• Komentarz do Konstytucji RP art. 97, 98

Komentarz do Konstytucji RP art. 97, 98

 • Autor: Marek Chmaj Anna Rakowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-387-4
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 180/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W prezentowanym tomie została zawarta analiza dwóch przepisów Konstytucji RP dotyczących składu Senatu i zasad wyborów (przymiotników wyborczych) do tej izby (art. 97), a także kadencji Sejmu i Senatu, zarządzania wyborów parlamentarnych oraz skrócenia kadencji w drodze uchwały Sejmu lub postanowienia Prezydenta RP (art. 98).

Partner wydania:  

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 97

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Zasady wyborcze w dokumentach i aktach międzynarodowych
4. Ewolucja składu Senatu
5. Kontekst ogólnokonstytucyjny
6. Ustawy wyborcze
7. Senat jako kolegialny organ przedstawicielski
8. Katalog zasad prawa wyborczego do Senatu
9. Zasada powszechności
10. Zasada bezpośredniości
11. Zasada tajności głosowania
12. Zasada wyborów większościowych – istota
13. Zalety i wady systemu większościowego
14. Stosowanie systemu większościowego w wyborach do Senatu w Polsce
15. Deformacje wyników wyborów w systemie większościowym
16. Wybory do Senatu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Artykuł 98

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. Kadencja parlamentu – istota
5. Geneza określania kadencji Sejmu i Senatu
6. Rozpoczęcie i zakończenie kadencji w przepisach wcześniejszych
7. Czas trwania kadencji w Konstytucji z 1997 r.
8. Wydłużenie kadencji Sejmu i Senatu
9. Zarządzanie wyborów i wyznaczanie ich dnia przez Prezydenta
10. Zasada kadencyjności i jej podstawowe elementy
11. Zasada jednakowości kadencji
12. Zasada jednolitości kadencji
13. Zasada jednorodności kadencji
14. Zasada ciągłości funkcjonowania parlamentu
15. Zasada dyskontynuacji personalnej
16. Zasada dyskontynuacji materialnej
17. Rozwiązanie (skrócenie) kadencji Sejmu – istota instytucji
18. Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji – uregulowania wcześniejsze
19. Rozwiązanie parlamentu a skrócenie kadencji parlamentu
20. Skrócenie kadencji Sejmu i Senatu w drodze uchwały Sejmu
21. Fakultatywne skrócenie kadencji Sejmu i Senatu przez Prezydenta
22. Obligatoryjne skrócenie kadencji Sejmu i Senatu przez Prezydenta
23. Skutki skrócenia kadencji Sejmu i Senatu
24. Kadencja Sejmu i Senatu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Bibliografia

Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. 

Książki tego autora


Anna Rakowska
dr hab., profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalistka w zakresie prawa konstytucyjnego; autorka ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych oraz projektów aktów prawnych; praktykująca adwokat, współpracująca m.in. z Państwową Komisją Wyborczą, Krajowym Biurem Wyborczym oraz polskimi i międzynarodowymi organizacjami społecznymi o profilu prawnym; autorka lub współautorka wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym w szczególności prawa wyborczego.

Książki tego autora

Bibliografia
opracowań naukowych
Andrzejczak-Świątek M., Stan klęski żywiołowej a poszanowanie praw człowieka, „Przegląd Policyjny” 2011, nr 3.
Antoszewski A., Instytucje władzy ustawodawczej i wykonawczej, [w:] Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, (red.) A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1998.
Antoszewski A., Mandat przedstawicielski, [w:] Leksykon politologii, Wrocław 1996.
Ash T.G., Polskie problemy, [w:] Polska wybory’89, (red.) R. Kałuża, Wydawnictwo A. Bonarski, 1989.
Balicki R., Funkcja europejska Sejmu RP, Wrocław 2019.
Bałaban A., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2000.
Banaszak B., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
Banaszak B., Jakie zmiany w Konstytucji RP są potrzebne?, [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, (red.) S. Bożyk, Białystok 2013.
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2015.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych pań-stw demokratycznych, Warszawa 2007.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.
Banaszak B., W kwestii racjonalnej liczny posłów i senatorów, „Państwo i Prawo” 1995, z. 5.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994.
Bardach J., Sejm dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Sejmu pol-skiego, Warszawa 1993.
Bartoszewicz M., Materialne przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, „Acta Universitatis Wratislawiensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2002, nr XLIX.
Bąkiewicz M., System wyborczy do samorządu terytorialnego w Pol-sce na tle europejskim, Toruń 2008.
Bąkowski T., Prawne formy ograniczania wolności oraz praw człowieka i obywatela w ustawie o stanie klęski żywiołowej, „Państwo i Prawo” 2003, z. 8.
Bień-Kacała A., O potrzebie redefinicji terminu „organ państwa”, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, (red.) R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012.
Bień-Kacała A., Osobisty udział w procesie wyborczym (zagadnienia wybrane), [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich”, (red.) S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006.
Bień-Kacała A., Rączka M., Przedterminowe zakończenie pełnomoc-nictw parlamentu na przykładzie Polski i Czech, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, z. 2–3.
Bień-Kacała A., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych. Wy-brane problemy, „Studia Iuridica Toruniensia” 2008, t. 4.
Bingham Powell G. Jr., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006.
Borkowski T., System rządów w nowej Konstytucji, „Państwo i Pra-wo” 1997, z. 11–12.
Bożyk S., Kadencja parlamentu we współczesnych systemach konsty-tucyjnych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2010, nr 7.
Bożyk S., Opozycja parlamentarna w Sejmie RP, Warszawa 2005.
Bożyk S., Senat Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Izby drugie parlamen-tu, (red.) E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, War-szawa 2007.
Brzozowski W., Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, Warszawa 2016.
Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypo-spolitej, Lublin 1998.
Buczkowski J., Powszechność wyborów w praktyce III Rzeczypospoli-tej, Rzeszów 1996.
Buczkowski J., Tajność głosowania, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Chmaj M., Juchniewicz J., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 225, 226, Warszawa 2020.
Chmaj M., Kierunki zmian składu liczbowego Sejmu i Senatu, [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, (red.) A. Bisztyga, P. Zientarski, Warszawa 2014.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 11, 13, Warszawa 2019.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 30, 31, 32, 33, War-szawa 2019.
Chmaj M., Rakowska-Trela A., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 95, 96, Warszawa 2020.
Chmaj M., Sejm „kontraktowy” w transformacji systemu polityczne-go Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 1996.
Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991–1997 (I i II kadencja). Studium prawnoustrojowe, Warszawa 1999.
Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.
Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M., Teoria partii politycznych, Lublin 1999.
Chmaj M., Zasada tajności głosowania w Kodeksie wyborczym, [w:] Wokół wyborów i prawa wyborczego, (red.) Z. Witkowski, A. Fry-drych-Depka, P. Raźny, Toruń 2017.
Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996.
Chruściak R., Osiatyński W., Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997, Warszawa 2001.
Chruściak R., Zmiany konstytucyjno-prawne w Polsce w 1989 r., „Społeczeństwo Otwarte” 1990, nr 1.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999.
Ciemniewski J., Sejm i Senat w projekcie Konstytucji RP, [w:] Ocena projektu Konstytucji RP, (red.) J. Krukowski, Lublin 1996.
Complak K., Stany nadzwyczajne á la française oraz á la polonaise, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, t. 22.
Complak K., Stany nadzwyczajne w amerykańskiej i polskiej konsty-tucji, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. XXXI.
Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S.J., Kisielewicz A., Rymarz F., Zbieranek J., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
Czarny P., Artykuł 144, , [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Czarny P., Na temat niektórych aspektów proceduralnych pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.
Dahl R., Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven 1971.
Daniluk D., Realizacja konstytucyjnych zasad prawa wyborczego. Polska na tle porównawczym, Warszawa 2017.
Dąbrowski M., Legal Acts of the President in selected Polish constitutions, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 6.
Dobrowolski M., Ingerencje w próg wiekowy czynnego prawa wybor-czego w świetle rozwiązań ustrojowych III Rzeczypospolitej Pol-skiej, [w:] Konstytucje Polskie z 1952 i 1997 roku. Tradycja, in-stytucje, praktyka ustrojowa, (red.) A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2015.
Dobrowolski M., Ustrojowy model dwuizbowej struktury polskiego parlamentu, [w:], Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Se-natu RP, (red.) A. Bisztyga, P. Zientarski Warszawa 2014.
Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
Domagała M., System kanclerski i możliwości jego zastosowania w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, (red.) M. Domagała, Warszawa 1997.
Duverger M., Political Parties, London – New York 1953.
Dylewska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego po wejściu w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.
Działocha K., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej — opinie sporządzone przez członków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Dzimińska-Mosio M., Instytucja stanów nadzwyczajnych a stan wojenny, „Przegląd Policyjny” 2017, nr 3.
Fijałkowski M., Wybory do rad gmin według kodeksu wyborczego, czyli wzrost znaczenia liderów lokalnych, „Casus” 2012, nr 63.
Frankiewicz A., Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004.
Frydrych-Depka A., „Prawnoczłowiecze” spojrzenie na czynne prawo wyborcze, „Studia Wyborczeˮ 2016, t. XXI.
Gapski M.P., Nowe techniki głosowania w świetle zasady bezpośred-niości wyborów, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2.
Garlicki L., Artykuł 109, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Garlicki L., Artykuł 4, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypospoli-tej Polskiej, (red.) L. Garlicki, Warszawa 1995.
Garlicki L., Artykuł 97, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa 1999.
Garlicki L., Artykuł 98, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001.
Garlicki L., Opinia w sprawie skutków zakończenia kadencji Sejmu dla postępowania ustawodawczego, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 3.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2019
Garlicki L., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych, „Studia Iuridica” 1995, t. 28.
Gdulewicz E., Kręcisz W. Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [w:] E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Skrzydło, W. Zakrzewski, Ustroje pań-stw współczesnych, Lublin 1992.
Gdulewicz E., Republika Czeska, [w:] Ustroje państw współczesnych, (red.)
E. Gdulewicz, t. 2. Lublin 2002.
Gebethner S., Realizacja zasady równości po ustanowieniu okręgów jednomandatowych w wyborach do Senatu a deformacja wyników wyborów
w 2011 roku, [w:] Zasada równości oraz problematyka reprezen-tatywności w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kan-celaria Senatu, Ekspertyzy i Opinie, OE-184, luty 2012.
Gebethner S., Rola Senatu jako drugiej izby parlamentu w obliczu wyzwań XXI wieku”, [w:] Senat II i III Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji zorganizowanej pod patronatem Marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka w 80. rocznicę pierwszego posiedze-nia Senatu w II RP, 27 listopada 2002 r., Warszawa 2003.
Gebethner S., Skrócenie lub przedłużenie pełnomocnictw Sejmu PRL (rozważania de lege lata i de lege ferenda), „Państwo i Prawo” 1972, nr 2.
Gebethner S., System rządów parlamentarno-gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania pośrednie, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, (red.) M. Domagała, Warszawa 1997.
Gebethner S., System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej — model konstytucyjny a praktyka, [w:] Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku — doświadczenia i perspektywy, (red.) Z. Maciąg, Kraków 2006.
Gebethner S., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej — opinie sporządzone przez człon-ków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Gebethner S., Wybory do Sejmu i Senatu, Warszawa 2001.
Geremek B., Warszawska wiosna? [w:] Polska wybory’89, (red.) R. Kałuża, Wydawnictwo A. Bonarski, 1989.
Głowacki A., System konstytucyjny Belgii, Warszawa 1997.
Głuchowski J., Uchwalanie budżetu państwa, Warszawa 1997
Gorazdowski M., Tajność głosowania w prawie wyborczym wybranych państw Europy Środkowej, „Studia Iuridica” 2018, t. 76.
Grajewski G., Status prawny posła i senatora, Warszawa 2016.
Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.
Granat M., Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu, „Przegląd Sejmowy” nr 1.
Granat M., Skutki prawne nowej charakterystyki konstytucyjnej mandatu przedstawicielskiego, [w:] „Mała Konstytucja” w proce-sie przemian ustrojowych w Polsce, (red.) M. Kruk, Warszawa 1993.
Grzybowski M., Status prawny rządu po rozwiązaniu Sejmu i Senatu, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 1.
Guinier L., Tyrrany of Majority: Fundamental Fairness in Representa-tive Democracy, New York 1994.
Gulczyński M., Przekształcenia ustroju politycznego w Polsce, [w:] Przekształcenia ustroju politycznego w Polsce i w ZSRR (1980–1991), (red.) A. Łopatka, Warszawa 1991.
Gwiżdż A., Organizacja i zasady działania, [w:] Sejm Polskiej Rzeczy-pospolitej Ludowej. Studium prawno-polityczne, (red.) A. Burda, Warszawa 1975.
Gwiżdż A., Sejm i Senat w latach 1918–1939, [w:] Dzieje Sejmu pol-skiego, Warszawa 1993.
Heywood A., Politologia, Warszawa 2006.
Izdebski H., Reprezentatywność a rola Senatu Rzeczypospolitej Pol-skiej, [w:] Zasada równości oraz problematyka reprezentatywno-ści w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu, Ekspertyzy i Opinie, OE-184, luty 2012.
Jackiewicz Z., Czy rozwiązany parlament może działać dalej? „Państwo i Prawo” 1992, z. 3.
Jagielski M., Zasada powszechności wyborów w III RP w świetle praw człowieka, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 1994, nr 1.
Jamróz L., Refleksje nad ustrojową pozycją Senatu RP, [w:] Prawo, parlament
i egzekutywa we współczesnych systemach rządów, (red.) S. Bo-żyk, Białystok 2009.
Janowski K.B., Stan i perspektywy systemu politycznego w Polsce, „Państwo i Prawo” 1989, z. 12.
Jarecka A., Zasada powszechności i równości w Polskim prawie wy-borczym, Warszawa 2000.
Jarentowski M., Równość w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uwagi wprowadzające, [w:] Zasada równości oraz pro-blematyka reprezentatywności w wyborach do Senatu Rzeczypo-spolitej Polskiej, Kancelaria Senatu, Ekspertyzy i Opinie, OE-184, luty 2012.
Jarentowski M., Zmiana systemu wyborczego do Senatu RP z 2011 r., „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4.
Jarosz J., Termin zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kaden-cji, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
Jarosz Z., Zawadzki S., Prawo konstytucyjne, Poznań 1987.
Juchniewicz J., Instrumenty realizacji funkcji kontrolnej Sejmu − próba oceny skuteczności, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 1.
Juchniewicz J., Opozycja parlamentarna a praktyczne aspekty reali-zacji funkcji kontrolnej Sejmu, [w:] Konstytucja w państwie de-mokratycznym, (red.) S. Patyra, M. Sadowski, K. Urbaniak, Poznań 2017.
Juchniewicz J., Zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu w stanach nadzwyczajnych, [w:] Problemy konstytucyjne, (red.) M. Dąbrow-ski, J. Juchniewicz, Olsztyn 2015.
Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski. Tom II od połowy XV wieku do r. 1795, (red.) J. Bardach, Warsza-wa 1966.
Kallas M., Ustrój konstytucyjny Księstwa Warszawskiego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 5.
Kęsoń T..J., Stan wyjątkowy, stan wojenny i stan wojny w konstytu-cjach i aktach prawnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Rocznik Bez-pieczeństwa Międzynarodowego” 2014, nr 2.
Kęsoń T..J., Stan wojny a stan wojenny – zagadnienia formalno-prawne, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2014, nr 2.
Klepka R., Zasadność funkcjonowania parlamentu dwuizbowego w demokratycznym państwie unitarnym – przypadek Polski, [w:] Dylematy współczesnej demokracji, (red) S. Wróbel, Toruń 2011.
Koksanowicz G., Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samo-rządowych – zasady i tryb udzielenia oraz charakter prawny peł-nomocnictwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 2.
Koksanowicz G., Kluby poselskie w strukturze i pracach Sejmu Rze-czypospolitej Polskiej, Toruń 2019.
Komarnicki W., Polskie prawo polityczne, geneza i system, Warszawa 1922.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) M. Haczkowska, Lexis-
Nexis 2014.
Korczak, Kadencyjność organów jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 7–8.
Korobowicz A., Polski konstytucjonalizm (do roku 1919), [w:] Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego, (red.) A. Korobowicz, Lu-blin 1996.
Kosikowski C., Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej, „Ekspertyzy i Opinie Prawne” 2001, nr 4.
Kosikowski C., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej — opinie sporządzone przez człon-ków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Kowalczyk T., Charakter i znaczenie zasady powszechności prawa wyborczego – przegląd stanowisk we współczesnej doktrynie pol-skiej, „Studia Iuridica Toruniensia” 2016, t. XVIII.
Kowalczyk T., Znaczenie zasady równości prawa wyborczego, w pra-wie polskim przed wejściem w życie kodeksu wyborczego, „Prze-gląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 2.
Kozakiewicz M., Byłem marszałkiem kontraktowego, Warszawa 1992.
Kozłowski K., Instytucja głosowania przez pełnomocnika a konstytu-cyjna zasada bezpośredniości wyborów – problem, który wciąż nie został rozwiązany, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, (red.) B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
Kruk M., Prerogatywy Prezydenta RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospo-litej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska,
R. Grabowski, Warszawa 2009.
Kryszeń G., Konstytucyjna regulacja podstawowych zasad prawa wyborczego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, t. XL.
Kryszeń G., Mandat przedstawiciela (próba zdefiniowania), „Państwo i Prawo” 1998, z. 3.
Kryszeń G., Prawo wyborcze do parlamentu. Status prawny posłów i senatorów, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) S. Bożyk, Białystok 2014.
Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
Kubas S., System wyborczy a model polskiej demokracji, „Studia Wyborcze” 2008, t. VI.
Kubuj K., Na temat niektórych aspektów proceduralnych pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.
Kuca G., Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 roku, Warszawa 2014.
Kuciński J., Legislatywa, egzekutywa, judykatywa. Konstytucyjne instytucje
i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału, Warszawa 2010.
Kuciński J., Z zagadnień współczesnej demokracji politycznej, Warszawa 2005.
Kudej M., Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 1998.
Kudej M., Termin zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kaden-cji, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
Kulesza W.T., Winczorek P., Demokracja u schyłku XX wieku, War-szawa 1992.
Kulesza, Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r., „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2.
Leszczyńska K., Przyczyny i polityczne skutki wyborów uzupełniają-cych do Senatu RP, „Przegląd Politologiczny” 2018 nr 2.
Litwin T., Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwui-zbowości, Warszawa 2016.
Ławniczak A., Masternak-Kubiak M., Zasada kadencyjności Sejmu – wybrane problemy, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 3.
Ławniczak A., Zasada wolnych wyborów, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, (red.) B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
Łukowiak D., Konstytucyjne ramy kadencyjności organów władzy publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, nr 1.
Machelski Z., Lokalny wymiar opozycji i koalicji partyjnych, [w:] Polityka lokalna, właściwości, determinanty, podmioty, (red.) W. Ganowicz, L. Rubisz, Toruń 2008.
Machelski Z., Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej. Wiel-ka Brytania, Niemcy, Włochy, Warszawa 2001.
Machowicz K., Stany nadzwyczajne jako przesłanka legalnej ingeren-cji w prawa człowieka w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2009, nr 38.
Madej P., Status ustrojowy Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Kraków 2009.
Majchrowski, Wojewoda w dawnej Polsce, Warszawa 2019.
Małajny R., Rozwiązanie legislatywy w systemie parlamentarnym, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 2.
Małkiewicz A., Wybory czerwcowe, Warszawa 1994.
Maroń G., Instytucja Marszałka Seniora w polskim porządku praw-nym, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 2.
Mastalski R., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad pro-jektem ustawy budżetowej — opinie sporządzone przez członków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmo-wy” 2006, nr 3.
Michalak B., Sokala A., Leksykon prawa wyborczego i systemów wy-borczych, Warszawa 2010.
Miemiec M., Stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa
i Administracji” 2016, t. CVI.
Mikulski K., Senat I Rzeczypospolitej – geneza, skład i kompetencje, [w:] Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.
Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojo-wych 1989–1992, Warszawa 1994.
Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
Mojak R., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konsty-tucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.
Mołdawa T., Ewolucja konstytucyjna Polski w latach 1989–1992, [w:] Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, (red.) E. Zieliński, Warszawa 1993.
Mołdawa T., Legislatywa i egzekutywa pod rządami noweli kwietnio-wej i Małej Konstytucji, [w:] Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, (red.) E. Zieliński, Warszawa 1993.
Mołdawa T., Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1987.
Morawski W., Zmiana systemowa jako wyzwanie cywilizacyjne, [w:] Polska 1989–1992 – fragmenty pejzażu, zebrali M. Grabowska i A. Sułek, Warszawa 1993.
Mordwiłko J., Niektóre z kwestii wynikających z zakończenia kadencji Sejmu
i zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu, „Biuletyn Eks-pertyzy
i Opinie Prawne” 1996, nr 3(21).
Najstarsze konstytucje z końca XVIII i I połowy XIX wieku, wybrał, przełożył
i wstępem opatrzył P. Sarnecki, Warszawa 1997.
Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.
Opaliński B., Stan wojenny we współczesnym polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 7–8.
Opaliński B., Wolność wyborów parlamentarnych i jej gwarancje na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.
Orłowski W., Refleksje w sprawie charakteru mandatu parlamentar-nego, [w:] W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa, Lublin 1996.
Orłowski W., Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–1991. Geneza instytucji, Warszawa 2009.
Orłowski W., Skrzydło W., Ustrój polityczny Republiki Włoskiej, [w:] Ustroje państw współczesnych, (red.) W. Skrzydło, t. 1.
Patrzałek A., Skrzydło W., Cele i zasady kodyfikacji prawa wyborcze-go w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2.
Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012.
Pawelec J.J., Kulisy Sejmu I kadencji, Warszawa 1995.
Piasecki A., Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002, Zielona Góra 2003.
Piechowiak M., W sprawie stosowalności klauzuli limitacyjnej a art. 31 ust. 3 Konstytucji RP do art. 38 dotyczącego ochrony ży-cia, [w:] Dylematy praw człowieka, (red.) T. Gardocka, J. Sob-czak, Toruń 2008.
Pieprzny S., Stany nadzwyczajne w Polsce a prawa i wolności obywatelskie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji” 2011, nr 1.
Pietrzak J., Sejm RP tradycja i współczesność, Warszawa 1995.
Pietrzak J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i współczesność XV-XXI w., Warszawa 2002.
Piotrowski R., Zasada równości a wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Zasada równości oraz problematyka reprezenta-tywności w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu, Ekspertyzy i Opinie, OE-184, Luty 2012.
Pisz M., Mandat przedstawicielski w polskiej tradycji ustrojowej i we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3.
Polskie prawo konstytucyjne, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2012.
Prokop K., Modele stanu nadzwyczajnego, Białystok 2012.
Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.
Przywara M., System wyborczy do Sejmu i Senatu po 1989 roku – ciągłość
i zmiany, Warszawa 2012.
Przywora B., Głosowanie przez pełnomocnika w Polsce – próba anali-zy i podsumowania, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 7–8.
Pułło A., System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997.
Raciborski J., Instytucjonalne uwarunkowania zachowań wyborczych, [w:] Wokół wyborów i prawa wyborczego, (red.) Z. Witkowski, A. Frydrych-Depka, P. Raźny, Toruń 2017.
Radziewicz P., Artykuł 97, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Radziewicz P., Artykuł 98, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Rajchel J., Stan klęski żywiołowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji” 2014, nr 4.
Rajchel J., Stan wojenny jako instytucja ochrony bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarzą-dzania i Administracji” 2013, nr 4.
Rakowska A., Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich, Toruń 2009.
Rakowska-Trela A., Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce, Łódź 2015.
Rączka M., Rozwiązanie parlamentu przed upływem kadencji w polskim i włoskim prawie konstytucyjnym, Toruń 2010.
Rulka M., Głosowanie przez pełnomocnika, „Wspólnota” 2010, nr 3.
Sarnecki P., Pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu, Warszawa 1997.
Sarnecki P., Podstawowe problemy ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu
w świetle doktryny i orzecznictwa, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.
Sarnecki P., Rząd a parlament Konfederacji Szwajcarskiej, Kraków 1978.
Sarnecki P., Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1995.
Sarnecki P., Senat RP i jego relacje z Sejmem (lata 1989–1993), War-szawa 1995.
Sarnecki P., System konstytucyjny Austrii, Warszawa 1999.
Sarnecki P., Termin uchwalania budżetu w związku z prawem Prezydenta RP do rozwiązania Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3.
Sarnecki P., Zgromadzenie Federalne. Parlament Konfederacji Szwajcarskiej, Warszawa 1995.
Siemieński F., Prawo konstytucyjne, Warszawa–Poznań 1976.
Siemieński F., Prawo konstytucyjne, Warszawa–Poznań 1992.
Silk P., Walters R., Jak działa parlament brytyjski, Warszawa 1994.
Składowski K., Zasada równości wyborów a wybory do Senatu w kodeksie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, (red.) K. Skotnicki, Warszawa 2011.
Skotnicki K., Glosa do wyroku TK z 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
Skotnicki K., System konstytucyjny Czech, Warszawa 2000.
Skotnicki K., Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnie-nia teorii i praktyki, Łódź 2000.
Skrzydło W., Kodyfikacja prawa wyborczego w Polsce – zakres i zna-czenie, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 3.
Skrzydło W., Przemiany polityczno–ustrojowe w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych [w:] Zarys prawa kon-stytucyjnego, (red.) W. Skrzydło, Lublin – Rzeszów 1993.
Skrzydło W., Republika Rumunii, [w:] Ustroje państw współczesnych, (red.)
E. Gdulewicz, t. 2, Lublin 2002.
Skrzydło W., Rozwiązanie Sejmu i jego prawne konsekwencje, „Prze-gląd Sejmowy” 1993, nr 2.
Skrzydło W., Ustrój konstytucyjny Polski Ludowej i jego ewolucja do roku 1989, [w:] Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego, (red.) A. Korobowicz, Lublin 1996.
Skrzydło W., Ustrój polityczny Republiki Francuskiej, [w:] Ustroje państw współczesnych, (red.) W. Skrzydło, t. 1.
Skrzydło W., Ustrój polityczny Republiki Włoskiej, [w:] E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Skrzydło, W. Zakrzewski, Ustroje państw współczesnych, Lublin 1992.
Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980.
Sokolewicz W., Artykuł 154, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, t. 1, (red.) L. Garlicki, Warszawa 1999.
Sokolewicz W., Kwietniowa zmiana Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1989, z. 6.
Sokolewicz W., O konsekwencjach rozwiązania Sejmu wobec nie dokończonych postępowań ustawodawczych, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1993, nr 3 (9).
Sokolewicz W., O osobliwościach ustawy budżetowej i trybu jej uchwalenia, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 2.
Sokolewicz W., Podzielone czy równe? Legislatywa i egzekutywa w Małej Konstytucji 1992 roku, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 1.
Sokolewicz W., Postepowanie ustawodawcze w zakresie ustawy bu-dżetowej. Kilka uwag de lege lata i wniosków de lege ferenda, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, (red.) J. Wawrzyniak, Warszawa 2005.
Sokolewicz W., Uwagi o konsekwencjach rozwiązania Sejmu dla nie dokończonych postępowań ustawodawczych, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 3.
Sokolewicz W., W sprawie zakresu obowiązywania zasady dyskonty-nuacji
w odniesieniu do procedury uchwalania ustawy budżetowej – opinie sporządzone dla Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy środkowej i wschodniej, Lublin 2007.
Stelmasiak J., Stany nadzwyczajne, [w:] Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, (red.) M. Zdyb, Warszawa 2014.
Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 1982.
Szeliga Z., Sejm a powoływanie, odwoływanie i dymisja Rady Mini-strów RP
w okresie przekształceń ustrojowych, [w:] Państwo, ustrój, samo-rząd terytorialny, (red.) M. Chmaj, Lublin 1997.
Szepietowska B., W sprawie następstw prawnych wniosku państwo-wej Komisji Wyborczej oraz stosunku przepisów ustawy – ordynacja wyborcza do Sejmu wobec postanowień Małej Konstytucji (określenie początku kadencji Sejmu i terminu zarządzania wyborów), „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1997, nr 1(23).
Szmyt A., Normatywny wyraz idei demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w Konstytucji RP z 1997 roku, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2008, t. XX
Szmyt A., Partie polityczne a parlament, [w:] Założenia ustrojowe, struktura
i funkcjonowanie parlamentu, (red.) A. Gwiżdż, Warszawa 1997.
Szmyt A., Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 1.
Szmyt A., W sprawie zakresu obowiązywania zasady dyskontynuacji w odniesieniu do procedury uchwalania ustawy budżetowej – opinie sporządzone dla Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Szpringer Z., Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej, „Ekspertyzy i Opinie Prawne” 2001, nr 4.
Szuniewicz M., Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2016.
Szymanek J, Parlament we francuskiej tradycji ustrojowej, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 6.
Szymanek J., Optymalizacja formuły wyborczej. Dylematy wyboru ordynacji proporcjonalnej czy większościowej, „Studia Wyborcze” 2007, t. IV.
Ściebior-Jońska P., Głosowanie przez pełnomocnika, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 16.
The Illustrated Chambers’s Encyclopaedia. A dictionary of Universal knowl-
edge, vol. VI, London 1925.
Urbaniak K., Okręg wyborczy a realizacja zasady proporcjonalności i równości wyborów, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, (red.) B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
Uziębło P., Prawne gwarancje zasady powszechności wyborów a wyzwania współczesności, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, (red.) B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015.
Uziębło P., Wpływ systemów wyborczych na systemy partyjne (wy-brane zagadnienia), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 3.
Uziębło P., Wybory do organów stanowiących samorządu terytorial-nego. Glosa do wyroku TK z dnia 28 lutego 2005 r., K 17/03, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 3.
Wawrzyniak J., Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, Warszawa 2016.
Wawrzyniak J., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej — opinie sporządzone przez człon-ków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Wieciech T., Konwenanse konstytucyjne, Kraków 2011.
Wieciech T., Wpływ ustawy o kadencji parlamentu (Fixed-term Par-liament Act, 2011) na brytyjski system rządów, [w:] Konstytucjo-nalizm w państwach anglosaskich, (red.) A. Zięba, Kraków 2013.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
Winczorek P., Termin zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kadencji, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
Winiarski B., Ustrój polityczny ziem polskich w XIX w., Poznań 1923.
Witkowski Z., Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współcze-snych Włoch, Toruń 1991.
Witkowski Z., Prezydent w projekcie Konstytucji RP, [w:] Ocena projektu Konstytucji RP, (red.) J. Krukowski, Lublin 1996.
Witkowski Z., Status ustrojowy Rady Ministrów w konstytucjach polskich okresu międzywojennego, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, (red.) A. Bałaban, Kraków 2002.
Witkowski Z., System konstytucyjny Włoch, Warszawa 2000.
Włodek T., Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
Wojtaszczyk K.A., Współczesne systemy polityczne, Warszawa 1992.
Wojtyczek K., Konstytucyjna regulacja systemu wyborczego w III Rzeczypospolitej, [w:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2000), (red.) F. Rymarz, War-szawa 2000.
Wronkowska S., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej – opinie sporządzone przez człon-ków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel ‒ jego wolności i prawa, (red.) B. Oliwa‐Radzikowska, Warszawa 1998.
Zakrzewski W., Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Skrzydło W., Zakrzewski W., Ustroje państw współczesnych, Lublin 1992.
Zakrzewski W., Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] Ustroje państw współczesnych, (red.) w. Skrzydło, t. 1, Lublin 2002.
Zbieranek J., Głosowanie wyborców niepełnosprawnych – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2014, nr 1.
Zbieranek J., Nowe procedury: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, (red.) K. Skotnicki, Warszawa 2011.
Zientarski P.B., Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe, Toruń 2011.
Zubik M., Artykuł 1, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypo-spolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zubik M., Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, War-szawa 2001.
Zubik M., Obowiązywanie zasady dyskontynuacji prac parlamentu w stosunku do ustawy budżetowej, „Biuletyn BSiEKS: Ekspertyzy i Opinie Prawne” 2001, nr 4.
Zubik M., Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, „Prze-gląd Sejmowy” 2005, nr 4.
Zubik M., Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 1.
Zubik M., Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej, „Ekspertyzy i Opinie Prawne” 2001, nr 4.
Zubik M., Termin zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kaden-cji, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
Zwierzchowski E., Opozycja parlamentarna, [w:] Opozycja parlamen-tarna, (red.) E. Zwierzchowski, Warszawa 2000.
Zych R., Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym, Toruń 2016.
Żukowski A., Dylematy wyboru systemu wyborczego we współcze-snych demokracjach – kontekst ordynacji do Sejmu i Senatu RP, „Studia Wyborcze” 2010, t. IX.
Żukowski A., Gerrymandering – manipulacja granicami okręgów wy-borczych w systemach demokratycznych, [w:] Przestrzeń wybor-cza Polski, (red.)
M. Kowalski, Warszawa 2003.
Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane