• Komentarz do Konstytucji RP art. 35

Komentarz do Konstytucji RP art. 35

 • Autor: Teresa Gardocka Dariusz Jagiełło
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-303-0
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 98/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Tom zawiera omówienie sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Praw mniejszości dotyczy przede wszystkim art. 35 Konstytucji, a także ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku. Polska regulacja jest zgodna z Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych (1995). Autorzy przedstawiają najważniejsze prawa mniejszości w Polsce, omawiają poszczególne grupy mniejszościowe, a także historię prawnej ochrony mniejszości narodowych i etnicznych.

Partner wydania 

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowany przepis Konstytucji RP
Wprowadzenie

Artykuł 35

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Mały traktat wersalski
4. Mniejszości narodowe w aktach prawa międzynarodowego wiążących Polskę
5. Prawa mniejszości w Polsce
6. Mniejszości narodowe w Konstytucji z 1935 r.
7. Mniejszości narodowe w Konstytucji z 1952 r.
8. Mniejszości narodowe w Polsce po 1989 r.
9. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych z 1995 r.
10. Przepisy dotyczące mniejszości w obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
11. Pojęcie mniejszości w obowiązującym prawie
12. Omówienie kryteriów przyznania grupie ludności praw mniejszości
13. Mniejszości narodowe według polskiego prawa. Ujęcie statystyczne
14. Sprawa mniejszości śląskiej
15. Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej jako kryterium dyskryminacji
16. Szczególne prawa mniejszości wynikające z ustawy o mniejszościach z 2005 r.
17. Omówienie poszczególnych grup mniejszości narodowych
18. Omówienie poszczególnych grup mniejszości etnicznych
19. Karnoprawna ochrona mniejszości narodowych i etnicznych
20. Język mniejszości
21. Język regionalny

Bibliografia opracowań naukowych

Teresa Gardocka
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS w Katedrze Prawa Karnego, Dyrektor Instytutu Prawa, Szef Programu Seminariów Doktorskich z Prawa, specjalistka prawa i procesu karnego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego oraz prawa medycznego.

Książki tego autora

Dariusz Jagiełło
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS, zastępca dyrektora Instytutu Prawa, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich, w latach 2017-2019 prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. W latach 2007-2010 odbył aplikację prokuratorską zakończoną złożeniem państwowego egzaminu prokuratorskiego, a od 2011 r. radca prawny. Autor licznych podręczników, książek, artykułów naukowych i opracowań w pracach zbiorowych. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, prawie karnym procesowym oraz kryminalistyce.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Abu Gholeh M., Dwujęzyczne nazewnictwo geograficzne jako jedno z praw językowych mniejszości narodowych, [w:] Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie, J. Banach-Gutierrez, M. Jabłoński (red.), Wrocław 2017.
Barcz J., Definicja mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym, „Sprawy Międzynarodowe” 1986, nr 11.
Budyta-Budzyńska M., Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem. Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1982–2002, Warszawa 2003.
Bukowski Z., Prawny status języka regionalnego w Polsce na przykładzie języka kaszubskiego, Repozytorium. ukw.edu.pl (dostęp: 9.01.2024).
Choroś M., Wprowadzanie podwójnych nazw miejscowości w województwie opolskim, „Rocznik Ziem Zachodnich” 2017, nr 1.
Chruściak R., Konstytucjonalizacja mniejszości narodowych i etnicznych – z dyskusji nad artykułami: 35, 13 i 27 Konstytucji RP z 1997 r., [w:] Prawa mniejszości narodowych, T. Gardocka i J. Sobczak (red.), Toruń 2010.
Cząstka-Szymon B., Opinia o projekcie zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw, „LingVaria” 2013, nr 1(15).
Czerwiński T., Polska wielu kultur i religii, Warszawa 2013.
Drozd R., Hałagida I., Ukraińcy w Polsce 1944–1989. Walka o tożsamość, dokumenty i materiały, Warszawa 1999.
Dynia E., Europejski system ochrony praw człowieka a Polska, [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka, E. Dynia, P. Kłak (red.), Rzeszów 2005.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2023, wyd. 23.
Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003.
Giedrojć M., Problem środków masowego przekazu oraz dostępu do nich mniejszości narodowych i etnicznych w pracach Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, [w:] Media mniejszości, mniejszości w mediach, M. Adamik-Szysiak, E. Godlewskia (red.), Lublin 2014.
Hertz A., Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2014.
Jędrysiak M., Litewska tożsamość konstytucyjna a kwestia pisowni nazwisk przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie, „Internetowy Przegląd Prawniczy PBSP UJ” 2016, nr 3.
Judzińska N., Po lewej stronie sali. Getto ławkowe w międzywojennym Wilnie, Warszawa 2023.
Kapralski S., Naród z popiołów. Pamięć Zagłady a tożsamość Romów, Warszawa 2012.
Kirpsza A., Mniejszości narodowe i etniczne w prawie międzynarodowym i polskim, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne, publikacja pokonferencyjna, Kraków 2008.
Kupczyk A., Z badań nad polityką państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych po odzyskaniu niepodległości 11 XI 1918 r., https://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/51958/08_Adam_Kupczyk.pdf (dostęp: 8.11.2023).
Kuźnicka D., Mniejszość etniczna a mniejszość narodowa w Polsce – analiza porównawcza na przykładzie Łemków i Żydów, [w:] Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie, J.B. Banach-Gutierrez, M. Jabłoński (red.), Wrocław 2017.
Kwaśniewski K., Socjologia mniejszości a definicje mniejszości narodowej, „Sprawa Narodowościowa – seria nowa” 1992, t. 1, z. 1.
Łodziński S., Polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 1945–2008, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa, S. Dudra,  B. Nitschke (red.), Kraków 2010.
Malicka A., Ochrona mniejszości narodowych. Międzynarodowe standardy i rozwiązania polskie, Wrocław 2004.
Mikołajczyk B., Mniejszości w prawie międzynarodowym, Katowice 1996.
Mironowicz  E., Uwarunkowania polityczne rozwoju życia narodowego Białorusinów w Polsce Ludowej, [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. Między Polską etniczną a historyczną, t. 6, W. Wrzesiński (red.), Wrocław 1980.
Nijakowski L.M., Etniczność, pamięć i asymilacja. Wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce, Warszawa 2009.
Polański E. (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN,  Warszawa 2016.
Redłowska K., Tatarzy Polscy. Ciągłość i zmiana, Białystok 2017.
Sobczak J., Języki regionalne i etniczne a problem tożsamości narodowej, [w:] Prawa mniejszości narodowych, T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Toruń 2010.
Szczepański A., Aktywność społeczno-polityczna mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim po 1989 roku, Toruń 2013.
Szwajko W., Rosyjska mniejszość narodowa w Polsce w latach 1921–1939.
Stan prawny i działalność społeczno-polityczna, [w:] Śladami Rosjan w Polsce, Warszawa 2013.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1978.
Tomaszewski J., Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Editions Spotkania, Warszawa 1991.
Trzciński J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, t. 1, Warszawa 2016.
Walkowiak J.B., Imiona mniejszości litewskiej w Polsce, „Acta Baltico-Slavica” 2019, nr 43.
Wasilewski J., Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Warszawa 2006.
Wieruszewski R., [w:] Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, R. Wieruszewski (red.), Warszawa 2012, LEX.
Wieruszewski R., ONZ-owski system ochrony praw człowieka, [w:] System ochrony praw człowieka, B. Banaszak (red.) i in., wyd. 2, Zakamycze 2005.
Wronicz J., Mowa Ślązaków – gwara, dialekt czy język regionalny (w związku z próbą zmiany statusu prawnego), „LingVaria” 2013, nr 1(15).
Wróblewski P., Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, Warszawa 2007.
Wróblewski P., Społeczność polska w Zelowie. Problemowa monografia socjologiczna, Warszawa 1996.
Zaleski W.J., Międzynarodowa ochrona mniejszości, Warszawa 1932.
Zasady opracowywania wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Notatka na XXXI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Białystok, 22–23 lutego 2012 r.
Zybura M., Niemcy w Polsce, Wrocław 2001.
Zych M., Dwujęzyczne nazewnictwo geograficzne w Polsce, „Polski Przegląd Kartograficzny” 2005, t. 37.
Żelazny W., Co to jest etniczność i jakie są jej komponenty?, [w:] Prawa mniejszości narodowych, T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Toruń 2010.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane