• Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej

Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej

 • Autor: Wiesława Przybylska-Kapuścińska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-086-9
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 286/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  9.90 zł

 • 82% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce przedstawiono w szerokiej perspektywie przegląd najbardziej aktualnych poglądów teoretycznych oraz analiz poświęconych zagadnieniom bankowości centralnej i funkcjonowania polityki pieniężnej. Wyróżnia ją kompleksowa ocena instytucjonalnej i operacyjnej polityki monetarnej, waga podnoszonych problemów, a także oryginalna refleksja nad reakcjami i wariantami ograniczenia skutków zakłóceń na rynkach finansowych.

Autorami publikacji są wybitni przedstawiciele polskiego świata akademickiego oraz środowisk związanych zawodowo i naukowo z Narodowym Bankiem Polskim i Radą Polityki Pieniężnej, których łączy uprawianie badań z zakresu pieniądza i polityki pieniężnej. Książka jest adresowana do ludzi nauki, studentów bankowości, finansów i rynków finansowych oraz zarządzania, a także do specjalistów – praktyków wskazanych dziedzin.

Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
ROZDZIAŁ 1. Kryzys finansowy a rozwój ekonomii jako nauki
Marek Ratajczak
 
1.1. Wstęp
1.2. Kryzys finansowy i finansalizacja gospodarki: czy czas na zmianyw ekonomii?
1.3. Ekonomia dziś – ekonomia jutro
1.4. Uwagi końcowe
Bibliografia
Financial crisis vs. evolution of economics as a science
 
ROZDZIAŁ 2. Ewolucja poglądów na politykę pieniężną
Andrzej Sławiński
 
2.1. Wstęp
2.2. Polityka pieniężna nakierowana na podtrzymanie wzrostu gospodarczego
   2.2.1. Krzywa Phillipsa
   2.2.2. Krytyka aktywizmu banków centralnych
2.3. Polityka pieniężna nakierowana na stabilizowanie inflacji
   2.3.1. Propozycje nałożenia na banki centralne gorsetu stałych reguł
   2.3.2. Konwergencja teoretycznych podstaw polityki pieniężnej
2.4. Konsekwencje zmian strukturalnych
   2.4.1. Osłabnięcie znaczenia związków zawodowych i liberalizacja gospodarek
   2.4.2. Wzrost wpływu czynników globalnych na inflację krajową
2.5. Bąble spekulacyjne na rynkach aktywów
   2.5.1. Przyczyny zwiększenia się częstotliwości bąbli spekulacyjnych
   2.5.2. Problem „przekłuwania” bąbli spekulacyjnych
2.6. Uwagi końcowe
Bibliografia
Evolution of beliefs on the role of monetary policy
 
ROZDZIAŁ 3. Rodzaje polityki pieniężnej
Witold Koziński
 
Bibliografia
Types of the monetary policy
 
ROZDZIAŁ 4. Geneza, funkcje i niezależność banku centralnego
Władysław Baka
 
4.1. Geneza bankowości centralnej
4.2. Funkcje i główne cele banku centralnego
4.3. Podstawowe założenia i cele polityki pieniężnej
   4.3.1. Alternatywne cele polityki pieniężnej
   4.3.2. Kanały transmisji impulsów polityki pieniężnej
4.4. Stabilność finansowa jako cel banku centralnego
4.5. Przesłanki i cechy niezależności banku centralnego
Bibliografia
Genesis, functions and independence of central bank
 
ROZDZIAŁ 5. Globalizacja, inflacja i polityka pieniężna
Ryszard Kokoszczyński
 
5.1. Wstęp
5.2. Początki dyskusji – wpływ otwartości gospodarki na inflację w ramach koncepcji Kydlanda
i Prescotta
5.3. Globalizacja a inflacja – kształt i specyfikacja krzywej Phillipsa
5.4. Globalizacja a inflacja – rola polityki pieniężnej
5.5. Uwagi końcowe
Bibliografia
Globalization, inflation, and monetary policy
 
ROZDZIAŁ 6. Umiędzynarodowienie bankowości centralnej
Jan Krzysztof Solarz
 
6.1. Wstęp
6.2. Etapy i formy umiędzynarodowienia bankowości centralnej
6.3. Umiędzynarodowienie polityki pieniężnej
   6.3.1. Płynność systemu finansowego
   6.3.2. Upadłość instytucji kredytowych
6.4. Umiędzynarodowienie sieci bezpieczeństwa systemu finansowego
   6.4.1. Monitorowanie stabilności finansowej
   6.4.2. MOU – Memorandum of Understanding
   6.4.3. Forum Stabilności Finansowej
   6.4.4. Zarządzanie długiem publicznym i rezerwami dewizowymi kraju
6.5. Perspektywy umiędzynarodowienia bankowości centralnej
Bibliografia
Central banking internationalisation
 
ROZDZIAŁ 7. Formuła celu inflacyjnego a kształtowanie się wskaźników inflacji bazowej
Dariusz Filar
 
The formula of inflation target and the shape of core inflation indices
 
ROZDZIAŁ 8. Stopa procentowa jako narzędzie polityki banku centralnego
Jan L. Bednarczyk
 
8.1. Wstęp
8.2. Węzłowe kwestie przenoszenia impulsów stóp procentowych na gospodarkę
8.3. Ewolucja infrastruktury finansowej a skuteczność mechanizmu transmisyjnego zmian stóp procentowych
8.4. Wpływ kryzysu finansowego na skuteczność polityki stóp procentowych banków centralnych
8.5. Uwagi końcowe
Bibliografia
Interest Rate as a Tool of a Central Bank Policy
 
ROZDZIAŁ 9. Przejrzystość polityki pieniężnej a dynamika stóp procentowych
Małgorzata Doman, Ryszard Doman
 
9.1. Wstęp
9.2. Przejrzystość banku centralnego
9.3. Model EGARCH
9.4. Prezentacja danych
9.5. Analiza empiryczna
9.6. Uwagi końcowe
Bibliografia
Monetary Policy Transparency and the Dynamics of Interest Rates
 
ROZDZIAŁ 10. Inflacja i polityka pieniężna w Rosji między kryzysami: 1998–2008
Zbigniew Polański
 
10.1. Wstęp
10.2. Przebieg inflacji po kryzysie z 1998 r. i jej (niemonetarne) przyczyny
10.3. Polityka pieniężna Banku Rosji w pierwszej dekadzie XXI w.
   10.3.1. Cele polityki pieniężnej Banku Rosji i ich realizacja
   10.3.2. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne prowadzenia polityki pieniężnej w Rosji
   10.3.3. Kurs walutowy
   10.3.4. Instrumenty monetarne i polityka stopy procentowej Banku Rosji
   10.3.5. Bank Rosji wobec światowych zawirowań finansowych lat 2007–2008
   10.3.6. Bank Rosji w pułapkach ograniczonej niezależności oraz niespójnego trójkąta
10.4. Uwagi końcowe
10.5. Uzupełnienie: aktualizacja z perspektywy połowy 2009 r.
ANEKS. Chronologia najważniejszych przedsięwzięć władz publicznych Rosji mających na celu kontrolę inflacji i stabilizację systemu finansowego w latach 2007–2009 (luty)
Bibliografia
Inflation and Monetary Policy in Russia between Crises: 1998–2008
 
ROZDZIAŁ 11. Polityka pieniężna Bułgarii i Rumunii w kontekście członkostwa w UE
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
 
11.1. Wstęp
11.2. Ramy instytucjonalne i polityka pieniężna ustrojowa w Bułgarii i Rumunii
11.3. Instrumenty polityki pieniężnej stosowane przez BBN i NBR
11.4. Perspektywy wejścia do Unii Gospodarczo Walutowej
11.5. Uwagi końcowe
Bibliografia
Monetary policy of Bulgaria and Romania within the context of their UE membership
 
ROZDZIAŁ 12. Euro – dziesięć lat funkcjonowania
Ryszard Wierzba
 
12.1. Wstęp
12.2. Dwa fundamenty sukcesu euro
   12.2.1. Polityka pieniężna EBC
   12.2.2. Współpraca makroekonomiczna w UGW
12.3. Euro jako waluta międzynarodowa
   12.3.1. Funkcje euro jako waluty międzynarodowej
   12.3.2. Czynniki wpływające na znaczenie euro jako waluty międzynarodowej
12.4. Uwagi końcowe
Bibliografia
Ten years of euro
 
Notki o autorach

Wiesława Przybylska-Kapuścińska
dr hab. nauk ekonomicznych, profesor AE w Poznaniu. Kieruje Katedrą Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia bankowości, pieniądza i polityki pieniężnej, rynku kapitałowego oraz problematykę makroekonomiczną. Posiada bogaty dorobek naukowy liczący ponad 160 pozycji. Pełni funkcję przewodniczącej Zespołu Recenzentów w ramach dyscypliny Finanse, bankowość i rachunkowość przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Rady Naukowej Banku i Kredytu. Uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane