• Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking

Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking

 • Autor: Sławomir Franek Marcin Będzieszak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-475-2
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 580/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 98.00 zł

  88.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 88.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest odzwierciedleniem tendencji dostrzegalnych zarówno w nauce, jak i w praktyce finansów publicznych, polegających na tym, że podejście do budżetowania jest nakierowane na wzmocnienie efektywności i skuteczności wydatkowania środków publicznych, a podejście do horyzontu planowania budżetowego ulega zmianie z jednorocznego na wieloletnie.

Głównym jej celem jest ocena rozwiązań stosowanych na potrzeby wzmocnienia efektywności działania sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru zadań publicznych, metod planowania budżetowego oraz zasad zarządzania długiem publicznym. Powstanie tej publikacji wynika z przekonania jej autorów o służebnej roli środków publicznych w zaspokajaniu potrzeb społecznych. Stąd też przesłaniem, któremu jest ona podporządkowana, jest chęć wskazania na te kluczowe obszary aktywności państwa, które sprawnie zarządzane mogą być źródłem dobrobytu i trwałego rozwoju.

Konstrukcja niniejszej publikacji zbudowana została na trzech filarach. Pierwszym z nich jest problematyka uwarunkowań związanych z wydłużeniem horyzontu czasowego planowania budżetowego. Wdrożenie procedur wieloletniego planowania budżetowego należy bowiem uznać za warunek konieczny realizacji opartych na przejrzystości i odpowiedzialności oraz podporządkowanych priorytetom zamierzeń programowych władzy publicznej. Drugi filar stanowią zagadnienia efektywności działania sektora finansów publicznych. Wskazano w nim zarówno na rozwiązania instytucjonalne stworzone na potrzeby zarządzania finansami na poziomie Unii Europejskiej, jak też na regulacje sankcjonujące podwyższanie jakości funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce w instytucjach szczebla rządowego i samorządowego. Trzeci filar dotyczy kwestii fundamentalnych z punktu widzenia stabilności finansów publicznych i jest dyskusją na temat problematyki długu publicznego, jego skali i metod zarządzania nim.


Errata do książki   więcej »


Spis treści:

Wprowadzenie
Sławomir Franek

Część I. DYLEMATY ZARZĄDZANIA DŁUGIEM PUBLICZNYM

1. Dług publiczny a wieloletnia prognoza finansowa na przykładzie doświadczeń Białegostoku
Paweł Piątkowski

Wstęp
1.1. Rozwiązania instytucjonalne w zakresie zadłużenia samorządów
1.2. Wieloletnia prognoza finansowa w zarządzaniu długiem samorządu
1.3. WPF w praktyce budżetowej na przykładzie miasta Białegostoku
Podsumowanie
Bibliografia

2. Problemy długu publicznego w ujęciu wieloletnim
Andrzej Wernik

Wstęp
Podsumowanie
Bibliografia

3. Czy ma sens prawne ograniczanie długu publicznego?
Jerzy Żyżyński

Wstęp
Podsumowanie
Bibliografia

Część II. PLANOWANIE WIELOLETNIE – OCENA ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W POLSCE

4. Ewolucja procesów planistycznych w JST

Marek Dylewski

Wstęp
4.1. Proces planowania a planowanie budżetowe w JST
4.2. Przegląd metod planowania budżetowego
4.3. Uwarunkowania procesów planowania budżetowego w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia

5. Planowanie wieloletnie jako element realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Małgorzata Dworakowska

Wstęp
5.1. Decentralizacja zadań publicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
5.2. Planowanie wieloletnie w działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
Podsumowanie
Bibliografia

6. Wieloletni Plan Finansowy Państwa – odchylenia od wzorca wieloletniego planowania budżetowego
Sławomir Franek

Wstęp
6.1. Wieloletnie planowanie budżetowe – cechy i wzorce
6.2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa – ewolucja stosowanych rozwiązań
6.3. Wieloletni Plan Finansowy Państwa – realizacja wzorca wieloletniego planowania budżetowego
Podsumowanie
Bibliografia

7. Implikacje wieloletniego planowania budżetowego w Hiszpanii
Jarosław Marczak

Wstęp
7.1. Podstawy prawne planowania budżetowego w Hiszpanii
7.2. Hiszpański sektor publiczny
7.3. Budżet Ogólny Państwa
7.4. Hiszpańskie zasady budżetowe
7.5. Hiszpańska procedura budżetowa
7.6. Główne dochody budżetowe w Hiszpanii
7.7. Główne wydatki budżetowe w Hiszpanii (według programów)
7.8. Budżet, planowanie budżetowe a wspólnoty autonomiczne
Podsumowanie
Bibliografia

8. Proces planowania dotacji celowych na zadania zlecone jednostek samorządu terytorialnego. Problemy dyskusyjne
Grażyna Krasowska-Walczak

Wstęp
8.1. Teorie i koncepcje samorządu terytorialnego a planowanie budżetowe
8.2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
8.3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
8.4. Dokładność ujęcia dotacji celowych na zadania zlecone jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa
Podsumowanie
Bibliografia

9. Konsekwencje zróżnicowania zadań publicznych w systemie planowania
wieloletniego

Krystyna Piotrowska-Marczak

Wstęp
Czynniki warunkujące zakres zadań publicznych
9.1. Istota budżetowania zadaniowego w systemie planowania wieloletniego
9.2. Zróżnicowanie czy unifikacja zadań publicznych w systemie planowania
wieloletniego
Podsumowanie
Bibliografia

10. Zasady budżetowe w świetle zagadnienia planowania wieloletniego
Katarzyna Smolny, Małgorzata Gałecka

Wstęp
10.1. Planowanie wieloletnie w Polsce
10.2. Rozwój zasad planowania budżetowego
Podsumowanie
Bibliografia

11. Wieloletnie planowanie finansowe w zakresie bezpieczeństwa narodowego
Konrad Stańczyk
 
Wstęp
11.1. Planowanie wieloletnie w Polsce
11.2. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego
11.3. Wieloletni Plan Finansowy Państwa
11.4. Stan osobowy Sił Zbrojnych RP
Podsumowanie
Bibliografia

12. Nowe regulacje dotyczące Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako szansa na zwiększenie znaczenia planowania wieloletniego
Zofia Szpringer

Wstęp
12.1. Argumenty za i przeciw wprowadzeniu wieloletniego planowania
12.2. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie funkcjonowania WPFP
12.3. Rozwiązania prawne dotyczące WPFP obowiązujące od 2014 r., które mogą zwiększyć znaczenie planowania wieloletniego i efektywność realizacji zadań publicznych
Podsumowanie
Bibliografia

13. Budżet tax expenditures jako element planowania wieloletniego
Adam Wyszkowski

Wstęp
13.1. Istota planowania wieloletniego w finansach publicznych
13.2. Wieloletni plan finansowy jako instrument planowania strategicznego
13.3. Istota budżetu tax expenditures
13.4. Budżet tax expenditures jako element planowania strategicznego
Podsumowanie
Bibliografia

14. Finansowanie funkcji władz publicznych w Polsce a planowanie wieloletnie
Wiesława Ziółkowska

Wstęp
14.1. Ewolucja prawnych regulacji planowania finansowego
14.2. Finansowanie funkcji publicznych
Podsumowanie
Bibliografia

Część III. EFEKTYWNOŚĆ JAKO KRYTERIUM OCENY FUNKCJONOWANIA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

15. Efektywność form organizacyjnych realizacji wybranych zadań dużych miast w Polsce w kontekście pobierania opłat za usługi

Marcin Będzieszak

Wstęp
15.1. Zasada ogólności a formy organizacyjne realizacji zadań
15.2. Odpłatność za usługi komunalne jako źródło finansowania zadań
15.3. Metodologia badania
15.4. Efektywność jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i spółek komunalnych w dużych miastach
Podsumowanie
Bibliografia

16. Bez pomiaru nie ma poprawy, czyli wyzwania związane z mierzeniem efektywności audytu wewnętrznego
Agnieszka Giebel

Wstęp
16.1. O efektywności
16.2. Podstawowe informacje dotyczące audytu wewnętrznego
16.3. Podstawy i narzędzia pomiaru efektywności w audycie wewnętrznym
16.4. Benchmarking jako źródło danych porównawczych
16.5. Efektywność audytu wewnętrznego na podstawie raportu benchmarkingowego z 2013 roku
Podsumowanie
Bibliografia

17. Ocena złożoności zadaniowego planu wydatków budżetu państwa oraz
skuteczności osiągania planowanych wartości mierników efektów w latach 2011–2014

Teresa Lubińska

Wstęp
17.1. Finansowo-księgowy nurt badań budżetowania zadaniowego – jako główny nurt w obszarze efektywności wydatków publicznych
17.2. Wybór zadań i podzadań związanych z multikulturalizmem
17.3. Przegląd planowanych i wykonanych wartości mierników efektów dla zadań i podzadań multikulturalizmu
17.4. Ocena skuteczności realizacji planowanych na 2011 r. wartości dla mierników efektów oraz ich transparentność dla obszaru multikulturalizmu
17.5. Przegląd mierników efektów dla multikulturalizmu w zestawieniu „Wydatki państwa w układzie zadaniowym” za 2012 r. oraz w zestawieniu „Planowanie w układzie zadaniowym” w 2013 r. i w 2014 r.
17.6. Silne i słabe strony „wydatków państwa w układzie zadaniowym” sformułowane przez zespoły studenckie w projektach dla wybranych dysponentów
Podsumowanie
Bibliografia

18. Wskaźniki jakości rządzenia jako miary społecznych efektów sektora
publicznego

Danuta Miłaszewicz

Wstęp
18.1. Sektor publiczny i jego zadania
18.2. Społeczne efekty sektora publicznego
18.3. Sposób rządzenia (governance) – istota i pomiar
18.4. Jakość rządzenia w Polsce – analiza porównawcza
Podsumowanie
Bibliografia

19. Nowe Zarządzanie Publiczne a instrumenty racjonalizacji gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w Polsce
Marzanna Poniatowicz

Wstęp
19.1. Podstawowe postulaty koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego w aspekcie racjonalizacji gospodarki finansowej JST
19.2. Nowoczesne instrumenty zarządzania finansami samorządowymi a postulaty Nowego Zarządzania Publicznego
19.3. Wykorzystanie nowoczesnych instrumentów zarządzania finansami przez JST i kluczowe problemy z tym związane
Podsumowanie
Bibliografia

20. Wybrane aspekty badania efektywności jako kryterium w zarządzaniu publicznym w UE
Marta Postuła

Wstęp
20.1. Analiza efektywności elementem poprawy jakości finansów publicznych
20.2. Uwarunkowania prawne prowadzenia analizy efektywności wydatków w zarządzaniu publicznym na przykładzie Polski
20.3. Uwzględnienie aspektu efektywności na poziomie Unii Europejskiej
20.4. Analiza efektywności a priorytetowy kierunek wydatków z budżetu UE dot. zmiany klimatu
20.5. Warunki efektywności wydatków publicznych na rzecz ograniczenia negatywnych efektów zewnętrznych dot. zanieczyszczeń
20.6. Czynniki wpływające na efektywność wydatków publicznych
Podsumowanie
Biliografia

21. Mierniki jako narzędzie pomiaru efektywności budżetu zadaniowego
Małgorzata Twarowska

Wstęp
21.1. Mierniki budżetu zadaniowego a jego efektywność
21.2. Budżet zadaniowy i kontrola zarządcza
21.3. Audyt efektywnościowy w budżecie zadaniowym
21.4. Ograniczenia efektywności budżetu zadaniowego
Podsumowanie
Bibliografia

22. Implementacja zasady efektywności wydatków publicznych w ustawie o finansach publicznych
Artur Walasik

Wstęp
22.1. Rekonstrukcja układu zadaniowego w kontekście implementacji zasady efektywności wydatków publicznych
22.2. Interpretacja zasady efektywności wydatków publicznych (art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) w kontekście pojęcia „dane nakłady”
22.3. Interpretacja zasady efektywności wydatków publicznych (art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) w kontekście pojęcia „najlepsze efekty”
Podsumowanie
Bibliografia

23. Ekonomiczne i prawne instrumenty zapewnienia efektywności wydatków gmin
Magdalena Zioło
 
Wstęp
23.1. Efektywność jako przesłanka w procesie wydatkowania środków publicznych
23.2. Budżet zadaniowy i strategiczna karta wyników jako formy oddziaływania władz lokalnych na efektywność ponoszonych wydatków publicznych
23.3. Analiza i ocena rozwiązań oddziałujących na efektywność wydatków publicznych na podstawie wyników badania ankietowego gmin
Podsumowanie
Bibliografia

Część IV. EFEKTYWNOŚĆ ZADAŃ PUBLICZNYCH

24. Propozycja metody opartej na zbiorach rozmytych w benchmarkingu jakości usług organizacji sektora publicznego

Krzysztof Błoński, Bartłomiej Jefmański

Wstęp
24.1. Teoria zbiorów rozmytych
24.2. Fuzzy TOPSIS
24.3. Metodyka badania
24.4. Wyniki przeprowadzonych badań
Podsumowanie
Bibliografia

25. Fakultatywna pomoc publiczna dla wytwórców energii elektrycznej objętych unijnym systemem handlu emisjami w latach 2013–2019
Grażyna Borys
 
Wstęp
25.1. Identyfikacja istotnych problemów pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej
25.2. Kwalifikowanie państw–donatorów pomocy i jej beneficjentów
25.3. Wartość indywidualnej i skumulowanej pomocy publicznej
25.4. Monitoring przebiegu pomocy i egzekwowanie obowiązków przez donatorów i beneficjentów
Podsumowanie
Bibliografia

26. Wieloletnie planowanie i ewaluacja w świetle specyfiki sektora kultury
Małgorzata Dąbrowska

Wstęp
26.1. Specyfika sfery kultury
26.2. Finansowanie instytucji kultury – potrzeba wprowadzenia wieloletnich planów i budżetów zadaniowych
26.3. Wątpliwości na temat wiarygodności danych w związku z wielkością sektora, pracy instytucji artystycznych, badań publiczności
26.4. Kontrola, monitoring, ewaluacja
Podsumowanie
Bibliografia

27. Sprawna administracja podatkowa gwarantem stabilności finansów publicznych
Jerzy Grygierzec

Wstęp
27.1. Natura sprawności
27.2. Administracja podatkowa
27.3. Przykładowe obszary poprawy sprawności administracji podatkowej
Podsumowanie
Bibliografia

28. Koszty i efekty w cyklu edukacyjnym – konsekwencje edukacyjne i ekonomiczne
Antoni Jeżowski

Wstęp
28.1. Sporo danych i co dalej?
28.2. Efektownie czy efektywnie?
28.3. Analizy finansowe, ale po co?
28.4. Demografia też ważna
Podsumowanie
Bibliografia

29. Benchmarking w zarządzaniu placówką szkolną
Regina Lenart

Wstęp
29.1. Podstawowe założenia benchmarkingu
29.2. Charakterystyka systemu oświaty
29.3. Benchmarking w zarządzaniu placówką szkolną
Podsumowanie
Bibliografia

30. Ocena dokonań w polityce społecznej na przykładzie ochrony zdrowia i integracji osób niepełnosprawnych
Natalia Marska-Dzioba, Izabela Nawrolska

Wstęp
30.1. Problem pomiaru dokonań w polityce społecznej
30.2. Pomiar dokonań w systemie ochrony zdrowia
30.3. Pomiar dokonań w polityce integracji osób niepełnosprawnych
Podsumowanie
Bibliografia

31. Benchmarking szpitali w Polsce. Identyfikacja korzyści i rzeczywistych interesariuszy
Maria Węgrzyn

Wstęp
31.1. Opieka zdrowotna w zadaniach administracji samorządowej
31.2. Ocena zarządzania szpitalem
31.3. Benchmarking działalności leczniczej (pozamedycznej)
31.4. Benchmarking szpitali w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia

32. Jakość lokalnych usług publicznych jako czynnik kształtowania wybranych źródeł dochodów gmin w Polsce
Dorota Wyszkowska

Wstęp
32.1. Pojęcie jakości lokalnych usług publicznych i metody jej pomiaru
32.2. Standaryzacja lokalnych usług publicznych jako wymóg uwzględnienia jakości usług publicznych w dochodach JST
32.3. Jakość lokalnych usług publicznych a konstrukcja wybranych źródeł dochodów gmin w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia

Sławomir Franek
z-ca Dyrektora Instytutu Finansów,autor publikacji naukowych z zakresu finansów, w tym w szczególności:finansów publicznych i samorządowych, bankowości, rynków finansowych i polityki pieniężnej. Uczestnik wielu projektów badawczych i prac eksperckich. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w sektorze bankowym oraz w organach nadzorczych spółek. Pełnił funkcję Doradcy Ministra Finansów oraz Doradcy Ekonomicznego Marszałka Sejmu. W latach 2008-2014 współpracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2016-2017 roku członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2017 roku członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Książki tego autora

Marcin Będzieszak
dr, adiunkt w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania teoretyczne i praktyczne obejmują: finanse publiczne i samorządowe, plano­wanie finansowe w sektorze publicznym, budżet zadaniowy, ewaluację usług publicznych. Autor publikacji naukowych oraz opinii i artykułów dla Gazety Prawnej i tygodnika samorządowego Wspólnota. Ostatnie prace dotyczą metodologii oraz wdrożenia budżetowania zadaniowego w jednostkach podsektora rządowego oraz samorządowego. Na zlecenie Ministerstwa Finansów uczestni­czył w opracowaniu budżetu zadaniowego dla Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane