• Komentarz do Konstytucji RP art. 6, 70, 73

Komentarz do Konstytucji RP art. 6, 70, 73

 • Autor: Hubert Izdebski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-953-1
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 286/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedmiotem komentarza są dwa artykuły rozdziału II Konstytucji RP usytuowane w podrozdziale "Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne": art. 70 i art. 73, a ściśle powiązany z art. 73 in fine, zwłaszcza w zakresie swojego ust. 1, art. 6, mimo iż znajduje się on w rozdziale I "Rzeczpospolita".

Partner wydania:  

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP
Spis treści:

Wprowadzenie

Artykuł 73

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania oraz wolność korzystania z dóbr kultury w dokumentach i aktach prawa europejskiego i międzynarodowego
4. Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania oraz wolność korzystania z dóbr kultury – kwestie ogólne
5. Wolność twórczości artystycznej – istota i pojęcie
6. Istota wolności badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników
7. Wolność nauczania – istota i pojęcie
8. Ograniczenia wolności twórczości artystycznej, wolności badań naukowych i ogłaszania ich wyników oraz wolności nauczania
9. Wolność korzystania z dóbr kultury – istota i pojęcie
10. Ograniczenia wolności korzystania z dóbr kultury

Artykuł 70

A. Ust. 1, 2 i 4
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Prawo do nauki i dostęp do wykształcenia w dokumentach i aktach prawa europejskiego i międzynarodowego
4. Prawo do nauki – istota i pojęcie (ust. 1)
5. Bezpłatność nauki w szkołach publicznych (ust. 2)
6. Powszechny i równy dostęp do wykształcenia (ust. 4)
7. Indywidualna pomoc finansowa i organizacyjna dla uczniów i studentów (ust. 4)
B. Ust. 3
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Wolność wyboru szkoły przez rodziców i wolność zakładania szkół w aktach prawa europejskiego i międzynarodowego
4. Wolność wyboru szkoły przez rodziców
5. Prawo zakładania szkół oraz zakładów wychowawczych
6. Udział władz publicznych w finansowaniu szkół niepublicznych
C. Ust. 5
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Autonomia szkół wyższych w dokumentach i aktach prawa europejskiego i międzynarodowego
4. Autonomia szkół wyższych w ujęciu Konstytucji RP

Artykuł 6

A. Ust. 1
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Zasada i prawo równego dostępu do dóbr kultury – prawo do kultury w dokumentach i aktach prawa międzynarodowego i europejskiego
4. Zasada i prawo równego dostępu do dóbr kultury – prawo do kultury w świetle Konstytucji RP
B. Ust. 2
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Udzielanie pomocy w zachowaniu związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym w świetle dokumentów i aktów prawa międzynarodowego i europejskiego
4. Udzielanie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym

Bibliografia opracowań naukowych

dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN:

Recenzowana monografia jest wnikliwym i niezwykle interesującym studium na temat znaczenia norm konstytucyjnych zrekonstruowanych z art. 73, 70 i 6 Konstytucji w szerokim kontekście normatywnym, a także międzynarodowym oraz z uwzględnieniem aktualnych problemów dotyczących stosowania i wykładni tych norm. Jest to zatem, co warto podkreślić, monografia o charakterze znacznie bardziej autorskim niż dotychczas znane komentarze konstytucyjne, a wiedza i kompetencje Autora w zakresie omawianych regulacji przesądzają o wysokiej jakości merytorycznej tego opracowania.Z pewnością Komentarz do art. 6, 70 i 73 Konstytucji RP autorstwa prof. Huberta Izdebskiego należy polecać wszystkim prawnikom zajmującym się prawem konstytucyjnym, a także tym obszarem regulacji konstytucyjnej, której dotyczą komentowane artykuły, to jest ludziom nauki, edukacji i kultury, którzy interesują się omawianą tu materią (m.in. zadaniami państwa w zakresie finansowania edukacji, nauki, czy granicami wolności ekspresji artystycznej). Jest to przy tym praca monograficzna, która nie jest jedynie ogłoszeniem i zredagowaniem wcześniej sformułowanych wypowiedzi orzeczniczych, ale nadto skłania do własnej refleksji i przedstawia z dużą uczciwością i rzetelnością historyczne i współczesne dylematy praktyki – stawia pytania, przedstawia wątpliwości i zaprasza czytelników do dyskusji oraz przemyślenia omawianych treści konstytucyjnych.

Hubert Izdebski
profesor Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, poprzednio wieloletni profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk; uczestnik jako przedstawiciel PAN w Forum dla Praworządności organizowanym przez tę Akademię oraz Polską Akademię Umiejętności; radca prawny, adwokat; autor wielu książek z zakresu prawa publicznego oraz jego historii i podstaw aksjologicznych, w tym, w ramach niniejszej serii, komentarzy do art. 6, 70, 73; art. 15, 16, 163-172 oraz art. 186, 187 Konstytucji RP.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Agion Ph., Dewatripont M., Hoxby C., Mas-Colell A., Sapir A.,  Jacobs B., The governance and performance of universities: evidence from Europe and the US, „Economic Policy” 2010, t. 26, nr 61.
Anderson M.S., Ronning E.A., DeVries R., Martinson B.C., Extending the Mertonian Norms: Scientists’ Subscription to Norms of Research, „Journal of Higher Education” 2010, nr 3.
Augustyn K., Uniwersytet w obliczu przemian dokonywanych na rzecz utowarowienia wiedzy, „Nauka” 2019, nr 2.
Augustyniak M., Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) M. Chmaj, wyd. 3, Warszawa 2016.
Baggini J., A Short History of Truth. Consolations for a Post-Truth World, London 2017.
Bała P., Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty, Warszawa 2009.
Bała P., Odpłatność studiów stacjonarnych w wyższej szkole publicznej w świetle art. 70 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 5.
Banyś W., Dywersyfikacja instytucjonalna i autonomia uczelni oraz ich miary, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2017, nr 2.
Barcz J., Rola standardów KBWE w ustalaniu treści klauzul dotyczących ochrony mniejszości narodowych w traktatach bilateralnych Polski z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, [w:] Prawa mniejszości narodowych, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010.
Bareiro Carril B., The Right of Access to Culture: An Effective Human Right for the Establishment of Consistent Cultural Policies in Europe in the Context of the Economic Crises?, „Revista Española de Relaciones Internacionales” 2013, nr 5.
Bartnicki R., Fundamentalne zasady funkcjonowania uniwersytetów. Średniowieczne wzorce i dylematy, „Saeculum Christianum” 2001, nr 1
Bauman M., Créationnisme et enseignement religieux dans les écoles publiques, „Revue de Théologie et de Philosophie” 2011, ser. 3, t. 143, nr 4.
Bednarczyk-Płachta A., Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej, Warszawa 2016.
Beiter D.K., The Protection of the Right to Education by International Law, The Hague 2005.
Berdel-Dudzińska M., Autonomia szkół wyższych w Konstytucji RP z 1997 roku oraz w doktrynie prawa konstytucyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza. Prawo” 2008, nr 8.
Bieczyński M.M., Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Warszawa 2011.
Borysiak W., Komentarz do art. 70 ust. 3, [w:] Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz – Art. 1-86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Brzozowski W., Konstytucyjna wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników, [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, (red.) A. Wiktorowska, A. Jakubowski, Warszawa 2014.
Brzozowski W., Krzywoń A., Wiącek M., Prawa człowieka, Warszawa 2018.
Budnik A., Miruć A., Autonomia szkół wyższych w świetle przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, [w:] Kryzys prawa administracyjnego?, t. 2, Inflacja prawa administracyjnego, (red.) P.J. Suwaj, Warszawa 2012.
Chmaj M., Konstytucyjne podstawy ochrony dóbr kultury, [w:] Prawna ochrona dóbr kultury, (red.) T. Gardocka i J. Sobczak, Toruń 2009.
Chmielecka E., Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, „Studia BAS” 2013, nr 3 (35).
Christensen T., University governance reforms: potential problems of more autonomy?, „Higher Education” 2011, t. 62, nr 4.
Complak K., Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.
Cornescu A.V., The Generations of Human Rights, [w:] Dny práva – 2009 – Days of Law, (red.) D. Sehnálek, J. Valdhans, R. Dávid i L. Kyncl, Brno 2009 (Acta Universitatis Brunensis Iuridica nr 358).
Cyran K., Maj-Solarz D., Realizacja Procesu Bolońskiego w szkolnictwie wyższym, [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja, (red.) A. Rozmus, S. Waltoś, Warszawa 2016.
Czuba-Wąsowska M., Mańko K., Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki. Zagadnienia prawne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
Dąbrowski M., Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) M. Chmaj, wyd. 3, Warszawa 2016.
Drela M., Własność zabytków, Warszawa 2006.
Duda M., Zasady finansowania uczelni kościelnych z budżetu państwa, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15.
Flisak D., Komentarz do art. 1, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX, (red.) D. Flisak, Warszawa 2015.
Florczak-Wątor M., Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014.
Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 6, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz – Art. 1-86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Frankiewicz A., Konstytucyjna regulacja dostępu do dóbr kultury i wolności korzystania z dóbr kultury, PPK 2013, nr 3.
Frankiewicz A., Wolność w sferze sztuki i nauki według Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r. oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., [w:] Prawa człowieka – Idea, instytucje, krytyka, (red.) M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2010 (Wrocławskie Studia Erazmiańskie – Studia Erasmiana Wratislaviensia, IV).
Frankiewicz A., Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w rozdziale I Konstytucji RP, PPA 2012, t. 88 (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3440).
Galewicz W., O etyce badań naukowych, „Diametros” 2009, nr 19.
Gardocka T., Czy w polskim prawie karnym potrzebny jest kontratyp sztuki?, „Palestra” 2015, z. 1–2.
Garlicki L., Artykuł 70, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ko-mentarz, t. 3, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2003.
Garlicki L., Artykuł 73, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ko-mentarz, t. 3, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2003.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 5, Warszawa 2018.
Garlicki L., Prawo do nauki, w: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do art. 19-59 oraz do Protokołów dodatkowych, t. 2, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2011.
Geryk M., Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Warszawa 2007.
Ginzburg C., High and Low: The Theme of Forbidden Knowledge in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, „Past and Present” 1976, nr 73.
Gliszczyńska-Grabias A., Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego, Warszawa 2014.
Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 10, Warszawa 2018.
Gołda-Sobczak M., International Aspect of the Status of Academic Freedom in European Culture, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2014, nr 3.
Górski M., Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe, Warszawa 2019.
Gross Th., Die Autonomie der Wissenschaft im europäischen Rechtsver-gleich, Baden-Baden 1992.
Grözinger G.. Rodríguez-Gómez R., Managing Higher Education: Introduc-tion, „Management Revue”, 2007, t. 18, nr 2 (Managing Higher Edu-cation).
Grzejdziak-Przybyłowicz A., Prawo do nauki. Prawa dziecka-ucznia, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 4.
Guruz K., University Autonomy and Academic Freedom: A Historical Perspective, „International Higher Education” 2011, nr 63.
Hajduk Z., Granice natury – granice nauki; granice i ograniczenia nauki, “Roczniki Filozoficzne” 2017, t. 65, nr 1.
Hajscewicz-Zimek I.A., Prawo dziecka do nauki, w: Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, (red.) R.K. Tabaszewski, Lublin 2013.
Harris R., Freedom of Speech and Philosophy of Education, „British Journal of Educational Studies” 2009, nr 2.
Helios J., Jedlecka W., Równość i wolność w polskim systemie edukacyjnym. Zagadnienia wybrane, w: Wolność, równość i własność w prawie i polityce, (red.) M. Sadowski, A. Spychalska, K. Sadowa, Wrocław 2016 (Wrocławskie Studia Erazmiańskie – Studia Erasmiana Wratislaviensia, X).
Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, wyd. 4, Warszawa 2017.
Izdebski H., Ile jest nauki w nauce?, Warszawa 2018.
Izdebski H., Konstytucjonalizm – legicentryzm – ustawowy nihilizm prawny Konstytucjonalizm-legicentryzm-ustawowy nihilizm prawny. O po-wołaniu naszych czasów do nauki konstytucji, PiP 2016, R. 71, z. 6.
Izdebski H., Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku prawnym i prawniczym, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2016, t. 38, nr 4 (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3378).
Izdebski H., Małek M., Kodeks cywilny a działalność gospodarcza. Komen-tarz, orzecznictwo, skorowidz, Łomianki 2000.
Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ko-mentarz, Warszawa 2019.
Izdebski H., Zieliński J.M., Ustawa o stopniach naukowych i tytule nau-kowym, wyd. 2, Warszawa 2015.
Jabłoński M., Węgrzyn J., Wolność twórczości artystycznej i naukowej oraz dostępu do dóbr kultury, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw w polskim porządku prawnym, (red.) M. Jabłoński, Wrocław 2014.
Jakubowski A., Konsekwencje zasad państwa prawnego dla prawotwórstwa w sferze edukacji, PS 2014, nr 5.
Janisławski A., Zagadnienie penalizacji „Kłamstwa oświęcimskiego”, „Palestra” 2009, nr 1–2.
Jarosz-Żukowska S., Żukowski Ł., Prawo do nauki i jego gwarancje, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w pol-skim porządku prawnym, (red.) M. Jabłoński, Wrocław 2014.
Jarosz-Żukowska S., Żukowski Ł., Wolność badań naukowych i nauczania, [w:]
Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw w polskim po-rządku prawnym, (red.) M. Jabłoński, Wrocław 2014.
Jaroszewska-Choraś D., Wedel-Domaradzka A., Między wolnością ekspresji a ochroną praw autorskich – uwagi na tle praktyki orzeczniczej Euro-pejskiego Trybunału Praw Człowieka”, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2017, t. 15.
Jovanović M., Cultural Rights as Collective Rights – https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2317163
Jurkowska-Gomułka A., Internacjonalizacja studiów i badań naukowych, [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja, (red.) A. Rozmus, S. Waltoś, Warszawa 2016.
Jurczyk T., Ochrona socjalnych praw jednostki w Unii Europejskiej, [w:] Prawne aspekty prywatyzacji, (red.) J. Blicharz, Wrocław 2012.
Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodo-logiczne, Katowice 2013.
Kamiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Euro-pejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.
Karran T., Academic Freedom in Europe: Reviewing UNESCO’s Recom-mendation, „British Journal of Educational Studies” 2009, t. 57, nr 2.
Kempner J., Merz J.F., Bosk Ch.L., Forbidden Knowledge. Public Contro-versy and the Production of Nonknowledge, „Sociological Forum” 2011, t. 26, nr 3.
Kiebała A., Autonomia szkół wyższych, [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój, prawo, organizacja, (red.) A. Rozmus, S. Waltoś, Warszawa 2016.
Kierznowski Ł., Historia prawa do nauki w polskich konstytucjach, „Mi-scellanea Historico-Iuridica” 2017, t. 16, z. 2.
Kłos B., Polityka społeczna w procesie integracji Europy Zachodniej, Warszawa 1997 (Raport nr 106 Biura Studiów i Analiz Kancelarii Sej-mu).
Kobylarek A., Uniwersytet wobec konieczności paradygmatycznej zmiany, Wrocław 2016.
Korporowicz L., Komunikacja międzykulturowa w perspektywie praw kulturowych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Stu-dia Sociologica” 2015, 7, t. 2.
Kosińska A.M., Horyzontalne stosowanie praw kulturalnych, [w:] Hory-zontalne oddziaływanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, (red.) A. Młynarska-Sobiczewska i P. Radziewicz, Warszawa 2015 (Studia i Materiały TK, t. 56).
Kraśniewski A., Autonomia wśród podstawowych celów European University Association i innych organizacji działających w europejskim środowisku akademickim, [w:] Autonomia uczelni i środowiska akademickiego. Odpowiedzialność i etos akademicki, Warszawa 2017.
Królikowski M., Szczucki K., Komentarz do art. 73, w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz – Art. 1-86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Krzywoń A., Konstytucyjne aspekty autonomii szkoły wyższej, [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, (red.) A. Wiktorowska, A. Jakubowski, Warszawa 2014.
Laaksonen A., Making culture accessible. Access, participation and cul-tural provision in the context of cultural rights in Europe, Strasbourg 2010.
Leszczyński A., Ta prowincja nazywa się Polska, „Magazyn Świąteczny” 31 sierpnia – 1 września 2019 r.
Levy D.C., Market University?, „Comparative Education Review” 2006, t. 50, nr 1.
Łętowska E., Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później, Warszawa 2012.
Markowska M., Glosa do wyroku WSA z dnia 5 grudnia 2013 r., VIII SA/Wa 713/13, „Palestra” 2016, nr 6.
Melosik Z., Wolność akademicka. Konteksty i rekonstrukcje, „Rocznik Lubuski” 2015, t. 41, cz. 3.
Menkes J., Menkes M., Dobra kultury – wspólnym dziedzictwem ludzkości? Analiza niedogmatyczna, [w:] Prawna ochrona zabytków, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010.
Młynarska-Sobaczewska A., Klątwa, śmierć i dziewczyna. O finansowaniu sztuki performatywnej ze środków publicznych, PPK 2019, nr 2.
Młynarska-Sobaczewska A., Prawo do kultury, Warszawa 2018.
Młynarska-Sobaczewska A., Prawo do kultury w katalogu praw człowieka, PPK 2013, nr 3.
Nalewajko J., Kubiak R., Sztuka jako okoliczność wyłączająca bezpraw-ność?, Palestra” 2000, nr 9–10.
Nowicki M.A., Komentarz do art. 10, w: Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do EKPC, Warszawa 2017.
Orzeszyna K., Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim, „Roczniki Nauk Prawnych” 2009, t. 19, nr 2.
Paprzycki R., Jak znieważyć przedmiot czci religijnej. Rozważania na temat znamienia „znieważenia” przedmiotu czci religijnej przestępstwa obrazy uczuć religijnych – art. 196 k.p.k., „Themis Polska nova” 2012, nr 2.
Pawlikowski G., System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, „Kultura i Społeczeństwo” 2011, nr 8.
Piech K., Obowiązek szkolny i obowiązek nauki jako realizacja konstytu-cyjnego prawa do nauki, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2016, nr 6.
Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999.
Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, Kraków 2001 J. Pruszyński, Kultura-kultura prawa-dziedzictwo kultury, [w:] Prawo
w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, (red.) W. Czapliński, Warszawa 2006.
Przyborowska-Klimczak A., Międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego, [w:] Prawna ochrona zabytków, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2014.
Puchta R., Konstytucyjna ochrona wolności nauczania oraz niezależności kadry dydaktyczno-naukowej w świetle orzecznictwa francuskiej Rady Konstytucyjnej, [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, (red.) A. Wiktorowska, A. Jakubowski, Warszawa 2014.
Readings R., Uniwersytet w ruinie, Warszawa 2017.
Rescher N., Forbidden Knowledge, [w:] Forbidden Knowledge and Other Essays on the Philosophy of Cognition, Dordrecht-Boston-Lancaster 1987.
Romaniak M., Węgrzyn J., Prowadzenie działalności edukacyjnej przez Kościół katolicki – aspekty prawne, PPA t. 83: 2010 (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3264).
Rushton M., Public Funding of Controversial Art, „Journal of Cultural Economics” 2000, t. 24.
Rybkowski R., Autonomia i rozliczalność – polskie wyzwania, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2015, nr 1.
Santusuoso A., Sellardi V., Fabio E., What constitutional protection for freedom of scientific research?, „Journal of Medical Ethics” 2007, nr 6.
Shattuck R., Forbidden Knowledge: From Prometheus to Pornography, New York 1997.
Schultz Th.W., Czy nauczyciele akademiccy i uczeni są wolnymi podmio-tami?, [w:] tegoż, Ekonomia kapitału ludzkiego, Warszawa 2014.
Siwek K., O warunkach przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów.(Konstytucja RP a regulaminy publicznych uczelni wyższych), PS 2015, nr 6.
Sługocki J., Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administra-cyjnoprawne, Warszawa 2014.
Sobczak J., Komentarz do art. 13, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, (red.) A. Wróbel, Warszawa 2013.
Sobczak J., Komentarz do art. 14, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, (red.) A. Wróbel, Warszawa 2013.
Sobczak J., Obraza uczuć religijnych a wolność sztuki i ekspresji arty-stycznej, „Themis Polska nova” 2015, nr 1.
Sobczak J., Poczucie tożsamości narodowej jako wartość konstytucyjna, „Themis Polska nova” 2018, nr 2.
Sobczak J., Wolność badań naukowych – złudzenia a rzeczywistość, [w:] Dylematy praw człowieka, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2010.
Sobczak J., Wolność korzystania z dóbr kultury – standardy europejskie i konstytucyjna rzeczywistość polska, w: Prawna ochrona dóbr kultury, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2009.
Sobczak J., Wolność sztuki, twórczości artystycznej i satyry. Czy istnieje kontratyp sztuki? Regulacje europejskie a rozwiązania polskiego systemu prawnego, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, (red.) J. Jaskiernia, t. 3, Warszawa 2014.
Sobczak J., Chałubińska-Jentkiewicz K. i Kakareko K., Wstęp, [w:] Prawo wobec kultury i sztuki, (red.) J. Sobczak, K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, Warszawa 2018.
Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne me-chanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Warszawa 2012.
Stachowiak-Kudła M., Konstytucyjna zasada autonomii uniwersytetów na przykładzie Hiszpanii, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2011, nr 1, s. 146.
Stachowiak-Kudła M., Wolność nauki i nauczania oraz autonomia uczelni a jakość naukowa uniwersytetów, PS 2016, nr 6.
Starck Ch., Freedom of Scientific Research and Its Restrictions in German Constitutional Law, „Israel Law Review” 2006, t. 39, nr 2.
Starck Ch,, Wolność badań naukowych i jej granice, PS 2007, nr 3.
Such J. i Szcześniak M., Filozofia nauki, Poznań 2006.
Sutkowski Ł., Kultura akademicka. Koniec utopii?, Warszawa 2016.
Symonides J., Wolność akademicka a prawa człowieka, [w:] Uniwersalny system ochrony praw człowieka Aksjologia – instytucje – efektywność, (red.) J. Jaskiernia, t. 1, Toruń 2015.
Szczerbowski T., Punktoza jako słowo ostatnich lat, „Poradnik Językowy” 2017, nr 7.
Sztompka P., Autonomia – fundament kultury akademickiej, „Nauka” 2017, nr 3.
Szydło M., Komentarz do art. 22, w: Konstytucja RP. Tom I. Komentarz – Art. 1-86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Tammi T., The competitive founding of university research: the case of Finnish science universities, „Higher Education” 2009, t. 57, nr 5.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988.
Whitley R., Transforming Universities: National Conditions of Their Varied Organisational Actorhood, „Minerva” 2012, t. 50, nr 4.
Wierzbowski M., Wiktorowska A., Róg-Dyrda J., Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury, w: Prawo administracyjne, (red.) J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2019.
Winczorek P.. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, wyd. 2, Warszawa 2008.
Wiśniewski L., Prawo a wolność człowieka – pojęcie i konstrukcja prawna, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona prawna, (red.) L. Wi-śniewski, Warszawa 1997.
Woleński J., Dwa pojęcia nauki: metodologiczne i socjologiczne, „Prace Komisji Historii Nauki PAU” t. 9: 2009.
Woroniecka G., Uwagi o normatywnej koncepcji etosu nauki Roberta K. Mertona, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2008, t. 44, z. 1.
Woźnicki J., Postulat selektywnego charakteru deregulacji w szkolnictwie wyższym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2017, nr 2.
Wółkowska M., Prawa kulturalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowie-ka. Analiza w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, „Studia Iuridica Torunensia” 2013, t. 13.
Wright S., Ørberg J.W., Autonomy and control: Danish University reform in the context of modern governance, „Learning and Teaching: The International Journal of Higher Education in the Social Sciences” 2008, t. 1, nr 1 (‘Internationalisation’ and the Social Sciences).
Wróblewski Z., Granice nauki, „Roczniki Filozoficzne” 2017, t. 65, nr 1.
Wydrążek W., Działalność twórcza i artystyczna jako szczególne przypadki działalności gospodarczej, [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, (red.) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Warszawa 2011.
Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) D. Dudek, Warszawa 2009.
Zaradkiewicz K., Komentarz do art. 21, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz – Art. 1-86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Zaradkiewicz K., komentarz do art. 70 ust. 5, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz – Art. 1-86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Zawiślak A., Wolność edukacji w holenderskim systemie oświatowym, [w:] Człowiek, szkoła, wspólnota. W kręgu edukacji społecznej, (red.) M. Mendel, Toruń 2000.
Zeidler K., Pojęcie dziedzictwa narodowego w Konstytucji RP i jego prawna ochrona, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, t. 12.
Żukowski Ł., Etyczne i prawne aspekty dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, PPA 2017, t. 108.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane