• Komentarz do Konstytucji RP art. 41, 45

Komentarz do Konstytucji RP art. 41, 45

 • Autor: Dariusz Jagiełło
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-388-1
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 176/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  42.30 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 42.30 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowany tom jest kolejną częścią komentarza do przepisów Konstytucji RP. Jego przedmiotem są przepisy dotyczące państwowej funkcji karania zawarte w Konstytucji RP w art. 41 i 45, które zostały zamieszczone w rozdziale II „Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, w części dotyczącej „Wolności i praw osobistych”. Obydwa przepisy odnoszą się do szeroko pojmowanego prawa jednostki do wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków odnośnie do pozbawienia wolności i zatrzymania, a także wynikających z tego konsekwencji. Bardzo rozbudowany art. 41 odnosi się m.in. do: nietykalności osobistej; odwołania się od niesłusznego zatrzymania i aresztowania; warunków związanych z tymczasowym aresztowaniem; humanitarnego traktowania, a także prawa do dochodzenia odszkodowania. Natomiast art. 45 ustanawia ramy i warunki prawa do sądu.

Partner wydania:  

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP
Wprowadzenie

Artykuł 41

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Regulacje funkcjonujące w wybranych krajach poza Unią Europejską
4. Wolność osobista i nietykalność osobista w aktach prawa międzynarodowego i europejskiego
5. Konstytucyjne prawa i wolności a prawo karne – uwagi wprowadzające
6. Konstrukcja art. 41 i jego relacja do innych przepisów Konstytucji RP
7. Znamię „każdy” jako przedmiot ochrony (art. 41)
8. Przedmiot ochrony
9. Prawa gwarantowane przez art. 41 ust. 1 Konstytucji RP
10. Konstytucyjna kontrola legalności pozbawiania wolności (art. 41 ust. 2)
11. Konstytucyjna gwarancja praw zatrzymanego (art. 41 ust. 3)
12. Konstytucyjne zobowiązanie humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności (art. 41 ust. 4 – zasada humanitaryzmu)
13. Prawo do odszkodowania (art. 41 ust. 5)

Artykuł 45


1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Regulacje funkcjonujące w wybranych krajach poza Unią Europejską
4. Wolność osobista i nietykalność osobista w aktach prawa międzynarodowego i europejskiego
5. Uwagi wprowadzające
6. Niezależność sądów i bezstronność sędziów
7. Podmiot ochrony art. 45 Konstytucji RP („każdy”)
8. Przedmiot ochrony
9. Sprawiedliwe rozpoznanie sprawy
10. Nieuzasadniona zwłoka
11. Konstytucyjne ograniczenie prawa do sądu
12. Wymóg jawnego (publicznego) ogłoszenia wyroku

Bibliografia opracowań naukowych

Dariusz Jagiełło
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS, zastępca dyrektora Instytutu Prawa, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich, w latach 2017-2019 prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. W latach 2007-2010 odbył aplikację prokuratorską zakończoną złożeniem państwowego egzaminu prokuratorskiego, a od 2011 r. radca prawny. Autor licznych podręczników, książek, artykułów naukowych i opracowań w pracach zbiorowych. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, prawie karnym procesowym oraz kryminalistyce.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Beccaria C., O przestępstwach i karach, Warszawa 1959.
Black’s Law Dictionary, (red.) B.A. Garner, St. Paul, Minnesota 1999.
Bulsiewicz A., Konstytucyjna ochrona wolności i praw człowieka a odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe wskutek niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzyma-nia, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, (red.) J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 30, 31, 32, 33, War-szawa 2019.
Cieślak M., Nieważność orzeczeń w procesie karnym PRL, Warszawa 1965.
Clements L., European Human Rights. Taking a case under the con-vention, Londyn 1994.
Complak K., Komentarz do art. 41, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) M. Haczkowska, Warszawa 2014.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczy-pospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka), Państwo i Prawo 1997, z. 11‒12.
Daszkiewicz W., Konstytucyjne gwarancje wolności osobistej. Rozwa-żania de lege ferenda, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-giczny 1989, nr 2.
Dąbrowski D., Władza sądownicza – definicja, funkcja, atrybuty, [w:] Pozycja ustrojowa sędziego, (red.) R. Piotrowski, Warszawa 2015.
Dudek D., Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe areszto-wanie,
Lublin 1999.
Fuks K., Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Standardy międzynarodowe i ich realizacja w Polsce, Warszawa 1996.
Gardocka T., Jagiełło D., Kodeks postępowania karnego. Krótki ko-mentarz dla studiujących, Warszawa 2018.
Gardocka T., Procesowe pozbawienie wolności a Konstytucja RP, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, (red.) P. Hofmański, War-szawa 2010.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2007.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
Gołaczyński J., Krzywonos A., Prawo do sądu, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, (red.) B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
Gostyński Z., Zasada szybkości w nowym Kodeksie postępowania karnego, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Zagadnienia węzłowe, Warszawa 1997.
Grajewski J. (red.), Kodeks postępowania karnego. T. I, Komentarz, Kraków 2003.
Grzegorczyk T., Rzetelne postępowanie odwoławcze i kasacyjne [w:] Rzetelny proces karny, Materiały konferencji naukowej, Trzebieszowice 17–19 września 2009 r. (red.) J. Skorupki, W. Jasińskiego, Warszawa 2010.
Grzejdziak A., Prawo do wychowania w rodzinie, [w:] Prawa i wolno-ści obywatelskie w Konstytucji RP, (red.) B. Banaszak, A. Prei-sner, Warszawa 2002.
Gudowski J., [w:] Komentarz KPC, t. 1, T. Ereciński, Warszawa 2009.
Hambura S., Muszyński M., Karta Praw Podstawowych z komenta-rzem, Bielsko-Biała 2001.
Hofmański P., Konwencja Europejska a prawo karne, Toruń 1995.
Hofmański P., Prawo do sądu w ujęciu Konstytucji i ustaw oraz stan-dardów prawa międzynarodowego, [w:] Wolności i prawa jed-nostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006.
Hofmański P., Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, Warszawa 1996.
Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego T. II, Komentarz, Warszawa 2004.
Hofmański P., Szumiło-Kulczycka D., Waltoś S., Przewlekłość procesu karnego w Polsce i środki jej zwalczania, [w:] Zagubiona szybkość procesu karnego, Warszawa 2005.
Hofmański P., Wróbel A., Komentarz do art. 6 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, [w:] Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 1–18, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2010.
Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław 2004.
Jagiełło D., Dowód z pisma ręcznego a przymus w procesie karnym, [w:] Współczesna problematyka badań dokumentów, (red.) R. Cieśla, Wrocław 2015.
Jagiełło D., Kontrowersyjne techniki przesłuchań osób podejrzanych o terroryzm, [w:] Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem, (red.) P. Herbowski, D. Słapczyńska, D. Jagiełło, Difin, Warszawa 2017.
Jagiełło D., Zaliczenie okresu zatrzymania w izbie wytrzeźwień na poczet kary – uwagi praktyczne, [w:] Izby wytrzeźwień a prawa człowieka, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2013.
Jarosz Z., Zawadzki S., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1987.
Jasiński W., Bezstronność sądu i jego gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 2009.
Jaskiernia J., Nietykalność osobista, [w:] Konstytucja Rzeczypospoli-tej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Jasudowicz T., Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych. Rekon-strukcja międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 1997.
Jurczyk T., Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybuna-łu Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
Kalisz T., Wybrane problemy związane ze stosowaniem tymczasowe-go aresztowania. Status prawny osoby tymczasowo aresztowanej, [w:] Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stule-cia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, (red.) B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski, Kraków 2011.
Karaźniewicz J., Jawność w kontekście wychowawczo-profilaktycznej funkcji postępowania karnego, [w:] Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, (red.) W. Jasiński, K. Nowicki, Warszawa 2013.
Kardas P., Upływ określonego w art. 41 ust. 3 Konstytucji i w art. 248 § 2 k.p.k. 24-godzinnego terminu a możliwość wydania posta-nowienia o tymczasowym aresztowaniu, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008, nr 1.
Kaute S., Rozprawy przy drzwiach zamkniętych, Głos Sądownictwa 1938, nr 2.
Kegel Z., Komentarz do art. 41 ust. 4, [w:] Konstytucje Rzeczypospo-litej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, (red.) J. Boć, Wrocław 1998.
Kempisty H., Ustrój sądów. Komentarz, Warszawa 1966.
Kmiecik R., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2001 r., III RN 45/00, Państwo i Prawo 2002, z. 10.
Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999.
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 1–18. Tom I. (red.) L. Garlicki, Warszawa 2010.
Koper R., Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa 2010.
Korózs Ł., Sztorc M., Ustawa o ustroju sądów powszechnych. Komen-tarz, Warszawa 2002.
Kosonoga J., System środków dyscyplinujących uczestników postę-powania karnego, Warszawa 2014.
Kruk E., Wyrok skazujący sądu pierwszej instancji w trybie art. 355 k.p.k., Kraków 2005.
Kruszyński P., Z problematyki odszkodowania za niewątpliwie nie-słuszne tymczasowe aresztowanie, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisła-wa Waltosia, (red.) J. Czapska, A. Gaberle A., A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000.
Kubiak A., Konstytucyjna zasad prawa do sądu w świetle orzecznic-twa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006.
Lis-Staranowicz D., Konstytucyjne środki ochrony wolności i praw, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2008.
Łabno A., Skarga konstytucyjna w Konstytucji III RP, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
Łyczywek R., Glosa do uchwały SN z 8 maja 1969 r., VI KZP 39/68, OSP 1970, z. 10, poz. 442.
Łyda Z., Bezstronność arbitra a zakaz „zainteresowania w sprawie", Państwo
i Prawo 1996, z. 2.
Marszał K., Zaskarżalność decyzji wydanych w procesie karnym, Przegląd Sądowy 2007, nr 3.
Mądrzak H., Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka, [w:]
Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, (red.) L. Wi-śniewski, Warszawa 1997.
Montesquieu C., O duchu praw, Warszawa 2002.
Nowak T., Podstawowe prawa osobiste obywateli PRL, [w:] Podsta-wowe prawa i obowiązki obywateli PRL w okresie budowy rozwi-niętego państwa socjalistycznego, (red.) A. Łopatka, R. Wieru-szewski, Warszawa 1976.
Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej, (red.) E. Łozińska-Małkiewicz, J. Małkiewicz, Toruń 2005.
Przybyszewska-Szter B., Wolności i prawa osobiste, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji RP, (red.) M. Chmaj, Kraków 2006.
Radzikowska B., Niektóre ograniczenia prawa do sądu w obowiązują-cych regulacjach, Biuletyn RPO 1996, nr 31.
Sarnecki P., Komentarz do art. 41 Konstytucji [w:] Konstytucja Rze-czypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, t. 3, War-szawa 2003.
Sarnecki P., Komentarz do art. 41 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II, (red.) L. Garlicki, M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe 2016.
Sarnecki P., Komentarz do art. 41, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, (red.) L. Garlicki. Warszawa 2003.
Sarnecki P., Komentarz do art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-skiej, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz III, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2003.
Sarnecki P., Komentarz do art. 45, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III (red.) L. Garlicki, Warszawa 2003.
Sarnecki, P. Władza sądownicza w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Rejent 1997, nr 5.
Skorupka J., Konstytucyjny i konwencyjny standard tymczasowego aresztowania, Państwo i Prawo 2007, z. 7.
Skorupka J., O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013.
Skrzydło W., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
Sokolewicz W., Konstytucyjna regulacja władzy sądowniczej, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiąt-kowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.
Stańko-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków 2000.
Szczygieł G., Zasada poszanowania godności skazanego a przeludnie-nie zakładów karnych [w:] X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 2009.
Szwejkowska M., System kar dyscyplinarnych wobec osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności, Adam Marszałek, Toruń 2019.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1988.
Waltoś S., Kilka słów o polskim modelu postępowania przygotowaw-czego, [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa profesor Zofii Świdy, (red.)
J. Skorupka, Warszawa 2009.
Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2008.
Wiliński P., Konstytucyjny standard prawa do sądu a proces karny, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, (red.) P. Hofmański, Warszawa 2010.
Wiliński P., Niezależność sądu – standard konstytucyjny i konwencyj-ny, Kwartalnik Prawa Publicznego 2010, nr 1–2.
Wiliński P., Proces karny w świetle konstytucji, Warszawa 2011.
Wiliński P., Rzetelny proces karny w świetle Konstytucji i orzecznic-twa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Rzetelny proces karny, (red.) P. Wilińskiego, Warszawa 2009.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
Wójcicka B., Jawność postępowania sądowego w polskim procesie karnym, Łódź 1989.
Wróblewski B., Studja z dziedziny prawa i etyki, Warszawa 1934.
Zgryzek K., Konflikt interesów publicznego i prywatnego a publiczność rozpraw w procesie karnym, Przegląd Prawa Karnego 1991, nr 17.
Zieliński A., Prawo do sądu a struktura sądownictwa, Państwo i Pra-wo 2003, z. 4.
Zieliński M., Konstytucyjne zasady prawa, [w:] Charakter i struktura norm Konstytucji, (red.) J. Trzciński, Warszawa 1997.
Zieliński M., Wolność osobista, jej charakter oraz gwarancje, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności praw jednostki w polskim porządku prawnym, (red.) M. Jabłoński, Wrocław 2014.
Zieliński S., W sprawie podstawy tzw. rzeczywistego pozbawienia wolności, Państwo i Prawo 1999, z. 11.
Zoll A. [w:] System Prawa Karnego. Źródła prawa karnego. Tom. 2, (red.) T. Bojarski, Warszawa 2011.
Zubik M., Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sądowy 2005, nr 3.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane