• Bank komercyjny w Polsce. Wydanie 2

Bank komercyjny w Polsce. Wydanie 2

 • Autor: Joanna Świderska Katarzyna Marczyńska Monika Klimontowicz Tamara Galbarczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-259-4
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 526/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  42.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 42.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Ideą prezentowanej publikacji stała się całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych, podporządkowana klasyfikacji operacji bankowych opartych o kryterium przedmiotowe. Żaden bank nie prowadzi jednak działalności w oderwaniu od uwarunkowań zewnętrznych, dlatego pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający Czytelnika w problematykę organizacji i funkcjonowania systemu bankowego, instytucji centralnych o charakterze powszechnym i samorządowym oraz wskazania miejsca i roli banków w polskim systemie bankowym. Rozdział drugi traktujący o czynnościach/operacjach bankowych, prezentuje dwie podstawowe klasyfikacje działań podejmowanych przez banki – według prawa bankowego oraz według kryterium przedmiotowego. Ten drugi podział stanowi podstawę dalszej konstrukcji podręcznika. Kolejnych pięć rozdziałów zawiera bowiem szczegółowe omówienie operacji bankowych.

Wydanie 2 wzbogacone zostało o dwa rozdziały dotyczące marketingu usług bankowych oraz etyki w działalności bankowej, a także o nowe elementy aktualizujące dotychczasową wiedzę oraz rozszerzające zakres rozważań odnośnie do poszczególnych obszarów działalności banków komercyjnych w  Polsce.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. System bankowy w Polsce
Joanna Świderska

1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego
1.2. Instytucje centralne systemu bankowego
1.2.1. Narodowy Bank Polski
1.2.2. Komisja Nadzoru Finansowego
1.2.3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
1.2.4. Krajowa Izba Rozliczeniowa
1.2.5. Instytucje centralne o charakterze samorządowym
1.3. Bank w systemie bankowym
1.3.1. Definiowanie instytucji bankowych i pokrewnych
1.3.2. Rodzaje banków w polskim systemie bankowym
1.3.3. Charakterystyka banków komercyjnych
1.4. Zagadnienia sprawdzające

2. Czynności bankowe jako element określający istotę działania banku
Joanna Świderska

2.1. Zakres czynności bankowych
2.2. Czynności bankowe według ustawy Prawo bankowe
2.2.1. Konstrukcja definicji ustawowej banku
2.2.2. Czynności bankowe sensu stricto
2.2.3. Czynności bankowe sensu largo
2.2.4. Pozostałe czynności wykonywane przez banki
2.3.  Operacje bankowe według kryterium przedmiotowego
2.3.1. Rozbieżności definicyjne przedmiotowej klasyfikacji operacji bankowych
2.3.2. Operacje aktywne (czynne)
2.3.3. Operacje pasywne (bierne)
2.3.4. Operacje usługowe (pośredniczące)
2.4. Zagadnienia sprawdzające

3. Pasywne operacje bankowe na rynku pozabankowym
Joanna Świderska

3.1. Przyjmowanie wkładów pieniężnych
3.1.1. Definicja depozytu bankowego
3.1.2. Rodzaje depozytów bankowych
3.1.3. Działalność depozytowa banków komercyjnych
3.2. Emitowanie dłużnych papierów wartościowych
3.2.1. Bankowe papiery wartościowe
3.2.2. Listy zastawne
3.2.3. Obligacje bankowe
3.3. System gwarantowania depozytów w Polsce
3.3.1. Zasady gwarantowania depozytów w polskim sektorze bankowym
3.3.2. Procedura wypłaty i źródła finansowania środków gwarantowanych
3.3.3. Najważniejsze zmiany w polskim systemie gwarantowania depozytów na przestrzeni lat
3.3.4. Dotychczasowa działalność gwarancyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
3.4. Zagadnienia sprawdzające

4. Pasywne operacje bankowe na rynku międzybankowym
Joanna Świderska

4.1. Międzybankowy rynek pieniężny
4.1.1. Uczestnicy międzybankowego rynku pieniężnego
4.1.2. Segmenty międzybankowego rynku pieniężnego
4.1.3. Organizacja międzybankowego rynku pieniężnego
4.2. Bank komercyjny na międzybankowym rynku lokat niezabezpieczonych
4.2.1. Transakcje walutowe na rynku międzybankowym
4.2.2. Rodzaje depozytów na rynku międzybankowym i zasady ich rozliczania
4.2.3. Przebieg transakcji na międzybankowym rynku lokat niezabezpieczonych
4.3. Pozyskiwanie środków finansowych od banku centralnego
4.3.1. Kredyt lombardowy
4.3.2. Kredyt w ciągu dnia i kredyt śróddzienny
4.3.3. Redyskonto weksli w NBP (kredyt redyskontowy)
4.3.4. Operacje repo realizowane przez bank centralny
4.4. Zagadnienia sprawdzające

5. Aktywne operacje bankowe – udzielanie kredytów
Tamara Galbarczyk

5.1. Rola kredytów w działalności banku
5.2. Pojęcie i funkcje kredytów. Kredyt a pożyczka
5.3. Klasyfikacja kredytów według różnych kryteriów
5.3.1. Kredyt w rachunku bieżącym i w rachunku kredytowym
5.3.2. Kredyty wekslowe
5.3.3. Kredyt obrotowy i inwestycyjny
5.3.4. Kredyt konsumencki
5.3.5. Kredyt hipoteczny
5.3.6. Wielkość i struktura działalności kredytowej banków komercyjnych w Polsce
5.4. Procedura ubiegania się o kredyt
5.4.1. Etapy procedury kredytowej
5.4.2. Umowa kredytowa i jej elementy
5.5. Zdolność kredytowa i metody jej analizy
5.5.1. Pojęcie i znaczenie zdolności kredytowej
5.5.2. Ocena zdolności kredytowej osoby fizycznej
5.5.3. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
5.5.3.1. Analiza opisowa
5.5.3.2. Metoda punktowa
5.5.3.3. Analiza dyskryminacyjna
5.5.3.4. Ocena zdolności kredytowej w przypadku kredytowania projektów inwestycyjnych
5.6. Prawne zabezpieczenia kredytów
5.6.1. Rodzaje zabezpieczeń osobistych  
5.6.2. Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych
5.6.3. Zasady doboru zabezpieczeń
5.7. Windykacja roszczeń kredytowych
5.7.1. Ogólne założenia windykacyjne
5.7.2. Wstępne czynności windykacyjne
5.7.3. Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji sądowej
5.7.4. Sposoby egzekucji  
5.8. Zagadnienia sprawdzające

6. Pozostałe aktywne operacje bankowe
Tamara Galbarczyk

6.1. Inwestycje banków w papiery wartościowe – działalność celowa, czy lokowanie środków niezaangażowanych w kredyty?
6.2. Papiery wartościowe w portfelu inwestycyjnym banków
6.2.1. Akcje i udziały
6.2.2. Skarbowe papiery wartościowe
6.2.3. Bony pieniężne NBP  
6.2.4. Obligacje komunalne
6.2.5. Papiery komercyjne
6.3. Skala działalności inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce
6.4. Lokaty terminowe w banku centralnym
6.5. Sekurytyzacja aktywów banku
6.6. Zagadnienia sprawdzające

7. Usługowe operacje bankowe
Tamara Galbarczyk

7.1. Istota i rodzaje operacji usługowych
7.2. Prowadzenie rachunków bankowych
7.2.1. Rachunek bankowy jako podstawa dokonywania rozliczeń
7.2.2. Rodzaje rachunków bankowych według ustawy Prawo bankowe
7.2.3. Szczególne rodzaje rachunków bankowych (wspólne, skonsolidowane itp.)
7.2.4. Liczba rachunków w bankach komercyjnych w Polsce
7.3. Krajowe rozliczenia pieniężne
7.3.1. Rozliczenia gotówkowe
7.3.2. Rozliczenia bezgotówkowe
7.3.3. Przebieg krajowych rozliczeń pieniężnych
7.4. Rozliczenia zagraniczne
7.4.1. Systemy rozliczeń
7.4.2. Nieuwarunkowane formy zapłaty
7.4.3. Uwarunkowane formy zapłaty  
7.5. Bank komercyjny na rynku finansowym
7.5.1. Bank jako pośrednik w przeprowadzaniu emisji i sprzedaży wyemitowanych walorów
7.5.2. Bank jako gwarant emisji
7.5.3. Pozostałe funkcje banku na rynku finansowym
7.5.3.1. Doradztwo inwestycyjne
7.5.3.2. Zarządzanie aktywami i funduszami
7.5.3.3. Udział banków w procesach sekurytyzacji aktywów
7.6. Zagadnienia sprawdzające

8. Marketing usług bankowych
Monika Klimontowicz

8.1. Pojęcie marketingu usług bankowych
8.1.1. Specyfika pojęcia
8.1.2. Warunki stosowania marketingu bankowego
8.2.  Badania marketingowe i ich wpływ na decyzje banków
8.2.1. Charakterystyka informacji marketingowych
8.2.2. Rodzaje badań marketingowych  
8.2.3. Pozycja banku na rynku i atrakcyjność rynku
8.3. Elementy strategii marketingowej banków
8.3.1. Polityka produktowa banków
8.3.2. Cena produktów bankowych
8.3.3. Dystrybucja produktów bankowych
8.3.4. Polityka promocji
8.3.5. Rola personelu i jakości usług
8.4. Zagadnienia sprawdzające

9. Etyka w działalności bankowej
Katarzyna Marczyńska

9.1. Pojęcie i znaczenie etyki
9.1.1. Normy prawne a normy etyczne
9.1.2. Czynniki wpływające na myślenie etyczne
9.1.3. Rola etyki w działalności bankowej
9.2. Kodeksy etyczne dotyczące działalności banków
9.2.1. Kodeks dobrych praktyk bankowych
9.2.2. Kodeks etyki pracownika banku
9.3. Praktyczna ochrona klientów przed bezprawnym i nieetycznym działaniem banków
9.3.1. Komisja Etyki Bankowej
9.3.2. Bankowy Arbitraż Konsumencki
9.3.3. Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich
9.4. Zagadnienia sprawdzające

10. Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym
Tamara Galbarczyk

10.1. Istota i rodzaje ryzyka bankowego
10.2. Zasady zarządzania ryzykiem bankowym  
10.3. Ryzyko płynności finansowej
10.3.1. Metody pomiaru ryzyka płynności
10.3.2. Wybrane sposoby ograniczania ryzyka płynności
10.4. Ryzyko kredytowe  
10.4.1. Metody pomiaru ryzyka kredytowego
10.4.2. Wybrane sposoby ograniczania ryzyka kredytowego
10.5. Ryzyko stopy procentowej  
10.5.1. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej
10.5.2. Wybrane sposoby ograniczania ryzyka stopy procentowej
10.5.2.1. Procentowe transakcje financial futures (interest rate  futures)
10.5.2.2. Opcje odsetkowe (interest rate options)
10.5.2.3. Swapy odsetkowe (interest rate swap – IRS)  
10.5.2.4. Forward rate agreement (FRA)  
10.5.2.5. CAP, FLOOR, COLLAR  
10.5.3. Przykłady stosowania transakcji zabezpieczających
10.6. Ryzyko walutowe
10.6.1. Metody pomiaru ryzyka walutowego
10.6.2. Wybrane sposoby ograniczania ryzyka walutowego
10.6.2.1. Operacje forward  
10.6.2.2. Walutowe kontrakty futures (currency futures)
10.6.2.3. Opcje walutowe (currency options)
10.6.2.4. Swapy walutowe (currency swap)
10.6.3. Przykłady stosowania transakcji zabezpieczających
10.7. Regulacje ostrożnościowe w procesie zarządzania ryzykiem bankowym
10.7.1. Limity koncentracji zaangażowania  
10.7.2. Współczynnik wypłacalności
10.7.3. Rezerwy celowe
10.7.4. Wskaźniki płynności
10.7.5. Wymogi kapitałowe związane z ryzykiem bankowym
10.7.5.1. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego
10.7.5.2. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka pozycji w instrumentach
dłużnych i kapitałowych  
10.7.5.3. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego
10.7.6. Współczynnik wypłacalności, rezerwy celowe i odpisy z tytułu utraty wartości, miary płynności oraz wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka bankowego
10.8. Zagadnienia sprawdzające

Bibliografia

Aneks 1. Bilans i pozycje pozabilansowe banków
Joanna Świderska

Aneks 2. Punktowa metoda oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (studium przypadku)
Joanna Świderska

prof. dr. hab. Bogusław Pietrzak:

Opracowanie pt. Bank komercyjny w Polsce jest efektem rzetelnej, odpowiedzialnej i pożytecznej pracy autorek, które doskonaląc, rozszerzając oraz pogłębiając rozważania przeprowadzone w pierwszym wydaniu, dotyczące funkcjonowania banków komercyjnych w  naszym kraju, dostarczają czytelnikom w postaci drugiego wydania książkę o bardzo pozytywnych walorach merytorycznych, metodologicznych i dydaktyczno-poznawczych. Praca wzbogacona o dwa rozdziały dotyczące marketingu usług bankowych (…) oraz etyki w działalności bankowej (…), a także o nowe elementy aktualizujące dotychczasową wiedzę oraz rozszerzające zakres rozważań odnośnie do poszczególnych obszarów działalności banków komercyjnych w  Polsce (…) jest obszernym, wszechstronnym, wieloaspektowym studium wskazującym na miejsce i rolę banków we współczesnym systemie finansowym, ich skalę i zakres działalności jako podmiotów gospodarki rynkowej i instytucji zaufania publicznego oraz charakteryzującym różnego typu operacje bankowe. O wysokim poziomie pracy zdecydowały (…): bardzo szeroki zestaw problemów prezentowanych w poszczególnych rozdziałach, przyjęte i konsekwentnie realizowane, klarowne, wiarygodne, przekonujące sposoby i metody prezentacji zagadnień wchodzących w skład poszczególnych fragmentów, przejrzysta struktura (…), umiejętne połączenie (…) wykorzystywanych przez banki możliwości realizacji przyjętych celów, aspektów systemowo-teoretycznych z praktycznymi, dotyczącymi głównie ekonomicznych i prawnych uwarunkowań tworzenia i wykorzystania potencjału strategicznego i operacyjnego.

Joanna Świderska
dr, adiunkt w Zakładzie Bankowości Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 90. zajmowała się problematyką prywatyzacji, restrukturyzacji i konkurencyjności przedsiębiorstw, uzyskując nagrodę w konkursie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego (1998). Od kilku lat naukowo i dydaktycznie zajmuje się problematyką makroekonomicznych aspektów funkcjonowania gospodarki, bankowości oraz rynku finansowego, w tym inwestycji venture capital. Za publikację Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP otrzymała wyróżnienie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (2009).

Katarzyna Marczyńska

od 2002 r. Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, który rozstrzyga spory między konsumentami–klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych. Zajmuje się etyką w bankowości.


Monika Klimontowicz

adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się problematyką marketingu bankowego, płatności mobilnych i modeli biznesowych banków.

Książki tego autora

Tamara Galbarczyk

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane