowego
7.2.2. Zadania KNF w zakresie nadzoru bankowego
7.3. Normy ostrożnościowe sektora bankowego
7.3.1. Adekwatność kapitałowa
7.3.2. Limity koncentracji wierzytelności
7.3.3. Zasady tworzenia rezerw celowych
7.4. Rekomendacje KNF
7.4.1. Rekomendacje w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym
7.4.2. Rekomendacje w zakresie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym
7.5. Nowa Umowa Kapitałowa Bazylea II w polskich regulacjach nadzorczych

Rozdział 8. Bezpieczeństwo sektora bankowego w Polsce w świetle kompetencji Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego
Magdalena Kasprzak

8.1. Współpraca Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego oraz krajowych instytucji nadzorczych
8.2. Inicjatywy Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego podjęte w zakresie bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego
8.3. Kompetencje i inicjatywy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego podjęte w zakresie bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego
8.3.1. Stress-testy europejskiego sektora bankowego
8.3.2. Rekapitalizacja europejskiego sektora bankowego oraz jej konsekwencje dla polskiego sektora bankowego
8.3.3. Działania w zakresie wdrożenia zapisów Bazylei III oraz CRD IV

Część III. System operacyjny polityki monetarnej

Rozdział 9. Polityka monetarna realizowana przez bank centralny
Anna Dec

9.1. Narodowy Bank Polski jako bank centralny
9.2. Teoretyczne aspekty polityki monetarnej
9.2.1. Definicja i cele polityki monetarnej
9.2.2. Strategie polityki monetarnej
9.2.3. Instrumenty polityki monetarnej
9.3. Uwarunkowania realizacji i skuteczności polityki monetarnej
9.3.1. Problem płynności sektora bankowego
9.3.2. Problem niezależności banku centralnego
9.3.3. Procesy globalizacji na rynku finansowym

Rozdział 10. Operacje otwartego rynku jako instrument polityki monetarnej
Anna Dec

10.1. Przesłanki i uwarunkowania stosowania operacji otwartego rynku
10.1.1. Założenia i cele operacji otwartego rynku
10.1.2. Rodzaje zabezpieczeń operacji otwartego rynku
10.2. Rodzaje i przebieg operacji otwartego rynku
10.2.1. Rodzaje operacji otwartego rynku
10.2.2. Uczestnicy operacji otwartego rynku
10.2.3. Rodzaje przetargów w ramach operacji otwartego rynku

Rozdział 11. Polityka stóp procentowych jako element oddziaływania na stabilność cen
Anna Dec

11.1. Uwarunkowania polityki stóp procentowych banku centralnego
11.1.1. Założenia i cele polityki stóp procentowych
11.1.2. Rodzaje stóp procentowych kształtowanych przez Radę Polityki Pieniężnej
11.1.3. Stopy procentowe międzybankowego rynku pieniężnego
11.2. Mechanizm transmisji monetarnej
11.2.1. Wybrane kanały transmisji monetarnej
11.2.2. Uwarunkowania transmisji monetarnej
11.2.3. Opóźnienia mechanizmu transmisji monetarnej

Rozdział 12. Modelowe ujęcie polityki monetarnej w warunkach kryzysu
Paweł Baltyn

12.1. Rola banku centralnego w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych
12.1.1. Funkcje banku centralnego
12.1.2. Cele i zadania realizowane przez banki centralne
12.1.3. Instrumenty polityki monetarnej
12.2. Analiza działań banków centralnych w warunkach kryzysu finansowego
12.2.1. Geneza i przebieg kryzysu gospodarczego lat 2007–2009
12.2.2. Działania stabilizacyjne podejmowane przez amerykańską Rezerwę Federalną
12.2.3. Analiza działań stabilizacyjnych Europejskiego Banku Centralnego
12.2.4. Analiza działań stabilizacyjnych Narodowego Banku Polskiego
12.3. Ocena skuteczności działań podejmowanych przez FED, EBC oraz NBP
12.3.1. Płynność sektora bankowego
12.3.2. Stabilność instytucjonalna systemu bankowego
12.3.3. Realizacja celów polityki monetarnej
12.4. Model skuteczności polityki monetarnej
12.4.1. Założenia modelu
12.4.2. Interpretacja otrzymanych wyników

Artykuły i pozycje książkowe

Raporty i inne opracowania

Akty normatywne

Strony internetowe

Joanna Świderska redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane