• Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Wydanie 2

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Wydanie 2

 • Autor: Ewa Kulińska Agnieszka Dornfeld
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-45-8
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 208/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Celem monografii jest przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zapewniającego właściwą organizację procesów organizacyjno-zarządczych. W publikacji zaprezentowano podejście, że „dobrze prowadzona kontrola zarządcza nie stanowi dla jednostki kosztu, lecz wnosi wartość dodaną”. W monografii przyjęto, że kontrola zarządcza to działania zarządczo-organizacyjne mające na celu poprawę funkcjonowania jednostki oraz zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, poprzez eliminację nieprawidłowości wynikających z nienależytej analizy funkcjonowania poszczególnych obszarów działania oraz eliminacji czynników ryzyka występujących w tych obszarach.

W  drugim wydaniu monografii uwzględniono zmiany zgodne z  Dz.U. 2019 poz. 869. Od 1 stycznia 2010 r., czyli od momentu rozpoczęcia obowiązywania ustawy do sierpnia 2019 r., wykaz jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych uległ zmianie. W 2015 r. uległ zmianie punkt 13 i otrzymał brzmienie „państwowe i samorządowe instytucje kultury”, w 2016 r. został dodany punkt 2a „związki metropolitarne”, następnie w 2019 r. uległ zmianie punkt 14 i otrzymał brzmienie „inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Sektor finansów publicznych w Polsce

1.1. Istota polskiego sektora finansów publicznych
1.2. Charakterystyka jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział 2. Kontrola zarządcza w kontekście nauk o zarządzaniu

2.1. Kontrola zarządcza jako element nauk o zarządzaniu
2.2. Elementy procesu zarządzania w kontroli zarządczej
2.3. Znaczenie nauk o zarządzaniu w rozwoju instrumentów kontroli zarządczej

Rozdział 3. Wdrażanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

3.1. Kontrola zarządcza a kontrola finansowa
3.2. Wprowadzenie do regulacji kontroli zarządczej
3.3. Rola kierownictwa w realizacji kontroli zarządczej

Rozdział 4. Wdrażanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

4.1. Model wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
4.2. Wykorzystanie samooceny do oceny kontroli zarządczej
4.2.1. Analiza wymagań procesu środowiska wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych
4.2.2. Analiza wymagań procesu wyznaczania celów, zadań, identyfikacji i analizy ryzyka związanego z osiąganiem celów oraz ich niwelowaniem
4.2.3. Analiza wymagań procesu kontrolno-nadzorczego
4.2.4. Analiza wymagań procesu informacyjno-komunikacyjnego
4.3. Wykorzystanie modelu do oceny realizacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
4.3.1. Analiza wymagań procesu środowiska wewnętrznego
4.3.2. Analiza wymagań celów procesu wyznaczania celów, zadań, identyfikacji i analizy ryzyka związanego z osiąganiem celów oraz jego nietrafnością
4.3.3. Analiza wymagań procesu monitorująco-kontrolnego
4.3.4. Analiza wymagań procesu informacyjno-komunikacyjnego
4.4. Ocena wymagań realizacji kontroli zarządczej – identyfikacja i analiza słabych stron jednostek sektora finansów publicznych
4.4.1. Ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu środowiska wewnętrznego
4.4.2. Ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu analiza wyników badań procesu wyznaczania celów, zadań, identyfikacji i analizy ryzyka związanego z osiąganiem celów oraz jego niwelowaniem
4.4.3. Ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu monitorująco-kontrolnego
4.4.4. Ocena realizacji kontroli zarządczej w oparciu o samoocenę w ramach wyników badań procesu informacyjno-komunikacyjnego
4.5. Przeprowadzenie identyfikacji i oceny słabych stron jednostki – jak wykorzystać wyniki samoocen

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel
Załączniki   

Ewa Kulińska
Prof. PO dr hab. inż. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Opolskiej, kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, pełnomocnik Rektora Politechniki Opolskiej ds. zarządzania ryzykiem. Główne zainteresowania naukowo-badawcze: praktyczne aspekty zarządzania logistyką, zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw, strategie rozwoju organizacji, podejście procesowe w zarządzaniu, nowoczesne techniki informacyjne, kontrola zarządcza.

Książki tego autora

Agnieszka Dornfeld
dr, zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10 Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu terytorialnego), posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego. Zainteresowania badawcze: strategia zarządzania ryzykiem, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, zarządzanie bezpieczeństwem.

Książki tego autora

Antoniak M., Kontrola rządowa w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2012
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
Bela A., Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce, PIKW Warszawa 2011
Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997
Biernat-Jarka  A.,  Zarządzanie  przez  kulturę,  [w:]  Podstawy  i  metody  zarządzania  –  wybrane
zagadnienia, red. E. Weiss, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, War-
szawa 2008
Bittel R.L., Krótki kurs zarządzania, PWN, McGraw-Hill Book Company Europe, Warszawa–
Londyn 1989
Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002
Brzozowski M., Kopczyński T., Metody  zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu, Poznań 2009
Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego , Warszawa 2011
Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2006
Chojna-Duch E., Kosikowski C., Reforma finansów w  Polsce w świetle nowej ustawy o finansach
publicznych, „Państwo i Prawo” 2009, nr 12
 Caude R., Moles A., Methodologie vers une science de l’action, Gauthier-Villars et Entreprise
moderne d’édition, Paryż 1964
Czermiński A., Grzybowski M., Ficoń K., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła
Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 1999
 Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004
 Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Ekonomiczne, Kraków 1992
Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009
Duraj J., Pojęcie controllingu i jego miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] J. Duraj (red.),
Controlling  w  zarządzaniu  przedsiębiorstwem,  Wydawnictwo  Naukowe  Novum,  Płock–
Łódź 200
Eysmont J., Zasady kontroli państwowej, wykłady wygłoszone na kursach skarbowości państwowej,
zorganizowanych przez Królewsko-Polskie Ministerstwo Skarbu, Warszawa 1918
Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań 1947
Flaherty  J.,  Maki  T.,  Wstęp.  Zintegrowany  system  zarządzania  ryzykiem.  Struktura  ramowa  –
COSO II, PIKW, Warszawa 2007
Gliński B., Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974180 Bibliografia
Głuchowskiego  J.,  Luterskiego  R.,  Kłosowskiej  B.,  Patryka  J.,  Wiśniewskiego  J.,  Finanse
publiczne, Wyższa Szkoła Bankowa – Tonik, Toruń, 2005
Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001
Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006
 Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001
 Grudzewski W.M., Rosłanowska-Plichcińska K., Propozycja modelowania wydatków na dobra
konsumpcyjne, „Ekonomista” 1983, nr 2
Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, International Organization
of Supreme Audit Institutions, 2004, www.issai.org
Hamrol  A.,  Mantura  W.,  Zarządzanie  jakością.  Teoria  i  praktyka.  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa 2008
 Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008
Hood Ch., A Public Managment for All Seasons? „Public Administration” 1991, Vol. 69 (1)
Internal Control – Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission, 1992, http://www.coso.org/IC-IntegratedFra¬mework-summary.htm
 INTOSAI, Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodo-
wej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, NIK, Warszawa 2000
 Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 1999
Kaczmarek B., Sikorski C., Podstawy zarządzania, Absolwent, Łódź 1999
Kalina-Prasznic U., Encyklopedia prawa, wyd. IV, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007
Kałużny S., Zawadzak T., Kontrola  gospodarcza  w  jednostkach  budżetowych, Kwantum, War-
szawa 1999
Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne, Oficyna Wydawnicza
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2006
Kieżun B., Sprawne  zarządzanie  organizacją, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, War-
szawa 1997
Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa 2000
Kapuścińska  K.,  Matejun  M.,  Rola  naczelnego  kierownictwa  w  procesie  kontroli  zarządczej
w publicznych szkołach wyższych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja
i Zarządzanie” 2013, nr 50
Kosek-Wojnar  W.,  Budżet  państwa  w  sektorze  finansów  publicznych w   Polsce,  Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Zeszyty naukowe nr 5/2006
Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz , LexisNexis, Warszawa 2010,
Kostera M., Kownacki S., Szumski A., Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kul-
tura organizacyjna, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski,
PWN, Warszawa 2000
 Kotarbiński T., Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa 1970
 Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1975
Kowalczewski  W,  Instrumenty  zarządzania  współczesnym  przedsiębiorstwem,  Difin,  Warszawa
2006
 Kowalczyk E., Procedury  kontroli  zarządczej  w  jednostce  sektora  finansów  publicznych.  Wzory
i przykłady, Presscom, Wrocław 2011
Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2008181 Bibliografia
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa PWN 2000
 Kożuch B., Nauka o organizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007
Korzeniowski L.F., Management., Podstawy zarządzania, EAS, Kraków 2010
 Krupski R., Podstawy organizacji i zarządzania, wyd. II, IBIS, Wałbrzych 2000
Kubik A., Publiczna wewnętrzna kontrola finansowa – efekt procesu integracji z  Unią Europej-
ską oraz zintegrowany system gwarancji właściwego funkcjonowania jednostek sektora finansów
publicznych, „Kontrola Państwowa” 2004, nr 1
Kuc B.R., Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa 2009
Kuc B.R., Kontrola – kontroling – audyt: podobieństwa i różnice, Warszawa, Wydawnictwo Mene-
dżerskie PTM, 2008
Kuc  B.R,  Kontrola  menedżerska.  Przełamywanie  barier,  Wydawnictwo  Menedżerskie  PTM,
Warszawa 2001
Kuc B.R., Kontroling narzędzie wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, War-
szawa 2006
Kulińska E., Dornfeld A., Zarządzanie ryzykiem procesów. Identyfikacja – modelowanie – zasto -
sowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009
Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w  sektorze publicznym,
PWE, Warszawa 2000
 Lang J., Kontrola administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Wydawnic-
twa Prawnicze PWN, Warszawa 2001
Lichtarski J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania – wspólne płaszczyzny i elementy różnicu-
jące, [w:] Nowoczesne koncepcje zarządzania, red. E. Tabaszewska, B. Rodawski, Wydawnic-
two AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005
Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we
Wrocławiu, Wrocław 2005
Lipiec-Warzecha L., Komentarz do art. 9 ustawy o finansach publicznych , LEX
 Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004
 Lula P. (red.), Komputerowe metody analizy i przetwarzania danych, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Kraków 2012
 Łukasiewicz J. (red.), Zasady organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej
 J. Starościak, Zarys nauki administracji, Warszawa 1966
 Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001
Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007
Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002
Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa–Rzeszów
2006
Matejun M., Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:]
Dylematy organizacji gospodarczych, red. W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa 2011
Matysek M., Projektowanie modelu systemu kontroli zarządczej, „Kontrola Państwowa” 2011, nr 2
Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków
2002182 Bibliografia
Marek S., Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2008
Mazurek A., Knedler K., Kontrola zarządcza – ujęcie praktyczne, Warszawa 2010
Michałowski E., Podstawy zarządzania turystyką. Aspekt przestrzenny, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008
Miemiec W., Miemiec M., Podmiotowość  publicznoprawna  gminy, „Samorząd Terytorialny”
1991, nr 11–12
Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003
Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, PWN, War-
szawa 1998, s 82
Nowak W.A., Budżet memoriałowy jednostki samorządu terytorialnego, „Rachunkowość Budże-
towa” 2002, nr 4
Norma PN-ISO 8402:1996 – wersja polska, Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości –Ter-
minologia
Osiatyński J., Finanse publiczne, Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005
Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
Peszko A., Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006
Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE im. O. Langego we
Wrocławiu, Wrocław 1999
Piaget J., Strukturalizm, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972
Piotrowski W., Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, PWN, War-
szawa 2010
Płaskonka J., Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 2
Puchacz  K.,  Nowe  standardy  kontroli  zarządczej  w  jednostkach  sektora  finansów  publicznych ,
ODDK, Gdańsk 2010
 Puchacz K., Nowa ustawa o finansach publicznych , ODDK, Gdańsk 2009, s. 40.
Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002
Rokita J., Grudzewski W., Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki, Górnośląska
Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2007
Rola Z., Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicz -
nych, Wydawnictwo Alpha, Ostrołęka 2004
Rytel Z., Teoretyczne podstawy organizacji, WINOiK, Kraków–Poznań 1947
Sanders E.J., Wprowadzenie. Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura ramowa – COSO I,
PIKW, Warszawa 2008
 Schermerhorn J.R., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008
Sherman H., It all depends: A pragmatic approach to organization, University of Alabama Press,
Alabama 1966
Sienkiewicz P, Inżynieria systemów, Wyd. MON, Warszawa 1983
Skrzypek E., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie,
Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2010
Stabryła A., Przedmiot i zakres nauki organizacji i zarządzania, [w:] A. Stabryła, J. Trzcieniecki
(red.), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1986
 Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001183 Bibliografia
Stoner S.H., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992
Sułkowski Ł., About utopias in management, „Współczesne Zarządzanie” 2011, nr 3
Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005
Szpor  A.,  Kontrola  zarządcza  a  mediacja  w  administracji  publicznej,  „Kontrola  Państwowa”
2011, nr 5
Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001
Tudrej J., Menedżer efektywny, WSHiP, Warszawa 1998
Warda J., Zasady planowania inwestycyjnego jako metoda ewaluacji planów inwestycyjnych miast,
Fundacja Fundusz Współpracy, Lublin 2008
Wąchol J., Problematyka transportowa i zagadnienia przydziału, [w:] Matematyczne techniki zarzą-
dzania. Przykłady i zadania, red. Z. Łucki, Wydawnictwa AGH, Kraków 2001
Winiarska K., Wołoszyn A.J., Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
2014
Woźniak B., Sektor finansów publicznych , [w:] System finansowy w  Polsce, pod red. B. Pietrzaka,
Z. Polańskiego, B. Woźniak, PWN, 2003, Warszawa
Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego , Zakamycze, Kraków 2005
  Zalewski  A.,  Reformy  sektora  publicznego  w  duchu  nowego  zarządzania  publicznego,  [w:]  
A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła
Główna Handlowa, Warszawa 2005
Zbiegień-Maciąg L., Identyfikacja kultur znanych firm , PWN, Warszawa 2002
 Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1960
 Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa–
Poznań 1984
Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999
Ziółkowska W., Sektor publiczny a finanse publiczne, , [w:] W. Ziółkowska, Finanse publiczne.
Teoria  i  zastosowanie, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Bankowej, Poznań 2002
Strony internetowe
http://www.nik.gov.pl/plik/id,5139.pdf, dostęp: 1.01.2015 r.
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=350&id=3877&typ=news,  dostęp  dnia
1.01.2015 r.
http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-11.pdf, dostęp: 23.09.2019 r.
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=EA653CD0193CB79BC1257A-
5A002F1B7A&litera=K, dostęp: 30.06.2014 r.
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3349878/20130307_1_zarzadzanie_ryzykiem.
pdf, dostęp: 30.06.2014 r.
http://smolikweb.wix.com/manageordie#!artykuy/c1rap, dostęp: 23.09.2019.
http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_1_24.pdf, dostęp: 23.09.2019 r.
http://www.pbsg.pl/coso-ii-standard-nie-tylko-popularny, dostęp: 23.09.2019 r.
 http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poz/scb/index06.html, dostęp: 23.09.2019 r.
 http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-317.pdf, dostęp: 23.09.2019 r.
http://www.zarzadzanie-organizacja.tosi.pl/?p=p_16, dostęp: 23.09.2019 r.184 Bibliografia
http://mfiles.pl/pl/index.php/Skrzynka_Reddina  –  Encyklopedia  zarządzania,  dostęp:
23.09.2019 r.
http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kontrola-zarzadcza-w-samorzadzie-
terytorialnym-i--zasady-kontroli/2?refererPlid=5251680, dostęp: 23.09.2019 r.
http://mfiles.pl/pl/index.php/Teoria_zarz%C4%85dzania, dostęp: 23.09.2019 r. http://www.
wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-49.pdf, dostęp: 23.09.2019 r.
http://gnu.univ.gda.pl/psychobaza/ps_zarz/kozminski&piotrowski.htm, dostęp: 23.09.2019 r.
http://badania-w  kulturze.mik.krakow.pl/2010/07/16/plan-strategiczny-w-instytucjipubliczne-
j/P. Knaś, Tworzenie planu strategicznego w instytucji publicznej. dostęp dnia 23.09.2019 r.
http://www.ipspr.sc.edu/publication/Perspectives%20on%20Strategic%20  Planning.pdf,
dostęp: 23.09.2019 r.
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3349878/20130307_2_kompendium_wiedzy.
pdf, dostęp: 1.01.2015 r.
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3349878/20130307_2_kompendium_wiedzy.
pdf, dostęp: 1.01.2015 r.
Akty prawne
Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów definio -
wania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w  zadaniowym planie wydat-
ków na rok 2011 (Dz. Urz. MF nr 5, poz. 22).
Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycz-
nych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicz -
nych (Dz. Urz. MF nr 2, poz. 11)
Pismo Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2010 r., znak: DA6/4095/NWX/2010/776 –
www.mofnet.gov.pl
Pismo  Podsekretarza  Stanu  w  Ministerstwie  Finansów  z  dnia  16  grudnia  2008  r.
(DA6/065/36/SUR/08/713, www.mf.gov.pl), adresowane do Stowarzyszenia Audytorów
Wewnętrznych IIA Polska, Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych,
Stowarzyszenia  Audytorów  Wewnętrznych  Jednostek  Sektora  Finansów  Publicznych,
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ISACA – Stowarzyszenia do spraw audytu i kon-
troli systemów informatycznych oraz Społecznej Grupy Integracyjnej
Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot
Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.09.2002 r.)
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z  2011 r. nr 240,
poz. 1429).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z  2019 r. poz. 869).
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. z  2005 r. nr 249, poz. 2104)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005  r.o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej (Dz.U.
nr 167, poz. 1400)

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Encyklopedia samorządu terytorialne...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Encyklopedia samorządu terytorialne...

27.00 zł 90.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Ewolucja wydatków jednostek samorzą...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Gospodarka samorządu terytorialnego

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Warszawski samorząd terytorialny w ...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Naprawa finansów jednostki samorząd...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Szacowanie poziomu zadłużenia jedno...

32.00 zł 64.00 zł Cena netto: 30.48 zł

Koszt władzy w polskim samorządzie ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wspieranie przedsiębiorczości przez...

121.50 zł 135.00 zł Cena netto: 115.71 zł

Współpraca jednostek samorządu tery...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Podstawy analizy ekonomiczno-finans...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Ewolucja form organizacyjno-prawnyc...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Współpraca międzynarodowa polskich ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zadania jednostek samorządu terytor...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Finanse samorządowe. Teoria i prakt...

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Normatywny model współpracy samorzą...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane