• Komentarz do Konstytucji RP art. 225, 226

Komentarz do Konstytucji RP art. 225, 226

 • Autor: Marek Chmaj Joanna Juchniewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-323-2
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 164/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedstawiamy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. W tomie tym zawarto analizę dwóch przepisów znajdujących się w rozdziale X „Finanse publiczne”. W art. 225 określona jest fakultatywna możliwość skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia projektu Sejm nie przedstawi Prezydentowi uchwalonej ustawy do podpisu. Art. 226 dotyczy obowiązku przedłożenia przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania budżetu, wraz z uprawnieniem kontrolnym Sejmu do rozpatrzenia sprawozdania i podjęcia uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium.

Partner wydania:  

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 225

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. Kadencja Sejmu
5. Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji z powodu nieuchwalenia budżetu – uregulowania wcześniejsze
6. Rozwiązanie parlamentu a skrócenie kadencji parlamentu
7. Konstytucyjna przesłanka fakultatywnego skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta
8. Przedłożenie Sejmowi ustawy budżetowej
9. Kwestia dyskontynuacji projektu ustawy budżetowej
10. Obliczanie terminu na przedstawienie Prezydentowi ustawy budżetowej do podpisu
11. Termin na zarządzenie skrócenia kadencji Sejmu
12. Skrócenie kadencji jako prerogatywa Prezydenta
13. Forma aktu Prezydenta o skróceniu kadencji Sejmu
14. Skutki skrócenia kadencji Sejmu

Artykuł 226

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Instytucja absolutorium w UE
4. Parlamentarna kontrola finansów przed 1918 rokiem
5. Geneza instytucji absolutorium (lata 1918–1997)
6. Kontekst ogólnokonstytucyjny
7. Istota kontroli sejmowej
8. Istota instytucji absolutorium
9. Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej
10. Rola Najwyższej Izby Kontroli w procedurze kontrolowania wykonania ustawy budżetowej
11. Termin przeprowadzenia kontroli wykonania ustawy budżetowej
12. Kryteria kontroli wykonania ustawy budżetowej
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium
14. Treść uchwały w przedmiocie absolutorium
15. Zakres podmiotowy uchwały
16. Skutki uchwały w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów
17. Skutki uchwały o udzieleniu absolutorium
18. Skutki uchwały odmawiającej Radzie Ministrów absolutorium

Bibliografia

Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. 

Książki tego autora


Joanna Juchniewicz
dr hab., konstytucjonalistka, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie parlamentarnym, administracji rządowej; autorka ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, Kancelarii Senatu oraz projektów aktów prawnych; współpracownik wielu organizacji pozarządowych; autorka lub współautorka licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego.

Książki tego autora

Antoszewski A., Instytucje władzy ustawodawczej i wykonawczej, [w:] Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, (red.) A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1998.
Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016.
Babiński L., Trybunał Skarbowy Radomski, Warszawa 1923.
Balicki R., Konstytucyjne uwarunkowania stabilności Rady Ministrów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, z. 1.
Bałtruszajtys G., Sądownictwo komisji skarbowych w sprawach handlowych
i przemysłowych (1764−1794), Warszawa 1977.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.
Banaszak B., Preisner A., Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1993.
Bardach J., Historia państwa i prawa Polski do połowy XV wieku, [w:] Historia państwa i prawa Polski do roku 1975, (red.) J. Bardach, Warszawa 1957.
Bartoszewicz M., Instrumenty kontroli opozycji nad rządem, „Kontrola Państwowa” 2011, nr 6.
Bartoszewicz M., Komentarz do art. 226, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) M. Haczkowska, LexisNexis 2014, Lex online.
Berek M., Kontrola wykonania budżetu państwa, [w:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, (red.) E. Jarzęcka-
-Siwik, Warszawa 2018.
Berek M., Pozycja ustrojowa NIK, [w:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, (red.) E. Jarzęcka-Siwik, Warszawa 2018.
Bień-Kacała A., Finanse publiczne, [w:] Prawo konstytucyjne, (red.) Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.
Bień-Kacała A., Jeszcze o aktach prawa wewnętrznego. Z Adamem Krzywoniem nieco polemicznie, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 3.
Bień-Kacała A., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych. Wy-brane problemy, „Studia Iuridica Toruniensia” 2008, t. 4.
Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r.
− aspekt formalny, [w:] Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, (red.) A. Bałaban, J. Ciapała, P. Mijal, Szczecin 2013.
Borkowski T., System rządów w nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11−12.
Bożyk S., Kadencja parlamentu we współczesnych systemach konstytucyjnych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2010, nr 7.
Bożyk S., Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2006.
Brzeziński B., Rola i funkcje sejmowej Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów w procesie budżetowym, Toruń 1982.
Chmaj M., Powstawanie i funkcjonowanie rządu w III Rzeczypospolitej w aspekcie prawno-instytucjonalnym, [w:] Rządy koalicyjne w III RP, (red.) M. Chmaj, Olsztyn 2006.
Chmaj M., Rakowska-Trela A., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 95, 96, Warszawa 2020.
Chmaj M., Sejm „kontraktowy” w transformacji systemu polityczne-go Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 1996.
Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991−1997 (I i II kadencja). Studium prawnoustrojowe, Warszawa 1999.
Chmaj M., Zmiana roli i funkcji Sejmu w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Kierunki ewolucji polskiego systemu politycznego, (red.) M. Żmigrodzki, Lublin 1997.
Chorążewska A., Dualizm egzekutywy i jego konsekwencje: casus sporu o reprezentację Polski w Radzie Europejskiej, [w:] Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, (red.) T. Mołdawa, J. Szymanek, Warszawa 2010.
Chorążewska A., Modele prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989−1997), Warszawa 1999.
Ciapała J., Zagadnienia odpowiedzialności prawnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6.
Complak K., Opozycja parlamentarna w obowiązującej i przyszłej Konstytucji RP, Przegląd Sejmowy” 1995, nr 2.
Czarny P., Artykuł 142, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Czarny P., Artykuł 144, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Czarny P., Opinia w sprawie niektórych problemów procedury rozpatrywania projektu zmiany ustawy budżetowej, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5.
Czarny P., Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych na tle ogólnych dylematów parlamentarnej kontroli tych służb, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
Dąbrowski M., Legal Acts of the President in selected Polish constitutions, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 6.
Dębowska-Romanowska T., Cechy ustawy budżetowej i budżetu w świetle art. 219 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2000, z. 5.
Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
Drozdowicz M., Podstawy finansowej działalności państwowej w Polsce 1764−
1793, Poznań 1975.
Działocha K., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej − opinie sporządzone przez członków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Dziemidok-Olszewska B., Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich, Lublin 2012.
Eckhardt K., Odpowiedzialność konstytucyjna Prezesa Rady Ministrów, Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, t. XL.
Filipczuk-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej lat 1587−1697 (stan badań, źródła i postulaty), [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. VIII, (red.) J. Matuszewski, W. Witkowski, Lu-blin−Łódź 2003.
Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 226, [w:] Konstytucja Rzeczy-pospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, WKP 2019, Lex online.
Frankiewicz A., Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004.
Garlicki L.,  Konstytucyjne wymagania odnośnie do projektu ustawy budżetowej, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3.
Garlicki L., Artykuł 119, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2005.
Garlicki L., Artykuł 4, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) L. Garlicki, Warszawa 1995.
Garlicki L., Artykuł 95, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa 1999.
Garlicki L., Artykuł 98, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2001.
Garlicki L., Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej? Uwagi na marginesie artykułu prof. Pawła Sarneckiego, „Przegląd Sejmowy” 2000,
nr 6.
Garlicki L., Narodziny i kształtowanie się kontroli państwowej w niepodległej Polsce, „Kontrola Państwowa” 1999, nr 2.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2019.
Garlicki L., Rada Ministrów: powoływanie − kontrola − odpowiedzialność, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, (red.) A. Bałaban, Kraków 2002.
Garlicki L., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych, „Studia Iuridica” 1995, t. 28.
Gebethner S., Skrócenie lub przedłużenie pełnomocnictw Sejmu PRL (rozważania de lege lata i de lege ferenda), „Państwo i Prawo” 1972, nr 2.
Gebethner S., System rządów parlamentarno-gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania pośrednie, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, (red.) M. Domagała, Warszawa 1997.
Gebethner S., System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej − model konstytucyjny a praktyka, [w:] Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku − doświadczenia i perspektywy, (red.) Z. Maciąg, Kraków 2006.
Gebethner S., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej − opinie sporządzone przez członków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Góralski M., Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1980.
Grabowski R., Parlament w systemie podziału władzy w Polsce. Pozycja prawna i faktyczna, [w:] Konstytucja w państwie demokratycznym, (red.) S. Patyra, M. Sadowski, K. Urbaniak, Poznań 2017.
Grabowski R., Refleksje nad polskim modelem parlamentaryzmu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 5.
Grabowski R., Zasady podziału władzy w Polsce, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, T. II, (red.) S. Grabowska,
R. Grabowski, Rzeszów 2016.
Granat M., Konstytucja RP na tle rozwoju i osiągnięć konstytucjonalizmu polskiego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.
Granat M., Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu, „Przegląd Sejmowy” nr 1.
Grodyński T., Zasady gospodarstwa budżetowego na tle porównawczym, Kraków 1932.
Gromek Z., Odpowiedzialność konstytucyjna a kontrola sejmowa. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
Gromek Z., Odpowiedzialność konstytucyjna z perspektywy dotychczasowych doświadczeń − wybrane zagadnienia, „Przegląd Legislacyjny” 2010, nr 3.
Grzybowski M., Rada Ministrów i administracja rządowa, [w:] System Prawa Administracyjnego. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, t. 2, (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
Gwiżdż A., Opinia w sprawie znaczenia i skutków prawnych udzielenia przez Sejm Rządowi absolutorium, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 2.
Gwiżdż A., W sprawie znaczenia i skutków prawnych udzielania przez Sejm rządowi absolutorium (opinia), „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 2.
Gwiżdż A., Z zagadnień procedury ustawodawczej, „Państwo i Prawo” 1958.
Herc G., Kontrola wewnętrzna administracji oraz kontrola zewnętrzna sprawowana przez parlament, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2007.
Jarosz Z., W sprawie znaczenia terminu „uchwalenie” ustawy budżetowej w art. 21 Małej Konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 1.
Jarosz Z., Zawadzki S., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1987.
Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B., Najwyższa Izba Kontroli. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Warszawa 2017.
Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
Jaworska-Dębska B., Prawo administracyjne − pojęcia, instytucje, zasady
w teorii i orzecznictwie, (red.) M. Stahl, Warszawa 2000.
Jaworski W.L., Konstytucja z dnia 17.03.1921. Prawo polityczne od 2. 10. 1919 do 4.07.1921, Prawo Państwa Polskiego, zeszyt II A, Kraków 1921.
Juchniewicz J., Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu, Olsztyn 2010.
Juchniewicz J., Instrumenty realizacji funkcji kontrolnej Sejmu − próba oceny skuteczności, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 1.
Juchniewicz J., Kilka pytań o absolutorium, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2.
Juchniewicz J., Prawnoustrojowy status ministra − członka Rady Ministrów, Toruń 2018.
Juchniewicz J., Rada Ministrów, [w:] Administracja rządowa w Polsce, (red.)
M. Chmaj, Warszawa 2012.
Juchniewicz J., Sejmowa kontrola finansowej działalności państwa w latach 1764−1792, „Studia Prawnoustrojowe” 2005, nr 5.
Juchniewicz J., Udział Senatu w procedurze budżetowej, [w:] Kie-runki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, (red.) A. Bisztyga, P. Zientarski, Warszawa 2014.
Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2009, nr 3.
Kelsen H., O istocie i wartości demokracji, Warszawa 1936.
Klajnerman J., Nowy ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1947.
Kmiecik R., W sprawie możliwości wszczęcia postępowania w przed-miocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego (na przykładzie KRRiT), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
Koksanowicz G., Prawny model kierownictwa Sejmem w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2014.
Komarnicki W., Polskie prawo polityczne, Warszawa 1922.
Konopczyński W., Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, Kraków 1917.
Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 1764−1794, Kraków−Warszawa 1897.
Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji Rzeczypospo-litej Polskiej oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Warszawa 2004.
Kosikowski C., Legislacja finansowa: tworzenie projektów ustaw i aktów wykonawczych oraz kontrola ich konstytucyjności, Warsza-wa 1998.
Kosikowski C., Odmienności w tworzeniu ustawy budżetowej, „Prze-gląd Sejmowy” 1998, nr 4.
Kosikowski C., Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej, „Biuletyn BSiEKS: Ekspertyzy i Opinie Praw-ne” 2001, nr 4.
Kosikowski C., Tworzenie ustawy budżetowej (ustawy o prowizorium budżetowym) w praktyce stosowania Konstytucji RP, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania kon-stytucji, (red.) C. Kosikowski, Warszawa 2005.
Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych, „Państwo i Prawo” 1999, z. 1.
Kosikowski C., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej − opinie sporządzone przez człon-ków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Kosiński E., Procedura budżetowa a deficyt. Zagadnienia prawne na tle porównawczym, Warszawa 2001.
Kościałkowski S., Antoni Tyzenhauz, Londyn 1970.
Kościałkowski S., Z literatury polemiczno-sądowej XVIII w. Studium historyczno-bibliograficzne na tle sprawy Antoniego Tyzenhauza, podskarbiego nadwornego w latach 1780−1784, Wilno 1928.
Kotarba B., Instytucja absolutorium w polskim samorządzie teryto-rialnym. Regulacje prawne a praktyka. „Chorzowskie Studia Poli-tyczne” 2017, t. 13.
Kotlińska J., Absolutorium w jednostce samorządu terytorialnego − ocena pracy organu wykonawczego, „Roczniki Ekonomiczne Ku-jawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2017, nr 10.
Kowalska M., Kolegialność działań Rady Ministrów a odpowiedzialność konstytucyjna jej członków w ocenie polskiej doktryny, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M − Balcaniensis et Carpathiensis” 2017, t. 2.
Kruk M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2007.
Kruk M., Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2,
Kruk M., Prerogatywy Prezydenta RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospo-litej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Krzywoń A., Podstawa prawna do wydania aktu prawa wewnętrznego (na tle art. 93 ust. 2 Konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 2.
Kubuj K., Dwuizbowość parlamentu. Rozwiązania ustrojowe przyjęte w Konstytucji RP z 1997 r., „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sej-mowych” 2012, nr 4.
Kuca G., Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 roku, Warszawa 2014.
Kuciński J., Legislatywa, egzekutywa, judykatywa. Konstytucyjne instytucje
i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału, Warszawa 2010.
Kuciński J., Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej, Warszawa 2017.
Kulesza W.T., Nowela sierpniowa z 1926 r., „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 4.
Kulesza W.T., Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 roku, „Prze-gląd Sejmowy” 2005, nr 2.
Kulig A., Powoływanie i odpowiedzialność rządu, [w:] Zarys ustroju państwowego Polski. Zagadnienia podstawowe Małej Konstytucji, (red.) P. Sarnecki, Kraków 1993.
Kurowski L., Sochacka-Krysiakowa H., Kontrola finansowa w Polsce Ludowej, Warszawa 1965.
Kutrzeba S., Historia ustroju Polski. Korona, Poznań 2001.
Leszczyńska K., Tryb pracy Rady Ministrów w latach 1989−2001, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 1.
Leśnodorski B., Dzieło Sejmu Czteroletniego 1788−1792. Studium historyczno-prawne, Wrocław 1951.
Litwin T., Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwui-zbowości, Warszawa 2016,
Łacny J., Prowadzenie kontroli w państwach członkowskich Unii Europejskiej − kompetencje Trybunału Obrachunkowego, „Kontrola Państwowa” 2012, nr 5.
Łakomski Z., Sejm PRL, Warszawa 1975.
Łaszewski R., Sejm Polski w latach 1764−1793. Studium historyczno-prawne, Warszawa−Poznań 1973.
Ławniczak A., Masternak-Kubiak M., Zasada kadencyjności − wybrane problemy, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 3.
Machelski Z., Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej. Wiel-ka Brytania, Niemcy, Włochy, Warszawa 2001.
Majewski Z., Absolutorium − instrukcja obsługi, „Wspólnota” 2003, nr 7.
Małajny R.M., Rozwiązanie legislatywy w systemie parlamentarnym, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 2.
Małajny R.M., Kompetencje budżetowe legislatywy w systemie par-lamentarnym, [w:] Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów. Prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, (red.) S. Bożyk, A. Olechno, Białystok 2018.
Marcinkowska L., Parlamentarna kontrola wykonania budżetu Wspól-not Europejskich, „Kontrola Państwowa” 2004, nr 2.
Marszałek-Kawa J., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
Mastalski R., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad pro-jektem ustawy budżetowej − opinie sporządzone przez członków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmo-wy” 2006, nr 3.
Masternak-Kubiak M., Trzciński J., System rządów w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. − analiza kompetencji Sejmu, „Przegląd Sej-mowy” 1997, nr 5.
Mazur J., Opinia Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie absoluto-rium (próba wykładni art. 22 ust. 2 in fine Małej Konstytucji), „Państwo i Prawo” 1993, z. 8.
Mazur J., Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem − między podległością a współdziałaniem, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 2.
Misiąg W., Kontrole budżetowe Najwyższej Izby Kontroli − ewolucja metod badania dochodów i wydatków publicznych, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 1.
Mojak R., Parlamentarna kontrola Rady Ministrów i ministrów w świetle Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
Mojak R., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konsty-tucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11−12.
Mojak R., Skład, organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, (red.) A. Bałaban, Zakamycze 2002.
Mołdawa T., Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1987.
Murat L., Naczelność Najwyższej Izby Kontroli, „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 3.
Nowak K., Funkcje kontrolne Sejmu, „Kontrola Państwowa” 1971, nr 5.
Nowak K., Sejm a rząd w Polsce Ludowej, Warszawa 1973.
Nycz M., Geneza reform skarbowych Sejmu Niemego, Poznań 1938.
Odrowąż-Sypniewski W., Funkcja kontrolna Sejmu na tle zagadnienia rozdziału władzy publicznej i zasady nadrzędności Konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
Odrowąż-Sypniewski W., Konstytucja RP w opiniach Zespołu Prawa Parlamentarnego, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 5.
Odrowąż-Sypniewski W., Odpowiedzialność konstytucyjna członków organów kolegialnych, „Przegląd Sejmowy”, 2006, nr 6.
Olszewski H., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej epoki oligarchii 1652−1763, Poznań 1966,
Ostrowska A., Instytucja absolutorium w samorządzie powiatowym − podstawowe problemy interpretacyjne w świetle praktyki i orzecznictwa, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2017, t. 5.
Paczocha M., Absolutorium komunalne jako narzędzie oceny efektywności i skuteczności gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2014, nr 6.
Pastuszko G., Wpływ opozycji parlamentarnej na funkcjonowanie naczelnych organów władzy publicznej − analiza problemu w świetle Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2018.
Patyra S., Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 1.
Patyra S., Konstruktywne wotum nieufności jako formuła tworzenia i dymisji Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.
Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012.
Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
Patyra S., Wotum nieufności wobec ministra jako instrument realizo-wania funkcji kontrolnej Sejmu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, z. 1.
Pawiński A., Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego. Źródła dziejowe, t. VII, Warszawa 1881.
Pawłowski S., Upadek rządu mniejszościowego − analiza porównaw-cza polskich i niemieckich rozwiązań konstytucyjnych, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 4.
Pietrzak M., Gospodarka budżetowa w Polsce w latach 1768−1792. Między tradycją a nowoczesnością, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 5.
Pilarczyk P.M., Wydział Rachunkowy − kontrola państwowa w latach przemian 1812−1816, „Kontrola Państwowa” 2012, nr 5.
Pirożyński Z., System budżetowy Polski Ludowej, Warszawa 1952.
Prawo europejskie. Zarys wykładu, (red.) R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, Lublin 2006.
Radziewicz P., Artykuł 222, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Radziewicz P., Artykuł 225, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Radziewicz P., Artykuł 95, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Rafacz J., Trybunał Skarbowy Koronny, „Kwartalnik Historyczny” 1924.
Rakowska A., Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich, Toruń 2009.
Rakowski P., Pojęcie odpowiedzialności władzy wykonawczej w pol-skim piśmiennictwie międzywojennym, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego" 2008, t. XI.
Rączka M., Rozwiązanie parlamentu przed upływem kadencji w polskim i włoskim prawie konstytucyjnym, Toruń 2010.
Robaczyński W., Działalność kontrolna NIK a system dyscypliny finansów publicznych – rola Izby w utrzymaniu ładu finansowego państwa, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 1.
Rost A., Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, Poznań 2005.
Rybarski R., Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Kraków 1937.
Rydlewski G., Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politolo-giczne okresu transformacji, Warszawa 2002.
Sarnecki P., Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5.
Sarnecki P., Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 6.
Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do prze-pisów, Zakamycze 2000.
Sarnecki P., Procedury odpowiedzialności politycznej rządu przed parlamentem, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. XXXI.
Sarnecki P., Przemiany kompetencyjne Sejmu i Senatu dokonane w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, t. III.
Sarnecki P., Termin uchwalania budżetu w związku z prawem Prezy-denta RP do rozwiązania Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3.
Sarnecki P., W sprawie możliwości wszczęcia postępowania w przed-miocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego (na przykładzie KRRiT), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
Sarnecki P., W sprawie postępowania Sejmu wobec sprawozdania z wykonania budżetu państwa oraz w kwestii udzielenia lub odmo-wy udzielenia absolutorium w sytuacji wydania przez NIK nega-tywnej oceny dotyczącej wykonania budżetu, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 6.
Sarnecki P., W sprawie postępowania Sejmu wobec sprawozdań z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium (opinia), „Prze-gląd Sejmowy” 1996, nr 5.
Sarnecki P., W sprawie znaczenia terminu z art. 225 Konstytucji RP − skrócenie kadencji Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Sawicka K., Absolutorium komunalne (według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych), „Przegląd Prawa i Administracji” 2010, t. LXXXIII.
Sawicka K., Instytucja absolutorium w jednostkach samorządu tery-torialnego a zadania regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2013, nr 1−2.
Sawicka K., Miemiec W., Komentarz do art. 226, [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87−243, Warszawa 2016.
Seidler G.L., Odpowiedzialność parlamentarna a konstytucyjna, „Państwo
i Prawo” 1999, z. 12
Serowaniec M., Konstytucyjne gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli w państwach członkowskich UE, Toruń 2018.
Siarkiewicz K., Pozycja ustrojowa NIK, „Państwo i Prawo” 1976, z. 10.
Siemieński F., Prawo konstytucyjne, Warszawa−Poznań 1980.
Siemieński F., Ustrój polityczny i społeczno-gospodarczy PRL. Aparat państwowy PRL, Warszawa 1972.
Skotnicki K., Glosa do wyroku TK z 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
Skrzydło W., Absolutorium na gruncie Konstytucji z 1997 roku, [w:] W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, (red.) M. Kudej, Katowice 1999.
Skrzydło W., Kadencja Sejmu, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Gra-bowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Skrzydło W., Parlament w ustroju Polski Ludowej (1944−1989) na tle pozycji parlamentu w państwach realnego socjalizmu, [w:] Zało-żenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, (red.) A. Gwiżdż, Warszawa 1997.
Skrzydło W., Rozwiązanie Sejmu i jego prawne konsekwencje, „Prze-gląd Sejmowy” 1993, nr 2.
Skrzydło W., Skrócenie kadencji Sejmu, [w:] Konstytucja Rzeczypo-spolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Skrzydło W., Ustrój konstytucyjny Polski Ludowej i jego ewolucja do roku 1989, [w:] Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego, (red.) A. Korobowicz, Lublin 1996.
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2000.
Skwarka B, Rola i zadania Kolegium NIK, [w:] Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej, (red.) E. Jarzęcka-Siwik, Warszawa 2018.
Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980.
Sobociński W., Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Jej postanowie-nia, systematyka i główne instytucje w związku z normami szczegółowymi i praktyką, Toruń 1970, s. 14 i nast.
Sokolewicz W., Absolutorium, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Gra-bowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Sokolewicz W., Artykuł 22, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypo-spolitej Polskiej, (red.) L. Garlicki, Warszawa 1996, cz. 2.
Sokolewicz W., Artykuł 221, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2005.
Sokolewicz W., Artykuł 225, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2007.
Sokolewicz W., Artykuł 226, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2000.
Sokolewicz W., Kompetencje Prezydenta RP w sprawach budżeto-wych, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz en-cyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Sokolewicz W., Konstytucja PRL po zmianach z 1976 r., Warszawa 1978.
Sokolewicz W., Kwietniowa zmiana Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1989, z. 6.
Sokolewicz W., O konsekwencjach rozwiązania Sejmu wobec nie dokończonych postępowań ustawodawczych, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” nr 3 (9)/93.
Sokolewicz W., O osobliwościach ustawy budżetowej i trybu jej uchwalenia, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 2.
Sokolewicz W., Odpowiedzialność parlamentarna rządu. Wotum zaufania, wotum nieufności, absolutorium, Warszawa 1993.
Sokolewicz W., Podzielone czy równe? Legislatywa i egzekutywa w Małej Konstytucji 1992 roku, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 1.
Sokolewicz W., Postępowanie ustawodawcze w zakresie ustawy bu-dżetowej. Kilka uwag de lege lata i wniosków de lege ferenda, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, (red.) J. Wawrzyniak, Warszawa 2005.
Sokolewicz W., Uwagi o konsekwencjach rozwiązania Sejmu dla nie dokończonych postępowań ustawodawczych, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 3.
Sokolewicz W., W sprawie zakresu obowiązywania zasady dyskonty-nuacji
w odniesieniu do procedury uchwalania ustawy budżetowej − opinie sporządzone dla Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Stembrowicz J., O koncepcji i roli rządu, [w:] Studia nad rządem PRL, (red.)
M. Rybicki, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk−Łódź 1985.
Stembrowicz J., Rada Ministrów w PRL − naczelny wykonawczy i zarządzający organ władzy państwowej (Zagadnienia wybrane), „Państwo i Prawo” 1970, z. 8−9.
Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 1982.
Stębelski M., Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2012.
Sucheni-Grabowska A., Sejm w latach 1540−1586, [w:] Historia Sejmu Polskiego, t. I, (red.) J. Michalski, Warszawa 1984.
Surówka A., Postanowienia Prezydenta RP, [w:] Konstytucja Rzeczy-pospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzy-dło, S. Grabowska,
R. Grabowski, Warszawa 2009.
Sylwestrzak A., Biuro Kontroli przy Prezydium KRN i Radzie Państwa, „Państwo i Prawo” 1988, z. 3.
Sylwestrzak A., Historia polskiej kontroli państwowej − ujęcie kon-stytucyjne, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 1.
Sylwestrzak A., Instytucja sejmowego absolutorium w Polsce Ludo-wej, „Państwo i Prawo” 1989, z. 8.
Sylwestrzak A., Konstytucja RP z 1997 roku a kontrola publiczna na tle reformy terytorialnej z 1998 r., [w:] Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, Lu-blin 2000.
Sylwestrzak A., Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk 2001.
Szawłowski R., Kontrola państwowa w Polsce w XIX w., „Kontrola Państwowa” 1958, nr 6.
Szawłowski R., Najwyższe Organy Kontroli w Polsce w XIX w., Warszawa 1999.
Szawłowski R., W obliczu nowej reformy aparatu kontroli państwo-wej w Polsce, „Państwo i Prawo” 1956, z. 4−5.
Szcząska Z., Odpowiedzialność rządu w Polsce w l. 1775−1792, „Cza-sopismo Prawno-Historyczne” 1975, z. 1.
Szczurowski B., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czu-wający nad przestrzeganiem konstytucji, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2017, nr 46.
Szeliga Z., Sejm a powoływanie, odwoływanie i dymisja Rady Mini-strów RP w okresie przekształceń ustrojowych, [w:] Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, (red.) M. Chmaj, Lublin 1997.
Szeliga Z., Odpowiedzialność parlamentarzystów, Prezydenta, Rady Ministrów oraz jej członków w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2003.
Szeliga Z., Rada Ministrów a Sejm 1989−1997, Lublin 1998.
Szmyt A., Niedopuszczalność odrzucenia projektu ustawy budżetowej przez Sejm w pierwszym czytaniu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVI.
Szmyt A., Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 1.
Szmyt A., Uwagi o formie prawnej absolutorium, „Przegląd Sejmo-wy” 1994, nr 4.
Szmyt A., W sprawie zakresu obowiązywania zasady dyskontynuacji w odniesieniu do procedury uchwalania ustawy budżetowej − opinie sporządzone dla Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Szmyt A., W sprawie znaczenia terminu z art. 225 Konstytucji RP − skrócenie kadencji Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Szpringer Z., Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej, „Biuletyn „BSiEKS: Ekspertyzy i Opinie Praw-ne” 2001, nr 4.
Tkaczyński J.W., O istocie i wartościach demokracji H. Kelsena dzi-siaj, „Politeja” 2007, nr 7.
Uziębło P., Zasady podziału władz we współczesnych państwach europejskich − uwagi wprowadzające, [w:] Zasady podziału władz we współczesnych państwach europejskich. Tom 1, (red.) S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
Wawrzyniak J., Inicjatywa ustawodawcza − teoria, prawo, praktyka, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość prawa, (red.) J. Wawrzyniak, Warszawa 2005.
Wawrzyniak J., Sejm a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, Warszawa 2016.
Wawrzyniak J., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej − opinie sporządzone przez człon-ków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Wiacek M., Wpływ Konstytucji marcowej na treść i praktykę stosowa-nia Konstytucji z 1997 r., „Państwo i Prawo” 2018, z. 11.
Wieciech T., Konwenanse konstytucyjne, Kraków 2011.
Wilga W., Powstanie i ewolucja instytucji kontrasygnaty, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 4.
Winczorek P., Dyskusje konstytucyjne, Warszawa 1996.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
Winczorek P., W sprawie konsekwencji udzielenia przez Sejm rządowi absolutorium dla odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu Prezesa Rady Ministrów i ministrów z tytułu wykonania ustawy budżetowej (opinia), „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 2.
Witkowski Z., Prezydent w projekcie Konstytucji RP, [w:] Ocena projektu Konstytucji RP, (red.) J. Krukowski, Lublin 1996.
Włodek T., Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
Wojakowski J., Straż Praw, Warszawa 1982.
Wojtyczek K., Zasada kontrasygnaty w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych, (red.) S. Gebethner, R. Chruściak, Warszawa 1997.
Wronkowska S., W sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej − opinie sporządzone przez członków Rady Legislacyjnej dla prezesa Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Wronkowska S., W sprawie zakresu obowiązywania zasady dyskontynuacji
w odniesieniu do procedury uchwalania ustawy budżetowej − opinie sporządzone dla Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3.
Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna, Praktyka III RP, Warszawa 2004.
Zarzycka A., Uwagi Najwyższej Izby Kontroli do sprawozdań Rady Ministrów z wykonania budżetu Państwa i Narodowego Planu Go-spodarczego, „Państwo i Prawo” 1962, z. 2.
Zgryzek K., W sprawie możliwości wszczęcia postępowania w przed-miocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego (na przykładzie KRRiT), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
Zientarski P., Kierunki zmian funkcji Senatu RP, [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, (red.) A. Bisztyga, P. Zientarski, Warszawa 2014.
Zirk-Sadowski M., Kontrola administracji publicznej, [w:] Admini-stracja publiczna, (red.) J. Hausner, Warszawa 2005.
Zubik M., Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001.
Zubik M., Dopuszczalność odrzucenia przez Sejm projektu ustawy budżetowej, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, wybór i oprac. W. Ordowąż-Sypniewski, Warszawa 2010 (tom I).
Zubik M., Obowiązywanie zasady dyskontynuacji prac parlamentu w stosunku do ustawy budżetowej, „Biuletyn BSiEKS: Ekspertyzy i Opinie Prawne” 2001, nr 4.
Zubik M., Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 1.
Zubik M., Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej, „Ekspertyzy i Opinie Prawne” 2001, nr 4.
Zubik M., Ustawa o prowizorium budżetowym w świetle Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 5.
Zubik M., Uwagi ustrojowe na tle projektu ustawy budżetowej na rok 2002, „Państwo i Prawo”, 2002, z. 2.
Zubik M., Wybrane aspekty instytucji budżetu państwa w nowych rozwiązaniach konstytucyjnych i ustawowych, „Państwo i Prawo” 1999, z. 8.
Zubik M., Komentarz do art. 108, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane