Administracja i samorząd

Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym

Koszt władzy w polskim samorządzie ...

Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym

W publikacji została ukazana rola władzy publicznej w działalności gospodarczej poprzez pryzmat kosztów jej funkcjonowania. Kwestia ta staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania publicznego, ponieważ koszt ten jest finansowany z pieniędzy podatników, którzy oczekują, że władza samorządowa będzie charakteryzować się coraz wyższą efektywnością i jakością rządzenia. Praca M. Wojciechowskiego stanowi pionierską próbę opisania tego zagadnienia w Polsce. Publikacja adresowana jest do sze..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego

Finanse publiczne z elementami praw...

Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego

Książka jest poświęcona zagadnieniom finansów publicznych, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań stojących przed nimi. Omawia system obowiązujących podatków i opłat stanowiących dochody państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Problematyka finansów ujęta została tak z punktu samego systemu finansowego, jak i konstrukcji fiskalnych instrumentów dochodów oraz wydatków budżetowych, kontroli finansowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W książce tej wskazano na ist..

64.80 zł 72.00 zł Cena netto: 61.71 zł

Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej

Szacowanie poziomu zadłużenia jedno...

Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w war...

Głównym celem monografii jest dokonanie oceny rozwiązań systemowych i ich skutków dotyczących zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego, z punktu widzenia zachowania przez nie płynności finansowej, oraz wypracowanie metod określania bezpiecznego poziomu zadłużenia w warunkach zwiększonego ryzyka utraty tej płynności. Publikacja skierowana jest z uwagi na interdyscyplinarność zawartych w niej zagadnień zarówno do środowiska akademickiego, jak i do przedstawicieli administracji ..

57.60 zł 64.00 zł Cena netto: 54.86 zł

Ewaluacja w polityce publicznej

Ewaluacja w polityce publicznej

Ewaluacja w polityce publicznej

Książka przeznaczona jest dla wszystkich aktywnych w życiu publicznym, w tym szczególnie tych, którzy pracują w instytucjach publicznych lub aspirują do aktywnego wpływania na plany i decyzje instytucji publicznych. Ze Wstępu: Zebrane w tym tomie prace mają na celu pokazanie złożoności funkcji ewaluacji oraz warunków jej efektywnego stosowania. Pokazują one fundamentalne problemy, które należy brać pod uwagę, kiedy formułowane są oczekiwania pod adresem konkretnych metod ewaluacji. Traktuj..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Gmina skonsolidowanym podatnikiem VAT. Uchwała NSA

Gmina skonsolidowanym podatnikiem V...

Gmina skonsolidowanym podatnikiem VAT. Uchwała NSA

W niniejszym opracowaniu zostały przez autorkę przedstawione na goraco konsekwencje wydania uchwały NSA z 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13), iż gminne jednostki budżetowe nie są – odrębnymi od gmin – podatnikami VAT. Uchwała NSA: gminne jednostki budżetowe nie są odrębnymi od gmin-podatnikami VAT Skutki: Jedna skonsolidowana deklaracja VAT gminy. Cząstkowe deklaracje tych jednostek ( pomoc techniczna dla gmin). Wzajemne rozliczenia gmin z jej jednostkami budżetowymi-NP. Rozliczenia pomięd..

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990-2002. Geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność

Warszawski samorząd terytorialny w ...

Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990-2002. Geneza, ustrój, i...

Jest to pierwsza, monograficzna praca poświęcona warszawskiemu samorządowi terytorialnemu w określonym tytułem okresie. Przedstawia ona genezę i przyczyny powstania w Warszawie odmiennego w stosunku do reszty Polski ustroju samorządu terytorialnego oraz jego funkcjonowanie w trzech pierwszych kadencja odrodzonego samorządu terytorialnego. Ukazano w niej ustrój tego samorządu, zmieniający się podczas opisywanych 12 lat i przedstawiono niezrealizowane koncepcje zmiany tego ustroju firmowane przez ..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Gospodarka samorządu terytorialnego

Gospodarka samorządu terytorialnego

Gospodarka samorządu terytorialnego

Książka stanowi podstawowe kompendium wiedzy z działalności samorządu terytorialnego w sferze gospodarczej w Polsce. Jest propozycją nowatorskiego, całościowego podejścia do problematyki gospodarki samorządowej. Autor omawia samorząd terytorialny jako: - domenę działania publicznego, - strukturę łączącą wątki ekonomiczne, finansowe, prawne, społeczne i polityczne. Zdaniem autora gospodarowanie i zarządzanie w samorządzie terytorialnym może być dobre i lepsze. Wymaga ono wiedzy, umiejętności..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Cło i celnicy w historii. Struktury i mechanizmy działania

Cło i celnicy w historii. Struktury...

Cło i celnicy w historii. Struktury i mechanizmy działania

Monografia przedstawia historię cła od najdawniejszych czasów po współczesność. Jest ona przeznaczona głównie dla Czytelników zainteresowanych historią polityki celnej, celnictwa i handlu zagranicznego. Bez wątpienia może okazać się interesująca dla studentów celnictwa, handlu zagranicznego, stosunków międzynarodowych, politologii czy historii oraz tych wszystkich, którzy związani są ze służbami granicznymi (celnicy, funkcjonariusze Straży Granicznej, inspektorzy fitosanitarni czy weterynaryjni ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim

Uwarunkowania wykorzystania fundusz...

Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki...

W książce przedstawiono czynniki finansowe i niefinansowe, które mają wpływ na możliwość absorpcji środków Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego. Wskazano ograniczenia w zakresie procedur oraz wymagań stawianych samorządom, ale także stopień rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami gmin i powiatów względem poszczególnych programów pomocowych a wielkością środków do nich skierowanych. Zaprezentowano również sytuację finansową poszczególnych samorządów z województwa lubelskiego, co..

7.20 zł 48.00 zł Cena netto: 6.86 zł

Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych

Ewolucja wydatków jednostek samorzą...

Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle p...

W publikacji dokonano analizy i oceny wielkości i struktury wydatków jednostek samorządu terytorialnego w warunkach postępującej decentralizacji zadań publicznych, a zasadnicze kwestie, wokół których koncentruje się jej problematyka, sprowadzają się do poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania: - Jaki wpływ na zakres i strukturę wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wywarły zmiany w katalogu i rodzaju zadań gmin, powiatów i województw? - Czy i w jakim stopniu na wielkość ..

8.25 zł 55.00 zł Cena netto: 7.86 zł

Finanse samorządowe. Nowe wyzwania. Bieżące i perspektywiczne

Finanse samorządowe. Nowe wyzwania....

Finanse samorządowe. Nowe wyzwania. Bieżące i perspektywiczne

W warunkach kryzysu finansów publicznych szczególnego znaczenia nabiera problematyka efektywnego gospodarowania finansami samorządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ryzyka. W książce dokonano kompleksowej analizy uwarunkowań wiązanych z gospodarowaniem finansami samorządowymi w warunkach ryzyka. Przedstawiono propozycje działań bieżących oraz długoterminowych (również o charakterze strategicznym), które mają na celu trwałą poprawę efektywności oraz podejmowanie optymalnych decyzji..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Encyklopedia samorządu terytorialnego. Część 2. Zadania i kompetencje

Encyklopedia samorządu terytorialne...

Encyklopedia samorządu terytorialnego. Część 2. Zadania i kompetencje

Prezentowana praca stanowi drugą część Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Część 1. Ustrój, wydanej w roku 2010. Po dwudziestu latach od utworzenia gmin, kilkunastu od reformy, która wprowadziła powiaty i województwa samorządowe i po wielu dalszych działaniach decentralizacyjnych, przyszedł czas na pogłębioną refleksję i kompleksowe ujęcie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego. W tym czasie zakres zadań i kompetencji samorządu terytorialnego ulegał stałemu rozszerzaniu – poprzez zwi..

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego

Metody analityczne w działalności j...

Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego

Coraz większa złożoność otoczenia, jak również funkcjonowanie w obliczu ryzyka zmieniają postrzeganie roli analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego, prowadząc gospodarkę finansową, stają przed wieloma złożonymi problemami wymagającymi decyzji opartych na danych liczbowych pochodzących nie tylko z systemu rachunkowości, ale właśnie z analiz. Lektura tego opracowania pozwoli czytelnikowi na ustalenie:   - czynników (lub ich grup) determin..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1. Ustrój

Encyklopedia samorządu terytorialne...

Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1. Ustrój

Prawo regulujące ustrój samorządu terytorialnego jest bardzo rozległe, składa się nań wiele norm o różnym charakterze, w tym także normy prawa europejskiego. Hasłowy, alfabetyczny układ pracy ma ułatwić Czytelnikowi poznanie tego prawa i stosowanie go w praktyce samorządowej i administracyjnej. Opracowanie ma charakter wszechstronny, obok zagadnień bezpośrednio związanych z konstrukcją prawnoustrojową samorządu, takimi jak umocowanie, struktura i wybór władz, kwestie nadzoru i kontroli, stano..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

E-procurement. Systemy elektronicznych zamówień publicznych

E-procurement. Systemy elektroniczn...

E-procurement. Systemy elektronicznych zamówień publicznych

Od połowy XX wieku, wraz z liberalizacją gospodarki, rozpoczęto współpracę międzynarodową na rzecz tworzenia ogólnoświatowych standardów, w tym w obszarze zamówień publicznych. Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała konieczność dostosowania dotychczasowych przepisów do norm wspólnotowych. Wprowadzono takie rozwiązania, jak: aukcja oraz licytacja elektroniczna, dynamiczny system zakupów czy umowy ramowe. Analiza systemów e-government w wybranych państwach ukazuje znaczenie zamówień pu..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Pokazuje 16 do 30 z 31 (3 Stron)