• Konkurencyjność małych miast w Polsce i jej uwarunkowania

Konkurencyjność małych miast w Polsce i jej uwarunkowania

 • Autor: Karolina Józefowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-315-3
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 276/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Konkurencyjność uznawana jest za jeden z podstawowych mechanizmów ekonomicznych. Uwzględniając kierunki polityki regionalnej, w których zwraca się m.in. uwagę na wzmacnianie potencjału konkurencyjnego jednostek terytorialnych, konkurencyjność małych miast należy uznać za zjawisko naturalne i spójne, powstałe w następstwie konkurencyjności dużych miast czy regionów.

Książka koncentruje się na trzech aspektach konkurencyjności małych miast: społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym. W warstwie empirycznej zaproponowano Lokalny Indeks Konkurencyjności, gdzie dokonana została ocena poziomu konkurencyjności małych miast w dwóch ujęciach. Pierwsze z nich – cząstkowe, w ramach trzech wyodrębnionych aspektów z wykorzystaniem metody TOPSIS. Drugie – ogólne, które stworzyło sposobność ku analizie
zintegrowania społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej konkurencyjności małych miast.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono zróżnicowanie m.in. w ramach poszczególnych aspektów konkurencyjności, ale i w warstwie przestrzennej. Ujęciu ogólne pozwoliło dostrzec znaczny wzrost zintegrowania konkurencyjności małych miast w omawianych okresach.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Założenia wstępne

1.1. Cele i hipotezy badawcze
1.2. Zakres badań
1.3. Materiały źródłowe
1.4. Metody badawcze

ROZDZIAŁ 2. Teoretyczne podstawy rozwoju terytorialnego

2.1. Istota rozwoju w świetle współczesnych zjawisk społeczno-ekonomicznych
2.2. Rola miast w wybranych koncepcjach rozwoju regionalnego i lokalnego

ROZDZIAŁ 3. Rozwój małych miast i jego uwarunkowania – konotacje teoretyczne

3.1. Pojęcie i klasyfikacja miast
3.2. Teoretyczne ujęcie rozwoju miast
3.3. Uwarunkowania rozwoju małych miast
3.4. Specyficzne cechy małych miast. Cele rozwoju małych miast w  aspekcie konkurencyjności

ROZDZIAŁ 4. Konkurencyjność małych miast – konotacje teoretyczne

4.1. Geneza koncepcji konkurencyjności miast
4.2. Kierunki konkurencyjności miast
4.3.  Metody pomiaru konkurencyjności w ujęciu globalnym i regionalnym
4.4. Lokalny Indeks Konkurencyjności

ROZDZIAŁ 5. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej małych miast w Polsce

5.1. Społeczny aspekt funkcjonowania małych miast
5.2. Gospodarczy charakter małych miast
5.3. Środowisko jako komponent małych miast

ROZDZIAŁ 6. Ocena konkurencyjności małych miast w Polsce

6.1. Konkurencyjność społeczna małych miast
6.2. Konkurencyjność gospodarcza małych miast
6.3. Konkurencyjność środowiskowa małych miast
6.4. Konkurencyjność małych miast w ujęciu ogólnym

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneks

Dr hab. Michał Roman prof. SGGW:

Zaprezentowany w publikacji temat konkurencyjności jest niewątpliwie ważnym zagadnieniem. To także kluczowy element dla wielu dziedzin, w tym dla gospodarki, biznesu, edukacji i innowacji. Warto w przyszłości kontynuować omawianą tematykę. Badania naukowe dotyczące konkurencyjności małych miast mogą pomóc w identyfikacji najlepszych praktyk i strategii, które mogą być stosowane lokalnie, uwzględniając specyficzne cechy każdej społeczności. Takie badania mogą również pomóc w zrozumieniu wyzwań, z jakimi „borykają” się małe miasta oraz w formułowaniu skutecznych polityk publicznych wspierających ich rozwój. (…) Przeprowadzone badania empiryczne przez Autorkę pozwoliły opracować diagnozę i porównać uwarunkowania konkurencyjności małych miast w Polsce. Ponadto wskazano kierunki i perspektywy rozwoju. Książka jest oryginalna i interesująca zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Karolina Józefowicz
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojmowany rozwój miast i obszarów wiejskich. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych, w tym jednej monografii.

Książki tego autora

Pozycje zwarte i artykułowe
  1.  Agergaard, J., Tacoli, C., Steel, G., Ørtenblad, S.B. (2019). Revisiting rural – urban
transformations and small town development in SubSaharan Africa. The European
Journal of Development Research (31), pp. 3–11.
  2.  Aiginger, K. (1998). A framework for evaluating the dynamic competitiveness of
countries. Structural Change and Economic Dynamics (2), pp. 159–188.
  3.  Álvarez-García, J., Maldonado-Erazo, C.P., de la Cruz del Río-Rama, M., Sánchez-
-Fernández, M. D. (2019). Creative tourism in small cities and rural areas: a biblio-
graphic review. Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal (1), pp. 63–94.
  4.  Augustyn, A. (2008). Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych w procesie rozwoju
lokalnego (na przykładzie miast województwa wielkopolskiego). Białystok: Seria wydaw-
nicza Aktywna gmina.
  5.  Balas,  A.,  Molenda,  A.  (2016).  Koncepcja  doboru  wskaźników  zrównoważonego
rozwoju Polski oraz narzędzie ich udostępniania i prezentacji. Optimum. Studia Eko-
nomiczne, 2(80), s. 97–114.
  6.  Balkytė, A., Tvaronavičienė, M. (2010). Perception of competitiveness in the context
of sustainable development: Facets of „sustainable competitiveness”. Journal of Busi-
ness Economics and Management 2, pp. 341–365.
  7.  Banasiak, A. (2013). Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu lokalnej przed-
siębiorczości. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV (z. 8), s. 9–22.
  8.  Bański, J. (2022). Rozważania na temat klasyfikacji małych miast –  przegląd po-
dejść badawczych i próba klasyfikacji wielokryterialnej.  Przegląd  Geograficzny  (2),
s. 199–218.
  9.  Barej, E. (2011). Znaczenie wydatków majątkowych w budowaniu konkurencyjności
miast (na przykładzie wybranych miast województwa zachodniopomorskiego). Fo-
lia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 65, s. 7–16.
10.  Barej, E. (2012). Finansowa konkurencyjność miast – na przykładzie województwa
zachodniopomorskiego.  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Ekonomiczne 239 Bibliografia
Problemy Usług (nr 99 Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrówno-
ważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe), s. 5–15.
11.  Barkley, D.L. (2008). Evaluations of regional competitiveness: making a case for case
studies. The Review of Regional Studies (2), s. 121–143.
12.  Baron, M., Budziński, M. (2019). Atrakcyjność i konkurencyjność miast – podejście
typologiczne. Biuletyn KPZK (273/274), s. 122–132.
13.  Barrado-Timón, D., Palacios, A., Hidalgo-Giralt, C. (2020). Medium and small ci-
ties, culture and the economy of culture. A review of the approach to the case of
Spain in light of international scientific scholarship. Sustainability, pp. 7321.
14.  Bartkowiak, N., Poczta, W. (2012). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce.
Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
15.  Bartkowiak-Bakun,  N.  (2021).  Ocena  oddziaływania  wybranych  działań  PROW
2014–2020 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza regionalna
– II etap badań. Warszawa: CeDeWu.
16.  Bartosiewicz, B., Kwiatek-Sołtys, A., Kurek, S. (2019). Does the process of shrin-
king concern also small towns? Lessons from Poland. Quaestiones Geographicae, 38(4),
pp. 91–105.
17.  Baudelle, G., Buron, L.-T. (2021). Explaining the dynamics of small towns in western
France by testing three possible factors. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 54,
pp. 35–58.
18.  Begg, I. (1999). Cities and Competitiveness. Urban Studies (5/6), pp. 795–809.
19.  Bell, D., Jayne, M. (2009). Small cities? Towards a research agenda. International Jour-
nal of Urban and Regional Research (3), pp. 683–699.
20.  Berger, T. (2010). An overview and analysis on indices of regional competitiveness.
Review of Economics & Finance, pp. 17–33.
21.  Będzik, B., Brelik, A. (2015). Soft factors of local development. Zeszyty  Naukowe
WSES w Ostrołęce, 3(18), s. 52–63.
22.  Bierzyński, A., Cerić, D., Ciechański, A., Degórska, B., Degórska, M., Komornicki,
T., Korcelli-Olejniczak, E., Piotrowski, F., Stępniak, M., Węcławowicz, G., Wiśniew-
ski, R. (2017). Analiza sytuacji rozwojowej miast, w tym charakterystyka miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Warszawa: PAN.
23.  Bober,  J.,  Kudłacz,  M.  (2017).  Podnoszenie  atrakcyjności  lokalizacyjnej  małych
miast w oparciu o współczesne programy rozwoju instytucjonalnego oraz metody
zarządzania jakością w samorządach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach (327), s. 50–64.
24.  Bogdański, M. (2019). Ewolucja bazy ekonomicznej małych miast wybranych woje-
wództw. Zarządzanie Publiczne, 21(46), s. 149–170.
25.  Bogdański, M. (2021). Changes in the functional structure of small towns in the
least developed regions of Poland. Human Geographies – Journal of Studies and Research
in Human Geography (2), pp. 185–207.240 Bibliografia
26.  Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2015). Konkurencyjność przedsiębiorstw i kon-
kurencyjność gospodarki Polski – zarys problemu. Nierówności społeczne a wzrost go-
spodarczy (41), s. 52–66.
27.  Bożek, J., Szewczyk, J., Jaworska, M. (2021). Poziom rozwoju gospodarczego wo-
jewództw  w  ujęciu  dynamicznym.  Rozwój  Regionalny  i  Polityka  Regionalna,  57,
s. 11–24.
28.  Bożek, J., Szewczyk, J., Jaworska, M. (2021). Zmiany w poziomie rozwoju społecz-
nego województw w latach 2010 i 2019 z zastosowaniem dynamicznego miernika
syntetycznego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (65), s. 109–123.
29.  Braun, E. (2008). City marketing. Towards an integrated approach. Rotterdam: Erasmus
Research Institute of Management – ERIM.
30.  Brenner, N., Wachsmuth, D. (2012). Territorial Competitiveness: Lineages, Practi-
ces, Ideologies. [w:] B. Sanyal, L.J. Vale, C.D. Rosan (ed.). Planning Ideas That Matter:
Livability, Territoriality, Governance, and Reflective Practice. Londyn: The MIT Press,
pp. 179–204.
31.  Brol, R. (2013). Relacje między globalnością zmian a lokalnością rozwoju. Prace Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (284), s. 11–18.
32.  Brol, R., Maj, M., Strahl, D. (1990). Metody typologii miast. Wrocław: Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
33.  Broniek, P. (2013). Konkurencyjność infrastrukturalna miast – na przykładzie miast
na prawach powiatu województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług (nr 108 Wzrost i roz-
wój potencjału Europy – inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę
regionów: IX Forum Samorządowe), s. 33–45.
34.  Bronisz, U. (2013). Metody badania konkurencyjności regionów (t. 150). Warszawa: PAN
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
35.  Brzostowski, N., Dębkowska, K., Dmochowska-Dudek, K., Glińska, E., Kłosiewicz-
-Górecka, U., Szymańska, A., Ważniewski, P., Wójcik, M., Zybertowicz, K. (2019).
Scenariusze rozwoju małych miast. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.
36.  Buch, T., Hamann, S., Niebuhr, A., Rossen, A. (2014). What makes cities attrac-
tive? The determinants of urban labour migration in Germany. Urban Studies (9),
pp. 1960–1978.
37.  Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środo-
wiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
38.  Budner,  W.W.  (2008).  Procesy  metropolizacji  i  rozwoju  metropolii  w  Polsce.  Acta
Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, s. 5–16.
39.  Burnham, D. (2010). Competitive and attractive cities. [w:] V. Mega. Sustainable Ci-
ties for the Third Millennium: The Odyssey of Urban Excellence. Springer Science+Busi-
ness Media, s. 107–122.
40.  Cabrero Mendoza, E., Orihuela Jurado, I., Ziccardi Contigiani, A. (2009). Competi-
tividad urbana en México: una propuesta de medición. Revista Eure (106), pp. 79–99.241 Bibliografia
41.  Camacho, M. (2020). Competitividad Urbana: importancia, modelos y bases para
su medición. Hacia un consenso conceptual para los nuevos tiempos. Revista Cultura
Económica (100), spp. 13–38.
42.  Caplan, K., Harvey, E. (2010). Small town waterand sanitation delivery. Talking a wi-
der view. London: WaterAid.
43.  Carrera Portugal, A. (2019). The role of city rankings in local public policy design:
Urban competitiveness and economic press. Global Media and China (2), pp. 162–178.
44.  Chojnicki, Z. (1996). Region w perspektywie zmian. Podstawy regionalizacji geogra-
ficznej: praca zbiorowa  (red. T. Czyż). Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe.
45.  Chojnicki, Z., Czyż, T. (2005). Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regional-
nym. Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (219), s. 8–23.
46.  Christiaensen, L., Kanbur, R. (2018). Secondary towns, jobs and poverty reduction:
Introduction to World Development Special Symposium. World Development (108),
s. 219–220.
47.  Chrobocińska, K. (2021). Comparative analysis of regional competitiveness in Po-
land from 2010–2019 in the context of the concept of sustainable development. Su-
stainability (13), pp. 3202.
48.  Chrzanowska, M., Drejerska, N. (2016). Geograficznie ważona regresja jako narzędzie
analizy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie regionów Unii
Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (427), s. 58–65.
49.  Churski, P. (2005). Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycz-
nych. Zeszyty Naukowe WSHE, 19, s. 13–31.
50.  Churski, P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okre-
sie integracji z Unią Europejską. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
51.  Churski, P., Perdał, R., Konecka-Szydłowska, B., Herodowicz, T. (2018). Redefini-
cja czynników rozwoju regionalnego w świetle megatrendów społeczno-gospodar-
czych. Studia Regionalne i Lokalne (73), s. 70–98.
52.  Cieślak,  I.,  Pawlewicz,  K.,  Pawlewicz,  A.  (2019).  Sustainable  development  in  Po-
lish  Regions:  a  shift-share  analysis.  Polish  Journal  of  Environmental  Studies,  28(2),
pp. 565–575.
53.  Clerici,  M.A.  (2022).  Moving  towards  repolarisation?The  population  trajectories
of  medium-sizedtowns  in  Lower  Lombardy,  Italy  (2010–2020).  Geoscape,  16(1),
pp. 22–38.
54.  Comertler, S. (2007). Rola terenów otwartych w podnoszeniu atrakcyjności i jakości
życia miejskiego. Czasopismo Techniczne. Architektura (r. 104, z. 1-A), s. 24–34.
55.  Courtney, P., Mayfield, L., Tranter, R., Jones, P., Errington, A. (2007). Small towns as
‘sub-poles’ in English rural development: Investigating rural – urban linkages using
sub-regional social accounting matrices. Geoforum, pp. 1219–1232.
56.  Czapiewski, K., Bański, J., Górczyńska, M. (2016). The impact of location on the
role of small towns in regional development: Mazovia, Poland. European Countrysi-
de (4), pp. 413–426.242 Bibliografia
57.  Czarnecki, A. (2009). Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich.
Warszawa: IRWiR PAN.
58.  Czarnecki, A. (2015). The changing role of small towns as sales and supply mar-
kets  for  rural  hinterland.  [w:]  K.  Zajda,  S.  Michalska  (ed.).  Young  Researchers  and
the  Problems  of  Polish  Rural  Areas.  Łódź:  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Łódzkiego,
pp. 147–168.
59.  Czarnecki, A. (2013). Atrakcyjność rynków pracy małych miast w Polsce (dla ludno-
ści miejscowej i dojeżdżających). Studia Ekonomiczne (144), s. 165–187.
60.  Czerniachowicz, B. (2012). Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w po-
dejściu zasobowym na podstawie firmy „A”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (nr 25 Uwarunko-
wania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku), s. 287–302.
61.  Czudec, W. (2010). Konkurencyjność regionu i strategie regionalne. Ekonomia i Za-
rządzanie (2), s. 33–42.
62.  Czyż, T. (2013). Współczesne uwarunkowania regionów społeczno-ekonomicznych.
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (21), s. 5–19.
63.  Czyżewska,  D.  (2012).  Ośrodki  wspierania  innowacji  a  konkurencyjność  regionalna
na przykładzie uczącego się regionu Rodan-Alpy. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu.
64.  Dacko, M. (2009). Badanie stanu bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej gmin
województwa małopolskiego metodami pośrednimi. Folia Pomeranae Universitatis
Technologiae Stetinensis. Oeconomica (54), s. 25–34.
65.  Dahlke, P. (2017). Samorząd terytorialny w procesie kształtowania rozwoju gospodarczego
regionu na przykładzie województwa wielkopolskiego. Piła: Wydawnictwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
66.  D’Arcy, É., Keogh, G. (1999). The property market and urban competitiveness: A re-
view. Urban Studies (5/6), pp. 917–928.
67.  De Bellefon, M.-P., Combes, P.-P., Duranton, G., Gobillon, L., Gorin, C. (2019).
Delineating Urban Areas Using Building Density. Cambridge: NBER.
68.  Dej, M. (2016). Rozwój gospodarczy. Raport o stanie polskich miast 2016. Kraków: Insty-
tut Rozwoju Miast.
69.  Delgado, M., Ketels, C., Porter, M., Stern, S. (2012). The Determinants of National
Competitiveness. Cambridge: National Bureau of Economic Research Working Pa-
per Series (18249).
70.  Dembicka-Niemiec, A. (2017). Zrównoważony rozwój a funkcje miast. Badanie związ-
ków między zrównoważonym rozwojem średnich miast w Polsce a ewolucją ich struktury
funkcjonalnej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
71.  de Noronha, T., Vaz, E. (2020). Theoretical foundations in support of small and me-
dium towns. Sustainability (12), p. 5312.
72.  Desouza, K.C., Flanery, T.H. (2013). Designing, planning, and managing resilient
cities: a conceptual framework. Cities (35), pp. 89–99.243 Bibliografia
73.  Dębowski, T. (2013). Rozwój regionalny Polski w kontekście wykorzystania środ-
ków unijnych. Optimum. Studia ekonomiczne (2), s. 79–91.
74.  Dijkstra, L., Annoni, P., Kozovska, K. (2011). A New Regional Competitiveness In-
dex: Theory, Methods and Findings. Working Paper (No. 2). European Commission.
75.  Domański, B. (2004). Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne. Studia Regionalne
i Lokalne (2), s. 7–23.
76.  Domański, B., Noworóla, A. (2010). Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojo-
wych miast w województwie małopolskim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
77.  Donaldson, R. (2021). Small town tourism in South Africa revisited. [w:] C.M. Ro-
gerson,  J.M.  Rogerson.  Urban  Tourism  in  the  Global  South.  Cham:  Springer,
pp. 193–211.
78.  Dorocki, S., Kwiatek-Sołtys, A. (2020). Funkcje uzdrowiskowe jako czynnik roz-
woju  małych  miast  w  Karpatach  Polskich.  [w:]  B.  Płonka-Syrok,  P.  Brzegowy,
A. Syrok, S. Dorocki (red.).  Tradycje  i  perspektywy  rozwoju  kultury  uzdrowiskowej
w Muszynie w kontekście europejskim. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum,
s. 273–288.
79.  Dorożyński, T. (2012). Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regional-
nych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego.
80.  Drabarczyk, K. (2017). Zrównoważony rozwój województw – analiza porównaw-
cza. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 2(52), s. 23–34.
81.  Drobniak,  A.  (2018).  Hybrydyzacja  jako  współczesny  wzorzec  rozwoju  polskich
miast. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach (365), s. 5–29.
82.  Duché, G. (2010). Metropolizacja, niezrównoważony wzrost a model globalnej aku-
mulacji: korzyści i koszty. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (245 – Me-
tropolia i jej region), s. 5–19.
83.  Dudensing,  R.M.,  Barkley,  D.L.  (2010).  Competitiveness  of  southern  metropo-
litan areas: The role of new economy policies. The Review of Regional Studies (2),
pp. 197–226.
84.  Dunning, J.H. (1994). Re-evaluating the benefits of foreign direct investment. Trans-
national Corporations (1), pp. 23–52.
85.  Dyjach, K. (2013). Teorie rozwoju regionalnego wobec zróżnicowań międzyregio-
nalnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 47(1),
s. 49–59.
86.  Dziekański, P. (2014). Koncepcja wskaźnika syntetycznego oceny poziomu rozwoju
gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji. Zeszyty
Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa
Światowego, 14 (z. 3), s. 61–70.
87.  Dziekański, P. (2015). Środowisko naturalne jako czynnik konkurencyjności regio-
nów. Modern Management Review (22), s. 15–24.244 Bibliografia
  88.  Dziekański, P. (2021). Entrepreneurship and competitiveness in the terms of endo-
genization of regional economy processes on the example of Eastern Poland poviats
in 2007–2018. Journal of Urban and Regional Analysis (2), pp. 343–358.
  89.  Dziekański, P., Prus, P. (2020). Financial diversity and the development process:
case study of rural communes of Eastern Poland in 2009–2018. Sustainability, 12(16),
p. 6446.
  90.  Dziewoński, K. (1967). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Stadium roz-
woju pojęć, metod i ich zastosowań. Warszawa: PWN.
  91.  Dziewoński, K. (1983). Geografia osadnictwa i ludności w Polsce w latach 1945–1982.
Mechanizmy rozwoju. Przegląd Geograficzny  (t. LV, z. 3–4), s. 547–569.
  92.  Dzikowska, M., Gorynia, M. (2012). Teoretyczne aspekty konkurencyjności przed-
siębiorstwa – w kierunku konkurencji eklektycznej? Gospodarka narodowa.
  93.  Dzikowski, P., Tomaszewski, M. (2013). Regionalna polityka innowacyjna w świe-
tle  instytucjonalnych  teorii  rozwoju  regionalnego.  Zarządzanie  publiczne  (3),
s. 333–342.
  94.  Ebrahimzadeh, I., Tayyebi, N., Shafei, Y. (2012). Functional analysis of small towns
economic role in rural development, case study: Zahedshahr, Iran. Journal of Service
Science and Management (5), pp. 269–279.
  95.  Erickcek, G.A., McKinney, H.J. (2016). Small cities blues: looking for growth factors
in small- and medium-sized cities. Economic Development Quarterly (3), pp. 232–258.
  96.  Evans, G., Foord, J. (2006). Small Cities for a Small Country: Sustaining the Cultural
Renaissance?. [w:] M. Jayne, T. Bell. Small cities: urban experience beyond the metropolis.
London: Routledge, pp. 151–168.
  97.  Fauzer, V.V., Smirnov, A.V., Fauzer, G.N. (2021). Demographic assessment of the
sustainability of small and medium-sized cities in the Russian North. Economy of
Region (2), pp. 552–569.
  98.  Ferreira, A., Lacea, S. (2007). Role of tourism and place identity in the development
of small towns in the Western Cape, South Africa. Urban Forum, pp. 191–209.
  99.  Fic,  M.  (2003).  Konkurencyjność  regionu  a  mechanizm  rozwoju  regionalnego.
[w:] M. Fic, K. Dzieńdziura. Zarządzanie rozwojem lokalnym. Sulechów: Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.
100. Flejterski, S. (2010). Konkurencyjność usług współczesnych banków komercyjnych.
Ekonomiczne Problemy Usług (60), s. 77–86.
101.  Florida, R. (1995). Toward the learning region. Futures, 27(5), pp. 527–536.
102. Florida, R. (2002). The rise of the creatice class. The Washington Monthly, pp. 15–25.
103. Florida, R. (2003). Cities and the creative class. City & Community, 2(1), pp. 3–19.
104. Frączek,  P.  (2009).  Determinanty  konkurencyjności  sektorów  i  przedsiębiorstw.
Ujęcie teoretyczne. Przedsiębiorstwo i Region (1), s. 7–17.
105. Furman, Ł. (2013). Analiza rozwoju lokalnego w powiatach województwa podkar-
packiego w odniesieniu do wpływów podatkowych w latach 2005–2009. Folia Pome-
ranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica (70), s. 61–70.245 Bibliografia
106. Gaczek, W.M., Komorowski, J.W. (2006). Przewaga konkurencyjna gospodarki wiel-
kiego miasta w regionie. [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.). Kierunki przekształceń
struktury  gospodarczej  i  społeczno-demograficznej  miast. Opole: Uniwersytet Opolski,
s. 47–70.
107. Gałązka, A. (2017). Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie,
czynniki i bariery rozwoju regionalnego. Studia BAS, 49(1), s. 9–61.
108. Gashu, K. (2014). The role of small towns for surrounding rural development: the
case of Metema Town, North West Ethiopia. Open Access Library Journal (1), pp. 1–13.
109. Godowska,  M.  (2012).  Region  uczący  się  –  uwarunkowania  i  determinanty  roz-
woju na przykładzie województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość – Edukacja (8),
s. 278–286.
110.  Gomułka, M., Czajkowski, Z. (2008). Konkurencyjność międzynarodowa – pojęcie
i  metodologia  pomiaru;  Materiały  do  dyskusji.  [w:]  W.  Bieńkowski,  Z.  Czajkow-
ski, M. Gomułka, B. Brocka-Palacz, E. Latoszek, J. Misala, M.-J. Radło, M. Weresa.
Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji
– wstępne wyniki badań. Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna
Handlowa, s. 17–33.
111.  González Catalán, S. (2021). Regional competitiveness in Latin America: a compa-
rative study of the key elements for regional performance. Investigaciones Regionales
– Journal of Regional Research (2), pp. 125–146.
112.  Gorzelak, G. (1989). Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. Warsza-
wa: Uniwersytet Warszawski.
113.  Gorzelak, G., Tuchodolska, A. (2007). Rozwój, region, przestrzeń. Warszawa: Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego.
114.  Grala, D. (2009). Przemiany własnościowe i przestrzenne budownictwa mieszkaniowego
w okresie transformacji w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu.
115.  Grodzka, D. (2017). Konkurencyjność polskich regionów na tle regionów państw
członkowskich UE. Studia BAS (1), s. 169–202.
116.  Grosse, T.G. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia
Regionalne i Lokalne (8), s. 25–48.
117.  Guo, H., Liu, X., Li, Y., Wang, D., Chen, X. (2015). Comparison analysis and eva-
luation  of  urban  competitiveness  in  Chinese  urban  clusters.  Sustainability  (7),
pp. 4425–4447.
118.  Gustedt, E., Grabski-Kieron, U., Demazière, C., Paris, D. (eds.). (2022). Cities and
Metropolises in France and Germany. Hanover. = Forschungsberichte der ARL 20.
119.  Guzal-Dec, D., Siedlecka, A., Zwolińska-Ligaj, M. (2015). Ekologiczne uwarunkowa-
nia i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych wojewódz-
twa lubelskiego. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
120. Guzhavina, T.A. (2021). Digitalization for sustainable development of small towns
in Russia. European Journal of Sustainable Development (3), pp. 401–410.246 Bibliografia
121.  Grzeszczak, J. (1999). Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Wrocław:
Wydawnictwo Continuo.
122. Hadyński, J. (2015). Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich. Poznań: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
123. Haifeng, Z., Yuan, Z., Xiang, J. (2020). The construction strategy of small towns
based on ecological concept. Journal of Landscape Research, 12(1), pp. 61–64.
124. Hajduga, P. (2014). Strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Wschodniej do roku 2020 w kontekście programowania polityki spójności na lata
2014–2020. Barometr Regionalny, 12(2), s. 65–72.
125. Han, Y., Deng, Y., Ni, R. (2023). Why small towns are shrinking: The spatial hetero-
geneity of small towns shrinkage and the impact of it from the perspective of rural-
-urban interaction in China. PLoS ONE 18(11): e0293889.
126. Hatuka, T., Rosen-Zvi, I., Birnhack, M., Toch, E., Zur, H. (2018). The political
premises of contemporary urban concepts: the global city, the sustainable city, the
resilient city, the creative city, and the smart city. Planning Theory & Practice (2),
pp. 160–179.
127. Heffner, K. (2002). Rola małych miast w rozwoju terenów wiejskich. [w:] M. Kło-
dziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.). Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach
Unii Europejskiej. Warszawa: PAN, s. 74–100.
128. Heffner, K. (2008). Gospodarka regionalna i lokalna (red. Z. Strzelecki). Warszawa:
PWN.
129. Heffner, K. (2009). Ożywianie małych miast w krajach Unii Europejskiej – przykła-
dy programów wspierających rozwój. Studia Obszarów Wiejskich, XVIII, s. 71–87.
130. Heffner, K. (2016). Obszary wiejskie i małe miasta – czy lokalne centra są potrzebne
współczesnej wsi? Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach (279), s. 11–24.
131.  Heffner, K., Solga, B. (2006). Lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich – znacze-
nie i powiązania małych miast. (red. E. Rydz). Studia Obszarów Wiejskich, XI, s. 25–38.
132. Heffner, K., Twardzik, M. (2012). Ewolucja funkcji handlowej małych miast pod
wpływem zmian zachodzących w zewnętrznych strefach aglomeracji miejskiej. Stu-
dia Ekonomiczne (nr 92: Ewolucja funkcji małych miast w Polsce), s. 190–202.
133.  Hendel, M. (2016). Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju
turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń. Zeszyty Naukowe Politechniki
Śląskiej (z. 87), s. 157–170.
134. Hopkins, J., Copus, A. (2018). Definitions, measurement approaches and typologies of ru-
ral areas and small towns: a review. Craigiebuckler, Aberdeen: The Social, Economic
and Geographical Sciences Group The James Hutton Institute.
135.  Horeczki, R., Rácz, S., Bilasco, S., Szilágyi, F. (2023). Evolution of urbanisation and
metropolitan development in Romania. Deturope, 15(2), pp. 28–47.
136.  Huczek, M. (2016). Przedsiębiorczość i konkurencyjność w rozwoju regionalnym.
ZN WSH Zarządzanie (3), s. 247–257.247 Bibliografia
137. Hummel, A., Owczarska, M., Wierusz-Walknowski, T. (2008). Antropologia roz-
woju – pomiędzy praktyką a teorią. Czy mamy tę subdyscyplinę w Polsce? Dialogi
o rozwoju, s. 41–53.
138. Hwang, C., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Ap-
plications A State-of-the-Art Survey. Berlin, Heidelberg, New York: Springer.
139. Jabłońska-Porzuczek, L., Kalinowski, S., Smoluk-Sikorska, J. (2018). Determinanty
konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw branży piekarniczo-
-cukierniczej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie
(z. 117), s. 173–185.
140. Jain, M., Ghosh, M., Kim, W. (1993). Emerging Trends of Urbanisation in India.
Aa analysis of 1991 census results. Occasional Paper (No 1). New Delhi: Ministry of
Home Affairs.
141.  Jakubiak, M. (2014). Wdrażanie strategii i wymogów Unii Europejskiej na przykła-
dzie wprowadzania zrównoważonej gospodarki odpadami w Polsce. Zeszyty Nauko-
we/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (16), s. 33–44.
142. Janik, A., Ryszko, A., Szafraniec, M. (2019). Smart and sustainable cities: in search of
comprehensive theoretical framework. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/
Politechnika Śląska (140), pp. 109–132.
143. Janulewicz, P., Bujanowicz-Haraś, B. (2016). Ocena rozwoju zrównoważonego pol-
skich podregionów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agro-
biznesu, 18(3), s. 114–119.
144. Jaruga, R. (2015). Samorząd miejski jako podmiot stymulujący wzrost gospodar-
czy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług (121),
s. 255–264.
145. Jerczyński, M. (1973). Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast
w Polsce. [w:] M. Jerczyński, L.F. Chaves, Z. Siemek, Prace Geograficzne nr 97. Studia
nad strukturą funkcjonalną miast. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
s. 9–131.
146. Jewtuchowicz, A., Regulski, J. (1981). Podstawy metodologiczne rachunku społecz-
no-gospodarczgo sieci i jednostek osadniczych. Biuletyn Informacyjny (z. 34). War-
szawa: PAN.
147. Jewtuchowicz, A., Sokołowicz, M.E., Zasina, J. (2016). Zrozumieć fenomen miasta.
[w:] A. Nowakowska (red.)., EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i par-
tycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 19–28.
148. Jewtuchowicz, A. (2016). Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce roz-
woju regionalnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, XCVIII, s. 221–235.
149. Jiang, Y., Shen, J. (2010). Measuring the urban competitiveness of Chinese cities in
2000. Cities, 27(5), pp. 307–314.
150. Józefowicz, K., Sadowski, A., Hadyński, J. (2020). Rozwój obszarów wiejskich w gmi-
nach o zróżnicowanym potencjale społeczno-gospodarczym w województwie wielkopolskim.
Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.248 Bibliografia
151.  Józefowicz, K. (2021). Małe ośrodki miejskie a smart city – wstępna identyfikacja
zagadnienia. Turystyka i Rozwój Regionalny (15), s. 69–79.
152. Kachniewska, M., Kowalski, A.M., Szczech-Pietkiewicz, E. (2018). The Competiti-
veness of Cities: Components, Meaning and Determinants. [w:] M.A. Weresa, A.M.
Kowalski (ed.). Competitiveness Report 2018. The role of cities in creating competitive ad-
vantages. Warszawa: SGH Warsaw School of Economics, pp. 173–191.
153.  Kadlec, Ž., Dvoržak, T., Lovrenović, M. (2022). Sustainable development of small
towns in the Republic of Croatia. [w:] 11th International scientific symposiumregion ,
entrepreneurship, development. Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek,
pp. 327–344.
154. Kafka, K. (2007). Problemy rozwoju przestrzennego małych miast. Zeszyty Naukowe
Politechniki Śląskiej (z. 46), s. 61–76.
155.  Kafka, K. (2013). Małe miasta w okresie przemian. Studia Miejskie, XII, s. 135–144.
156.  Kalinina, N., Savelieva, L., Kalinina, O. (2018). Mikropolis jako nowoczesna typolo-
gia modelu przestrzennego małego miasta. Przestrzeń/Urbanistyka/Architektura (2),
s. 159–165.
157. Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalnośc gospodarcza w Polsce w la-
tach 1988–2003. Warszawa: IGiPZ PAN.
158. Kardas,  M.  (2016).  Wkład  Michaela  E.  Portera  w  rozwój  teorii  zarządzania.
[w:] K. Klincewicz (red.). Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspek-
tyw  teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego, s. 271–284.
159. Karwińska, A., Kudłacz, M., Sarzyński, K. (2020). Między zagrożeniem a nadzieją.
Polityka rozwoju Polskich miast w kontekście globalnych megatrendów. Warszawa:
Wydawnictwo Beck.
160. Kaufmann, D., Meili, R. (2019). Leaves in the wind? Local policies of small and me-
dium-sized towns in metropolitan regions. European Planning Studies (1), s. 21–41.
161.  Kaźmierczak, B. (2011). Turystyka zrównoważona jako istotny czynnik aktywizacji
małych miast. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, s. 37–45.
162. Ketels, C. (2016). Competitiveness Frameworks Review. An Analysis Conducted for the
National Competitiveness Council. Dublin: National Competitiveness Council.
163.  Kiczek,  M.,  Pompa-Roborzyński,  M.  (2013).  Ocena  rozwoju  gmin  powiatu  rze-
szowskiego (z wykorzystaniem metody Hellwiga). Humanities and Social Sciences,
XVIII(20), s. 65–76.
164. Kisiała, W., Stępiński, B. (2013). Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej
i rozwoju regionalnym. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
165.  Kisman, Z., Tasar, I. (2014). The key elements of local development. Procedia Econo-
mics and Finance (15), pp. 1689–1696.
166.  Kitchin, R., Lauriault, T.P., McArdle, G. (2015). Knowing and governing cities thro-
ugh urban indicators, city benchmarking and real-time dashboards. Regional Studies,
Regional Science (1), pp. 6–28.249 Bibliografia
167. Klasik,  A.  (1999).  Analiza  konkurencyjności  i  strategie  konkurencyjne  miast.
[w:] R. Broszkiewicz (red.). Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachod-
niej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocła-
wiu, s. 15–26.
168. Kłodziński, M. (1999). Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. Warszawa: Insty-
tut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
169. Kłodziński, M., Fedyszak-Radziejewska, B. (2001). Przedsiębiorczość wiejska – wy-
brane problemy. [w:] M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejewska (red.). Przedsiębior-
czość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa, s. 9–24.
170. Kobojek, E., Marszał, T. (2014). Local Development and the Role of Small Towns in
Space Organisation in Contemporary Poland. [w:] T. Marszał (red.). Spatial develop-
ment of contemporary Poland in Łódź University Geographical Rersearch. Uniwersytet
Łódzki, pp. 37–60.
171.  Kocurek, K. (2010). Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju regio-
nalnego. Zarys problematyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie (830), s. 129–139.
172. Komasi, H., Zolfani, S.H., Nemati, A. (2023). Evaluation of the social-cultural com-
petitiveness of cities based on sustainable development approach. Decision Making:
Applications in Management and Engineering, 6(1), pp. 583–602.
173. Kondratiuk-Nierodzińska, M. (2013). Regionalne systemy innowacji a konkurencyjność
województw w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
174. Konecka-Szydłowska, B. (2004). Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy małego miasta. [w:] J. Słodczyk (red.). Rozwój miast i zarządza-
nie gospodarką miejską. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 247–258.
175. Konecka-Szydłowska,  B.  (2015).  Społeczno-gospodarcze  uwarunkowania  rozwoju
miast restytuowanych. [w:] R. Krzysztofik, M. Dymitrow (red.). Degraded and restitu-
ted towns in Poland: Origins, development, problems/Miasta zdegradowane i restytuowane
w Polsce. Geneza, rozwój, problemy. Gothenburg: University of Gothenburg, s. 119–138.
176. Konecka-Szydłowska, B. (2016). Powiązania społeczno-gospodarcze i znaczenie ma-
łych miast aglomeracji poznańskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach (279), s. 162–177.
177. Konecka-Szydłowska,  B.  (2018).  Najmniejsze  miasta  w  Polsce  w  ujęciu  koncep-
cji  kontinuum  miejsko-wiejskiego.  Rozwój  Regionalny  i  Polityka  Regionalna  (41),
s. 151–165.
178. Konecka-Szydłowska, B., Perdał, R. (2017). Rola nowych miast w lokalnym rozwoju
społeczno-gospodarczym. Wiadomości Statystyczne (670), s. 28–48.
179. Korcelli-Olejniczak, E. (2020). Małe miasta Północno-Wschodniej Polski. Lokalne areny
zmian ludności i funkcji. Warszawa: PAN.
180. Korenik,  S.,  Korenik,  A.  (2017).  Rozwój  metropolii  jako  przejaw  postępujące-
go  procesu  urbanizacji.  Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocła-
wiu (467), s. 47–56.250 Bibliografia
181.  Kosowska, M. (2010). Determinanty międzynarodowej konkurencyjności małych
przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy
Usług (50), s. 217–224.
182. Koszel, M. (2016). Formy relacji międzygminnych w polskich obszarach metropoli-
talnych. Acta Universitatis Nicolai Copernici (3), s. 35–51.
183. Kourtzanidis, K., Angelakoglou, K., Apostolopoulos, V., Giourka, P., Nikolopoulos,
N. (2021). Assessing impact, performance and sustainability potential of smart city
projects: towards a case agnostic evaluation framework. Sustainability (13), p. 7395.
184. Kozera, A. (2018). Samodzielność finansowa metropolii w  Polsce w latach 2007–2015.
Studia Regionalne i Lokalne (1), s. 82–105.
185. Kozłowska, K. (2010). Zróżnicowanie rozwoju zrównoważonego województwa ku-
jawsko-pomorskiego w latach 2004–2007 w świetle wyników analizy taksonomicz-
nej. Studia Regionalne i Lokalne, 3(41), s. 81–98.
186. Krakowiak-Bal, A. (2019). Zrównoważona konkurencyjność obszarów wiejskich w woje-
wództwie małopolskim – ujęcie wielokryterialne. Warszawa: C.H. Beck.
187. Krawczyk-Sokołowska, I. (2017). Innowacyjność jako źródło konkurencyjności re-
gionalnej. [w:] L. Pokaminer (red.), Gospodarka narodowa wobec współczesnych proce-
sów gospodarczo-finansowych w  Europie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, s. 216–225.
188. Kresl, P. (1995). The determinants of urban competitiveness: a survey. [w:] P. Kresl,
G. Gappert. North American Cities and the Global Economy. Thousand Oaks: CA:
Sage Publications, pp. 45–68.
189. Kresl, P., Singh, B. (1999). Competitiveness and the Urban Economy: Twenty-four
Large US Metropolitan Areas. Urban Studies (5–6), pp. 1017–1027.
190. Kresl, P.K. (2012). Urban competitiveness and US metropolitan centres. Urban Stu-
dies, pp. 239–254.
191.  Kresl, P.K. (2013). The Global Urban Economic Dialogue Series. The Competitiveness of
Cities. Nairobi: UN-HABITAT.
192. Krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs (2),
pp. 28–44.
193. Krzysztofik, R., Kantor-Pietraga, I., Kłosowski, F. (2019). Between Industrialism
and Postindustrialism – the Case of Small Towns in a Large Urban Region: The
Katowice Conurbation, Poland. Urban Science, 3(3), p. 68.
194. Kuciński, K. (2010). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin.
195. Kudarewska, A. (2008). Koniec rozwoju? Dialogi o rozwoju (2), s. 55–62.
196. Kułyk, P., Brelik, A. (2019). Tourist competitiveness of Polish rural areas. European
Research Studies Journal, XXII (4), pp. 379–387.
197. Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Small towns in Poland – barriers and factors of growth.
Procedia Social and Behavioral Sciences (19), pp. 363–370.
198. Kwiatek-Sołtys, A., Mainet, H. (2014). Quality of life and attractiveness of small towns:
A comparison of France and Poland. Quaestiones Geographicae, 33(2), pp. 103–113.251 Bibliografia
199. Lee, J., Karpova, E. (2018). Revisiting the competitiveness theory in the new global
environment: review and analysis of the competitiveness definition. International Jo-
urnal of Competitiveness (3), pp. 189–205.
200. Li, J., Shi, L., Liang, H., Ding, G., Xu, L. (2018). Urban-rural disparities in health
care utilization among Chinese adults from 1993 to 2011. BMC Health Services
Research (18), s. 102.
201. Linnamaa, R. (2001). Development process of the ICT cluster in the Jyväskylä urban
region. Urban and Regional Development Studies (2), pp. 7–48.
202. Liu, X., Guo, H., Li, Y., Li, Y., Pan, W. (2016). Measuring the urban competitiveness
of Chinese cities based on multi-attribute decision making approach. International
Journal of Sustainable Development (4), pp. 315–341.
203. Lizińska, W. (2017). Współczesne uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego
w aspekcie rozwoju lokalnego. Studia i Prace WNEIZ US, 47/3, s. 293–305.
204. Lorentzen,  A.,  van  Heur,  B.  (2012).  Introduction:  Cultural  political  economy  of
small cities. [w:] A. Lorentzen, B. van Heur. Cultural Political Economy of Small Cities.
Londyn/Nowy Jork: Abingdon: Routledge, s. 1–15.
205. Lorentzen, A., Jeannerat, H. (2013). Urban and regional studies in the experience
economy: What kind of turn? European Urban and Regional Studies (4), pp. 363–369.
206. Lovell, S.A., Gray, A., Boucher, S.E. (2018). Economic marginalization and commu-
nity capacity: How does industry closure in a small town affect perceptions of place?
Journal of Rural Studies, pp. 107–115.
207. Łaźniewska, E. (2004). Uczący się region, terytorialne systemy produkcyjne oraz
procesy globalizacji. Synteza współczesnych teorii. [w:] A. Jewtuchowicz (red.). Wie-
dza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, s. 45–54.
208. Łaźniewska, E. (2010). Konkurencyjność miast w teorii i praktyce. [w:] M. Nowak,
T. Skotarczak (red.). Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne. War-
szawa: CeDeWu.
209. Łaźniewska, E. (2013). Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie
polskich regionów. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
210. Łaźniewska, E., Chmielewski, R., Nowak, P. (2012). Definicje, modele i studia nad
regionalną konkurencyjnością. [w:] E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.). Konkuren-
cyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we PWN.
211.  Łaźniewska, E. (2019). Istota koncepcji smart city. Aktywność miasta Poznania na
drodze do smart city. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (48), s. 105–117.
212. Łuczak, A. (2016). Wielokryterialne metody ilościowe w diagnozowaniu i modelowaniu
rozwoju lokalnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
213. Łuczak, A., Kurzawa, I., Wysocki, F. (2018). Ocena poziomu zrównoważonego roz-
woju państw Unii Europejskiej z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porów-
nawczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (508), s. 126–136.252 Bibliografia
214. Łuczka,  W.,  Shmygol,  N.,  Varlamova,  I.,  Smoluk-Sikorska,  J.,  Malinowski,  M.
(2021). Environmental performance index to assess the situation in regions of
Ukraine in terms of their competitiveness. European Research Studies Journal (1),
pp. 3–27.
215. Łuczyszyn, A., Łuczyszyn, M. (2018). Urbanizacja jako element rozwoju miast. Pra-
ce Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (502), s. 53–61.
216. Majewska, A., Denis, M., Krzysztofik, S., Cysek-Pawlak, M.M. (2022). The deve -
lopment of small towns and towns of well-being: Current trends, 30 years after the
change in the political system, based on the Warsaw suburban area. Land Use Policy
(115), p. 105998.
217. Makulska, D. (2013). Koncepcje i czynniki rozwoju regionalnego. Prace i Materiały
Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (92), s. 117–138.
218. Malecki, E.J. (2002). Hard and Soft Networks for Urban Competitiveness. Urban
Studies (5–6), pp. 929–945.
219. Malý, J. (2016). Small towns in the context of „borrowed size” and „agglomeration
shadow” debates: the case of the South Moravian Region (Czech Republic). Europe-
an Countryside (4), pp. 333–350.
220. Manczak, I. (2014). Ewolucja miasta. Od miasta tradycyjnego do miasta innowacyj-
nego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 11(935), s. 45–57.
221. Marikina, M. (2017). The national competitiveness – attractiveness or/and aggressi-
veness. Eurasian Journal of Economics and Finance, 5(2), pp. 66–72.
222. Markowski, T., Stawasz, D. (red.). (2001). Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarzą-
dzania rozwojem miast i regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
223. Martin, R. (2005). Thinking About Regional Competitiveness: Critical Issues. Backgro-
und ‘Think-Piece’ Paper Commissioned by the East Midlands Development Agen-
cy. Cambridge: Nottingham Trent University.
224. Martin, R.L. (2003). A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A draft final
report for The European Commission Directorate-General Regional Policy. Cambridge:
University of Cambridge.
225. Martin, R., Simmie, J. (2008). The theoretical bases of urban competitiveness: does
proximity matter? Revue d’Économie Régionale & Urbaine (3), pp. 333–351.
226. Masłoń-Oracz,  A.  (2017).  Konkurencyjność  regionu  Stuttgart  i  Śląsk:  przykłady
skutecznie wdrażanej strategii inteligentnej specjalizacji. [w:] Z. Czachór, T. Mar-
cinkowski (red.). Polska – Niemcy – Unia Europejska. Razem czy osobno? Warszawa:
Dom Wydawniczy Elipsa, s. 131–144.
227. Matei, E., Caraba, C.C. (2010). Torism- a panacea for the Romanian small towns
development? GeoJournal of Tourism and Geosites (1), pp. 82–88.
228. Mayer, H., Knox, P. (2010). Small-Town Sustainability: Prospects in the Second Mo-
dernity. European Planning Studies (10), pp. 1545–1565.
229. Mazur-Belzyt, K. (2016). Równoważenie rozwoju małego miasta w XXI wieku – uję-
cie teoretyczne. Studia Miejskie, 22, s. 23–34.253 Bibliografia
230. Medeiros, E. (2022). Development clusters for small places and rural development
for territorial cohesion? Sustainability, 14(1), p. 84.
231. Mega, V.P. (2010). Competitive and Attractive Cities. [w:] V.P. Mega. Sustainable Ci-
ties for the Third Millennium: The Odyssey of Urban Excellence. Londyn: Springer Scien-
ce+Business Media, pp. 107–122.
232. Mempel-Śnieżyk,  A.  (2013).  Koncepcje  rozwoju  regionalnego  ze  szczególnym
uwzględnieniem klastrów i inteligentnych specjalizacji. Biblioteka Regionalisty (13),
s. 107–121.
233. Metaxas, T. (2010). Cities competition, place marketing ans economic development
in South Europe: the Barcelona case as FDI destination. Theoretical and Empirical
Researches in Urban Management, 5(14), pp. 5–19.
234. Męczyński, M., Konecka-Szydłowska, B., Gadziński, J. (2010). Poziom rozwoju spo-
łecznogospodarczego i klasyfikacja małych miast w  Wielkopolsce. Poznań: Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
235. Michalak, J. (2014). Teoretyczne aspekty konkurencyjności regionu. Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu (nr 35
Marketing  Przyszłości.  Trendy.  Strategie.  Instrumenty  Wieloaspektowość  proble-
mów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicz-
nych), s. 39–48.
236. Michalewska-Pawlak, M. (2013). Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiej-
skich Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
237. Mierzejewska, L. (2011). W poszukiwaniu nowych modeli rozwoju miasta. Studia
Miejskie, 4, s. 81–92.
238. Mierzejewska, L., Sikorska-Podyma, K., Wdowicka, M., Lechowska, E., Modrzew-
ski, B. (2020). City resilience – aspekty planistyczne. Rozwój Regionalny i Polityka
Regionalna (50), s. 83–99.
239. Milán-García, J., Uribe-Toril, J., Ruiz Real, J., De Pablo, J. (2019). Sustainable local
development: an overview of the state of knowledge. Resources, 8(1), p. 31.
240. Milewska-Osiecka, K., Ogrodowczyk, A. (2015). Warunki mieszkaniowe w małych
miastach Polski ze szczególnym uwzględnieniem Uniejowa. Acta Universitatis Lo-
dziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica (19), s. 129–148.
241. Misiewicz, E.I. (2012). Innowacyjność a rozwój regionalny – model miękki. Prace
Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu.  Problemy  rozwoju  regionalnego
(244), s. 39–47.
242. Misiewicz, E.I., Roszkowska, E., Rogowski, J. (2019). Ocena poziomu ładu gospo-
darczego województw Polski w 2015 r. Optimum. Studia ekonomiczne, 3(97), s. 3–18.
243. Misztal, P. (2009). Zdolność konkurencyjna Polskiej gospodarki w okresie 1998–2007
w świetle rankingów konkurencyjności miedzynarodowej. [w:] Z. Kwaśnik, W. Żukow
(red.). Aktualne wyzwania ekonomii. Radom: Publishing House, s. 55–70.
244. Mitra, A., Nagar, J.P. (2018). City size, deprivation and other indicators of develop-
ment: evidence from India. World Development (106), pp. 273–283.254 Bibliografia
245. Mitrică, B., Dumitraşcu, M., Mocanu, I., Grigorescu, I., Șerban, P.-R. (2021). Terri-
torial competitiveness, cohesion and sustainability in Romania’s urban border are-
as. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography , pp. 1–26.
246. Mrozik, K., Waszczuk, M. (2019). Przestrzenne aspekty suburbanizacji w wybra-
nych gminach wiejskich Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Studia Obszarów
Wiejskich, 55, s. 53–68.
247. Nosecka, B. (2011). Aspekty badania konkurencyjności. [w:] B. Nosecka, K. Pawlak,
W. Poczta. Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Warszawa: Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, s. 16–21.
248. Nowak, M.J. (2012). Zmiany funkcji usługowej w małych miastach województwa za-
chodniopomorskiego w latach 2004–2009. Studia Ekonomiczne (92: Ewolucja funk-
cji małych miast w Polsce), s. 83–94.
249. Nowakowska, A. (2011). Regionalny wymiar procesów innowacji. Łódź: Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego.
250. Nowakowska, A. (2017). Terytorializacja rozwoju i polityki regionalnej. Biuletyn Ko-
mitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (268), s. 26–38.
251. Nurseiytova,  G.,  Assanova,  G.  (2020).  Opportunities  for  increasing  investment.
News of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan (331), pp. 294–301.
252. Ojo-Fafore, E., Aigbavboa, C., Thwala, W. (2018). Sustainable city development-a re-
view. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations
Management Bandung, Indonesia, March 6–8, pp. 3350–3360.
253. Opreana, A., Mihaiu, D. (2011). Analysis of European Union competitiveness from
a new multidimensional model perspective. Romanian Economic and Business Review
(4), s. 68–83.
254. Orłowska,  J.  (2018).  Czynniki  i  bariery  rozwoju  lokalnego.  [w:]  E.  Gruszewska,
K. Karpińska, A. Protasiewicz. Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach mło-
dych naukowców. Tom I: Wzrost, rozwój i polityka gospodarcza. Białystok: Polskie To-
warzystwo Ekonomiczne, s. 44–56.
255. Ossowska, L., Ziemińska, A. (2012). Położenie obszarów wiejskich względem miast
w województwie zachodniopomorskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomi-
stów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIV (z. 4), s. 69–73.
256. Paliulis, N., Cincikaite, R. (2013). Assessing competitiveness of Lithuanian cities.
Economics and Management (3), pp. 490–500.
257. Paluch, Ł. (2014). Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa
małopolskiego w wymiarze gospodarczym i ekologicznym. Roczniki Naukowe Sto-
warzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), s. 381–386.
258. Panecka-Niepsuj, M. (2015). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu społeczno-go-
spodarczego miast średniej wielkości w Polsce. Studia Miejskie, 20, s. 167–177.
259. Papa, R., Gargiulo, C., Franco, S., Russo, L. (2014). Urban smartness vs urban com-
petitiveness. A comparison of Italian cities rankings. TeMA Journal of Land Use Mo-
bility and Environment INPUT 2014, pp. 771–782.255 Bibliografia
260. Parkinson, M. (2004). Belfast: A Competitive City? Development Department. Belfast:
Belfast City Council.
261. Parkinson, M. (2005). Urban Policy in Europe: where have we been and where are we
going? Austrian Federal Ministry of Education, Science & Culture.
262. Parkinson, M., Hutchins, M., Simmie, J., Clark, G., Verdonk, H. (2003). Competitive
european cities: where do the core cities stand? Final report to core cities working group. Eu-
ropean Institute for Urban Affairs.
263. Parr, J.B. (2007). Spatial definitions of the city: four perspectives. Urban Studies (2),
pp. 381–392.
264. Parysek, J.J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
265. Parysek, J.J. (2015). Miasto w ujęciu systemowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-
cjologiczny, (zeszyt 1), s. 27–53.
266. Parysek, J.J. (2018). Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania
rozwoju. Studia KPZK, 183, s. 37–56.
267. Pawlak,  K.,  Poczta,  W.  (2011).  Konkurencyjność  w  teorii  ekonomii.  [w:]  B.  Nosecka,
K. Pawlak, W. Poczta. Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Warszawa: Instytut Eko-
nomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, s. 8–16.
268. Pawlik,  A.  (2018).  Konkurencyjność  miast  na  prawach  powiatu  województw
wschodniej Polski. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej
Akademii Nauk (z. 272), s. 161–173.
269. Pawłowski, W., Strzelecka, E. (2017). Wprowadzenie. [w:] E. Strzeleckiej (red.). Alter-
natywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittoslow. Łódź: Wydawnictwo Politechniki
Łódzkiej, s. 5–9.
270. Pecqueur, B. (2013). Territorial development. A new approach to development pro-
cesses for the economies of the developing countries. Revista Internacional Interdisci-
plinar INTERthesis-PPGICH (2), pp. 8–32.
271. Perdał, R., Hauke, J. (2014). Czynniki rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagna-
cji gospodarczej w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (25), s. 69–88.
272. Pengfei, N. (2012). Italian cities and global urban competitiveness. [w:] P.K. Kresl,
D. Letri. European Cities and Global Competitiveness: Strategies for Improving Performan-
ce. Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, pp. 32–58.
273. Pengfei, N., Qingh, H. (2006). Comparative Research on the Global Urban Competitive-
ness. Beijing: Chinese Academy for Social Sciences.
274. Piechnik, M. (2014). Determinanty rozwoju regionalnego w województwie święto-
krzyskim w latach 2007–2020. Diagnoza, dylematy, strategie. Gospodarka i Finanse.
Z. 4: Rozwój lokalny i regionalny, s. 7–23.
275. Piętek, Ł. (2014). Przegląd teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego. Acta Uni-
versitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 5, 306(5), s. 5–28.
276. Pilichowska, P., Glądała, A. (2021). Ocena poziomu rozwoju funkcji turystycznej
w  województwach  Polski.  Prace  Komisji  Geografii  Przemysłu  Polskiego  Towarzystwa
Geograficznego  (3), s. 24–40.256 Bibliografia
277. Płaskonka-Pruszak, E.M. (2015). Culture industries w kreowaniu konkurencyjności
miast w Polsce w latach 2009–2011. Progress in Economic Sciences (2), s. 81–93.
278. Płoszaj, A. (2013). Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej wraz z analizą SWOT dla
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego.
279. Podlińska, O. (2015). Infrastruktura jako czynnik konkurencyjności polskich regio-
nów na tle Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnic-
twa i Agrobiznesu, 17 (z.eszyt 5), s. 213–218.
280. Podogrodzka, M. (2013). Demografia małych miast Polski –  wybrane zagadnienia.
Studia Ekonomiczne (nr 144, cz. 1: Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokal-
nego – zastosowanie i efekty w małych miastach), s. 147–164.
281. Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard Business Review,
pp. 73–91.
282. Porter, M.E. (1995). The competitive advantage of the inner city. Harward Business
Review, pp. 55–71.
283. Porter, M.E. (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Busi-
ness Review, pp. 77–90.
284. Potoczek, A. (2017). Polityka terytorialna jako polityka publiczna. Toruń: Jagiellońskie
Wydawnictwo Naukowe.
285. Pottier, P. (1963). Axes de communication et développement économique. Revue éco-
nomique (1), pp. 58–132.
286. Powe, N.A., Hart, T. (2008). Market towns: understanding and maintaining functio-
nality. The Town Planning Review (4), pp. 347–370.
287. Psyk-Piotrowska, E. (2011). Aktywizacja i rozwój lokalny jako program i metoda
działania na rzecz zmian. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica (37), s. 149–169.
288. Puchalski, K. (1987). Atrakcyjność społeczno-gospodarcza jako czynnik rozwoju miasta (na
przykładzie regionu Warszawy). Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
289. Radło, M.J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat
definicji, czynników i miar. [w:] W. Bieńkowski, Z. Czajkowski, M. Gomułka, B. Broc-
ka-Palacz, E. Latoszek, J. Misala, M.-J. Radło, M. Weresa. Czynniki i miary między-
narodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań.
Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa, s. 75–100.
290. Rajman, J. (2006). Małe miasta w przestrzeni rolniczej – wybrane kwestie metodolo-
giczne (red. E. Rydz) Studia Obszarów Wiejskich, XI, s. 13–24.
291. Rajnoha, R., Lesníková, P., Vahančík, J. (2021). Sustainable economic development:
The relation between economic growth and quality of life in V4 and Austria. Econo-
mics and Sociology, 14(3), pp. 341–357.
292. Raszkowski, A. (2012). The importance of city image in socio-economic develop-
ment. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (29), s. 335–344.
293. Rezvan, M., Shakoor, A., Ronizi, S., Roshan, G. (2009). The role and function of
small towns in rural development using network analysis method case: Roniz rural 257 Bibliografia
district (Estahban city, province Fars, Iran). Journal of Geography and Regional Plan-
ning, 2(9), pp. 214–223.
294. Rezvani, M.R., Mansourian, H. (2013). Developing small cities by promoting village
to town and its effects on quality of life for the local residents. Social Indicators Rese-
arch (110), pp. 147–170.
295. Richards,  G.  (2021).  Emerging  cultural  tourism  practices:  new  opportunities  for
small cities? TVT Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok (4), pp. 4–15.
296. Rodríguez-Pose, A., Ketterer, T. (2012). Do local amenities affect the appeal of re-
gions in Europe for migrants? Journal of Regional Science (4), pp. 535–561.
297. Rogerson, R. (1999). Quality of Life and City Competitiveness. Urban Studies (5–6),
pp. 969–985.
298. Roman, M., Roman, M., Prus, P., Szczepanek, M. (2020). Tourism competitiveness
of rural areas: evidence from a region in Poland. Agriculture, 10, p. 569.
299. Rondinelli, D.A., Vastag, G. (1998). Assessing South Korea’s globalization strategy
and the international competitiveness of the Seoul Metropolitan Area. Competition
& Change, pp. 299–329.
300. Rosińska-Bukowska, M., Klima, E. (2015). Audyt Miejski – znaczenie dla rozwoju
miast w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
(407), s. 120–131.
301. Roszkowska, E., Filipowicz-Chomko, M. (2016). Ocena realizacji koncepcji zrów-
noważonego rozwoju województw Polski w zakresie poziomu rozwoju społecznego
w roku 2005 oraz 2013. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3(81), s. 94–118.
302. Runge, A. (2012). Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce. Prace
Geograficzne (z. 129), s. 83–101.
303. Runge, A. (2013). Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski. Kato-
wice: Uniwersytet Śląski.
304. Ryśnik, J. (2008). Czynniki pozaekonomiczne funkcjonowania dystryktów przemysłowych.
Wrocław: Politechnika Wrocławska.
305. Salamon,  J.,  Krakowiak-Bal,  A.  (2013).  Ocena  infrastruktury  obszarów  wiejskich
województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3/IV,
s. 337–351.
306. Saleh, Y., Mahat, H., Hashim, M., Nayan, N., Norkhaidi, S. (2019). Factors behind
the changes in small towns along the Selangor Northern Corridor resulting from
spillover of the Klang-Langat Valley Metropolitan Region: a confirmatory factor
analysis approach (CFA). International Journal of Academic Research in Business and
Social Sciences, 9(2), pp. 159–174.
307. Satterthwaite, D. (1997). Sustainable cities or cities that contribute to sustainable
development? Urban Studies (10), pp. 1667–1691.
308. Schmidt-Jensen,  S.  (2011).  Making  a  micropole:  the  experiensation  of  Vejle.
[w:] A. Lorentzen, B. van Heur. Cultural Political Economy of Small Cities. Lon-
dyn/Nowy Jork: Routledge, s. 113–127.258 Bibliografia
309. Sekuła, A. (2012). Rozwój małych miast w świetle wydatków inwestycyjnych – na
przykładzie gmin miejskich województwa pomorskiego. [w:] K. Heffner, A. Hala-
ma (red.). Ewolucja funkcji małych miast w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 163–175.
310. Senetra, A., Szarek-Iwaniuk, P. (2020). Socio-economic development of small towns
in the Polish Cittaslow Network – A case study. Cities (103), p. 102758.
311.  Sept, A. (2021). Slowing down’ in small and medium-sized towns: Cittaslowin Ger-
many and Italy from a social innovation perspective. Regional Studies, Regional Scien-
ce (1), pp. 259–268.
312. Servillo, L., Atkinson, R., Hamdouch, A. (2017). Small and medium-sized towns in
Europe: conceptual, methodological and policy issues. Tijdschrift voor Economische en
Sociale Geografie (4), pp. 365–379.
313.  Shalina, D.S., Stepanova, N.R., Drozdova, A.V. (2021). Integrated sustainable deve-
lopment of small towns and settlements. IOP Conf. Series: Materials Science and Engi-
neering (1079), pp. 1–8 (052084).
314. Shan, M. (2003). A Study on Urban Competitiveness in China. Hong Kong: The Chine-
se University of Hong Kong.
315.  Sharifinia, Z. (2013). The role of small urban in rural development: a  case study in
Iran. Middle-East Journal of Scientific Research , 13(3), pp. 432–439.
316.  Shen, L., Shu, T., Liao, X., Yang, N., Ren, Y., Zhu, M., Cheng, G., Wang, J. (2020).
A  new  method  to  evaluate  urban  resources  environment  carrying  capacity
from the load-and-carrier perspective. Resources, Conservation  &  Recycling (154),
p. 104616.
317. Shen, J. (2004). Urban competitiveness and urban governance in the globalizing
world. Asian Geographer (1–2), pp. 19–36.
318. Siegel, B., Waxman, A. (2001). Third-Tier Cities: Adjusting to the New Economy. Some-
rville: Mt. Auburn Associates, Inc.
319. Siekierska-Rosiak, I. (2016). Miasta w polityce regionalnej Polski w latach 2007–2013.
Warszawa: PAN KPZK.
320. Singhal, S., McGreal, S., Berry, J. (2013). An evaluative model for city competitive-
ness: Application to UK cities. Land Use Policy, pp. 214–222.
321. Singhal, S., McGreal, S., Berry, J. (2013). Application of a hierarchical model for city
competitiveness in cities of India. Cities, 31, pp. 114–122.
322. Sinkiene, J. (2009). Competitiveness factors of cities in Lithuania. Viešoji Politika ir
Administravimas (29), pp. 47–53.
323. Słodczyk, J. (2020). Wymiar społeczny w projektowaniu zrównoważonego rozwoju
miasta. Prace i Studia Geograficzne, 65.3, s. 7–18.
324. Smarzewska, A., Bodzak, D. (2015). Measurement on sustainable development of
rural communes of Bialski district. Economic and Regional Studies (2), pp. 54–66.
325. Smętkowski,  M.  (2011).  Polityka  spójności  a  konkurencyjność  dużych  polskich
miast. Studia Regionalne i Lokalne, s. 31–56.259 Bibliografia
326. Sobczyk,  E.  (2020).  Regionalne  i  lokalne  uwarunkowania  rozwoju  gospodarki  Polski.
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
327. Sokołowicz, M.E. (2015). Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonal-
nej. Przestrzeń – bliskość – instytucje. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
328. Sokołowicz, M.E., Zasina, J. (2016). Ekonomia miasta. [w:] A. Nowakowska (red.).
EkoMiasto#Gospodarka.  Zrównoważony,  inteligentny  i  partycypacyjny  rozwój  miasta.
Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 43–68.
329. Sowiński, T. (2006). Zasoby kapitału ludzkiego na wsi a możliwości wielofunkcyj-
nego rozwoju obszarów wiejskich. [w:] S. Sokołowska (red.). Wieś i rolnictwo w proce-
sie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, s. 67–75.
330. Stanny, M. (2012). Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
w Polsce – pomiar zjawiska złożonego. [w:] Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty
przestrzenne i regionalne. Warszawa: IRWIR PAN.
331.  Stanny, M., Rosner, A., Komorowski, Ł. (2018). Monitoring rozwoju obszarów wiej-
skich. Etap III. Struktury społeczno-gospodarcze, ich przestrzenne zróżnicowanie i dynami-
ka. Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Instytut Roz-
woju Wsi i Rolnictwa PAN.
332. Stanny, M., Komorowski, Ł., Rosner, A. (2021). The socio-economic heterogeneity
of rural areas: towards a rural typology of Poland. Energies (14), p. 5030.
333. Storper, M. (1995). Territorial development in the global learning economy: The challen-
ge to developing countries. Review of International Political Economy, 2(3), pp. 394–424.
334. Strzelecka, E. (2017). Małe miasta a nowoczesne modele rozwoju miast. [w:] E. Strze-
lecka (red.). Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittoslow. Łódź: Wydawnic-
two Politechniki Łódzkiej, s. 13–40.
335. Surdacka, E. (2016). Ocena efektywności regionów świętokrzyskiego i lubelskiego.
Organizacja i Zarządzanie (6), s. 1775–1781.
336. Swinney, P., Thomas, E. (2015). A century of cities. Urban economic change since 1911.
London: Centre for Cities.
337. Szabela-Pasierbińska,  E.  (2018).  Ocena  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Polski
Wschodniej 2007–2013. Społeczeństwo i Ekonomia, 2(10), s. 39–51.
338. Szaja,  M.  (2013).  Konkurencyjność  gmin  pod  względem  struktury  przestrzennej
–  na  przykładzie  gmin  nadmorskich  województwa  zachodniomorskiego.  Zeszyty
Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Ekonomiczne  Problemy  Usług  (nr  108  Wzrost
i rozwój potencjału Europy – inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodar-
kę regionów: IX Forum Samorządowe), s. 273–289.
339. Szajnowska-Wysocka,  A.  (2009).  Theories  of  regional  and  local  development
– abridged review. Bulletin of Geography. Socio-economic series (12), s. 75–90.
340. Szczech-Pietkiewicz, E. (2012). Konkurencyjność wybranych polskich miast na tle
miast z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. International Journal of Ma-
nagement and Economics, 34, s. 128–150.260 Bibliografia
341. Szczech-Pietkiewicz, E. (2013). Miasto konkurencyjne jako koncepcja i jej realizacji
w Polsce. Studia Humanistyczne AGH, 12(4), s. 35–52.
342. Szczech-Pietkiewicz, E. (2015). Smart city – próba definicji i pomiaru. Prace Nauko-
we Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (391), s. 71–82.
343. Szczech-Pietkiewicz, E. (2019). Konkurencyjność miast w kontekście współczesnych kon-
cepcji teoretycznych i zjawisk gospodarczych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
344. Szmytke, R. (2018). Kryteria morfologiczne w procedurze administracyjnej nadawa-
nia statusu miasta. Wiadomości Statystyczne, 12(691), s. 40–56.
345. Szmytke, R., Sikorski, D. (2020). Zmiany ludnościowe małych miast w strefach zaple-
cza głównych aglomeracji miejskich w Polsce. Space – Society – Economy (31), s. 7–24.
346. Szmytke, R., Tomczak, P. (2022). Funkcje rolnicze miast bardzo małych w Polsce,
Annales UMCS, vol. 77, s. 21–44.
347. Sztando, A. (2017). Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lo-
kalnym rozwojem na przykładzie małych miast. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
348. Szymańczak, J. (2009). Zdrowie publiczne – element systemu ochrony zdrowia. Stu-
dia BAS, 4(20), s. 221–250.
349. Szymańska, D., Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B. (2006). Zmiany powierzchni
i gęstości zaludnienia miast Polski w latach 1960–2003. [w:] J. Słodczyk, E. Szafra-
nek (red.). Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast.
Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 341–353.
350. Szymańska, D., Grzelak-Kostulska, E. (2005). Małe miasta w Polsce – zmiany ludno-
ściowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku. Prace Naukowe/Akademia Ekono-
miczna w Katowicach, Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, s. 59–90.
351.  Śleszyński,  P.  (2017).  Klasyfikacja  miast i   obszarów  funkcjonalnych.  [w:]  P.  Śle-
szyński, A. Bierzyński, D. Cerić, A. Ciechański, B. Degórska, M. Degórski, T. Ko-
mornicki,  E.  Korcelli-Olejniczak,  F.  Piotrowski,  M.  Stępniak,  G.  Węcławowicz,
R. Wiśniewski. Analiza sytuacji rozwojowej miast, w tym charakterystyka miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Warszawa: PAN, s. 34–47.
352. Śleszyński, P. (2018). Mapa przestrzennego zróżnicowania współczesnych proce-
sów demograficznych w  Polsce. [w:] J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska
(red.). Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej.
Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, s. 84–108.
353. Śleszyński, P., Herbst, M., Komornicki, T., Wiśniewski, R., Bański, J., Biedka, W.,
Celińska-Janowicz, D., Degórski, M., Goch, K., Goliszek, S., Grabowska, M., Ma-
zur, M., Olechnicka, A., Otmianowski, M., Piotrowski, F., Płoszaj, A., Rok, J., Smęt-
kowski, M., Stępień, M., Śliwowski, P., Więckowski, M., Wojnar, K. (2020). Studia
nad obszarami problemowymi w Polsce. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
354. Ślusarz, G. (2006). Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialne-
go – specyfika, potrzeby i wyzwania. Problemy Zarządzania, 3(13), s. 39–54.261 Bibliografia
355. Ślusarz, G. (2019). Entrepreneurship in the multifunctional development of rural
areas with diversified natural potential. Annals of the Polish Association of Agricultural
and Agribusiness Economists, XXI (4), pp. 514–522.
356. Śmietanka, T. (2016). Polityka społeczna gmin jako czynnik rozwoju lokalnego (na przy-
kładzie  gmin  miejsko-wiejskich:  Grójec,  Kozienice,  Szydłowiec).  Poznań–Kozienice:
Związek Miast Polskich.
357. Środa-Murawska, S., Biegańska, J., Dąbrowski, L. (2017). Perception of the role of
culture in the development of small cities by local governments in the context of
strategic documents – a case study of Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic
Series, (38), pp. 119–129.
358. Środa-Murawska, S., Grzelak-Kostulska, E., Biegańska, J., Chodkowska-Miszczuk,
J., Dąbrowski, L. (2017). Premises for research on the role of culture in the deve-
lopment of small cities – a case study of Poland. 20th International Colloquium on
Regional Sciences, Kurdějov, 14–16 June 2017: conference proceedings, pp. 513–519.
359. Świadek, A., Tomaszewski, M. (2011). Regionalna Polityka Innowacyjna w świetle
klasycznych teorii rozwoju regionalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go. Ekonomiczne Problemy Usług (77), s. 339–350.
360. Trojak, M. (red.). (2013). Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w  Polsce.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.
361.  Trzepacz, P., Janas, K., Piech, K. (2019). Migracje z udziałem ludności miast Polski
w latach 2006–2016. [w:] R. Krzysztofik (red.). Przemiany demograficzne miast Polski.
Wymiar krajowy, regionalny i lokalny. Warszawa–Kraków: Instytut Rozwoju Miast
i Regionów, s. 47–61.
362. Ucieklak-Jeż, P., Bem, A. (2017). Dostępność opieki zdrowotnej na obszarach wiej-
skich w Polsce. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (4), s. 117–131.
363. Ugrinov, D., Markov, M., Nikolić, M. (2021). Small-town sustainable development
opportunities. Serbian Journal of Engineering Management, 6(2), pp. 32–42.
364. Urbaniak, W. (2007). Konkurencyjność – próba zdefiniowania zjawiska. Acta Uni-
versitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (204), s. 243–252.
365. Vaishar, A., Šťastná, M., Stonawská, K. (2015). Small towns- engines of rural deve-
lopment in the South- Moravian region (Czechia): an analysis of the demographic
development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (4),
pp. 1395–1405.
366. Van Heur, B. (2012). Small cities and the sociospatial specificity of economic de -
velopment. A heuristic approach. [w:] A. Lorentzen, B. van Heur. Cultural political
economy of small cities. Londyn/Nowy Jork: Abingdon: Routledge, pp. 17–30.
367. Vanolo, A. (2008). The image of the creative city: some reflections on urban bran -
ding in Turin. Cities (6), pp. 370–382.
368. Van Rooy, R., Marais, L. (2007). Promotion of small-town development: the case of the
Apollo Development Association (praca doktorska). Bloemfontein: Centre for Deve-
lopment Support, University of the Free State.262 Bibliografia
369. Vegara, A. (2016). The critical factors for the competitiveness of cities. WIT Transac-
tions on Ecology and the Environment, 204, pp. 47–56.
370. Visvaldis, V., Ainhoa, G., Ralfs, P. (2013). Selecting indicators for sustainable deve-
lopment of small towns: The case of Valmiera municipality. Procedia Computer Scien-
ce (26), pp. 21–32.
371. Wagner,  M.,  Growe,  A.  (2020).  Regional  Urbanization  and  Knowledge-Intensive
Business Activities (KIBS): An example of small and medium-sized cities in the
Greater Stuttgart Region (Germany). Urban Science, 4(1), p. 1.
372. Wagner, M., Growe, A. (2021). Research on small and medium-sized cities: framing
a new field of inquiry. World (2), pp. 105–126.
373. Wan,  X.,  Liu,  S.,  Sykes,  O.,  Wang,  C.  (2019).  Characteristic  development  model:
a transformation for the sustainable development of small towns in China. Sustaina-
bility, 11(13), p. 3753.
374. Wandschneider, T. (2003). Small towns and local economic development in four districts
of Madhya, India (NRI report no. 2767). Kent: Natural Resources Institute.
375. Wandschneider, T. (2004). Small rural towns and local economic development: evi-
dence from two poor states in India. International Conference on Local Development.
376. Wańkowicz, W. (2012). Rozwój miast – spójność, integracja, rewitalizacja. Urban De-
velopment Issue (z. III), s. 47–58.
377. Webster, D., Muller, L. (2000). Urban competitiveness assessment in developing country urban
regions: the road forward. Washington D.C: Urban Group, INFUD, The World Bank.
378. Weresa, M. (2008). Definicja, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjno -
ści krajów. [w:] W. Bieńkowski. Czynniki  i  miary  międzynarodowej  konkurencyjności
gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań. Warszawa: Instytut Go-
spodarki Światowej.
379. Węcławowicz, G. (2002). Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN.
380. Węcławowicz, G., Łotocka, M., Baucz, A. (2010). Rozwój miast w Polsce. Raport wpro-
wadzający  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego.  Warszawa:  Ministerstwo  Rozwoju
Regionalnego.
381. Wichowska, A., Lizińska, W. (2022). Peculiarities of municipalities’ investment ac-
tivity: a case study of Eastern Poland. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 9(3),
pp. 10–23.
382. Winiarski, B. (1999). Konkurencyjność: kryterium wyboru, czy kierunek strategii
i cel pośredni polityki regionalnej?. [w:] M. Klamut (red.). Konkurencyjność regionów.
Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
383. Wirth, P., Elis, V., Müller, B., Yamamoto, K. (2016). Peripheralisation of small towns
in Germany and Japan – Dealing with economic decline and population loss. Journal
of Rural Studies, 47, pp. 62–75.
384. Witkowski, J. (2008). Ewolucja koncepcji rozwoju od końca II wojny światowej do
roku 2020. Dialogi o rozwoju (2), s. 5–26.263 Bibliografia
385. Wojdacki, K. (2004). Czynniki konkurencyjności handlowej miast. Zeszyty Nauko-
we/Akademia Ekonomiczna w Krakowie (664), s. 99–110.
386. Wojnar, K. (2011). Wpływ polityki spojności na spojność społeczną polskich miast
– wnioski z badań ewaluacyjnych. Studia Regionalne i Lokalne, s. 67–83.
387. Wojtyra, B. (2019). Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów
wiejskich województwa wielkopolskiego. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
388. Wołowiec, T., Reśko, D. (2012). Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania
zmianą gospodarczą. Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia (2), s. 61–89.
389. Wosiek, R. (2016). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki – aspekty teore-
tyczne. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach (269), s. 235–244.
390. Woźniak, A., Cieślikowski, B., Frączek, J., Krakowiak-Bal, A. (2015). Wykorzystanie
metod wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej AHP w ocenie stopnia nasyce-
nia infrastrukturalnego gmin w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości. Logistyka (4),
s. 6828–6840.
391. Wójtowicz, A. (2016). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce. Zeszyty Na-
ukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze (4), s. 302–311.
392. Wójtowicz-Wróbel, A. (2007). Ochrona środowiska w małych miastach Obsza-
ru  Metropolitarnego  Krakowa  –  programy  działań.  Czasopismo  Techniczne,  104,
s. 159–170.
393. Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozwiązywaniu typów ekonomicznych rol-
nictwa  i  obszarów  wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.
394. Wysocki, F., Lira, J. (2007). Statystyka opisowa. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rol-
niczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
395. Yin, X., Wang, J., Li, Y., Feng, Z., Wang, Q. (2021). Are small towns really inefficient?
A data envelopment analysis of sampled towns in Jiangsu province, China. Land Use
Policy (109), p. 105590.
396. Yu, T.-f., Gu, C.-l. (2004). Influential factors combination and competitive advan -
tages in stages of urban competitiveness – case study of Suzhou in China. Chinese
Geographical Science (3), p. 202–208.
397. Yuan, Z., Zheng, X., Zhang, L., Zhao, G. (2017). Urban competitiveness measure-
ment of Chinese cities based on a structural equation model. Sustainability, 9(4),
p. 666.
398. Zajdel, M. (2011). Wybrane teorie rozwoju regionalnego oraz lokalnego rynku pracy.
Studia Prawno-Ekonomiczne (83), s. 397–421.
399. Zaucha, J., Brodzicki, T., Ciołek, D., Komornicki, T., Mogiła, Z., Szlachta, J., Zaleski,
J. (2015). Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Warszawa: Difin SA.
400. Zamfir, D., Stoica, IV. (2023). Demographic Changes and Challenges of Small Towns
in Romania. [w:] Sinha, B.R.K. (red.). Urban Dynamics, Environment and Health.
Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-5744-6_9.264 Bibliografia
401. Zawada, D. (2014). Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność miasta. Nauki o zarzą-
dzaniu, 3(20), s. 100–109.
402. Zdanowska,  N.,  Rozenblat,  C.,  Pumain,  D.  (2020).  Evolution  of  urban  hierar-
chies under globalisation in Western and Eastern Europe. Regional Statistics, 10(2),
pp. 1–24.
403. Zhang, H., Gu, C.-l., Gu, L.-W., Zhang, Y. (2011). The evaluation of tourism desti-
nation competitiveness by TOPSIS & information entropye – A case in the Yangtze
River Delta of China. Tourism Managemen, pp. 443–451.
404. Zielenkiewicz, M. (2016). Konkurencyjność krajów UE w świetle globalnego kry-
zysu finansowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (nr 449
Ekonomia), s. 740–751.
405. Zielińska-Szczepkowska, J., Jaszczak, A., Žukovskis, J. (2021). Overcoming socio-
-economic problems in crisis areas through revitalization of Cittaslow towns. Evi-
dence from North-East Poland. Sustainability (13), p. 7984.
406. Zioło, M. (2011). Konkurencyjność gmin, powiatów, regionów i scenariusze jej osią-
gania. [w:] A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska i M. Zioło (red.). Rozwój lokalny i regio-
nalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 257–297.
407. Zmyślony,  P.  (2015).  Funkcja  turystyczna  w  procesie  internacjonalizacji  miast.  Po-
znań–Kraków: Wydawnictwo „PROKSENIA”.
408. Zrobek, J. (2018). Rozwój terytoriów wiejskich w aspekcie konkurencyjności. Zeszy-
ty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie (129), s. 643–655.
409. Zwolińska-Ligaj, M., Ciechańska, M. (2012). Infrastruktura techniczna jako czyn-
nik rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Terespol. Studia Ekonomiczne i Regio-
nalne, 5(2), s. 91–99.
410. Żbikowski, J. (2015). Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego. Wybra-
ne problemy. Handel Wewnętrzny, 4(357), s. 37–46.
Raporty
1.  2014 Global City Index and Emerging Cities Outlook. Global Cities, Present and Future
(2014), A.T. Kearney.
2.  2019 Global City Report (2019), A.T. Kearney.
3.  Academy for Spatial Research and Planning (ARL) (red.) (2019). Small town research
in Germany – status quo and recommendations. Hannover: ARL.
4.  Alves, F., Angelova-Tosheva, V., Brandmüller, T., Dourmashkin, K., Önnerfors, Å.,
Rasmussen, J., Schofield, J., Förster, J., Gasic, M., Pasanen, J., Marola, B., Sartori, F.,
Coyette, C., Johansson, A. (2017). Methodological manual on city statistics. Luxembo-
urg: Publications Office of the European Union.265 Bibliografia
  5.  Annoni, P., Dijkstra, L. (2013). EU Regional Competitiveness Index. RCI 2013. Luxem-
bourg: European Commission.
  6.  Annoni, P., Dijkstra, L. (2017). Measuring and monitoring regional competitiveness
in the European Union. [w:] R. Huggins, P. Thompson (ed.), Handbook of Regions
and Competitiveness: Contemporary Theories and Perspectives on Economic Development.
Edward Elgar Publishing, pp. 49–80.
  7.  Annoni, P., Dijkstra, L. (2019). The EU Regional Competitiveness Index 2019. Luxem-
burg: European Commission.
  8.  Annoni, P., Dijkstra, L., Gargano, N. (2017). The EU Regional Competitiveness Index
2016. European Union: European Commission.
  9.  Carter, V. (2013). The importance of small towns. Cranbrook: ECOVAST.
10.  Economist Intelligence Unit (2012). Hot spots. Benchmarking global city competitive-
ness.  London/New  York/Hong  Kong/Genewa:  The  Economist  Intelligence  Unit
Limited.
11.  Economist Intelligence Unit (2013). Hot Spots 2025. Benchmarking the future compe-
titiveness of cities. London/New York/Hong Kong/Genewa: The Economist Intelli-
gence Unit Limited.
12.  European Commission (1996). Benchmarking the competitiveness of European industry.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
13.  Garelli, S. (2011). IMD World Competitiveness Yearbook 2011. Switzerland.
14.  Global Agenda Council on Competitiveness (2014). The Competitiveness of Cities. Ge-
newa: World Economic Forum.
15.  Huggins, R. (2002). The State of Urban Britain. UK Competitiveness Index 2002. City,
Metropolitan and Ward Benchmarking. Cardiff: Robert Huggins Business & Econo-
mic Policy Press.
16.  Huggins, R., Davies, W. (2006). European Competitiveness Index 2006–2007. Ponty-
pridd/Walia: Robert Huggins Associates.
17.  Huggins, R., Sootarsing, K. (2004). European Competitiveness Index 2004. Pontypridd,
Walia: Robert Huggins Associates.
18.  Huggins, R., Thompson, P., Prokop, D. (2019). UK Competitiveness Index 2019. Car-
diff: Cardiff University.
19.  ICCR (2013). India City Competitiveness Report 2013. The Institute for Competi-
tiveness.
20.  Jones Lang LaSalle (2015). The Business of Cities.
21.  Jones Lang LaSalle (2016). Benchmarking the Future World of Cities.
22.  Jouen, M., Kolosy, K., Pellegrin, J.-P., Ramsden, P., Szegvari, P., Chambon, N. (2010).
Cohesion Policy Support For Local Development: Best Practice and Future Policy Options.
European Union: European Commission.
23.  Manninen, A., Pumain, D., Lehtonen, R., Trutzel, K., Croi, W. (2004). Urban Audit 2
– Methodological Handbook. Luxembourg: European Communities.
24.  Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy (2011), Unia Europejska.266 Bibliografia
25.  Miwa, Y., Kubo, T., Mineo, M., Nakao, N., Uoji, M., Kim, S. (2009). Global Power City
Index 2009. Tokio: The Mori Memorial Foundation.
26.  Moonen, T., Clark, G. (2013). The Business of Cities 2013. Jones Lang LaSalle.
27.  Ni, P., Kresl, P.K. (2010). The  Global  Urban  Competitiveness  Report-2010. Chelten-
ham/Northampton: Edward Elgar Publishing.
28.  OECD (1996). Globalisation  and  Competitiveness:  Relevant  Indicators. STI Working
Papers, Paryż.
29.  Pengfei, N. (2011). The Global Urban Competitiveness Report-2011. Cheltenham/Nor-
thampton: Edward Elgar Publishing.
30.  Pengfei, N., Kamiya, M., Haibo, W. (2017). The Global Urban Competitiveness Report
2017–2018 (Short version). House Prices,Changing the City World. Chinese Academy of
Social Sciences/UN-HABITAT.
31.  Schwab, K. (2017). The Global Competitiveness Report 2017–2018. Genewa: World Eco-
nomic Forum.
32.  Schwab, K. (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Genewa: World Economic
Forum.
33.  Schwab, K. (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Genewa: World Economic
Forum.
34.  Schwab, K., Porter, M.E. (2007). The Global Competitiveness Report 2007–2008. Gene-
wa: World Economic Forum.
35.  Servillo, L., Atkinson, R., Smith, I., Russo, A., Sýkora, L., Demazière, C., Hamdo-
uch, A. (2014). TOWN, small and medium sized towns in their functional territorial con-
text. Final Report. Luxembourg: ESPON & KU Leuven.
36.  UCLG (2017). Fourth global report on decentralization and local democracy. Co-creating
the urban future: The agenda of metropolises, cities and territori. Barcelona: UCLG.
37.  World Bank (2015). Competitive Cities for Jobs and Growth: What, Who, and How. Wa-
shington: The World Bank Group.
38.  Yamato, N., Matsuda, M., Dustan, P., Hamada, Y., Isogaya, H., Asano, N., Suzuki,
K. (2019). Global Power City Index 2019. Tokio: Institute for Urban Strategies, The
Mori Memorial Foundation.
Materiały źródłowe
1.  Bank  Danych  Lokalnych,  Główny  Urząd  Statystyczny,  https://bdl.stat.gov.pl/
BDL/start (dostęp: czerwiec–wrzesień 2023).
2.  Moir, E., Clark, G. (2014). The Business of Cities. UK Government’s Foresight Future
of Cities. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo-
ads/attachment_data/file/429139/business-of-cities.pdf (dostęp: czerwiec 2023).267 Bibliografia
3.  Romeo, L. (2015). What is territorial development? GREAT insights Magazine, 4(4),
pp. 15–17. https://ecdpm.org/great-insights/territorial-development-2/what-is-ter-
ritorial-development/ (dostęp: czerwiec 2023).
4.  UNCED (1992). Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Develop-
ment.  Rio  de  Janerio,  Brazil,  3  to  14  June  1992.  https://sustainabledevelopment.
un.org/content/documents/Agenda21.pdf (dostęp: czerwiec 2023).
Akty prawne
1.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych. Dz.U. 2003 Nr 166, poz. 1612.
2.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane