• Komentarz do Konstytucji RP art. 213, 214, 215

Komentarz do Konstytucji RP art. 213, 214, 215

 • Autor: Krzysztof Eckhardt
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-249-1
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 156/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Komentarz obejmuje przepisy Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. dotyczące Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, organu mającego stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Autor sięga także do regulacji ustawowych oraz Regulaminu prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Opierając się szeroko na literaturze przedmiotu skrupulatnie analizuje również poglądy nauki na temat wskazanych przepisów. W doktrynie zauważyć można znaczną rozbieżność stanowisk w kwestii konstytucjonalizacji KRRiT, warto także pamiętać, iż obie główne partie od lat konkurujące na polskiej scenie politycznej w swoich projektach nowelizacji ustawy zasadniczej nie przewidywały KRRiT jako organu konstytucyjnego. Kontrowersje budzi sposób w jaki Krajowa Rada oraz jej Przewodniczący wykonują swoje kompetencje. To wszystko powoduje, iż mimo naukowego charakteru publikacja ta przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników.

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 213

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Powstanie i konstytucjonalizacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
4. Pozycja ustrojowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
5. Zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
6. Funkcje i kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
7. Akty normatywne i decyzje indywidualne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Artykuł 214

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Powoływanie, odwoływanie i kadencja członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
4. Zakazy i ograniczenia związane z członkostwem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
5. Odpowiedzialność członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Artykuł 215

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Zakres regulacji ustawowej
4. Wybór i kompetencje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
5. Regulamin prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
6. Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Bibliografia opracowań naukowych

Krzysztof Eckhardt
doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych tej Uczelni, Sekretarz Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów, jeden z redaktorów tematycznych Przeglądu Prawa Konstytucyjnego, członek Kolegium Redakcyjnego Ukrainian Journal of Constitutional Law, członek Rady Naukowej czasopisma Dyskurs Prawniczy i Administracyjny oraz recenzent wielu czasopism naukowych, autor ponad 100 publikacji. Wśród jego zainteresowań badawczych znajduje się ustrój polityczny Polski i Ukrainy, a w szczególności, obok tematyki tego komentarza, także: stany nadzwyczajne, prawo parlamentarne, sądownictwo konstytucyjne i transformacja ustrojowa.

Książki tego autora

Bibliografia opracowań naukowych

Adamczyk W., Media masowe w procesie budowania demokracji w Polsce
(1989–1995), Poznań 1999.
Adamski D., Europejskie prawo łączności elektronicznej. Telefonia, telewizja,
Internet, Warszawa 2005.
Balczyńska-Kosman A.,  Instytucje zarządzające  radiofonią  i  telewizją
w wybranych państwach Europy Zachodniej jako źródło inspiracji dla
rozwiązań polskich, [w:] Radio i telewizja: informacja, kultura, polityka,
W. Dudek (red.), Katowice 2000.
Banasiński C., Rittler R., Kolasiński M. (red.), Prawo radiofonii i telewizji
w Polsce w świetle standardów europejskich, Warszawa 2001.
Banaszak B., Komentarz do art. 213, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Komentarz, B. Banaszak, Warszawa 2012.
Banaszak B., Komentarz do art. 214, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Komentarz, B. Banaszak, Warszawa 2012.
Banaszak B., Komentarz do art. 215, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Komentarz, B. Banaszak, Warszawa 2012.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.143 Bibliografia
Bartoszcze R., Słupek L., Telewizja – dobro kultury czy element rynku.
Transformacja telewizji publicznych w krajach Unii Europejskiej, Rze-
szów 2001.
Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 roku, Toruń 2013.
Bień-Kacała A., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Prawo konstytu-
cyjne, Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Toruń 2015.
Bisztyga A., Uwagi o pozycji ustrojowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
„Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2003, nr 9.
Boć J., Komentarz do art. 213, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz ko-
mentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, J. Boć (red.), Wrocław 1998.
Boć J., Komentarz do art. 214, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz ko-
mentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, J. Boć (red.), Wrocław 1998.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny
w dobie cyfryzacji, Warszawa 2011.
Chałubińska-Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne. Reglamenta-
cja w warunkach konwersji cyfrowej, Warszawa 2013.
Chludziński B., Koncesja i koncesjonowanie w zakresie rozpowszechniania
programów radiowych i telewizyjnych w Polsce, Toruń 2006.
Chludziński B., Urzędowski S., Łączność, radiofonia i telewizja w nowej
ustawie, „Jurysta” 2006, nr 2.
Chruściak R., Konstytucjonalizacja wolności mediów, wolności wypowiedzi
oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2004.
Chruściak R., Przyszłość Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przegląd
stanowisk ugrupowań politycznych i ekspertów, [w:] Media masowe
w praktyce społecznej, D. Waniek, J. Adamowski (red.), Warszawa 2007.
Chruściak R., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycz-
nym i konstytucyjnym, Warszawa 2007.
Chruściak R., Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako forma
odpowiedzialności politycznej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 1.
Chruściak R., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (art. 213, 214, 215), [w:]
Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Komentarz  encyklopedyczny,  
W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Warszawa 2009.144 Bibliografia
Chruściak R., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postrachem nadawców –
wadliwa regulacja czy nadgorliwa instytucja?, [w:] Materiały z konfe-
rencji, A. Bodnar, D. Bychawska-Siniarska (red.), Warszawa 2010.
Chruściak R., Opinia prawna na temat możliwości zastosowania art. 7 ust. 4  
ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w sytuacji potwierdze-
nia przez Prezydenta RP wygaśnięcia kadencji Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji (art. 12 ust. 5 tejże ustawy), „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz
Sejmowych” 2010, nr 3.
Chruściak R., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – regulator czy wygodny
parawan polityczny? (uwagi na tle ustaw z lat 2008 i 2009 zawetowa-
nych przez Prezydenta RP), [w:] Czy istnieje IV władza? Wolność prasy
w teorii i praktyce, T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Toruń 2010.
Chrzanowski M., Komentarz do art. 9, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, A. Niewęgłowski (red.), Warszawa 2021.
Chrzanowski M., Komentarz do art. 11, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, A. Niewęgłowski (red.), Warszawa 2021.
Chrzanowski M., Komentarz do art. 12, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, A. Niewęgłowski (red.), Warszawa 2021.
Cira K., Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej „Tele-
wizja bez granic” – analiza porównawcza w świetle procesów harmo-
nizacyjnych, „ Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”
2006, nr 699.
Cira K., Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji a proces dostosowywania
prawa do standardów wspólnotowych, [w:] Polskie media w jednoczą-
cej się Europie. Szanse i wyzwania, I. Dobosz, B. Zając (red.), Kraków  
2006.
Czarny P., Opinia prawna na temat interpretacji art. 7 ust. 4 ustawy o ra-
diofonii i telewizji, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2010,
nr 3.
Czarny P., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Prawo konstytucyjne
Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2014.
Czarny P., Komentarz do art. 213, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, P. Tuleja (red. naukowa), Warszawa 2019.145 Bibliografia
Czarny P., Komentarz do art. 214, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, P. Tuleja (red. naukowa), Warszawa 2019.
Czarny P., Komentarz do art. 215, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz, P. Tuleja (red. naukowa), Warszawa 2019.
Czarny-Drożdżejko E., Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Warszawa
2014.
Dobek-Ostrowska B., Przemiany systemu medialnego w Polsce po 1989
roku, [w:] Współczesne systemy komunikowania, B. Dobek-Ostrowska
(red.), Wrocław 1997.
Dobek-Ostrowska B., Miejsce i rola mediów masowych w procesach demo-
kratyzacyjnych, [w:] Media masowe w demokratyzujących się systemach
politycznych. W drodze do wolności słowa, B. Dobek- Ostrowska (red.),
Wrocław 2006.
Dobosz I., Prawne aspekty transformacji w mediach, [w:] Polskie media
w jednoczącej się Europie. Szanse i wyzwania, I. Dobosz, B. Zając (red.),
Kraków 2006.
Doktorowicz K., Zasady polityki audiowizualnej Unii Europejskiej – proble-
my dostosowawcze dla Polski, [w:] Radio i telewizja: informacja, kultura,
polityka, W. Dudek (red.), Katowice 2000.
Duda-Staworko E., Komentarz do art. 8, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, A. Niewęgłowski (red. naukowa), Warszawa 2021.
Dudek D., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a polityka (uwagi na tle
projektu nowelizacji), [w:] Środki przekazu. Informacja czy manipulacja,  
A. Balicki, T. Guz, W. Lis (red.), Lublin 2008.
Działocha K., Opinia prawna w sprawie dopuszczenia odwołania Przewod-
niczącego KRRT, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 3.
Dziekan-Łanucha A., Odpowiedzialność nadawców radiowych i telewizyj-
nych za emitowane treści na gruncie ustawy medialnej oraz jej egze-
kwowanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, „Studia Socialia
Cracoviensia” 2012, nr 2.
Dziekan-Łanucha A., Nieskuteczność systemu opłat abonamentowych na
rzecz mediów publicznych w Polsce, „Studia Socialia Cracoviensia”
2013, nr 1.146 Bibliografia
Dziomdziora W., Komentarz do art. 5, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, S. Piątek, W. Dziomdziora, K. Wojciechowski (red.), War-
szawa 2014.
Dziomdziora W., Komentarz do art. 6, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, S. Piątek, W. Dziomdziora, K. Wojciechowski (red.), War-
szawa 2014.
Dziomdziora W., Komentarz do art. 7, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, S. Piątek, W. Dziomdziora, K. Wojciechowski (red.), War-
szawa 2014.
Dziomdziora W., Komentarz do art. 8, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, S. Piątek, W. Dziomdziora, K. Wojciechowski (red.), War-
szawa 2014.
Dziomdziora W., Komentarz do art. 9, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, S. Piątek, W. Dziomdziora, K. Wojciechowski (red.), War-
szawa 2014.
Dziomdziora W., Komentarz do art. 10, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, S. Piątek, W. Dziomdziora, K. Wojciechowski (red.), War-
szawa 2014.
Dziomdziora W., Komentarz do art. 11, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, S. Piątek, W. Dziomdziora, K. Wojciechowski (red.), War-
szawa 2014.
Dziomdziora W., Komentarz do art. 12, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji.
Komentarz, S. Piątek, W. Dziomdziora, K. Wojciechowski (red.), War-
szawa 2014.
Eckhardt K., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Prawo konstytucyj-
ne RP (instytucje wybrane), J. Buczkowski, Ł. Buczkowski, K. Eckhardt  
(red.), Przemyśl–Rzeszów 2013.
Galewska E., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako strażnik wolności
słowa w radiofonii i telewizji, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016,
nr 4.
Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 47, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, P. Tuleja (red. naukowa), Warszawa 2021.147 Bibliografia
Galster J., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Prawo konstytucyjne,
zarys instytucji w okresie transformacji ustrojowej, W. Szyszkowski,  
Z. Witkowski, J. Galster, Toruń 1993.
Garlicki L., Gołyński K., Polskie prawo konstytucyjne, wykłady, Warszawa
1996.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2022.
Giereło-Klimaszewska K., Swoboda i niezależność mediów w świetle dzia-
łalności KRRiT – wybrane przykłady, [w:] Praktyczne aspekty wolności
wypowiedzi, W. Lis, Z. Husak (red.), Toruń 2011.
Góral J., Radiofonia i telewizja. Komentarz, Warszawa 1996.
Górnicz-Mulcahy A., Status zawodowy członków Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 2.
Górzyńska T., Prawo do informacji oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
[w:] Jaka Konstytucja? Analiza projektów konstytucji RP zgłoszonych
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w 1993 roku, M. Kruk
(red.), Warszawa 1994.
Granat M., Opinia w sprawie odpowiedzi na pytania: Czy przepisy art. 144
ust. 3 pkt 27 oraz art. 214 ust. 1 Konstytucji RP przesądzają o: ogólnej
liczbie członków KRRiT; liczbie członków KRRiT powoływanych odpowied-
nio przez Prezydenta RP, Sejm, Senat, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 2.
Grzesiok-Horosz A., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów
Narodowych, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2019, t. 27.
Haczkowska M., Komentarz do art. 214, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz, M. Haczkowska (red.), Warszawa 2014.
Hoff W., Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie
prawa polskiego, „Państwo i Prawo” 2005, nr 8.
Jamróz L., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Prawo konstytucyjne,  
S. Bożyk (red.), Białystok 2020.
Jaskiernia A., Publiczne media elektroniczne w Europie, Warszawa 2006.
Jaskiernia A., Media masowe w demokratycznych prawach wyborczych.
Standardy  europejskie  i  uwarunkowania  ich  realizacji,  Warszawa  
2008.148 Bibliografia
Jaskuła L.K., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a postulat apolityczno-
ści administracji publicznej – pułapka, wyzwanie czy szansa? (Uwagi
wybrane), [w:] Media – czwarta władza?, J. Sobczak, W. Machura (red.),  
t. 3, cz. 2, Opole 2011.
Killias K., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – instytucja kultury czy poli-
tyki?, [w:] Kultura narodowa i polityka, J. Kurczewska (red.), Warszawa
2000.
Kmiecik R., Opinia w sprawie możliwości wszczęcia postępowania w przed-
miocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego
(na przykładzie KRRiT), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
Kotapski R., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – nowe wyzwania, [w:]
Radio i telewizja: informacja, kultura, polityka, W. Dudek (red.), Kato-
wice 2000.
Kowalski G., Niezależność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (wybrane
kwestie prawne), [w:] Środki przekazu. Informacja czy manipulacja,  
A. Balicki, T. Guz, W. Lis (red.), Lublin 2008.
Kowalski G., Konstytucyjna regulacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
[w:] Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, W. Lis, Z. Husak (red.),
Toruń 2011.
Kuciński J., Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2011.
Lis W., Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, „Roczniki Nauk
Prawnych” 2015, nr 3.
Lis W., Koncesjonowanie działalności radiowej i telewizyjnej, „Rocznik  
Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2012, z. 2.
Majchrowski J., Prawna regulacja pluralizmu partyjnego w mediach elek-
tronicznych u początków III RP, „Studia Iuridica” 2005, t. 44.
Małecka E., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – konstytucyjny organ regu-
lacyjny, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2022, nr 6.
Matlak A., Radiofonia i telewizja, [w:] Prawo mediów, J. Barta, R. Markie-
wicz, A. Matlak (red.), Warszawa 2005.
Mielczarek T., Pierwsze lata działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
(1993–1997), „Zeszyty Prasoznawcze” 1997, nr 3–4.
Mielczarek T., Monopol. Pluralizm. Koncentracja. Środki komunikowania
masowego w Polsce w latach 1989–2006, Kielce 2008. 149 Bibliografia
Mik C., Wolność radia i telewizji w świetle Konwencji Europejskiej i prawa
polskiego, „Państwo i Prawo” 1993, nr 10.
Mik C., Radiofonia i telewizja w prawie wspólnotowym, „Przegląd Prawa
Europejskiego” 1996, nr 1.
Mik C., Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 1999.
Miżejewski M., Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 na tle zmian
politycznych, Przemyśl 2005.
Miżejewski M., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji organem politycznej
kontroli nadawców w Polsce, „Politeja” 2014, nr 6.
Młynarska-Sobaczewska A., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Pol-
skie prawo konstytucyjne, D. Górecki (red.), Kraków 2006.
Mojski W., Konstytucyjna ochrona wolności wypowiedzi w Polsce, Lublin
2014.
Mordwiłko J., Opinia prawna w sprawie możliwości zastosowania art. 7
ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji w sytuacji potwierdzenia przez
Prezydenta RP wygaśnięcia kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
(art. 12 ust. 4 ustawy), „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych”
2010, nr 3.
Mrozek J.J., Prawno-administracyjne determinanty funkcjonowania radio-
fonii i telewizji w Polsce, „Civitas et Lex” 2018, nr 4.
Odrowąż-Sypniewski W., Odpowiedzialność konstytucyjna członków orga-
nów kolegialnych, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 6.
Ossowska-Salomonowicz D., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Pol-
skie prawo konstytucyjne w obliczu wyzwań współczesności, Z. Witkow-
ski, D. Lis-Staranowicz, M. Serowaniec (red.), Toruń 2001.
Patyra S., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Ustrój konstytucyjny
Rzeczypospolitej Polskiej, R. Mojak (red.), Lublin 2000.
Patyra S., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Polskie prawo konstytu-
cyjne, W. Skrzydło (red.), Lublin 2010.
Patyra S., Komentarz do art. 5, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji. Komen-
tarz, A. Niewęgłowski (red. naukowa), Warszawa 2021.
Patyra S., Komentarz do art. 6, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji. Komen-
tarz, A. Niewęgłowski (red. naukowa), Warszawa 2021.150 Bibliografia
Patyra S., Komentarz do art. 7, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji. Komen-
tarz, A. Niewęgłowski (red. naukowa), Warszawa 2021.
Pawłowicz K., Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, „Monitor
Prawniczy” 1993, nr 1.
Pawłowicz K., Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, [w:] Dy-
lematy prasy polskiej (1989–1993), A. Słomkowska (red.), Warszawa
1994.
Piątek S., Problemy ustawowej regulacji radiofonii i telewizji, „Państwo
i Prawo” 1990, nr 1.
Piątek S., Prawotwórcza działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
„Przegląd Sejmowy” 1994, nr 2.
Piątek S., Ocena stanu prawa regulującego elektroniczne środki komuniko-
wania w zakresie radiofonii, telewizji, telekomunikacji i usług teleinfor-
matycznych, „Przegląd Legislacyjny” 2002, nr 1.
Piątek S., Komentarz do art. 39b, [w:] Ustawa o radiofonii i telewizji. Ko-
mentarz, S. Piątek, W. Dziomdziora, K. Wojciechowski (red.), Warszawa
2014.
Pokorna-Ignatowicz K., Spór polityczny wokół telewizji polskiej, [w:] Media.
Władza. Prawo, M. Magoska (red.), Kraków 2005.
Prządka-Leszczyńska M., Procedura koncesyjna na rozpowszechnianie pro-
gramów telewizyjnych – problem relacji pomiędzy organami regulacyj-
nymi, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 12.
Rakowski M., Uwagi o ustawowej regulacji instytucji Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, „Państwo i Prawo” 1996, nr 10.
Romanowski M., Zasada swobody działalności gospodarczej w świetle prak-
tyk KRRiT, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 5.
Romanowski M., Wolność słowa w mediach elektronicznych, Warszawa
2003.
Rost A., Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, Poznań 2013.
Rybski R., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie organów pań-
stwa w 2016 roku, [w:] Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga
jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, M. Zubik (red.), Warszawa
2017. 151 Bibliografia
Rzucidło J., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako konstytucyjny organ
ochrony wolności słowa i prawa do informacji w radiofonii i telewizji,
[w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki
w polskim porządku prawnym, M. Jabłoński (red.), Wrocław 2014.
Sadomski J., Komentarz do art. 213, [w:] Konstytucja RP. T. 2: Komentarz
art. 87–243, M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa 2016.
Sagan S., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
Sagan S., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Organy i korporacje
ochrony prawa, S. Sagan, V. Serzhanova (redakcja naukowa), Warszawa
2001.
Sarnecki P., Opinia prawna w sprawie dopuszczenia odwołania Przewodni-
czącego KRRT, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 3.
Sarnecki P., Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo mediów, J. Barta, R. Mar-
kiewicz, A. Matlak (red.), Warszawa 2005.
Sarnecki P., Opinia w sprawie odpowiedzi na pytania: Czy przepisy art. 144
ust. 3 pkt 27 oraz art. 214 ust. 1 Konstytucji RP przesądzają o: ogólnej
liczbie członków, KRRiT; liczbie członków KRRiT powoływanych odpo-
wiednio przez Prezydenta RP, Sejm, Senat, „Przegląd Sejmowy” 2006,
nr 2.
Sarnecki P., Opinia w sprawie kwestii: Czy występujący w art. 21 ust. 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach ...
zwrot stwierdzający, iż Sejm dokonuje powołania nowych członków
KRRiT „niezwłocznie” po ogłoszeniu ustawy nie zawiesza przepisów
regulaminu Sejmu w zakresie powołania członków KRRiT, „Przegląd
Sejmowy” 2006, nr 2.
Sarnecki P., W sprawie możliwości wszczęcia postępowania w przedmio-
cie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego (na
przykładzie KRRiT), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
Skotnicki K., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Prawo konstytucyjne
(wybrane zagadnienia), T. Szymczak (red.), Łódź 1996.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa
2013.152 Bibliografia
Skrzypczak J., Próby zmiany systemu radiofonii i telewizji w Polsce, [w:]
Czy istnieje IV władza? Wolność prasy w teorii i praktyce, T. Gardocka,  
J. Sobczak (red.), Toruń 2010.
Skrzypczak J., Spór o media publiczne w Polsce w świetle standardów euro-
pejskich, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 4.
Skwara B., Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim pra-
wie konstytucyjnym, Warszawa 2010.
Słupek L., Media publiczne w Unii Europejskiej, [w:] Media, władza, prawo,
M. Magoska (red.), Kraków 2005.
Sobczak J., Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Poznań 1994.
Sobczak J., Pozycja prawna Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, [w:] Transformacja telewizji w Polsce, W. Dudek (red.), Ka-
towice 1996.
Sobczak J., Prawo środków masowej informacji. Prasa, radio, telewizja, Toruń
1999.
Sobczak J., Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Kraków 2001.
Sobczak J., Europejski ład komunikacyjny w procesie globalizacji, [w:] Euro-
pejska myśl polityczna wobec globalizacji, J. Sobczak, R. Bäcker (red.),
Łódź 2005.
Sobczak J., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – dylematy i wyzwania, [w:]
Media w życiu publicznym – wybrane aspekty, A. Balczyńska-Kosman
(red.), Poznań 2010.
Sokolewicz W., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem konstytu-
cyjny, „Zeszyty Naukowe WSHiP”, Prawo 2004, nr 9
Sokolewicz W., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako problem prawno-
konstytucyjny, [w:] Wolność słowa w mediach, D. Górecki (red.), Łódź
2004.
Sokolewicz W., Komentarz do art. 213, [w:], Konstytucja RP. Komentarz,  
L. Garlicki (red.), tom 3, Warszawa 2005.
Sokolewicz W., Komentarz do art. 214, [w:], Konstytucja RP. Komentarz,  
L. Garlicki (red.), tom 3, Warszawa 2005.
Sokolewicz W., Komentarz do art. 215, [w:], Konstytucja RP. Komentarz,  
L. Garlicki (red.), tom 3, Warszawa 2005.153 Bibliografia
Stębelski M., Opinia prawna na temat aktu urzędowego Prezydenta RP po-
twierdzającego wygaśnięcie kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2010, nr 3.
Stępka P., Przegląd modeli ciał regulacyjnych na przykładzie wybranych
państw europejskich, Analiza Biura Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji nr 4, Warszawa 2005.
Stępka P., Zintegrowane ciała regulacyjne ds. komunikacji elektronicznej,
Analiza Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 2, Warszawa
2007.
Szeliga Z., Kowalska M., Organy kontroli państwowej i ochrony prawa,
[w:] Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Z. Szeliga (red.), Lublin 2006.
Szmulik B., Żmigrodzki M., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Ustrój
organów ochrony prawnej, B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Lublin
2003.
Szmulik B., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Organy ochrony praw-
nej RP, S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2010.
Szmulik B., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Administracja publicz-
na Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, K. Miaskowska-
-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Warszawa 2012.
Szmulik B., Pogłódek A., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Konsty-
tucyjny system organów państwowych, M. Paździor, B. Szmulik (red.),
Warszawa 2014.
Szmyt A., Opinia w sprawie odpowiedzi na pytania: Czy przepisy art. 144 ust.
3 pkt 27 oraz art. 214 ust. 1 Konstytucji RP przesądzają o: ogólnej liczbie
członków KRRiT; liczbie członków KRRiT powoływanych odpowiednio
przez Prezydenta RP, Sejm, Senat, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 2.
Szmyt A., Opinia w sprawie kwestii: Czy występujący w art. 21 ust. 2 usta-
wy z dnia 16 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach ... zwrot
stwierdzający, iż Sejm dokonuje powołania nowych członków KRRiT
„niezwłocznie” po ogłoszeniu ustawy nie zawiesza przepisów regulami-
nu Sejmu w zakresie powołania członków KRRiT, „Przegląd Sejmowy”
2006, nr 2.154 Bibliografia
Szmyt A., O zgodności z Konstytucją RP przepisów projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o radiofonii i telewizji i innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze
Biura Analiz Sejmowych” 2009, nr 1.
Szmyt A., Opinia prawna na temat możliwości zastosowania art. 7 ust. 4
ustawy o radiofonii i telewizji w sytuacji potwierdzenia przez Prezydenta
RP wygaśnięcia kadencji KRRiT, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sej-
mowych” 2010, nr 3.
Szymanek J., Kadencja Rady czy członków Rady? (Uwagi na marginesie
nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji), „Jurysta” 2006, nr 4.
Szymanek J., Konstytucyjna zasada wolności słowa w radiofonii i telewizji,
„Państwo i Prawo” 2007, nr 8.
Szymanek J., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] System organów
ochrony prawnej w Polsce. Podstawowe instytucje, M. Kruk (red.), War-
szawa 2008.
Szymanek J., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ kontroli i ochro-
ny prawa, „Kontrola Państwowa” 2009, nr 5.
Todos K., Konstytucyjna pozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a Rada
Mediów Narodowych, [w:] Konstytucyjne podstawy ochrony praw czło-
wieka, R. Koper (red.), Katowice 2017.
Waniek D., Dylematy ładu medialnego RP. Standardy europejskie a praktyka
polityczna, Warszawa 2007.
Waniek D., Konstytucyjne podstawy demokratycznego ładu medialnego.
Standardy europejskie a rzeczywistość medialna (w świetle ostatnich
doświadczeń), [w:] Media masowe w praktyce społecznej, D. Waniek,  
J. Adamowski (red.), Warszawa 2007.
Wawrzyniak J., Zarys polskiego ustroju konstytucyjnego, Bydgoszcz 1999.
Wąsicka M., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zaintereso-
wania polityków, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2.
Wąsowski K.A., Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – próba
charakterystyki, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 1.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.155 Bibliografia
Wrzeszcz M., Między misją, rynkiem a polityką. X lat działalności KRRiT
(1993–2003), Warszawa 2004.
Zdyb. M., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Prawo administracyjne
ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, J. Stelmasiak, J. Szreniaw-
ski (red.), Bydgoszcz-Lublin 2003.
Zdzikot T., Przewodniczący KRRiT jako organ kontroli, „Kontrola Państwo-
wa” 2015, nr 4.
Zgryzek K., Opinia w sprawie możliwości wszczęcia postępowania w przed-
miocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego
(na przykładzie KRRiT), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
Zięba-Załucka H., Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2000.
Zięba-Załucka H., Pozycja ustrojowa i status prawny KRRiT, [w:] Aktualne
problemy prawa w postmodernistycznej społeczności, M. Kiovska (red.),
Koszyce 2006.
Zięba-Załucka H., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a regulatory mediów
w państwach współczesnych, Rzeszów 2007.
Zięba-Załucka H., Regulatory mediów na przykładzie wybranych państw,
[w:] Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa
Prof. zw. dr. hab. Mariana Grzybowskiego, J. Czajowski, J. Karp, G. Kuca,
A. Kulig, P. Mikuli, A. Opalek (red.), Kraków 2007.
Zięba-Załucka H., Czy konstytucjonalizacja Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji pomogła w zachowaniu jej niezależności?, [w:] Dziesięć lat Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka (red.),
Rzeszów 2007.
Zięba-Załucka H., Formy aktów prawnych Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2008, nr 48.
Zięba-Załucka H., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, [w:] Organy pań-
stwowe w ustroju konstytucyjnym RP, H. Zięba-Załucka (red. nauk.),
Rzeszów 2016.
Zięba-Załucka H., Media a demokracja w Polsce, „Przegląd Prawa Konsty-
tucyjnego” 2018, nr 3.156 Bibliografia
Ziobro A., Zasada niezależności w świetle funkcjonowania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, [w:] Idea wolności i niezależności w państwie
demokratycznym – perspektywa praw jednostki. Księga jubileuszowa
dedykowana  Profesor  Halinie Ziębie-Załuckiej,  M.  Grzesik-Kulesza,  
G. Pastuszko (red.), Rzeszów 2017.
Zubik M., Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, Warszawa 2020.
Zygadło J., Prawo radiofonii i telewizji, [w:] Mass media w systemie ko-
munikacji społecznej w Polsce, A. Kudłaszczyk, A. Małkiewicz, R. Kar-
piński (red.), Wrocław 1995.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane