• Komentarz do Konstytucji RP art. 17, 141, 142, 143

Komentarz do Konstytucji RP art. 17, 141, 142, 143

 • Autor: Grzegorz Koksanowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-288-0
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 170/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Prezentowany tom zawiera komentarz do czterech artykułów Konstytucji, z których jeden poświęcony jest problematyce samorządów zawodowych, w tym w szczególności samorządów zawodów zaufania publicznego (art. 17), natomiast trzy pozostałe (art. 141, art. 142, art. 143) niektórym aspektom statusu ustrojowego Prezydenta RP. Opracowanie zawiera analizę pojęcia zawodu zaufania publicznego, określonych przez Konstytucję funkcji samorządu zawodowego osób wykonujących zawód zaufania publicznego oraz innych rodzajów samorządu, przewidzianych w ust. 2 art. 17 Konstytucji. W odniesieniu do zagadnień związanych z rolą ustrojową Prezydenta RP rozważaniom poddane zostały prawne formy działania głowy państwa przybierające postać aktów prawotwórczych (rozporządzeń i zarządzeń) oraz innych aktów prawnych (postanowień). Przedmiot analizy obejmuje ponadto instytucję Rady Gabinetowej jako płaszczyzny współpracy Prezydenta i Rady Ministrów w ramach dualistycznie zbudowanej egzekutywy. Ostatnim komentowanym zagadnieniem jest status Kancelarii Prezydenta RP.

Partner 

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 17

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Konstytucjonalizacja samorządów zawodowych w Polsce
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Pojęcie zawodu wolnego
6. Pojęcie zawodu zaufania publicznego
7. Zawód zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
8. Wolność wyboru zawodu a zawód zaufania publicznego
9. Istota samorządu zawodowego osób wykonujących zawody zaufania publicznego
10. Funkcje samorządu zawodowego osób wykonujących zawody zaufania publicznego
11. Inne rodzaje samorządu – art. 17 ust. 2 Konstytucji RP

Artykuł 141

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Ewolucja instytucji Rady Gabinetowej
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Skład Rady Gabinetowej
6. Przedmiot obrad oraz ustrojowe znaczenie Rady Gabinetowej
7. Rada Gabinetowa w praktyce ustrojowej

Artykuł 142

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. Akty normatywne wydawane przez Prezydenta RP
5. Postanowienia Prezydenta RP

Artykuł 143

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. Nadawanie statutu oraz powoływanie i odwoływanie Szefa Kancelarii Prezydenta
5. Zadania Kancelarii Prezydenta RP

Bibliografia opracowań naukowych

Grzegorz Koksanowicz
dr hab. prof. UMCS, konstytucjonalista, radca prawny, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, członek Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich UMCS, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Autor opinii i ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych oraz OBSiL KRRP jak również licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego.

Książki tego autora

Bibliografia   
opracowań naukowych
Ancora F., Kompetencje Prezydenta Republiki, [w:] Instytucja Prezydenta
w Polsce i we Włoszech, (red.) J. Kielin-Maziarz, J. Wawrzyniak, War-
szawa 2014.
Balicki R., Artykuł 141, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ko-
mentarz, 2014, (red.) M. Haczkowska, Lex.
Bałaban A., Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące, [w:] Konsty-
tucyjny system źródeł prawa w praktyce, (red.) A. Szmyt, Warszawa
2005.
Bałaban A., Akty normatywne wewnętrznie obowiązujące, [w:] System
źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) M. Granat,
Lublin 2000.
Banasiński C., Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy, [w:] Prawo
gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, (red.) H. Gronkie-
wicz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2017.
Banaszak B., Artykuł 17, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ko-
mentarz, 2012, Legalis.160 Bibliografia
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2012,
Legalis.
Bankowicz M., Model włoskiej prezydentury, [w:] Ustroje. Historia i współ-
czesność. Polska-Europa-Ameryka Łacińska, (red.) M. Grzybowski,  
G. Kuca, P. Mikuli, Kraków 2013.
Bień-Kacała A., Akty prawa wewnętrznego stanowione przez prezydenta
RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2.
Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z 1997 roku, Toruń 2013.
Bigo T., Prawo administracyjne. Część I. Instytucje ogólne. Opracowane
przez dr. Władysława Kawkę, adiunkta Uniwersytetu Wrocław-
skiego na podstawie wykładów uniwersyteckich prof. dr. T. Bigo,
Wrocław 1948.
Biłgorajski A., Tyrka G., Kilka uwag na temat granic wolności wypowie-
dzi przedstawicieli prawniczych zawodów zaufania publicznego, [w:]
Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych,
(red.) A. Biłgorajski, Warszawa 2015.
Budzanowska A.T., Rada Gabinetowa – konstytucyjna instytucja współ-
pracy władzy wykonawczej w Polsce w ramach Konstytucji z 1997 roku,
„Horyzonty Polityki” 2018, vol. 9, nr 28.
Chmaj M., Juchniewicz J., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 120, 121, 122,
123, 124, Warszawa 2022.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 115, 118, 119, Warszawa
2022.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art.. 131, 132, 133, Warszawa
2023.
Chmaj M., Urbaniak M., Komentarz do Konstytucji RP, Art. 2, Warszawa
2022.
Chorążewska A., Instytucja Rady Gabinetowej w praktyce stosowania Kon-
stytucji RP z 1997 r., [w:] Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja,
(red.) A. Łabno, E. Zwierzchowski, Katowice 2009.
Chorążewska A., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu
w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008.161 Bibliografia
Chorążewska A., Mojak R., Prezydent RP, [w:] Administracja publiczna,
t. 1. Ustrój administracji państwowej centralnej, (red.) B. Szmulik,  
K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012.
Ciapała J., Formy aktów urzędowych i instytucja kontrasygnaty w kontekście
pozycji konstytucyjnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane
zagadnienia, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, (red.) R. Balicki,  
M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012.
Ciapała J., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (pozycja konstytucyjna oraz
wybrane zagadnienia z praktyki konstytucyjnej), „Państwo i Prawo”
2022, nr 10.
Ciapała J., Samorządy osób wykonujących zawody prawnicze w kontekście
postanowień art. 17 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Samo-
rządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, (red.) Z. Witkowski,  
A. Bień-Kacała, Toruń 2013.
Czarny P., Artykuł 141, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, (red.) P. Tuleja, wyd. II, Lex.
Czarny P., Artykuł 142, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, P. Tuleja (red.), wyd. II, Lex.
Czarny P., Artykuł 143, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, (red.) P. Tuleja, wyd. II, Lex.
Czarny P., Naleziński B., Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, War-
szawa 2002.
Dąbrowski K., Zawody zaufania publicznego na gruncie Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2022.
Dąbrowski M., Zasady podziału władzy w Estonii, [w:] Zasady podziału
władzy we współczesnych państwach europejskich, (red.) S. Grabow-
ska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
Dudek D., Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
Lublin 2013.
Działocha K., Artykuł 92, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.  
Komentarz, (red.) L. Garlicki, t. 2, Warszawa 2001.
Działocha K., Artykuł 93, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.  
Komentarz, (red.) L. Garlicki, t. 2, Warszawa 2001.162 Bibliografia
Florczak-Wątor M., Konstytucyjne uregulowania problematyki zastępstwa
prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej i państwach z nią sąsiadują-
cych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2–3.
Florczak-Wątor M., Mikuli P., Systemy konstytucyjne Cypru i Malty, War-
szawa 2009.
Frankiewicz A., Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków
2004.
Fundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin
2005.
Garlicki L., Konstytucyjny system źródeł prawa (na tle orzecznictwa Try-
bunału Konstytucyjnego, [w:] System źródeł prawa w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, (red.) M. Granat, Lublin 2000.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.
Gdulewicz E., Konstytucyjny system źródeł prawa, [w:] Konstytucyjny sys-
tem organów państwowych, (red.) E. Gdulewicz, Lublin 2015.
Gdulewicz E., System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000.
Giżyńska M., Zasady podziału władzy na Łotwie, [w:] Zasady podziału wła-
dzy we współczesnych państwach europejskich, (red.) S. Grabowska,
R. Grabowski, Rzeszów 2016.
Górecki D., Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu
w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku, Łódź 1995.
Górecki D., Rada Gabinetowa w Polsce, [w:] Wokół rządu w polskim i li-
tewskim prawie konstytucyjnym, (red.) D. Górecki, Łódź 2019.
Grabowska S., Zasady podziału władzy w Rumunii, [w:] Zasady podziału
władzy we współczesnych państwach europejskich, (red.) S. Grabow-
ska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
Granat M., Uwagi o statusie samorządów zawodowych – reprezentantów
osób wykonujących zawody zaufania publicznego, „Gdańskie Studia
Prawnicze” 2004, t. XII.
Grzybowski M., Królestwo Danii, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje
państw członkowskich, (red.) P. Sarnecki, Kraków 2007.
Hausner J., Długosz D., Tezy w sprawie zawodów zaufania publicznego,
[w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna
reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002.163 Bibliografia
Izdebski H., Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu
przez samorządy zawodowe, [w:] Zawody zaufania publicznego a in-
teres publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność wyko-
nywania zawodu, Warszawa 2002.
Jacyszyn J., Czy potrzebna jest definicja normatywna wolnego zawodu ,
„Rejent” 2014, numer specjalny.
Jacyszyn J., Wolny zawód – anachronizm czy istotne pojęcie prawne?,
„Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 11.
Jacyszyn J., Wolny zawód – mit czy rzeczywistość prawna?, „Przegląd
Prawa i Administracji” 100/1, 2015.
Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004.
Jakubiak Ł., System polityczny Republiki Francuskiej, [w:] Systemy politycz-
ne, (red.) M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, Kraków 2020.
Jakubowski A., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ admini-
strujący (organ administracji publicznej), „Państwo i Prawo” 2023,
nr 2.
Jaroszyński M., Z problematyki teorii organów państwowych, „Państwo
i Prawo” 1956, nr 7.
Jendrośka J., [w:] Prawo administracyjne, (red.) J. Boć, Wrocław 2000.
Juchniewicz J., Rada Bezpieczeństwa Narodowego, „Przegląd Prawa Kon-
stytucyjnego” 2015, nr 2.
Kamiński J., Republika Cypryjska, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje
państw członkowskich, (red.) P. Sarnecki, Kraków 2007.
Karcz-Kaczmarek M., Maciejewski M., Samorządy zawodowe i zakres ich
samodzielności w świetle doktryny oraz orzecznictwa, „Studia Praw-
no-Ekonomiczne” 2015, t. XCV.
Karp J., Mikuli P., Realizacja uprawnień nominacyjnych Prezydenta RP,
[w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne
a praktyka ustrojowa, (red.) M. Grzybowski, Warszawa 2006.
Kierończyk P., Czy Rada Gabinetowa jest potrzebną instytucją?, „Zeszyty
Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji” 2008, nr 7.
Kierończyk P., Republika Łotewska, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje
państw członkowskich, (red.) P. Sarnecki, Kraków 2007.164 Bibliografia
Kliczek-Paśnicka A., Zawód radcy prawnego jako zawód zaufania publicz-
nego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału
Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XVI, 18 (2) 2021.
Kłusek P., Państwo a samorządy zawodów zaufania publicznego, „Prze-
gląd Prawa i Administracji” 2015, nr 103.
Kmieciak R., Samorząd zawodowy w systemie ustrojowym Polski, „Poli-
tyka i Społeczeństwo” 2020, nr 1.
Kmieciak R., Ustrój i zadania samorządu zawodowego, [w:] Samorząd
w Polsce. Istota, formy, zadania, (red.) S. Wykrętowicz, Poznań 2012.
Kmieciak Z., Glosa do postanowienia NSA z dnia 7 grudnia 2017 r., I OSK
857/17, OSP 2018/5/54.
Koksanowicz G., Republika Bułgarii, [w:] Ustroje państw współczesnych,
(red.) E. Gdulewicz, t. II, Lublin 2002.
Koksanowicz G., Zasady podziału władzy w Bułgarii, [w:] Zasady podziału
władzy we współczesnych państwach europejskich, (red.) S. Grabow-
ska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, biuletyn nr X, War-
szawa 1995.
Kozłowski K., Artykuł 141, [w:] Konstytucja RP. Komentarz do art. 87–243,
Tom II, (red.) M. Safjan, L. Bosek, 2016, Legalis.
Kozłowski K., Artykuł 142, [w:] Konstytucja RP. Komentarz do art. 87–243,
Tom II, (red.) M. Safjan, L. Bosek, 2016, Legalis.
Kozłowski K., Artykuł 143, [w:] Konstytucja RP. Komentarz do art. 87–243,
Tom II, (red.) M. Safjan, L. Bosek, 2016, Legalis.
Krasnowolski A., Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz
wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, Warsza-
wa 2013.
Kruk E., Dziennikarz jako zawód zaufania publicznego, Annales Sectio G
2017, vol. LXIV, 2.
Kruk M., Rada Gabinetowa, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz  encyklopedyczny,  (red.)  W.  Skrzydło,  S.  Grabowska,  
R. Grabowski, Warszawa 2009.165 Bibliografia
Kulesza M., Pojęcie zawodu zaufania publicznego, [w:] Zawody zaufania
publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus
wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002.
Kużelewska E., Status ustrojowy władzy wykonawczej w Belgii, „Przegląd
Politologiczny” 2017, nr 1.
Leoński Z., Pojęcie ustrojowego prawa administracyjnego i zasady budowy
organów administracji, [w:] Z. Leoński, R. Hauser, A. Skoczylas, Zarys
prawa administracyjnego, Warszawa 2006.
Leszczyńska K., Rada Gabinetowa w Trzeciej Rzeczypospolitej, „Politolo-
gia i Stosunki Międzynarodowe” 2007, nr 1.
Leszczyńska K., Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2005), Toruń 2007.
Łabno A., System konstytucyjny Portugalii, Warszawa 2002.
Maciuk M., Mojak R., Stosowanie Konstytucji RP w działalności Prezydenta,
[w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
(red.) K. Działocha, Warszawa 2005.
Majercak T., Grabowska S., Zasady podziału władzy na Słowacji, [w:]  
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich,
(red.) S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2016.
Malinowska T., Zawód lekarza weterynarii – zawód wolny, regulowany czy
zaufania publicznego?, „Życie Weterynaryjne” 2019, nr 11.
Mazurczak-Jasińska E., Podmioty właściwe w sprawach dotyczących sto-
sunku służbowego sędziego. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Sądo-
wy” 2014, nr 11.
Mirska A., Demokracja lokalna w Austrii, [w:] Demokracja lokalna w pań-
stwach Europy, (red.) I. Bokszczanin, A. Mirska, Warszawa 2014.
Mojak R., Model prezydentury w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  
z 2 kwietnia 1997 r. (regulacja konstytucyjna roli ustrojowej Prezyden-
ta RP a praktyka politycznoustrojowa realizacji modelu ustrojowego
prezydentury), [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia
konstytucyjne a praktyka ustrojowa, (red.) M. Grzybowski, Warszawa
2006.
Mojak R., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo konsty-
tucyjne, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2010.166 Bibliografia
Mojak R., Rada Gabinetowa w systemie relacji politycznoustrojowych
Prezydenta RP z Radą Ministrów na gruncie rozwiązań ustrojowych
Konstytucji RP z 1997 roku, [w:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne,
Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego,
(red.) J. Czajowski, Kraków 2007.
Mojski  W., Zarys  międzynarodowych  regulacji  prawnych  dotyczących
samorządów zawodowych prawników świadczących pomoc prawną,
„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 2.
Odrowąż-Sypniewski W., W sprawie udziału Marszałka Sejmu w Radzie
Bezpieczeństwa Narodowego, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 3.
Opaliński B., Rada Gabinetowa w polskim systemie ustrojowym, „Przegląd
Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1.
Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Pre-
zydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.
Opaliński B., Uwagi na temat kolegialnych organów doradczych Pre-
zydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa  
Publicznego” 2013, nr 2.
Orłowski W., Skrzydło W., Ustrój polityczny Republiki Włoskiej, [w:] Ustroje
państw współczesnych, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2002, t. I.
Pastuszko G., Ustrojowy model zastępstwa prezydenta według postano-
wień Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2022.
Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Kon-
stytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
Patyra S., Przesłanki i tryb przejmowania obowiązków Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej w ramach tzw. władzy rezerwowej, „Studia Iuridica
Lublinensia” 2013, nr 20.
Prokop K., Rząd Federalny w Belgii (aspekty ustrojowe i administracyjne),
Białostockie Studia Prawnicze 2019, vol. 24, nr 4.
Przybysz P., Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, „Państwo i Pra-
wo” 1998, nr 8.
Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006.
Radziewicz P., Artykuł 92, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.  
Komentarz, P. Tuleja (red.), wyd. II, 2021, Lex. 167 Bibliografia
Rakowska A., Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych pań-
stwach europejskich, Toruń 2009.
Sarnecki  P.,  Artykuł  141,  [w:]  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  
Komentarz, (red.) L. Garlicki, t.1, Warszawa 1999.
Sarnecki  P.,  Artykuł  143,  [w:]  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  
Komentarz, (red.) L. Garlicki, t. 1, Warszawa 1999 r.
Sarnecki  P.,  Artykuł  17,  [w:]  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  
Komentarz, Tom I, (red.) L. Garlicki, M. Zubik, 2016, Lex.
Sarnecki  P.,  Artykuł  17,  [w:]  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  
Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2005.
Sarnecki P., Glosa do wyroku SN z 29 maja 2001 r., I CKN 1217/98,  
„Palestra” 2002, nr 5–6 .
Sarnecki P., Opinia w sprawie wykładni art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2.
Sarnecki P., Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konsty-
tucji) na przykładzie adwokatury, [w:] Konstytucja, wybory, parlament.
Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, (red.) L. Garlicki, Warszawa
2000.
Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów,
Zakamycze 2000.
Sarnecki P., Radca prawny jako zawód zaufania publicznego, „Radca Praw-
ny” 2002, nr 4–5.
Sarnecki P., System konstytucyjny Austrii, Warszawa 1999.
Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze
2005.
Składowski K., System rządów w Republice Chorwacji, Łódź 2013.
Skoczylas A., Piątek W., Artykuł 15, [w:] Konstytucja RP. Komentarz do
art. 1-86, Tom I, (red.) M. Safjan, L. Bosek, 2016, Legalis.
Skrzydło W., Instytucja Rady Gabinetowej w Polsce, [w:] Państwo prawa,
administracja, sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr hab. Januszo-
wi Łętowskiemu w 60. rocznicę urodzin, (red.) A. Łopatka,A. Wróbel,  
S. Kiewlicz, Warszawa 1999.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa
2009.168 Bibliografia
Skrzydło W., Republika Rumunii, [w:] Ustroje państw współczesnych, (red.)
E. Gdulewicz, t.II, Lublin 2002.
Skrzydło W., Ustrój polityczny Republiki Francuskiej, [w:] Ustroje państw
współczesnych, t. I, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2002.
Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku,  
Zakamycze 2000.
Smarż J., Definiowanie pojęcia „zawód zaufania publicznego”, „Studia
Prawnicze” 2012, nr 3.
Smarż J., Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia samorządów zawodo-
wych, „Studia Prawnicze” 2013, nr 3.
Smarż J., Relacja pojęć „wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego”,
o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. Część I, „Przegląd
Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 4.
Smarż J., Relacja pojęć „wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego”,
o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. Część II, „Przegląd
Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 1.
Stankiewicz R., O istocie zawodu radcy prawnego, „Przegląd Prawa i Ad-
ministracji” 2020, CXXIII.
Surówka A., Padjas D., Samorządy zawodów prawniczych – zakres pieczy
oraz obowiązek przynależności do samorządu w świetle art. 17 ust. 1
Konstytucji, [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku,
(red.) Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013.
System prawa administracyjnego, (red.) J. Starościak, t. 1, Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk 1977.
Szluz A., Pozycja prawna Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 2.
Szydło M., Artykuł 17, [w:] Konstytucja RP. Komentarz do art. 1–86, Tom I,  
(red.) M. Safjan, L. Bosek, 2016, Legalis.
Szydło  M.,  Kompetencje  publicznoprawne  samorządów  zawodowych,  
„Samorząd Terytorialny” 2002, nr 3.
Tabernacka M., Pojęcie zawodu zaufania publicznego, „Przegląd Prawa
i Administracji” 2004, t. 62.
Tkaczyk E., Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.169 Bibliografia
Tobaszewski R., Rola i zadania samorządów zaufania publicznego w kon-
tekście ochrony konstytucyjnie uznanych praw i wolności, [w:] Dwie
dekady Konstytucji RP – doświadczenia i wyzwania, (red.) M. Hacz-
kowska, H. Duszka-Jakimko, Opole 2018.
Trubalski A., Samorządy zawodów zaufania publicznego na przykładzie
samorządu  radców  prawnych.  Perspektywa  konstytucyjnoprawna,
„Studia Iuridica Lublinensia” 2014, tom 21.
Trzciński J., Pojęcie konstytucyjnego organu państwa socjalistycznego,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
Tuleja P., Artykuł 17, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, (red.) P. Tuleja, 2021, wyd. II, Lex.
Uziębło P., Republika Finlandii, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje
państw członkowskich, (red.) P. Sarnecki, Kraków 2007.
Waligórski  M.A.,  Pawłowski  S.,  Samorząd  zawodowy  i  gospodarczy,  
Poznań 2005.
Wicherek D., Ewolucja struktury Kancelarii Prezydenta RP w latach 1989–
2017. Statuty Kancelarii Prezydenta, „Przegląd Prawa Konstytucyj-
nego” 2019, nr 4.
Wicherek D., Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako organ
pomocniczy, Rzeszów 2020.
Wieciech T., System polityczny Królestwa Hiszpanii, [w:] Systemy politycz-
ne, (red.) M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, Kraków 2020.
Wielgosz Ł., Znaczenie Rady Gabinetowej w okresie politycznej jedności
dwóch podmiotów egzekutywy oraz w warunkach koabitacji, „Athe-
naeum. Polskie Studia Politologiczne” 2021, vol. 69, nr 1.
Wielki słownik języka polskiego PWN, (red.) S. Dubisz, t. III, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Wierzbowski  M.,  Wiktorowska  A.,  Podstawowe  pojęcia  teoretyczne
w nauce prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, (red.)  
M. Wierzbowski, Warszawa 2013.
Wiktorowska A., [w:] Prawo administracyjne, (red.) M. Wierzbowski, War-
szawa 2013.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia
1997 roku, Warszawa 2000.170 Bibliografia
Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1921–1935, Warszawa
1987.
Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytu-
cyjne, (red.) Z. Witkowski, Toruń 2002.
Witkowski Z., System konstytucyjny Włoch, Warszawa 2000.
Wojtczak K., Pojęcie wolnego zawodu w świetle prawa, „Studia Prawni-
cze” 1997, nr 3–4.
Wojtczak K., Reglamentacja zawodów zaufania publicznego ze wzglę-
du na prawną formę ich wykonywania w świetle rozwiązań polskich
i państw członkowskich Wspólnot Europejskich, [w:] Zawody zaufania
publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus
wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002.
Wołpiuk W.J., Samorząd zawodu zaufania publicznego a interes publiczny,
[w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna
reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu, Warszawa 2002.
Zięba Załucka H., Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji RP, „Monitor
Prawniczy” 2005, nr 10.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, War-
szawa 2003.
Zubik M., Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, Warszawa 2021.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane