• Uwarunkowania rozwoju banków hipotecznych w Polsce

Uwarunkowania rozwoju banków hipotecznych w Polsce

 • Autor: Ewa Gorlecka-Łabiak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-800-8
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 236/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia jest adresowana do osób zainteresowanych rozwojem i efektywnością sektora banków hipotecznych oraz wykorzystaniem listów zastawnych w procesie finansowania rynku nieruchomości w Polsce. Rekomendacjami natomiast mogą być zainteresowani politycy, przedstawiciele instytucji legislacyjnych i decydenci odpowiedzialni za proces finansowania rynku nieruchomości i kształtowania polityki mieszkaniowej w Polsce. Prezentowana praca ma charakter pionierski – jest to pierwsze tego typu opracowanie weryfikujące skuteczność wprowadzenia nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz aktów prawnych jej towarzyszących. Książka jest kompleksową, wieloaspektową i interesującą analizą o charakterze interdyscyplinarnym, ukierunkowaną na aplikacyjność uzyskanych wniosków. Wyniki badań i przeprowadzonych w książce analiz zostały zrealizowane w obszarze stosunkowo nowym, bardzo mało znanym i słabo rozpowszechnionym w polskiej literaturze przedmiotu.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Ewolucja bankowości hipotecznej w Polsce

1. Geneza bankowości hipotecznej
2. Znaczenie bankowości hipotecznej i systemu listów zastawnych w wybranych krajach europejskich
3. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
4. Proces tworzenia banków hipotecznych
5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II. Model specjalistycznych banków hipotecznych obowiązujący w Polsce

1. Prawne usankcjonowanie działania banku hipotecznego
2. Nadzór nad działalnością banków hipotecznych
3. Zabezpieczenie hipoteczne
4. List zastawny i jego podstawowe funkcje
5. Model bankowości hipotecznej działający w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w innych krajach
6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III. Potencjał rozwojowy banków hipotecznych w Polsce


1. Charakterystyka polskiego rynku listów zastawnych
2. Inwestorzy listów zastawnych – trendy europejskie i krajowi nabywcy
3. Uwarunkowania rozwojowe działania banków hipotecznych w Polsce
4. Rola banku hipotecznego w grupie bankowej
5. Kierunki zmian w architekturze finansowania nieruchomości listem zastawnym
6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ VI. Analiza działania banków hipotecznych w Polsce

1. Wstęp do analizy działalności banków hipotecznych
2. Ocena działalności banków hipotecznych w latach 2000–2018
3. Analiza udziału banków hipotecznych w finansowaniu rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
4. Syntetyczne wnioski z badań własnych
5. Rekomendacje

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, wykresów i rysunków

Ewa Gorlecka-Łabiak
doktor nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse. Pracownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze autorki koncentrują się wokół: bankowości hipotecznej, krajowego i zagranicznego rynku listów zastawnych, sytuacji mieszkaniowej i rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, jak również innowacji hipotecznych. Jest autorką publikacji związanych z sektorem banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce.

Książki tego autora

Monografie oraz artykuły naukowe
  1.  Bączyk  M.,  Wstęp,  [w:]  Prawo  bankowe,  Ustawa  o  Narodowym  Banku  Pol-
skim, Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Przepisy ogólne,
C.H. Beck, Warszawa 2009.
  2.  Belniak S., Wierzchowski M., System finansowania inwestycji mieszkaniowych
w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
  3.  Bieniek  G.,  Rudnicki  S.,  Nieruchomości.  Problematyka  prawna,  LexisNexis,
Warszawa 2006.
  4.  Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2008.
  5.  Boda M., Analiza wrażliwości kosztów obsługi kredytów hipotecznych na zmia-
ny stopy procentowej, „Bezpieczny Bank”, 70/2018.
  6.  Bojanowska A., Historyczne uwarunkowania światowego rozwoju bankowo-
ści hipotecznej, [w:] Współczesna bankowość hipoteczna, A. Szelągowska (red.),
CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
  7.  Bryx M., Aneks – Towarzystwa kredytowe – zapomniane instytucje kredytu
hipotecznego, [w:] Rynek nieruchomości system i finansowanie , Poltext, War-
szawa 2006.
  8.  Bryx  M.,  Finansowanie  rozwoju  budownictwa  mieszkaniowego  w  miastach,
„Monografie i Opracowania SGH”, 452/1999.
  9.  Bryx M. (red.), Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, CeDeWu
Sp. z o.o., Warszawa 2013.
10.  Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa
2006.
11.  Brzeski  W.J.,  Finansowanie  mieszkalnictwa  –  dla  kogo  i  po  co?,  „Zeszyty
BRE-Bank CASE. Finansowanie Budownictwa Mieszkaniowego”, 51/2000.
12.  Bucholski A., Nadzór nad działalnością banków hipotecznych. Stan obecny
i propozycje zmian, [w:] Nadzór na rynkiem finansowym . Aktualne tenden-
cje i problemy dyskusyjne, E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska
(red.), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2011.215 Bibliografia
13.  Bucholski R., Specjalizacja czy uniwersalizm? Rozważania o bankowości hipo-
tecznej Polski na tle rozwiązań czeskich – aspekty prawne, „Studia z Zakresu
Prawa, Administracji i Zarządzania UKW”, 2/2012.
14.  Capiga M., Finanse banków, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
15.  Cwynar W., Patena W., Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi, Ofi-
cyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
16.  Cyburt  P.,  Prawne  i  ekonomiczne  aspekty  działalności  banków  hipotecznych
w Polsce, [w:] „Bezpieczny Bank”, 2/3(17/18)/2002.
17.  Cyburt P., Refinansowanie bankowości hipotecznej, „Zeszyty BRE-Bank CASE.
Finansowanie Budownictwa Mieszkaniowego”, 51/2000.
18.  Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D., Finanse i bankowość. Teoria i prak-
tyka, Difin, Warszawa 2008.
19.  Dobrzańska A., Kurowski Ł., Antycykliczny bufor kapitałowy jako instrument
polityki  makroostrożnościowej.  Dotychczasowe  doświadczenia  w  Unii  Euro-
pejskiej, „Bezpieczny Bank”, 74/2019.
20.  Drewicz-Tułodziecka  A.,  Łosik-Szewczyk  M.,  Obradowić  Z.,  Ostrzechowska  J.,
Bankowo-hipoteczna  wartość  nieruchomości.  Doświadczenia.  Metodologia.
Zabezpieczenie kredytu, C.H. Beck, Warszawa 2001.
21.  Dżuryk A., List zastawny a stabilność polskiego systemu finansowego , Publika-
cja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2017.
22.  Dżuryk A., Rola listów zastawnych w zwiększeniu stabilności sektora finanso -
wego w Polsce, „Bezpieczny Bank”, 3 (56)/2014.
23.  Dżuryk A., Stanowisko polskich ekspertów w konsultacjach Komisji Europej-
skiej  na  temat  listów  zastawnych  w  Unii  Europejskiej,  „Bezpieczny  Bank”,
1(62)/2016.
24.  Folwarski M. Wpływ kredytów bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce,
„Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”, 4(3)/2016, SGGW w Warszawie.
25.  Furga J., Budujemy fundamenty pod bezpieczną i godną przyszłość. Instrumen-
ty finansowania nieruchomości, „Finansowanie Nieruchomości”, 42/2015.
26.  Frańczuk M., Rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w kontekście nowych
zmian regulacyjnych, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość”, 2017.
27.  Gałązka  P.,  Projekt  harmonizacji  rynku  listów  zastawnych  w  UE,  „Bank”,
298/2018.
28.  Gąsowska A., Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa 2000.
29.  Getka E., Banki hipoteczne w polskim systemie bankowym – szanse i zagroże-
nia, „Bezpieczny Bank”, 2/3(17/18)/2002.
30.  Gliniecka J., Banki hipoteczne w polskim systemie bankowym, „Przegląd Podat-
kowy”, 9(77)/1997.
31.  Gliniecki  B.,  Glosa  do  postanowienia  TK  z  dnia  2  sierpnia  2010  r.,  S  3/10/.
http://www.lex.pl/akt/glosa-do-postanowienia-tk-z-dnia-2-sierpnia-2010-r-
-s-310 (dostęp: 30.03.2019).
32.  Główka (red.), Nieruchomość. Kredyt. Hipoteka, Poltext, Warszawa 2008.216 Bibliografia
33.  Główka G., System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w  Polsce. Do-
świadczenia i kierunki zmian, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012.
34.  Główka G., W poszukiwaniu punktu równowagi finansowania nieruchomości
w Polsce, „Finansowanie Nieruchomości”, 3(36)/2013.
35.  Gorlecka E.B., Ogólna charakterystyka banków hipotecznych i listów zastaw-
nych w prawie polskim, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie”, 725/2006.
36.  Gostomski  E.,  Banki  hipoteczne  i  listy  zastawne.  Materiały  Studialne  nr  2,
Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową,
Gdańsk 1998.
37.  Gronkiewicz-Waltz H., Ewolucja koncepcji europejskiego nadzoru bankowego,
Europejski Przegląd Sądowy, kwiecień 2015.
38.  Heffernan S., Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa 2007.
39.  Heropolitańska  I.,  Hipoteka  i  księgi  wieczyste  w  pytaniach  i  odpowiedziach.
Podsumowanie  wniosków  i  analiz  prawnych  z  posiedzeń  Grupy  Roboczej
Ramy  Prawne  dla  Kredytu  Hipotecznego  oraz  Ogólnopolskich  Konferencji
Wieczystoksięgowych w latach 2012–2016, „Zeszyt Hipoteczny”, 30/2017.
40.  Heropolitańska I., Michalski M., Hipoteka. Listy zastawne. Obligacje hipotecz-
ne, Twigger, Warszawa 2001.
41.  Jajuga K., Instrumenty finansowe zabezpieczone hipotecznie , [w:] Współcze-
sna bankowość hipoteczna, A. Szelągowska (red.), CeDeWu.pl Platinum, War-
szawa 2010.
42.  Jajuga K., Konieczna edukacja finansowa społeczeństwa . Rynek finansowa -
nia  nieruchomości.  Perspektywy  rozwoju,  „Finansowanie  Nieruchomości”,
4(41)/2014.
43.  Jeziołowicz  N.,  List  zastawny  –  narzędzie  finansowania  mieszkalnictwa,
„Finansowanie Nieruchomości”, 54/2018.
44.  Jurkowska-Zeidler  A.,  Nowe  ramy  instytucjonalne  nadzoru  finansowego
w Unii EURpejskiej, Gdańskie Studia Prawnicze, „Zeszyty Naukowe Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego”, XXIV/2010.
45.  Kalasińska  A.,  Kredyty  i  pożyczki  hipoteczne  jako  podstawowe  źródło  finan -
sowania  nieruchomości,  [w:]  Współczesna  bankowość  hipoteczna,  Szelągow-
ska A. (red.), CeDeWu.pl Platinium, Warszawa 2010.
46.  Kaliński J., Gospodarka Polski w procesie transformacji ustrojowej (1989–
–2002), [w:] Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z, Narodowy
Bank Polski, Warszawa 2005.
47.  Kałkowski L., Grunty na polskim rynku nieruchomości, „Świat Nieruchomości”,
2(68)/2009.
48.  Kałkowski L., Paga L., Polskie papiery wartościowe, Rosikon Press, Warszawa
2004.
49.  Kanigowski  K.,  Bank  hipoteczny  a  rynek  nieruchomości,  Twigger,  Warszawa
2001.217 Bibliografia
50.  Kasiewicz  S.,  Nadmierne  regulacje?,  „Finansowanie  Nieruchomości”,
4(41)/2014.
51.  Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w  erze zawirowań, Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
52.  Kaszubski R.W., Kawulski A., Nadzór bankowy w perspektywie integracji euro-
pejskiej (1), „Przegląd Podatkowy”, 10/1998.
53.  Kaszubski R.W., Olszak M., Bank hipoteczny, Difin, Warszawa 2000.
54.  Kemmish R., Wilkinson Ch., Andruszkiewicz O., Covered Bonds in the European
Union Harmonisation of legal Framework and market behaviours. Final re-
port, European Comission, European Union April 2017.
55.  Kisilowska H. (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, LexisNexis, War-
szawa 2002.
56.  Kostrzewa W., Jedenaście lat rozwoju systemu bankowego w Polsce, [w:] Roz-
wój i restrukturyzacja sektora bankowego w Polsce – doświadczenia jedenastu
lat, BRE Bank – CASE nr 52, Warszawa, wrzesień 2001.
57.  Kras I., Ewolucja polskiego systemu bankowego, Saeculum Christianum: pismo
historyczno-społeczne, 13(2006) nr 2, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2006.
58.  Krysiak Z., Krysiak U., Determinanty ryzyka płynności banków w Polsce, „Bez-
pieczny Bank”, 1(54)/2014.
59.  Krysiak Z., Ewolucja i determinanty modelu bankowości hipotecznej w Polsce,
„Finansowanie Nieruchomości”, 38/2014.
60.  Kucharska-Stasiak E., Dysfunkcje na rynku nieruchomości w warunkach kry-
zysu gospodarczego, „Bank i Kredyt”, 49/2018.
61.  Kucharska-Stasiak E., Europejskie Standardy Wyceny 2012, Polska Federacja
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2013.
62.  Kucharska-Stasiak E., Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warsza-
wa 2016.
63.  Kucharska-Stasiak E. (red.), Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomo-
ści. Ujęcie teoretyczne, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 187,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
64.  Kucharska-Stasiak E., Wycena bez wartości – przyczyny i skutki, [w:] Studia
i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20, nr 20, Olsztyn
2012.
65.  Kucharska-Stasiak  E.  (red.),  Zachodnie  rynki  nieruchomości,  Nieruchomości.
Gospodarowanie Przestrzenią, Twigger, Warszawa 2004.
66.  Letkowski D., Pomiar ryzyka stopy procentowej – metoda luki, Acta Universi-
tatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 266, Łódź 2012.
67.  Lepczyński B., Gostomsk E., Metodyczne i rynkowe aspekty listów zastawnych
– doświadczenia z rynku niemieckiego, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Euro-
pejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 23(72).
68.  Lewandowski K., Listy zastawne w końcu atrakcyjne, Miesięcznik Finansowy
BANK, nr 56–57, wrzesień 2015.218 Bibliografia
69.  Liberadzki M., Palimąka A., Bankowość hipoteczna, [w:] Współczesna banko-
wość. Tom I, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2007.
70.  Lis P., Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych
w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2008.
71.  Lis  P.,  Rola  listów  zastawnych  we  współczesnej  bankowości  hipotecznej,
[w:]  Współczesna  bankowość  hipoteczna,  A.  Szelągowska,  CeDeWu.pl  Plati-
nium, Warszawa 2010.
72.  Lis P., Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i prak-
tyczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
73.  Łasak  P.,  Kierunki  ewolucji  nadzoru  bankowego  w  perspektywie  pokryzyso-
wej, [w:] Bank na rynku finansowym . Problemy skali, efektywności i nadzoru,
E. Miklaszewska (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
74.  Łaszek J, Kryzysy w sektorze nieruchomości, [w:] Przedsiębiorstwo a kryzys glo-
balny, R. Sobiecki, J. Pietrewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
75.  Łaszek J., Rozwój i finansowanie sektora nieruchomości w  Polsce, Bezpieczny
Bank nr 53, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2013.
76.  Łaszek J., Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki
determinujące  ryzyko  kredytowania  hipotecznego,  Materiały  i  Studia,  Zeszyt
nr 203, Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, Warsza-
wa, luty 2006.
77.  Łolik M., Nowe zasady funkcjonowania agencji ratingowych w ramach Unii
Europejskiej, Przegląd Prawa Handlowego, nr 12, grudzień 2013.
78.  Makowska I., Finansowanie budownictwa mieszkaniowego przez banki hipo-
teczne na rynku deweloperskim, [w:] Finansowanie Nieruchomości nr 40, Cen-
trum Prawa Bankowego i Informacji, lipiec–wrzesień 2014.
79.  Meluch B., Finansowanie portfela  kredytów hipotecznych listem zastawnym
przez  banki  uniwersalne,  [w:]  Współczesna  bankowość  hipoteczna,  A.  Szelą-
gowska (red.), CeDeWu.pl Platinium, Warszawa 2010.
80.  Meluch B., Wybrane formy kredytowania budownictwa mieszkaniowego i kre-
dytowania nabywców mieszkań, Finansowanie Nieruchomości nr 29, Centrum
Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa, grudzień 2011.
81.  Mielus  P.,  Koszt  finansowania  banków a   ryzyko  bazowe,  Bezpieczny  Bank
nr 72, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2018.
82.  Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym . Problemy skali, efektyw-
ności i nadzoru, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
83.  Miklaszewska  E.,  Pokryzysowa  regulacja  europejskiego  rynku  bankowego.
Skutki dla Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 11,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
84.  Morawski  W.,  Historia  finansów  współczesnego  świata  od  1900  roku ,  Difin,
Warszawa 2008.
85.  Nalepka A. (red.), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.219 Bibliografia
  86.  Nastarowicz  E.,  Wierzytelności  bankowe  w  funduszach  sekurytyzacyjnych
działających na rynku polskim, [w:] Bezpieczny Bank, nr 1(50) 2013, Bankowy
Fundusz Gwarancyjny, Warszawa 2013.
  87.  Nykiel L., Sytuacja mieszkaniowa i rozwój rynku mieszkaniowego, Zeszyt Hi-
poteczny nr 28, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2011.
  88.  Olszak M., Powiernik w banku hipotecznym, Zeszyt nr 146. Materiały i Stu-
dia, NBP, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, War-
szawa 2002.
  89.  Olszak  M.A.,  Wybrane  aspekty  rozwoju  rynku  kredytów  hipotecznych
w Niemczech i w Polsce, Materiały i Studia, Zeszyt nr 182, Narodowy Bank
Polski, Warszawa, grudzień 2004.
  90.  Osiński J., Państwo w procesie transformacji ustrojowej w Polsce, [w:] Gospo-
darka polska na przełomie wieków od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warsza-
wa 2005.
  91.  Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.
  92.  Owsiak  S.,  Podstawy  nauki  finansów ,  Polskie  Wydawnictwo  Ekonomiczne,
Warszawa 2002.
  93.  Papież  R.,  Bank  hipoteczny:  specjalistyczny  czy  mieszany?  Przesłanki  zmian
w strukturze sektora bankowego w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 11 Polskiego To-
warzystwa Ekonomicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
  94.  Papież R., Bankowość hipoteczna w Polsce, WSZiB w Krakowie, Kraków 2004.
  95.  Patena W., Cwynar W., Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi,
Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
  96.  Patterson R., Kompedium terminów bankowych po polsku i angielsku, Pricewa-
terhouseCoopers, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  97.  Patynowska J., Opóźnione listy rządu, Miesięcznik Finansowy Bank, Centrum
Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa, czerwiec 2015.
  98.  Pazura R., Rola banków w realizowaniu celów gospodarczych i społecznych
państwa – doświadczenia oraz perspektywy, [w:] Czy komercyjna instytucja
finansowa może skutecznie realizować politykę gospodarczą Państwa? , Ze-
szyty BRE Bank – CASE nr 39, BRE Bank SA i Centrum Analiz Społeczno-Go-
spodarczych, Warszawa 1998.
  99.  Pietrasik A., Rykowski R., Hipoteczny list zastawny, Kantor Wydawniczy Zaka-
mycze, Kraków 2000.
100.  Pietrzak B., System bankowy, [w:] System finansowy w  Polsce 1, B. Pietrzak,
Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
101.  Polański  Z.,  Przemiana  i  ciągłość:  refleksje o   polskiej  polityce  pieniężnej
w okresie piętnastolecia transformacji ustrojowej, [w:] Gospodarka polska na
przełomie wieków od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2005.
102.  Polański Z., System finansowy we współczesnej gospodarce , [w:] Systemy fi-
nansowe w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2008.220 Bibliografia
103.  Prokopowicz  D.,  Struktura  i  funkcje  nowego  systemu  bankowego  w  Pol-
sce, [w:] Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, A. Dmowski, J. Sarnowski,
D. Prokopowicz, Difin, Warszawa 2008.
104.  Prystupa M., Hierarchia uwarunkowań prawnych i metodologicznych w proce-
sie wyceny nieruchomości, Kwartalnik Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczo-
znawców Majątkowych, Rzeczoznawca Majątkowy nr 77, styczeń–marzec 2013.
105.  Raczko A., Bankowość hipoteczna, Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski, War-
szawa, lipiec 2001.
106.  Rapacki R., Przekształcenia własnościowe w Polsce w latach 1990–2003: pró-
ba bilansu, [w:] Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z, Narodo-
wy Bank Polski, Warszawa 2005.
107.  Simińska  E.,  Zaangażowanie  sektora  bankowego  w  finansowanie  rynku
nieruchomości  w  Polsce,  [w:]  Rynek  nieruchomości.  Finansowanie  rozwoju
miast, M. Bryx (red.), CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013.
108.  Sitek  M.,  Analiza  systemu  refinansowania  akcji  kredytowej  za  pomocą  de -
pozytów i listów zastawnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73, Szczecin 2015.
109.  Sitkek M., Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Wydawnictwo Key
Text, Warszawa 2010.
110.  Skrodzka M.J., Skrodzki K., Zaremba M., Prawo papierów wartościowych.
Testy, kazusy, tablice, Repetytoria C.H. Beck, Wydawnictwo C.H. Beck, War-
szawa 2012.
111.  Sobolewski  L.,  Obligacje  i  inne  papiery  wartościowe.  Poradniki  prawnicze,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
112.  Stocka A., Kołacz J., Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym w  Pol-
sce, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2009.
113.  Stopyra A., Woźniak R., Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
114.  Strzelczyk R., Prawo nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2016.
115.  Styn I., Banki na rynku listów zastawnych, [w:] Bank na rynku finansowym .
Problemy  skali,  efektywności  i  nadzoru,  E.  Miklaszewska,  Oficyna  Wolters
Kluwer Business, Warszawa 2010.
116.  Surówka  M,  Źródła  finansowania  budownictwa  mieszkaniowego w   Polsce,
[w:]  Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu,  nr  485,
Wrocław 2017.
117.  Sobolewska M., Perspektywy rozwoju polskich listów zastawnych, Zeszyt Hi-
poteczny nr 4, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2000.
118.  Sołtysiak M., Rynek listów zastawnych w Polsce i w państwach Unii Euro-
pejskiej, Humanities and Social Sciences HSS, nr 21, 4/2014, Politechnika
Rzeszowska, Rzeszów 2014.
119.  Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Universitias,
Kraków 1997.221 Bibliografia
120.  Szelągowska  A.,  Finansowanie  społecznego  budownictwa  mieszkaniowego,
CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
121.  Szelągowska A., Znaczenie funduszy prywatyzacji banków polskich w proce-
sie restrukturyzacji sektora bankowego w Polsce, [w:] Bankowość komercyjna
66, Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski, Warszawa, czerwiec 2004.
122.  Szufler J. Rola bankowości hipotecznej w finansowaniu inwestycji mieszka -
niowych, Gospodarka Narodowa nr 1–2, Szkoła Głowna Handlowa, Warsza-
wa 2005.
123.  Tułodziecka A. (red.). Infrastruktura dla różnych instrumentów refinansowa -
nia kredytów hipotecznych – Rekomendacje usprawnień, Fundacja na Rzecz
Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2007.
124.  Topiński A., Hossa na rynku kredytów mieszkaniowych mimo słabszych wy-
ników  budownictwa,  Finansowanie  Nieruchomości  nr  54,  Centrum  Prawa
Bankowego i Informacji, Warszawa, grudzień 2018.
125.  Twardowska  M.,  Contagion  effect  na  przykładzie  przenoszenia  się  kryzy -
su  z  rynku  kapitałowego  Stanów  Zjednoczonych  do  Polski,  [w:]  Wybrane
aspekty funkcjonowania rynku finansowego w  warunkach kryzysu, M. Kicia,
A. Korzeniowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2009.
126.  Warciński M., O projekcie usunięcia użytkowania wieczystego ex lege z syste-
mu prawa rzeczowego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych i Kancelarii
Sejmu, nr 1(29), Warszawa 2011.
127.  Węcławowicz G., Bański J., Degórski M. i inni, Przestrzenne zagospodaro-
wanie  Polski  na  początku  XXI  wieku,  Instytut  Geografii i   Przestrzennego
Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN, Monografie 6, War -
szawa 2006.
128.  Wierzbicki Z., Luki w systemie finansowania nieruchomości w  Polsce, Finan-
sowanie Nieruchomości nr 4/41, grudzień 2014.
129.  Winiarski  B.  (red.),  Polityka  gospodarcza,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa 2006.
130.  Wpływ  globalizacji  na  rozwój  rynków  nieruchomości,  Studia  i  Materia-
ły  Towarzystwa  Naukowego  Nieruchomości,  vol.  15  nr  1–2.2007,  Olsztyn
2007.
131.  Wójtowicz G., Narodowy Bank Polski w okresie transformacji, Bank i Kredyt,
Narodowy Bank Polski, Warszawa, 5–6, maj–czerwiec 2006.
132.  Wudarski  A.,  Podstawy  prawne  działalności  banków  hipotecznych,  Prawo
Bankowe nr 11(75), listopad 2003.
133.  Zaleska M., Usus magister est optimus. Doświadczenie jest najlepszym na-
uczycielem, Finansowanie Nieruchomości nr 41, grudzień 2014.
134.  Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość. Tom I, Difin, Warszawa 2007.
135.  Zaradkiewicz K., Nowa regulacja prawa hipotecznego, Przegląd Prawa Han-
dlowego, Wolters Kluwer, nr 1/2011, styczeń 2011.222 Bibliografia
136.  Zoll F. (red.), Prawo bankowe, Komentarz, tom I i II, Kantor Wydawniczy
Zakamycze 2005.
137.  Zybort  K.,  Nadchodzi  czas  listów,  Miesięcznik  Finansowy  BANK,  Związek
Banków Polskich, październik 2014.
Materiały konferencyjne, raporty i inne
  1.  Aneks nr 29 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 5 kwietnia 2016 r. do Prospektu
Emisyjnego  Podstawowego  mBanku  Hipotecznego  SA  zatwierdzonego  przez
Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2009.
  2.  Alert regulacji bankowych, co nowego w Warszawie, Brukseli i Bazylei– zmia-
ny regulacyjne w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., PWC,
Warszawa,  luty  2019  r.,  https://www.pwc.pl/pl/pdf/alert-regulacji-banko-
wych/alert-regulacji-bankowych-2019-q1-v-2.pdf (dostęp: 4.04.2020).
  3.  Audycka  B.,  Suszkowska-Cieślak  M.  (red.),  Mieszkalnictwo  w  Polsce.  Dobre
praktyki, Raport Habitat for Humanity. Poland, Warszawa 2017.
  4.  Banki hipoteczne – aktywność Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Lata
2005–2016.
  5.  Bertalot L., Chen C. YS, Walsh Ch., ECBC Global Issues Working Group Brochu-
re, EMF-ECBC, March 2019.
  6.  Berniger L., Public sector covered bonds – a key instrument to finanse public
sector  investment  and  large  export  contracts,  ECBC  Fact  Book  2019,  EMF/
ECBC, 14th edition, August 2019.
  7.  Biznes i ryzyko na rynku kredytów mieszkaniowych w perspektywie 2022. Wy-
niki badania eksperckiego IBnGR, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową,
Gdańsk 2018.
  8.  Broszura – ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z aktami to-
warzyszącymi. Wybór przepisów w opracowaniu Fundacji na rzecz Kredytu
Hipotecznego. Stan na 18 września 2015 r., Fundacja na Rzecz Kredytu Hipo-
tecznego, Warszawa 2015.
  9.  Covered Bond – a global perspective, Covered Bond – a global perspektive,
[w:]  ECBC  Global  Issues  Working  Group,  EMF/ECBC  European  Mortgage
Federation, European Covered Bond Council, April 2018.
10.  Covered Bond Investor Presentation Proven track record and prospects for
future growth, Prezentacja dla inwestorów mBanku Hipotecznego SA, Warsza-
wa, styczeń 2017.
11.  Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej: Sprawozdanie krajowe – Pol-
ska 2017 r., Komisja Europejska, Bruksela 22.02.2017.
12.  Dutch Covered Bond Market Insights 2019, [in:] Global Covered Bond Insights
2019, S&P Global Ratings.
13.  Druga benchmarkowa emisja listów zastawnych Grupy PKO Banku Polskiego,
Warszawa, czerwiec 2016.223 Bibliografia
14.  Dżuryk A., List zastawny a stabilność polskiego systemu finansowego , Publika-
cja EURpejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2017.
15.  Dżuryk A., Inwestorzy czekają na polskie listy zastawne, lecz ich nie ma, Ob-
serwator  Finansowy,  publikacja  internetowa  Narodowego  Banku  Polskiego,
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/inwestorzy-
czekaja-na-polskie-listy-zastawne-tylko-ich-nie-ma  (publikacja:  17.03.2015,
dostęp: 23.01.2019).
16.  ECBC: European Covered Bond Fact Book 2013–2019, ECBC Publication.
17.  ECBC: Global Issues Working Group Brochure, EMF-ECBC, March 2019.
18.  Energetyczne hipoteki – ogólnoeuropejski projekt z udziałem PKO Banku Pol-
skiego  i  PKO  Banku  Hipotecznego,  Komunikat  PKO  Banku  Hipotecznego  SA
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
19.  Farina A., Rossi A, Andersen C., South A., Covered Bonds 2020 Outlook, Harmo-
nization set to Raise The Bar, S&P Global Ratings, Nov. 26, 2019.
20.  Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce, Komisja Nadzoru Bankowe-
go, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Biuro Analiz Systemu Bankowe-
go, Warszawa, wrzesień 2005.
21.  French  Covered  Bond  Market  Insights  2019,  S&P  Global  Ratings,  Ratings
Direct, January 31, 2019.
22.  Furga J., Mieszkanie – najefektywniejszy cel oszczędzania, XIV Kongres Fi-
nansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, Józefów, 30 listopada–1 grud-
nia 2017 r.
23.  Gałązka  P.,  Rynek  finansowy:  Projekt  harmonizacji  rynku  listów  zastaw -
nych  w  UE,  Bank  nr  04/2018,  https://alebank.pl/rynek-finansowy-projekt-
harmonizacji-rynku-listow-zastawnych-w-ue  (publikacja:  11.05.2018,  dostęp:
2.06.2018).
24.  Grostal W., Kleszcz T., Kilka lekcji z programu skupu aktywów z Eurosystemu,
https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/kilka-lekcji-z-progra -
mu-skupu-aktywow-EURsystemu (publikacja: 27.05.2019, dostęp: 3.02.2020).
25.  Global Covered Bond Insights 2019, S&P Global Ratings.
26.  Grupa PKO Banku Polskiego jako regularny emitent listów zastawnych w Pol-
sce, Warszawa, kwiecień 2019.
27.  Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego do 2020 roku, rezolucja przyjęta przez Sejm RP w dniu
19 lutego 2010 r. w sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata
2010–2020, druk nr 3725, Warszawa, 14 grudnia 2010.
28.  Herbst I., Potrzeby mieszkaniowe w Polsce. Dostęp do mieszkania w kontekście
polityki prorodzinnej, Ekspertyza opracowana na potrzeby Zespołu Ekspertów
ds.  wypracowania  rekomendacji  w  zakresie  polityki  rodzinnej  przy  Kancelarii
Prezydenta RP, Warszawa, styczeń 2013.
29.  Hypostat 2018: A review of European’s mortgage and housing markets, EMF,
September 2018.224 Bibliografia
30.  Info  Hipoteczne  za  lata  2013–2019  –  aktywność  Fundacji  na  rzecz  Kredytu
Hipotecznego, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.
31.  Informacja nt. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce i aspekty jego finansowa -
nia z rynku kapitałowego na k. 2012 r., Materiał przygotowany na posiedzenie
Komisji ds. Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 18.12.2012, Fundacja na
rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 12.12.2012.
32.  Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2016 r., Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego, Warszawa 2016.
33.  Informacja po kontroli: Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkanio-
wej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialne-
go, NIK, Warszawa, 10.01.2012.
34.  Informacja prasowa Banku Millennium z dnia 28.06.2018 r: Bank Millenium
buduje  bank  hipoteczny,  https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-
-prasowe/informacje-prasowe/-/news-info/28-06-2018-bank-millennium-
buduje-bank-hipoteczny (dostęp: 2.06.2019).
35.  Informacja w sprawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o li-
stach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, Pre-
zydent RP, Warszawa 2015.
36.  ING Bank Hipoteczny: pierwsza emisja listów zastawnych w EUR jeszcze w tym
roku?, portal aleBank.pl, https://alebank.pl/ing-bank-hipoteczny-pierwsza-emisja-
listow-zastawnych-w-EUR-jeszcze-w-tym-roku/?id=275508&catid=18916 (publi-
kacja: 13.02.2019, dostęp: 17.06.2019).
37.  Interpretacja  ogólna  nr  DD5.8201.07.2018  Ministerstwa  Finansów  z  dnia
4 kwietnia 2018 r. w sprawie obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek/
dyskonta listów zastawnych, Dz.Urz. MF, poz. 36, Warszawa, 5 kwietnia 2018.
38.  Kisiel M., Powstał kolejny bank hipoteczny. Czy różni się od zwykłego banku?,
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Powstal-kolejny-bank-hipoteczny-czym-
rozni-sie-od-zwyklego-banku-7567485.html  (publikacja:  18.01.2018,  dostęp:
2.06.2019).
39.  Komunikat z 379. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 stycz-
nia 2018 w sprawie utworzenia przez ING Bank Śląski banku w formie spółki
akcyjnej pod nazwą: ING Bank Hipoteczny SA.
40.  Komunikat PKO Banku Hipotecznego SA z dnia 22 stycznia 2019 r.: PKO Bank
Hipoteczny  z  sukcesem  uplasował  swoją  piątą  benchmarkową  emisję  listów
zastawnych  w  EUR,  https://www.pkobh.pl/o-banku/aktualnosci/pko-bank-
hipoteczny-z-sukcesem-uplasowal-swoja-piata-benchmarkowa-emisje-listow-
zastawnych-w-euro (dostęp: 3.03.2019).
41.  Komunikat PKO Banku Hipotecznego SA z dnia 21 stycznia 2019 r.: PKO Bank
Hipoteczny  upoważnił  banki  do  współprowadzenia  benchamrkowej  emisji
listów  zastawnych  w  EUR,  https://www.pkobh.pl/o-banku/aktualnosci/pko-
bank-hipoteczny-upowaznil-banki-do-wspolprowadzenia-benchmarkowej-
emisji-listow-zastawnych (dostęp: 13.03.2019).225 Bibliografia
42.  Komunikat PKO Banku Hipotecznego SA z dnia 4.10.2018 r.: 20 mld kredy-
tów,  dynamiczny  wzrost,  pozycja  lidera,  https://www.pkobh.pl/o-banku/
aktualnosci/pko-bank-hipoteczny-20-mld-zl-kredytow-dynamiczny-wzrost-
pozycja-lidera (dostęp: 6.12.2018).
43.  Komunikat  PKO  Banku  Hipotecznego  SA  z  25.07.2018  r.:  PKO  Bank  Hipo-
teczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł, https://media.pkobp.
pl/70839-pko-bank-hipoteczny-wyemituje-listy-zastawne-o-wartosci-500-mln-
zlotych (dostęp: 9.10.2018).
44.  Komunikat RPP: Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach
5–6 marca 2019 r., NBP, Warszawa, 6 marca 2019.
45.  Laskowski A., Pietrasik A., Sadowski A., List zastawny jako szansa na finanso -
wanie inwestycji w infrastrukturę, innowacje i nowoczesne technologie, Cen-
trum im. A. Smitha, Warszawa, 25 maja 2018,
46.  List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Nabywców listów zastawnych i klien-
tów Pekao Banku Hipotecznego SA, Warszawa, 8 marzec 2019.
47.  Listy  zastawne  to  instrument  korzystny  dla  inwestorów,  banków  i  kredyto-
biorców, Wywiad z Norbertem Jeziołowiczem – Dyrektorem Zespołu Bankowo-
ści Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP przeprowadzony w dniu 27.09.2018
dla portalu ale.Bank.pl., ale.Bank.pl, Warszawa 09.2018.
48.  Materiały  Fundacji  na  Rzecz  Kredytu  Hipotecznego  sporządzone  na  1.  po-
siedzenie  komitetu  ds.  pullowania  wierzytelności  hipotecznych  24/4/2009
– po konsultacji założeń modelu biznesowego. Stan na 22.04.2009, Fundacja
na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 22.04.2009.
49.  Materiał porównawczy do ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o li-
stach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, druk
nr 981, Biuro Legislacyjne, Warszawa 2015.
50.  Materiały  z  Kongresów  Finansowania  Nieruchomości  Mieszkaniowych  za  lata
2011–2019, ZBP.
51.  Meluch B., Uwagi Związków Banków Polskich do Projektu ustawy o zmianie usta-
wy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw
(projekt Ministerstwa Finansów z 16.01.2014 r.), Warszawa, 5 lutego 2014.
52.  Mortgage Covered Bonds Investor Presentation. Proven track record and pro-
spects for future growth, mBank Hipoteczny SA, Warszawa, 19 kwietnia 2018 r.
53.  The Mortgage Market in Sweden, Report, Swedish Banker’s Association, No-
vember 2019.
54.  The  Mortgage  Market  in  Sweden,  Report,  Swedish  Banker’s  Association,
September 2018.
55.  Nadzór makroostrożnościowy w Polsce. Ramy instytucjonalno-funkcjonalne,
Komitet Stabilności Finansowej, Warszawa, maj 2016.
56.  Narodowy Plan Mieszkaniowy, Załącznik do uchwały nr 115/2016 Rady Mini-
strów z dnia 27 września 2016 r., Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
Warszawa 2016.226 Bibliografia
57.  Newsletter kredytowy BIK, za lata 2016–2017, Biuro Informacji Kredytowej.
58.  Opinia z dnia 21 marca 2014 r. o projekcie założeń Projektu Ustawy o zmianie
ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych
ustaw, Przegląd Legislacyjny nr 4(90)/2014, rok XXI, Kwartalnik Rady Legi-
slacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Kancelaria Premiera Rady Ministrów,
Warszawa 2014.
59.  Prezentacja  Inwestorska  Druga  benchmarkowa  emisja  listów  zastawnych
Grupy PKO Banku Polskiego, Warszawa, czerwiec 2016.
60.  Prezentacje Inwestorskie Grupa PKO Banku Polskiego jako regularny emi-
tent listów zastawnych w Polsce, Warszawa, listopad 2017; październik 2018;
styczeń 2019.
61.  Projekt Ustawy o nadzorze makrostrożnościowym nad systemem finansowym  
z dnia 3 stycznia 2014 r., Rządowe Centrum Legislacji.
62.  Projekt KNF Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządza-
nia ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Warszawa 2018.
63.  Prospekt emisyjny podstawowy PKO Bank Hipoteczny SA Program Emisji Li-
stów Zastawnych, zatwierdzony przez KNF w dniu 12 listopada 2015.
64.  Przegląd kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorial-
nego przez Najwyższą Izbę Kontroli w latach 2011–2013, NIK, Warszawa,
marzec 2014.
65.  Przegląd spraw europejskich, Narodowy Bank Polski, Warszawa, marzec 2015.
66.  Raporty AMRON-SARFN za lata 2016–2019. Ogólnopolski raport o kredytach
i cenach transakcyjnych nieruchomości.
67.  Raport o stabilności systemu finansowego . Grudzień 2017 r., Narodowy Bank
Polski, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa 2017.
68.  Raport o stabilności systemu finansowego . Grudzień 2018 r., Narodowy Bank
Polski, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa, grudzień 2018.
69.  Raport  o  stanie  rynku  nieruchomości  jesień  2017  r.,  mBank  Hipoteczny  SA,
Warszawa 2017.
70.  Raporty  o  sytuacji  banków  w  latach  2012–2018,  Urząd  Komisji  Nadzoru
Finansowego.
71.  Raport  o  sytuacji  ekonomicznej  banków.  Banki  2017  –  przygotowany  przez
Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich, Fun-
dacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, kwiecień 2018.
72.  Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
w Polsce w 2017 r., Narodowy Bank Polski, Departament Analiz Ekonomicz-
nych, Warszawa 2018.
73.  Raport roczny BGK za 2017 r., Warszawa 2018.
74.  Raporty roczne HypoVeirensbank Bank Hipoteczny SA za 2000–2003.
75.  Raporty roczne BPH Bank Hipoteczny SA za 2004–2007.
76.  Raporty roczne Pekao Bank Hipoteczny SA za 2008–2018.
77.  Raporty roczne Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny za 2001–2003.227 Bibliografia
78.  Raporty roczne BRE Bank Hipoteczny za 2004–2012.
79.  Raporty roczne mBank Hipoteczny za 2013–2018.
80.  Raport  z  działalności  Fundacji  na  Rzecz  Kredytu  Hipotecznego  2015/2016,
Warszawa czerwiec 2016.
81.  Raport z działalności 2017, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, Warsza-
wa 2018.
82.  Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, Raport z prac
Grupy ds. emisji długoterminowych obligacji własnych banku, Komisja Nadzo-
ru Finansowego, Warszawa, listopad 2013.
83.  Raport  z  prac  Grupy  ds.  sekurytyzacji  wierzytelności  bankowych,  Komisja
Nadzoru Finansowego, Warszawa, listopad 2013.
84.  Romotowski J., Rynek kredytów hipotecznych wymaga zmian prawa, https://
www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/rynek-kredytow-hipotecz -
nych-wymaga-zmian-prawa (publikacja: 18.09.2017, dostęp: 17.06.2019).
85.  Rozwój systemu finansowego w  Polsce w latach 2002–2003 oraz 2004–2018,
Narodowy Bank Polski, Warszawa.
86.  Rudke M., Przybędzie banków hipotecznych, wydanie internetowe Rzeczpo-
spolitej, www.rp.pl/Banki/305049832-Przybedzie-bankow-hipotecznych.html
(publikacja: 4.05.2019, dostęp: 16.06.2019).
87.  Rudke  M.,  PKO  Bank  Hipoteczny  SA  odskakuje  konkurencji,  wydanie  in-
ternetowe Parkiet, https://www.parkiet.com/Banki/303069919-PKO-Bank-
-Hipoteczny-odskakuje-konkurencji.html  (publikacja:  9.03.2019,  dostęp:
19.05.2019).
88.  Rynek finansowy w  Polsce w 1999–2001, Narodowy Bank Polski, Warszawa,
sierpień 2002.
89.  Rynek listów zastawnych w 2018, prezentacja P. Cyburta podczas XV Kon-
gresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, Józefów, 29–30 listo-
pada 2018.
90.  Spanish Covered Bond Market Insights 2019, [w:] Global Covered Bond In-
sights 2019, S&P Global Ratings.
91.  Skonsolidowany  raport  roczny  ING  Bank  Śląski  Spółka  Akcyjna,  Warszawa,
16 luty 2005.
92.  Sprawozdanie Roczne 2001 ING Bank Śląski SA w 2001 r., Katowice, luty 2002.
93.  Sprawozdanie  z  działalności  Grupy  Kapitałowej  ING  Banku  Śląskiego  SA
w 2002–2011.
94.  Sprawozdania  Zarządu  z  działalności  BRE  Banku  Hipotecznego  za  lata
2010–2012.
95.  Sprawozdania  Zarządu  z  działalności  PKO  Banku  Hipotecznego  za  okres
od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2018.
96.  Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pekao Banku Hipotecznego SA
za lata 2014–2018.
97.  Sprawozdania Zarządu mBanku Hipotecznego SA za lata 2013–2018.228 Bibliografia
  98.  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego SA
za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., Warszawa, 30 lipca 2018.
  99.  Stanowisko Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego do projektu Rekomen-
dacji S, 25.09.2018.
100.  Statut mBanku Hipotecznego Spółka Akcyjna.
101.  Statut Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
102.  Statut PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej.
103.  Stöcker  O.,  Introduction  21  st.  CECBC,  9/10  November  2017,  vdp  Verband
Deutscher Pfandbriefbanken, Warsaw 2017.
104.  Solecka A., Catalyst nową drogą rozwoju, Ipo.pl, eBiuletyn New Connect
nr  23/2010,  https://www.ncbiuletyn.pl/czytaj/605-catalyst-nowa-droga-
-rozwoju.html.
105.  Sytuacja finansowa banków w  2000 r. Synteza, Narodowy Bank Polski, Gene-
ralny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa kwiecień 2001.
106.  Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do Przewodniczących Komi-
tetów Kredytowych, I kwartał 2019 r., NBP, Departament Stabilności Finanso-
wej, Warszawa, styczeń 2019.
107.  Szweda  E.,  Catalyst:  Listy  zastawne  w  chwilowej  łasce,  Portal  internetowy
Inwestycje.pl,  https://www.inwestycje.pl/catalyst/Catalyst-Listy-zastawne-w-
chwilowej-lasce;122170;0.,html (publikacja: 6.05.2011, dostęp: 24.05.2019).
108.  Tolckmitt  J.,  The  Pfandbrief  2016  –  all  the  details  matter,  Association  of
German Pfandbrief Banks, Pfandbrief Briefings East Asia, Berlin, May 2016.
109.  The  traditional  Danish  mortgage  &  covered  bond  model,  Realkredit  Radet
Denmark Finance, Kopenhagen 2016.
110.  Tułodziecka A., Rynek kredytów hipotecznych i instrumentów finansowania
w Polsce na tle innych państw UE. Propozycje poprawy prawno-finansowej
infrastruktury dla utrzymania dynamiki i zarządzania portfelami hipotecz-
nymi, [w:] Dyskusja nt. długoterminowego finansowania banków , Fundacja
na Rzecz Kredytu Hipotecznego, KNF, Warszawa, 11.01.2012.
111.  Tułodziecka A., Materiał na posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów Pu-
blicznych  w  dniu  18.12.2012.  Informacja  nt.  Budownictwo  mieszkaniowe
w Polsce i aspekty jego finansowania z  rynku kapitałowego na k. 2012 r., Fun-
dacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa, 14.12.2012.
112.  Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z aktami towarzyszą-
cymi. Wybór przepisów w opracowaniu Fundacji na rzecz Kredytu Hipo-
tecznego. Stan na 1 stycznia 2016 r., Fundacja na Rzecz Kredytu Hipoteczne-
go, Warszawa 2016.
113.  Uwagi  i  komentarze  Związku  Banków  Polskich  do:  Projektu  Dyrektywy
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  emisji  obligacji  zabezpie-
czonych  i  nadzoru  publicznego  nad  obligacjami  zabezpieczonymi  oraz
zmieniającą  dyrektywę  2009/65/WE  i  dyrektywę  2014/59/UE  oraz
projektu  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  zmieniające 229 Bibliografia
rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci
obligacji zabezpieczonych.
114.  Uwagi  Związku  Banków  Polskich  do  Projektu  założeń  projektu  ustawy
o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (projekt Ministerstwa Finansów z 16.01.2014 r.), Warsza-
wa, 15.02.2014.
115.  Uzasadnienie do Projektu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz-
nych, Warszawa, lipiec 2015.
116.  Werner A., Diagnoza obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym na tle ostat-
niego dziesięciolecia. Wybrane tezy – materiały z X Kongresu Finansowania
Nieruchomości Mieszkaniowych, Ożarów Mazowiecki, 28–29 listopada 2013.
117.  Wniosek Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie emisji obligacji za-
bezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz
zmieniająca  dyrektywę  2009/65/WE  i  dyrektywę  2014/59/UE,  2018/0043
(COD), Bruksela, 12 marca 2018.
118.  Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospo-
darstw domowych według stanu na koniec 2017 r., Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego, Warszawa 2018.
119.  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i ban-
kach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, nr projektu: ZD 91.
120.  2018 Covered Bond Label Convention.
Akty normatywne
  1.  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, t.j. Dz.U. 2018,
poz. 1916.
  2.  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , Dz.U.
2018, poz. 1509.
  3.  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
t.j. Dz.U. 2019, poz. 865 ze zm.
  4.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
Dz.U. 2016, poz. 1771.
  5.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Narodowym Banku Polskim, t.j. Dz.U. 2017,
poz. 1373.
  6.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, t. j. Dz.U. 2020, poz. 842.
  7.  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych, t.j. Dz.U. 2018, poz. 1906 ze zm.
  8.  Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2002  r.  o  dopłatach  do  oprocentowania  kredytów
mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, Dz.U. 2018, poz. 1188 ze zm.
  9.  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, t.j. Dz.U. 2019, poz. 498.
10.  Ustawa  z  dnia  27  maja  2004  r.  o  funduszach  inwestycyjnych,  Dz.U.  Nr  146,
poz. 1546 ze zm.230 Bibliografia
11.  Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  obrocie  instrumentami  finansowymi,
t.j. Dz.U. 2018, poz. 2286 ze zm.
12.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadze-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o  spółkach
publicznych, t.j. Dz.U. 2018, poz. 512 ze zm.
13.  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym , t.j. Dz.U.
2019, poz. 298 ze zm.
14.  Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, t.j. Dz.U. 2020, poz. 1208.
15.  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach
hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1259.
16.  Ustawa  z  dnia  5  sierpnia  2015  r.  o  nadzorze  makroostrożnościowym  nad
systemem  finansowym  i  zarządzaniu  kryzysem  w  systemie  finansowym,
t.j. Dz.U. 2017, poz. 1934 ze zm.
17.  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad
pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Dz.U. 2017, poz. 819 ze zm.
18.  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów
na tym rynku, Dz.U. 2018, poz. 2243.
Prawodawstwo europejskie
1.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/48/WE z dnia 14 czerwca
2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje
kredytowe.
2.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 109/2010 z dnia 24 listo-
pada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad syste-
mem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego,
Dz.Urz. UE. L 2010, nr 331.
3.  Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2014/17/UE  z  dnia  4  lutego
2014 r., w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomo-
ściami mieszkalnymi i zmieniającą dyrektywę 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz
Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (tzw. Dyrektywę Hipoteczną).
4.  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  575/2013  z  dnia
26  czerwca  2013  r.  w  sprawie  wymogów  ostrożnościowych  dla  instytu-
cji  kredytowych  i  firm  inwestycyjnych ,  zmieniającego  rozporządzenie  (UE)
nr 648/2012, Dz.Urz. UE L176 z 2013 (tzw. pakiet CRD IV/CRR).
5.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerw-
ca  2013  r.  w  sprawie  warunków  dopuszczenia  instytucji  kredytowych  do
działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi
i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca
dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.Urz. UE L 176 (tzw. pakiet
CRD IV/CRR).231 Bibliografia
  6.  Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2014/17/UE  z  dnia  4  lutego
2014 r., w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomo-
ściami mieszkalnymi (Dz.U. UE L060 z dnia 28 lutego 2014 r.).
  7.  Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2014/59/EU  z  dnia  15  maja
2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/
EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/
WE,  2004/25/WE,  2005/56/WE,  2007/36/WE,  2011/35/UE,  2012/30/UE
i  2013/36/UE  oraz  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
nr 1093/2010 i nr 684/2012, Dz.U. UE L 173/190 z dnia 12 czerwca 2014 r.
  8.  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  909/2014  z  dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościo-
wych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów warto-
ściowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządze-
nie (UE) nr 236/2012 (Dz.Urz. UE L257 z 2014 r., s. 1 ze zm.).
  9.  Rozporządzenie  delegowane  Komisji  (UE)  2015/61  z  dnia  10  października
2014  r.  uzupełniające  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
w  odniesieniu  do  wymogu  pokrycia  wypływów  netto  dla  instytucji  kredyto-
wych (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 1).
10.  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych), (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1).
11.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2017 r. zmie-
niająca  dyrektywę  2014/59/UE  w  odniesieniu  do  stopnia  uprzywilejowania
niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępo-
waniu upadłościowym (Dz.Urz. UE L345 z 2017, s. 96).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane