• Bankowość korporacyjna. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone

Bankowość korporacyjna. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone

 • Autor: redakcja naukowa Maciej S. Wiatr
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-914-6
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 378/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Bankowość korporacyjna w szerokim ujęciu obejmuje zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na rzecz różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wąskim rozumieniu bankowość korporacyjna koncentruje się jednak najczęściej na obsłudze wybranych podmiotów, najbardziej znaczących z punktu widzenia strategii banku.

Podręcznik odnosi się do węższego ujęcia bankowości korporacyjnej, choć charakterystyka niektórych produktów bankowych ma wymiar bardziej uniwersalny aniżeli zakres przedmiotowy operacji zaliczanych tylko do bankowości korporacyjnej sensu stricto.

Celem opracowania jest dostarczenie podstawowej wiedzy zarówno z teorii bankowości korporacyjnej, jak i współczesnej praktyki bankowej. Zakres podjętych w pracy zagadnień i forma ich prezentacji są dostosowane do wymogów struktury wykładu o tym samym tytule na studiach pierwszego stopnia o kierunku finanse i rachunkowość (specjalność: bankowość). Ukierunkowano je też na realizację zakładanych efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych), ujętych w krajowych ramach kwalifikacji dla tego kierunku.

Praca napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja S. Wiatra stanowi zbiorowy dorobek pracowników naukowych o bogatych kontaktach zawodowych i badawczych związanych z praktyką bankową, rekrutujących się Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Książka w zamyśle autorów ma charakter podręcznikowy, ale ze względu na specyfikę przedmiotu oraz sposób ujęcia wielu problemów, a także relatywny niedostatek podejmowania w innych pracach całościowo tej tematyki (zwykle rozproszonej) można mieć nadzieję, że zainteresuje ona szerszy krąg odbiorców; nie tylko studentów kierunku finanse i rachunkowość, ale również słuchaczy kierunków zarządzanie czy też praktyków gospodarczych – przedsiębiorców, finansistów i bankowców.

Spis treści:
 
Wstęp

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej


1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności
1.2. Segmentacja działalności banków – bankowość  korporacyjna
1.3. Zakres przedmiotowy i obsługa klientów bankowości korporacyjnej
1.4. System organizacji pionów i obsługi klientów korporacyjnych
1.5. Bank a przedsiębiorstwo – zaufanie w biznesie
1.5.1. Bankowość relacyjna i transakcyjna
1.5.2. Zaufanie w relacjach biznesowych – różnice podejść
1.5.3. Podsumowanie
Bibliografia

Część II. USŁUGI PŁATNICZE I ROZLICZENIOWE W BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ    

Rozdział 2. Rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem


2.1. Aspekty prawne otwierania rachunku bankowego przez przedsiębiorstwo
2.2. Podstawowe rodzaje rachunków bankowych
2.3. Oznaczenia rachunków bankowych
2.4. Wybór rachunku firmowego – kwestie praktyczne
Bibliografia

Rozdział 3. Usługi zarządzania płynnością (cash management)  

3.1. Istota usług cash management
3.2. Klasy systemów cash management
3.3. Produkty i usługi cash management
3.3.1. Usługi konsolidacji sald (cash pooling)
3.3.2. Klasyfikacja usług cash poolingu
3.3.3. Prawnopodatkowe aspekty cash poolingu
3.3.4. System płatności masowych (collect)
Bibliografia

Rozdział 4. Krajowe systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe

4.1. Podstawowe pojęcia  
4.2. Usługi płatnicze
4.3. System obsługi płatności w Polsce
4.3.1. Rada ds. Systemu Płatniczego
4.4. Procedury rozliczeń
4.4.1. System ELIXIR
4.4.2. System SORBNET
4.5. Formy rozliczeń pieniężnych wykorzystywane przez podmioty niebankowe
4.5.1. Operacje bezgotówkowe
4.5.2. Pozostałe operacje
Bibliografia

Rozdział 5. Jednolity rynek płatności w Europie (SEPA)

5.1. Istota SEPA
5.2. Podstawy prawne SEPA
5.3. Instrumenty SEPA  
5.3.1. Polecenie przelewu SEPA
5.3.2. Polecenie zapłaty SEPA
5.3.3. Karty płatnicze SEPA  
5.3.4. Innowacje w płatnościach  
5.4. Korzyści i wady systemu SEPA
Bibliografia

Rozdział 6. Zagraniczne operacje finansowania handlu

6.1. Bank jako pośrednik finansowy w obrocie międzynarodowym przedsiębiorstw
6.2. Bankowe produkty płatnicze w obrocie międzynarodowym
6.2.1. Bezwarunkowe produkty płatnicze w obrocie międzynarodowym
6.2.2. Warunkowe produkty płatnicze w obrocie międzynarodowym
Bibliografia

Rozdział 7. Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie

7.1. Definicja i systematyka ryzyka walutowego
7.2. Metody i narzędzia pomiaru ryzyka walutowego
7.2.1. Pozycja walutowa  
7.2.2. Miary ryzyka walutowego  
7.2.3. Miary zmienności
7.3. Zarządzanie ryzykiem walutowym  
7.3.1. Metody tradycyjne
7.3.2. Metody nowoczesne
Bibliografia

Część III. KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Rozdział 8. Istota i rodzaje kredytów korporacyjnych


8.1. Pojęcie i istota kredytu bankowego
8.2. Rodzaje korporacyjnych kredytów bankowych
8.3. Finansowe warunki kredytowania
8.4. Przebieg procesu kredytowania przedsiębiorstw
Bibliografia

Rozdział 9. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa – ustalanie ratingu kredytowego

9.1. Relacje bank – przedsiębiorstwo w toku nadawania ratingu
9.2. Rating kredytowy – praktyczny model wyznaczania ryzyka
9.2.1. Ogólna charakterystyka modelu
Bibliografia

Rozdział 10. Ocena korporacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych wg standardów bankowych

10.1. Inwestycje, projekt inwestycyjny – procedura oceny bankowej
10.2. Feasibility study jako źródło informacji o projekcie  
10.3. Weryfikacja przyjętych założeń w projekcie  
10.4. Ryzyko transakcji kredytowej i jego zabezpieczenia  
10.5. Metody oceny efektywności oraz zdolności do obsługi długu korporacyjnych projektów inwestycyjnych
10.6. Analiza wrażliwości  
10.7. Warunki finansowania projektu
Bibliografia

Rozdział 11. Kowenanty finansowe jako narzędzia ograniczania i monitorowania ryzyka kredytowego

11.1. Kowenant finansowy – istota oraz zastosowanie
11.2. Częstotliwość weryfikacji oraz ogólne zasady konstrukcji kowenantów finansowych
11.3. Konsekwencje niedotrzymania kowenantów  finansowych przez dłużnika
11.4. Monitoring wybranych obszarów działalności kredytobiorcy z wykorzystaniem kowenantów  finansowych
11.5. Problem forbearance w kontekście złamania kowenantu finansowego
Bibliografia

Rozdział 12. Konsorcjum kredytowe

12.1. Typologia konsorcjów oraz przesłanki ich tworzenia
12.2. Etapy syndykacji
12.3. Funkcje konsorcjantów
12.4. Dokumentacja prawna oraz spektrum produktów bankowych podlegających syndykacji
12.5. Zasady demokracji konsorcjalnej
12.6. Rentowność konsorcjów kredytowych
Bibliografia

Część IV. BANKOWE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH FINANSOWYCH
 
Rozdział 13. Bank na rynku instrumentów dłużnych


13.1. Rodzaje papierów dłużnych
13.2. Organizacja rynku instrumentów dłużnych
12.3. Rola banku w procesie emisji obligacji
Bibliografia
 
Rozdział 14. Organizacja emisji akcji

14.1. Istota akcji
14.2. Zalety i wady finansowania kapitałem własnym oraz upublicznienia spółki
14.3. Doradcy w emisji akcji
14.4. Etapy organizacji emisji akcji
14.5. Prospekt emisyjny
14.6. Gwarantowanie emisji
Bibliografia
 
Rozdział 15. Sekurytyzacja aktywów


15.1. Istota sekurytyzacji
15.2. Uczestnicy transakcji
15.3. Przebieg transakcji
15.4. Sekurytyzowane aktywa  
15.5. Prawne aspekty transakcji
15.6. Metody podnoszenia ratingu
15.7. Koszty, zalety i wady sekurytyzacji
15.8. Sekurytyzacja syntetyczna
Bibliografia
 
Część V. ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW  

Rozdział 16. Gwarancje i poręczenia bankowe


16.1. Umowa gwarancji bankowej
16.2. Cechy i rodzaje gwarancji bankowych
16.3. Charakterystyka i podstawy prawne gwarancji bankowej
Bibliografia
Załącznik 1. Wzór umowy gwarancji bankowej

Rozdział 17. Operacje wekslowe

17.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje weksli
17.2. Mechanizmy dyskonta weksla
Bibliografia

Rozdział 18. Usługi faktoringu i forfaitingu

18.1. Istota faktoringu
18.2. Rodzaje faktoringu
18.2.1. Rodzaje faktoringu ze względu na umiejscowienie ryzyka
18.2.2. Rodzaje faktoringu ze względu na moment zapłaty
18.2.3. Rodzaje faktoringu ze względu na przedmiot umowy
18.2.4. Rodzaje faktoringu ze względu na jawność transakcji
18.2.5. Rodzaje faktoringu ze względu na zasięg terytorialny
18.3. Funkcje faktoringu
18.3.1. Funkcja finansująca faktoring  
18.3.2. Funkcja administracyjna faktoringu  
18.3.3. Funkcja zabezpieczająca faktoring  
18.3.4. Funkcje dodatkowe faktoringu
18.4. Opłaty faktoringowe
18.5. Faktoring a forfaiting i kredyt obrotowy
18.6. Ograniczenia faktoringu
Bibliografia

Rozdział 19. Usługi leasingowe

19.1. Istota leasingu
19.1.1. Definicja leasingu według UNIDROIT  
19.1.2. Definicja leasingu według Kodeksu cywilnego
19.2. Rodzaje leasingu
19.3. Porównanie leasingu operacyjnego z kredytem
Bibliografia
 
Część VI. KORPORACYJNA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Rozdział 20. Systemy office banking


20.1. Ewolucja systemów bankowości elektronicznej dla przedsiębiorstw
20.2. Istota systemów office banking
20.3. Funkcjonalność office banking na przykładzie MultiCash
Bibliografia

Rozdział 21. Systemy bankowości internetowej dla przedsiębiorstw

21.1. Istota i przesłanki rozwoju systemów bankowości  internetowej
21.2. Funkcjonalność bankowości internetowej  dla przedsiębiorstw – poziom podstawowy
21.2.1. Podstawowa funkcjonalność procesowa
21.2.2. Podstawowa funkcjonalność produktowa
21.3. Funkcjonalność bankowości internetowej  dla przedsiębiorstw – poziom zaawansowany
21.3.1. Zaawansowana funkcjonalność procesowa
21.3.2. Zaawansowana funkcjonalność produktowa
21.4. E-fakturowanie w systemach bankowości elektronicznej (EBPP i EIPP)
Bibliografia

Rozdział 22. Podpis elektroniczny i metody kryptograficzne

22.1. Istota metod kryptograficznych
22.2. Kryptografia symetryczna  
22.3. Kryptografia asymetryczna
22.4. Koncepcja bezpiecznego podpisu elektronicznego
22.4.1. Istota i klasyfikacja podpisów elektronicznych
22.4.2. Funkcje podpisu elektronicznego  
22.4.3. Procedura złożenia podpisu elektronicznego  
22.4.4. Usługa znakowania czasem
22.4.5. Infrastruktura klucza publicznego
Bibliografia

Rozdział 23. Metody zabezpieczeń oparte  na systemie uprawnień
 
23.1. Istota systemu uprawnień
23.2. Uprawnienia funkcjonalne  
23.2.1. Uprawnienia do funkcji systemu
23.2.2. Uprawnienia do rachunków bankowych
23.2.3. Grupy i schematy akceptacji
23.3. Uprawnienia techniczne
23.3.1. Uprawnienia do baz danych i wprowadzania zleceń
23.3.2. Uprawnienia administracyjne  
23.3.3. Ograniczenia dostępu do systemu
Bibliografia
 

redakcja naukowa

Maciej S. Wiatr
kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Instytutu Bankowości SGH.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane