• Administracja a strategie i polityki publiczne

Administracja a strategie i polityki publiczne

 • Autor: Agata Jurkowska-Gomułka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-372-0
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 231/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Administracja publiczna, rządowa i samorządowa, choć zobligowana do planowania i wdrażania polityk publicznych, nadal postrzega te zagadnienia jako nowe, nieprzystające do dotychczasowych form działania administracji. Niepewność dotyczy między innymi tego, na ile organy są związane postanowienia strategii, jakie inne instrumenty mogą być wykorzystywane do wdrażania polityk publicznych, jak oceniać efektywność realizacji tych polityk, jaki powinien być udział obywateli w planowaniu i wdrażaniu polityk publicznych. Autorzy poszczególnych rozdziałów monografii podejmują próby wyjaśnienia tych złożonych problemów. Polityka publiczna funkcjonuje co prawda jako odrębna dziedzina naukowa, jednak instrumenty wdrażania polityk publicznych mają w dużej mierze charakter prawny lub quasi-prawny, co uzasadnia podjęcie analiz polityk publicznych także z perspektywy prawa administracyjnego i nauk o administracji.

Monografia będzie użyteczna dla wszystkich osób zaangażowanych w programowanie, planowanie i realizację polityk publicznych: urzędników, ekspertów pracujących na rzecz organów administracji publicznej, pracowników organizacji pozarządowych. Monografia prezentuje istotne walory naukowe, więc jej odbiorcami mogą być także pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni.

Spis treści:

Wprowadzenie
    
Część I. RAMY DEFINICYJNE I PRAWNE PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA POLITYK PUBLICZNYCH
    
1. O pojęciu polityki publicznej
Mariusz Maciejewski

2. Współzależność prawa i programowania
Katarzyna Kokocińska

3. Polityka publiczna jako forma działania administracji publicznej w środowisku społeczno-technologicznym epoki informacyjnej
Kamilla Kurczewska

4. Reforma jako korekta racjonalności
Rafał Matyja
    
Część II. POLITYKI PUBLICZNE W WYMIARZE HORYZONTALNYM I SEKTOROWYM
    
1. Ograniczenia w urządzaniu gier hazardowych jako instrument działania w realizacji polityki publicznej
Grzegorz Skowronek

2. Czy Komisja Nadzoru Finansowego realizuje politykę publiczną w zakresie stabilności systemu bankowego i bezpieczeństwa finansowego państwa? Rozważania na tle charakteru prawnego rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego
Katarzyna Kurzępa-Dedo

3. Wpływ polityki publicznej na ograniczanie deficytu i długu publicznego w wybranych państwach europejskich
Urszula K. Zawadzka-Pąk, Ewa Lotko

4. Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej w odniesieniu do informatyzacji administracji publicznej w Polsce
Agata Nodżak

5. Polityka wobec Romów jako polityka publiczna – pomiędzy poziomem regionalnym a lokalnym
Marcin Szewczyk

6. Polityka administracyjna państwa w odniesieniu do autostrad i dróg ekspresowych
Dominik Tyrawa
    
Część III. POLITYKI PUBLICZNE W WYMIARZE LOKALNYM

    
1. Rola kontroli i nadzoru w administracji na przykładzie polityki publicznej miasta Krakowa
Dawid Chaba

2. Prywatyzacja zadań publicznych jako przykład polityki lokalnej
Anna Wojtkowiak

3. Ustawowe stosunki prawne między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi w ramach działalności pożytku publicznego jako przykład relacji na publicznoprawnej płaszczyźnie normatywnej
Łukasz Łukowski

4. Partycypacja społeczna w lokalnej polityce publicznej na przykładzie konsultacji społecznych
Kinga Karaś

5. Strategia rozwoju uzdrowisk – wybrane aspekty
Marek Stych

Agata Jurkowska-Gomułka
Prorektor WSIiZ ds. Nauki.

Kierownik Katedry Nauk o Polityce i Administracji. Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1999 roku, początkowo na stanowisku asystenta,  a następnie adiunkta oraz profesora. Doktor habilitowany z zakresu nauk prawnych (PAN, Instytut Nauk Prawnych, rok 2014), doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, rok 2004), magister prawa (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, rok 1999). Jej aktualne zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych aspektów działania administracji publicznej, specjalizuje się m. in. w zagadnieniu tzw. społecznej odpowiedzialności administracji oraz bezczynności administracji (administrative silence).

Autorka licznych publikacji z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej (w tym współautorka komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji, ustawy Prawo pocztowe, ustawy o transporcie drogowym, a także komentarza do Traktatu o funkcjonowaniu UE). Stała współpracowniczka Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini kolegiów redakcyjnych czasopism: Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies i Internetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny. Stała korespondentka krajowa czasopisma European Competition Law Review. Pasjami czytuje biografie wybitnych postaci z różnych okresów historycznych, lubi bycie w drodze: dalsze i całkiem bliskie podróże są dla niej świetną okazją do poszerzenia wiedzy oraz poznawania innych i siebie samej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane