• Komentarz do Konstytucji RP art. 92, 93, 94

Komentarz do Konstytucji RP art. 92, 93, 94

 • Autor: Agnieszka Bień-Kacała Tomasz Brzezicki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-309-2
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 130/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja stanowi syntetyczny komentarz do art. 92, 93 i 94 Konstytucji RP. Komentowane przepisy ustalają reguły dla działalności prawotwórczej pod- ustawowej różnych podmiotów i o różnym statusie. Rozporządzenia i akty prawa miejscowego posiadają moc powszechnie obowiązującą i mogą wiązać wszystkie jednostki w państwie. Niemniej jednak obowiązywanie aktów prawa miejscowego jest ograniczone terytorialnie do danej jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy. Rozporządzenia obowiązują zaś na terytorium całego państwa, a akty prawa wewnętrznego nie mogą wiązać jednostek – adresowane są bowiem do podmiotów organizacyjnie podporządkowanych organowi wydającemu akt. Wszystkie te akty łączy wykonawcze względem ustaw znaczenie, dzieli natomiast intensywność związku z ustawami.


W komentarzu zaprezentowano dotychczasowy stan wiedzy w doktrynie oraz ustabilizowane już orzecznictwo sądowe narosłe wokół komentowanych przepisów Konstytucji RP.

Partnerzy     

W serii polecamy:

Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 92

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnoustrojowy
4. Upoważnienie do wydania rozporządzenia
5. Szczegółowość upoważnienia ustawowego
6. Wytyczne co do treści rozporządzenia
7. Zakaz delegacji uprawnień do wydania rozporządzenia
8. Kwestia rozporządzeń wydawanych w konstytucyjnych i pozakonstytucyjnych stanach nadzwyczajnych

Artykuł 93

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnoustrojowy
4. Podległość organizacyjna
5. Akty wewnętrzne stanowione przez rządowy segment egzekutywy
6. Zakres regulacji aktów prawa wewnętrznego (tzw. res internae)
7. Relacje z prawem powszechnie obowiązującym
8. Kwestia nielegalności aktów prawa wewnętrznego

Artykuł 94

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. Upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego
5. Zakres terytorialny obowiązywania aktu prawa miejscowego
6. Organy samorządu terytorialnego wydające akty prawa miejscowego
7. Terenowe organy administracji rządowej wydające akty prawa miejscowego
8. Nadzór nad aktami prawa miejscowego
9. Kontrola legalności aktów prawa miejscowego przez sądy administracyjne

Bibliografia opracowań naukowych  

Agnieszka Bień-Kacała
Prof. US dr hab. Ukończyła studia prawnicze w Toruniu. Od października 2022 r. zatrudniona na stanowisku profesora w INP Uniwersytetu Szczecińskiego. Staże naukowe odbyła na Uniwersytecie Ateńskim, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz na Uniwersytecie w Maastricht. Prowadziła badania w ramach grantów naukowych NCN i V4. Autorka licznych publikacji naukowych. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Przeglądu Prawa Konstytucyjnego. Aktywnie uczestniczy w działalności PTPK, TNT oraz ICON-S. Od roku 2019 jest członkiem zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu.

Książki tego autora

Tomasz Brzezicki
Prof. UMK dr hab. Zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny (od 2004 r.), członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu (2001-2014), a także komisarz wyborczy (2018-2023).

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Alexy R., Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010.
Bagińska E., Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej, Warszawa 2006.
Bałaban A., Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2005.
Bałaban A., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 87, 88, 89, 90, 91, Warszawa 2021.
Bałaban A., Reguły ustrojowe w zakresie form aktów prawnych Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, (red.) A. Bałaban, Zakamycze 2002.
Bałaban A., Zmiany zakresu pojęcia „materii ustawowej”, [w:] Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2000.
Bartoszewicz M. [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) M. Haczkowska, Warszawa 2014, art. 92. https://sip.lex.pl/?_
gl=1*1rse7sl*_ga*MTAzOTU5OTMxNi4xNjk5ODgyMjc4*_ga_TRNTF4CYF*MTcwNDk1Mzg3NS4zLjEuMTcwNDk1Mzg4NS4wLjAuMA..#/commentary/587599076/396516/haczkowska-monika-red-konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-komentarz?cm=URELATIONS (dostęp: 11.01.2024), K 12/11.
Bąkowski T. (red.), Kompetencje prawotwórcze podmiotów administracji publicznej, [w:] Zarys legislacji administracyjnej, Wrocław 2010.
Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Toruń 2013.
Bień-Kacała A., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 października 2010 r. (K 35/09), „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 2.
Bień-Kacała A., Jeszcze o aktach prawa wewnętrznego. Z Adamem Krzywoniem nieco polemicznie, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 3.
Bień-Kacała A., Limiting Fundamental Rights by Governmental Regulations. An Illiberal Response to the COVID-19 Pandemic in Poland, [w:] Rule of Law and the Challenges Posed by the Pandemic. WLC 2021, (red.) R. Arnold, J. Cremades, Springer, Cham. (2023).
Bień-Kacała A., Tarnowska A.,  Działalność  prawotwórcza  egzekutywy w świetle Ustawy Zasadniczej RFN, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 2.
Bień-Kacała A., Źródła prawa, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.
Bierć A., Proceduralne aspekty tworzenia dobrego prawa, „Przegląd Legislacyjny” 2002, nr 1.
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2010.
Bogusz M., Wadliwość aktu prawa miejscowego, Gdańsk 2008.
Bosek L., Bezprawie legislacyjne, Warszawa 2007.
Chmielarz A., Kontrola konstytucyjności prawa pochodnego Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 4.
Ciapała J., Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 3.
Ciapała J., Administracja rządowa w terenie, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, (red.) A. Bałaban, Zakamycze 2002.
Ciapała J., Prawo miejscowe, [w:] Zarys prawa samorządu terytorialnego, (red.) M. Ofiarska, J. Ciapała, Poznań 2001.
Cieślik Z., Aksjologia stanowienia rozporządzeń wykonawczych, Warszawa 2017.
Complak K., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 231.
Daniluk A., Samodzielność prawotwórcza gminy, [w:] Źródła prawa o samorządzie terytorialnym, (red.) B. Dolnicki, Warszawa 2018.
Dąbek D. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym, (red.) P. Chmielnicki, Warszawa 2022, art. 40, eLex.
Dąbek D., Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, (red.) A. Szmyta, Warszawa 2005.
Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007.
Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2020.
Dąbek D., Współczesne pojęcie źródeł prawa administracyjnego na tle konstytucyjnego pojęcia źródeł prawa, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, (red.) J. Zimmermann, Warszawa 2007.
Dębowska-Romanowska T., Obliczenie podatku a gwarancje praw obywatelskich, „Państwo i Prawo” 1998, nr 7.
Dolnicki B., W sprawie pojęcia aktów prawa miejscowego, [w:] Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja, (red.) A. Łabno, E. Zwierzchowski, Katowice 2009.
Duniewska Z., Górski M., Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.
Działocha K., Artykuł 94, uwaga 4, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Florczak-Wątor M., Niekonstytucyjność ograniczeń praw i wolności jednostki wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, „Państwo i Prawo” 2020, tom 75, nr 12(898).
Garlicki L. (red.), Artykuł 184, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, Warszawa 2005.
Garlicki L., Komentarz do art. 31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2003.
Haczkowska M. [w:] R. Balicki, M. Bartoszewicz, K. Complak, A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, M. Haczkowska, Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014, art. 93. https://sip.lex.pl/#/commentary/587599077/396517/haczkowska-monika-red-konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-komentarz?cm=URELATIONS (dostęp: 1.12.2024).
Haczkowska M., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa według Konstytucji RP, Warszawa 2007.
Jagielski J., Z problematyki prawotwórczej funkcji samorządu terytorialnego i jego roli w kształtowaniu prawa miejscowego, „Samorząd Terytorialny” 2020, nr 3.
Jaskiernia J., Odesłania do ustawy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja. Wybory. Parlament, studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2000.
Kalina S., Kontrola legalności statutu jednostki samorządu terytorialnego a zasada proporcjonalności, [w:] Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, (red.) O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijala, Szczecin 2008.
Karciarz M., Akty prawa miejscowego w działalności związków jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Źródła prawa o samorządzie terytorialnym (red.) B. Dolnicki, Warszawa 2018.
Karpiuk M., Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego, Studia Iuridica Lublinensia vol. XXIV, 4, 2015.
Klofta J., Interpretacja podatkowa – broń przedsiębiorcy czy podatnika? [w:] Podatnik versus organ podatkowy, (red.) P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska-Tomaszewska, Wrocław 2011.
Kłosowska K., Teoria prawnych form działania administracji a rzeczywistość normatywna, [w:] Patologie w administracji publicznej, (red.) P. Suwaj, D. Kijowski, Warszawa 2009.
Kotulski M., Akty prawa miejscowego w świetle uregulowań ustrojowych, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2001, nr 1.
Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
Krzywoń A., Podstawa prawna do wydania aktu prawa wewnętrznego (na tle art. 93 ust. 2 Konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 2.
Lewicka R., Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym, Warszawa 2008.
Lisowski P., Ostapski A., Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej, Kolonia Limited 2008.
Lisowski P., Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013.
Mastalski R., Problemy walidacyjne stosowania prawa podatkowego, [w:] W służbie dobru wspólnemu, (red.) R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012.
Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
Niczyporuk J., Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, t. III (2010).
Ochendowski E., Prawo administracyjne, Toruń 2009.
Ochendowski E., Prawotwórcza funkcja gminy, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, nr 2.
Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
Pecyna M., Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za ograniczenia praw i wolności w czasie epidemii COVID-19, „Państwo i Prawo” 2020, nr 12.
Płowiec W., Koncepcja akty prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006.
Pulka Z., Władztwo administracyjne jako szczególna postać władzy państwowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1992, nr 1313.
Radziewicz P., [Art. 92], [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2023.
Radziewicz P., [Art. 93], [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2023.
Raszewska-Skałecka R., Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródło prawa, Wrocław 2007.129 Bibliografia
Rydzewski P., Urzędowe interpretacje i informacje o stosowaniu prawa, „Przegląd Podatkowy” 2004, nr 4.
Safjan  M., Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 r.), Warszawa 2004.
Sarnecki P., Kierownicze kompetencje Prezesa Rady Ministrów w strukturze administracji rządowej, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 3.
Sarnecki P., Rozdział VI, Rada Ministrów i administracja rządowa, artykuł 149, uwaga 4, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Sarnecki P., System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, 2002.
Sarnecki P., Zakres działania i funkcje Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, (red.) A. Bałaban, Zakamycze 2002.
Skwara B., Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2010.
Sokolewicz W., Rozdział I, Rzeczpospolita, artykuł 7, uwaga 8, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2007.
Spryszak K., Upoważnienie do wydania rozporządzenia – model konstytucyjny i jego interpretacje, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 10.
Sylwestrzak D., Regulaminy gminne jako źródła prawa powszechnie obowiązującego, [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, (red.) B. Dolnicki, Warszawa 2018.
Szewc T., Problem kwalifikacji aktów prawa miejscowego , „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Szewczyk M., Prawo miejscowe w świetle przepisów nowej Konstytucji RP, „Przegląd Legislacyjny” 1997, nr 4.
Szubiakowski M., Problemy indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 2.
Świeca J., Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz, Warszawa 2010.
Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
Uziębło P., Odpowiedzialność organów władzy państwowej i ich członków za niekonstytucyjne ograniczenia praw i wolności jednostki w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, „Przegląd Konstytucyjny” 2021, nr 1.
Zakrzewski W., Z problematyki przesłanek analizy systemu działalności prawotwórczej, Golub Dobrzyń 1974.
Ziembiński Z. [w:] Zarys teorii państwa i prawa, (red.) A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Warszawa 1994.
Ziembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, nr 4.
Ziembiński Z., O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane