• Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym

Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym

 • Autor: Iwona Niżnik-Dobosz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-282-6
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 400/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  35.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 35.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W centrum zainteresowania prezentowanej monografii znajduje się pojęcie nauki administracji i polityki administracyjnej, jakim jest public governance. Poszczególne części podejmują zasadnicze problemy zarządzania publicznego w zestawieniu z prawem publicznym (konstytucyjnym, administracyjnym, finansowym) polegające odpowiednio na optymalnym wykorzystaniu potencjału społeczeństwa obywatelskiego, zasady pomocniczości, decentralizacji, partycypacji, współdziałania i niewładczości przy wykonywaniu zadań publicznych oraz stosowaniu prawa, polityki administracyjnej, otwartości i e-komunikacji w administracji publicznej, efektywności i odpowiedzialności administracji publicznej. Charakterystycznym aspektem publikacji jest udział Autorów z Ukrainy, którzy prezentują swoje podejście do tytułowej problematyki i jej znaczenie z perspektywy państwa pretendującego do Unii Europejskiej.

Spis treści:

Wykaz najczęściej stosowanych skrótów

Wprowadzenie

Część I. Wprowadzenie: Konteksty pojęcia governance i jego rola wobec społeczeństwa obywatelskiego

Rozdział 1. Założenia koncepcji good governance wobec materialnych, proceduralnych i ustrojowych zasad prawa administracyjnego
Rozdział 2. Społeczeństwo obywatelskie a konstytucyjne zasady społeczne
Rozdział 3. Świadomość prawna a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
Rozdział 4. Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie: realia, problemy, perspektywy
Rozdział 5. Governance a przemiany prawa administracyjnego od F.J. Goodnowa do S. Rose-Ackerman

Część II. Partycypacja i współdziałanie na poziomie wykonywania zadań publicznych

Rozdział 1. Formy partycypacji podmiotów prywatnych w procesach wykonywania zadań publicznych w polskim porządku prawnym
Rozdział 2. Straż gminna jako studium porażki idei governance
Rozdział 3. Zasada partnerstwa w relacjach administracji z obywatelami. Zarys problematyki
Rozdział 4. Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej
Rozdział 5. Budżet partycypacyjny jako instrument uczestnictwa mieszkańców w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym – wnioski i postulaty
Rozdział 6. Partycypacja elektroniczna na szczeblu lokalnym na przykładzie budżetu partycypacyjnego miasta Łódź
Rozdział 7. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych wyrazem realizacji zasady public governance
Rozdział 8. Zlecanie funkcji administracji publicznej podmiotom niepublicznym
Rozdział 9. Wniosek jako klasyczna forma inicjatywy społecznej
Rozdział 10. Instrumenty uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym i wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Część III. Partycypacja, współdziałanie i niewładczość na poziomie stosowania prawa

Rozdział 1. Niewładcze metody oddziaływania na treść powinności podatkowych
Rozdział 2. Organizacja społeczna w postępowaniu podatkowym jako przejaw próby wpływu społeczeństwa obywatelskiego na proces decyzyjny w administracji publicznej
Rozdział 3. Organizacja społeczna jako podmiot na prawach strony w postępowaniu podatkowym

Część IV. Polityka administracyjna

Rozdział 1. Savoir-vivre administracji publicznej
Rozdział 2. Ukraina – Polska: współpraca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki
Rozdział 3. Wdrażanie koncepcji public governance w polityce ochrony środowiska
Rozdział 4. Doskonalenie mechanizmu zarządzania państwem w branży ekologicznej w kontekście integracji europejskiej
Rozdział 5. Ustawodawczo-prawne założenia mechanizmu państwowej polityki municypalnej na Ukrainie
Rozdział 6. Analiza gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem partycypacji organizacji pozarządowych

Część V. Otwartość i e-komunikacja w administracji publicznej

Rozdział 1. Zastosowanie zasad public governance w prawie publicznym jako wyraz zachodzących zmian społecznych i technologicznych
Rozdział 2. Komunikacja elektroniczna w polskim i niemieckim postępowaniu administracyjnym w ujęciu komparatystycznym
Rozdział 3. Teoretyczne i praktyczne aspekty dostępu obywateli do informacji publicznej w Polsce
Rozdział 4. Realizacja zadania publicznego jako przesłanka udzielania informacji publicznej

Część VI. Efektywność i odpowiedzialność administracji publicznej

Rozdział 1. Płaszczyzny i ranga prawnego partnerstwa izb rzemieślniczych oraz małej i średniej
przedsiębiorczości z administracją publiczną jako przykład realizacji idei public governance
Rozdział 2. Modernizacja przygotowania zawodowego urzędników państwowych na Ukrainie
Rozdział 3. Zarządzanie wiedzą w samorządzie terytorialnym jako komponent public governance
Rozdział 4. Młodzieżowa rada gminy jako organ o charakterze konsultacyjnym
Rozdział 5. Kontrola zarządcza a public governance
Rozdział 6. Problemy doskonalenia administracji publicznej w sektorze turystycznym w świetle integracji europejskiej Ukrainy
 

dr hab. Marek Mączyński, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wszelki dyskurs nad ideami Governance ma charakter interdyscyplinarny. W Polsce najczęściej toczony był on dotychczas na gruncie nauk społecznych i nauki o polityce, czasami na gruncie nauki administracji, stosunkowo rzadko zaś na gruncie nauki prawa. Książka pod redakcją Iwony Niżnik-Dobosz w znaczącym stopniu uzupełnia lukę w tym zakresie. Jest w zasadzie pionierską publikacją traktującą w tak wielowątkowym zakresie o roli, funkcji, znaczeniu i skutkach idei Governance dla administracji, polityki i prawa publicznego. Autorzy rozważają rozmaite konteksty znaczeniowe pojęcia Governance i odnoszą je do praktycznych ich zastosowań w prawie publicznym, zarówno ustrojowym, jak i materialnym oraz proceduralnym, na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Polski i Ukrainy). Również w tym sensie recenzowana monografia ma pionierski charakter. Na jej zawartość składa się VI części tworzących spójną całość, w których omówione zostały teoretyczne, normatywne i praktyczne uwarunkowania stosowania Governance w prawie publicznym, w tym także wyniki badań prawnoporównawczych oraz o charakterze dogmatycznym, w szczególności w odniesieniu do budowania społeczeństwa obywatelskiego, rozmaitych form partycypacji i współdziałania, zarówno w wykonywaniu zadań publicznych, jak i w stanowieniu prawa, kreowaniu i wykonywaniu polityki administracyjnej, otwartości i jawności administracji oraz jej efektywności i odpowiedzialności. Wśród Autorów poszczególnych opracowań, składających się na poszczególne części, nie zabrakło zarówno praktyków, jak i uznanych autorytetów nauki prawa. Dzięki tak wielowątkowemu i wieloaspektowemu rozważeniu idei Governance, praca ta wpisuje się w nurt rozważań nad kierunkami i perspektywami rozwoju prawa publicznego, zwłaszcza administracyjnego, i może się okazać przydatna nie tylko dla teoretyków i praktyków prawa, lecz także dla wszystkich zamierzających zapoznać się z uwarunkowaniami funkcjonowania współczesnej administracji publicznej w demokratycznym państwie prawa.

Iwona Niżnik-Dobosz redakcja naukowa

prof. nzw. dr hab., specjalizuje się w zagadnieniach ustrojowego i materialnego prawa administracyjnego. Jej zainteresowania obejmują m.in. teorię prawa administracyjnego, prawo samorządu terytorialnego, zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane, kontrolę administracji publicznej. Jest autorką i współautorką monografii oraz ponad stu artykułów z tego zakresu. W latach 2008-2013 była kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego w WSIiZ w Rzeszowie oraz profesorem nadzwyczajnym tej uczelni. Od 1983 roku zatrudniona w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2014 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Przez wiele lat członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Obecnie jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane