• Komentarz do Konstytucji RP art. 11, 13

Komentarz do Konstytucji RP art. 11, 13

 • Autor: Marek Chmaj
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-957-9
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 210/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowany tom jest kolejną częścią komentarza do przepisów Konstytucji RP. Zawiera kompleksową analizę dwóch przepisów Konstytucji, które znajdują się w rozdziale I pośród jej zasad naczelnych. Obydwa te przepisy odnoszą się do partii politycznych. Art. 11 zawiera zasadę pluralizmu politycznego oraz jawności finansowania partii politycznych, zaś art. 13 zakazuje istnienia partii i innych organizacji, które są zagrożeniem dla istnienia systemu demokratycznego.

Partner wydania:  

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 11


1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Partie polityczne w dokumentach i aktach prawa międzynarodowego
4. Podstawy działania europejskich partii politycznych na podstawie traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej
5. Źródłosłów i geneza partii politycznych
6. Funkcje partii politycznych
7. Instytucjonalizacja partii politycznych
8. Uregulowania konstytucyjne
9. Pojęcie i cechy partii politycznej
10. Zasada pluralizmu politycznego
11. Wolność tworzenia partii politycznych
12. Członkostwo w partiach politycznych
13. Apartyjność, apolityczność, zawieszenie członkostwa lub działalności w partii
14. Struktura wewnętrzna i zasady działania partii politycznych
15. Zasada jawności finansowania partii politycznych
16. Likwidacja partii
17. Wolność zrzeszania się w partiach w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
18. Wolność zrzeszania się w partiach w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Artykuł 13

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Zakaz działania partii i innych organizacji w dokumentach i aktach prawa międzynarodowego
4. Uregulowania konstytucyjne
5. Zakres podmiotowy określenia „partie polityczne” oraz „inne organizacje”
6. Totalitarne metody i praktyki działania
7. Nazizm, faszyzm, komunizm
8. Nienawiść rasowa i narodowościowa
9. Stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa
10. Utajnienie struktur lub członkostwa
11. Delegalizacja partii politycznych
12. Delegalizacja partii politycznych w orzecznictwie ETPCz
13. Delegalizacja partii politycznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Bibliografia

Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. 

Książki tego autora


Bibliografia opracowań naukowych

Almond G.A., Powell G.B., Comparative Politics: A Development Approach, Boston 1966.
Almond G.A., Powell G.B., Kultura polityczna, [w:] Elementy teorii socjolo-gicznych, Warszawa 1975.
Amirante C., Partie polityczne w Konstytucji włoskiej (formalnej i materialnej) − powstanie i kryzys niezbędnego składnika demokracji konstytucyjnej, [w:] Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, (red.) M. Granat,
P. Policastro, J. Sobczak, Lublin 2001.
Antoszewski A., Delegalizacja partii politycznej, [w:] Encyklopedia politologii. Tom III: Partie i systemy partyjne, Zakamycze 1999.
Antoszewski A., Partia masowa, [w:] Encyklopedia politologii. Tom 3: Partie i systemy partyjne, (red.) A. Antoszewski, R. Herbut, Zakamycze 1999.
Antoszewski A., Partie polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, (red.) A. Antoszewski, Wrocław 2006.
Antoszewski A., Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demo-kracjach europejskich, Wrocław 2004.
Antoszewski A., Herbut R., Sroka J., System partyjny w Polsce, [w:] Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, (red.) A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka, Wrocław 2003.
Awakjan S., Partie polityczne i wybory w Rosji, [w:] Prawne aspekty funk-cjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź, 2003.
Awtonomow A.S., Prawowaja ontołogija połitiki. K postrojeniu sistjemy katjegorii, Moskwa 1999.
Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Zakamycze 2004.
Banaszak B., Preisner A., Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wro-cław 1992.
Bankowicz M., Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006.
Bankowicz M., Niedemokratyzmy, Kraków 2011.
Bardi L., Parties, Party System and Party Government in the European Union, [w:] Democratic Legitimacy and Political Leadership in the European Union. Towards the 2014 European Elections, „Fondazione Ital-ianieuropei and Foundation for European Progressive Studies” 2013.
Bardi L., Calossi E., Models of Party Organization and Europarties, [w:] Activating the Citizen. Dilemmas of Participation in Europe and Canada, (red.) J. DeBardeleben, J. H. Pammett, Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan 2009.
Bartoszewicz M., Glosa do postanowienia TK z 15 września 2011 r. (sygn. akt Ts 256/09), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2.
Bartoszewicz M., Glosa do wyroku TK z dnia 20 stycznia 2010 r., Kp 6/09, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5.
Bartoszewicz M., Instytucja nadzoru nad partiami politycznymi a inne przy-kłady nadzoru w polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Prawa i Administracji” 2004, nr 58.
Bartoszewicz M., Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym, Warszawa 2006.
Bartoszewicz M., Partie polityczne a zasada równości, „Przegląd Prawa i Administracji” 2003, nr 54.
Bartoszewicz M., Wokół problematyki art. 13 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.
Bäcker R., Totalitaryzm w Polsce lat 1948−1956, „Czasy Nowożytne” 1999, nr 6.
Bäcker R., Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Toruń 1992.
Bąkiewicz M., Patologie w finansowaniu polityki, [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, (red.) M. Chmaj, Toruń 2008.
Bąkiewicz M., Źródła finansowania polityki, [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, (red.) M. Chmaj, Toruń 2008.
Bidziński M., Finansowanie partii politycznych w Polsce. Studium porównawcze, Warszawa 2011.
Bidziński M., Ustrój miasta stołecznego Warszawy, Toruń 2018.
Bidziński M., The constitutional conditions and models of political party funding, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 6.
Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2018.
Bień-Kacała A., Problematyka partii politycznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studi polacco-italiani di Toruń − Toruńskie studia polsko-włoskie” 2016, tom XII.
Bień-Kacała A., Ograniczenie finansowania partii politycznych z budżetu państwa a równowaga budżetowa w dobie kryzysu (uwagi na tle wyroku TK z 20 stycznia 2010, Kp 6/09), [w:] Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność, (red.) J. Oniszczuk, Warszawa 2010.
Bień-Kacała A., Problematyka partii politycznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studi polacco-italiani di Toruń – Toruńskie studia polsko-włoskie” 2016, tom XII.
Bień-Kacała A., Jackiewicz A., Militant democracy − demokracja, która sama się broni (?), „Państwo i Prawo” 2017, z. 8. Prokop K., Modele stanu nadzwyczajnego, Białystok 2012.
Biezen von I., Financing political parties and election campaigns − guidelines, Council of Europe Publishing 2003, www.coe.int/t/e.
Blum G. The Rise of Fascism in Europe, Greenwood Press, 1998.
Borski M., Wykonywanie kontroli konstytucyjności celów i działalności partii politycznych przez Trybunał Konstytucyjny, „Roczniki Administracji i Prawa”, 2011, nr XI.
Bożyk S., Opozycja parlamentarna w Sejmie RP, Warszawa 2005.
Bressanelli E., Europarties after Enlargement. Organization, Ideology and Competition, Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan, 2014.
Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Kon-stytucji RP, Warszawa 2011.
Brzozowski W., Glosa do postanowienia TK z 15 września 2011 r. (sygn. akt Ts 256/09), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2.
Bullock A., Hitler. Studium tyranii, Warszawa 2000.
Burdeau G., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 1969.
Burke E., Thoughts on the Cause of Present Discontents, [w:] The Works of Edmund Burke, London, Bohn 1861, vol. I.
Calossi E., European Parliament Political Groups and European Political Parties: Between Cooperation and Competition, [w:] Y. Bertoncini and others, Challenges in Constitutional Affairs in the New Term. Taking Stock and Looking Forward, Brussels, European Parliament, 2014.
Chmaj M., Delegalizacja partii politycznych w Polsce, [w:] O stabilności kodeksu karnego w świetle realiów. Tom I, (red.) D. Mucha, Opole 2018.
Chmaj M., Jawność finansowania polityki, [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, (red.) M. Chmaj, Toruń 2008.
Chmaj M., Nadzór w polskim prawie administracyjnym, [w:] Społeczeństwo, państwo, władza, (red.) M. Żmigrodzki, M. Chmaj, Lublin 1995.
Chmaj M., Nowy system finansowania partii politycznych w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 2.
Chmaj M., Prawna instytucjonalizacja partii politycznych w Polsce, Lublin 1994.
Chmaj M., Prawne aspekty demokracji wewnątrzpartyjnej, [w:] O demokracji w polskich partiach politycznych, (red.) M. Chmaj, M. Waszak, J. Zbieranek, Warszawa 2011.
Chmaj M., Program polityczny, [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, (red.) M. Chmaj,
J. Marszałek-Kawa, W. Sokół, Toruń 2005.
Chmaj M., Przyczynek do wyjaśnienia pojęcia „polityki”, [w:] „Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska”, Sectio Politologia, Vol. II/III 1995/1996, Lublin 1995.
Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991−1997 (I i II ka-dencja). Studium prawnoustrojowe, Warszawa 1999.
Chmaj M., Ustawa o partiach politycznych. Wprowadzenie, Zakamycze 1999.
Chmaj M., Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium po-równawcze, Olsztyn 2006.
Chmaj M., W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.
Chmaj M., Żmigrodzki M., Status prawny partii politycznych w Polsce, Toruń 1995.
Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006.
Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych. Pod-ręcznik akademicki, Poznań 2004.
Chybalski P., Glosa do postanowienia TK z dnia 24 listopada 2010 r., (Pp 1/08), „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 5.
Cibulka L., Konstytucyjne i prawne przesłanki tworzenia partii politycznych w Republice Słowackiej, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii po-litycznych
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2003.
Complak K., Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.
Czarny P., Naleziński B., Wolność zrzeszania się, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, (red.) B. Banaszak, A. Preisner, War-szawa 2002.
Czeszejko-Sochacki Z., Garlicki L., Trzciński J., Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999.
Dąbrowski M., Konstytucyjny aspekt zrzeszania się cudzoziemców w partiach politycznych w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 2.
Dąbrowski M., Zrzeszanie się obywateli UE w partiach politycznych w Polsce, „Państwo i Prawo” 2006, z. 4.
Deutschmann M., Rasizm w Polsce w kontekście problemów migracyjnych. Próba diagnozy, „Studia Krytyczne/Critical Studies” 2017, nr 4.
Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2012.
Dumała A., Perspektywy systemu politycznego Unii Europejskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia” 1994, nr 1.
Duverger M., Political Parties, London − New York 1954.
Eatwall R., Faszyzm. Historia, Poznań 1999.
Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1979.
Fenton S., Etniczność, Warszawa 2007.
Filipkowski J., Ruchy polityczne, partie i stowarzyszenia, [w:] Podstawowe kategorie polityki, (red.) S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski, Olsztyn 2005.
Fiszer J.M., Parlament Europejski po wyborach z czerwca 2009 roku, [w:] Parlament Europejski po traktacie z Lizbony, (red.) J.M. Fiszer, War-szawa 2011.
Friedrich C., Brzeziński Z., Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Mass, Cambridge 1956.
Gajda A., Rola partii politycznych w wyborach, [w:] Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia, (red.) A. Gajda, K. Grajewski, P. Uziębło, A. Rytel-Warzocha, M.M. Wiszowaty, Gdańsk 2017.
Gajda A., The electoral function of political parties, „Studi polacco-italiani di Toruń − Toruńskie studia polsko-włoskie” 2016, tom XII.
Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, z. 10.
Gąsior T., Problematyka finansowania partii politycznych w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 5.
Gdulewicz E., Demokratyczne ustroje państwowe. Różnorodność koncepcji i rozwiązań, [w:] Doktrynalne podstawy demokracji konstytucyjnej, (red.) J. Malarczyk, Lublin 1996.
Gdulewicz E., Kręcisz W., Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [w:] Ustroje państw współczesnych, E. Gdulewicz i in., Lublin 1992.
Gebethner S., Konstytucyjna zasada jawności finansowania partii politycz-nych, [w:] Konferencje i Seminaria 6(34), „Biuletyn BSiE Kancelarii Sejmu”, nr 6(34), Warszawa 2000.
Giedymin O., Finansowanie partii politycznych (Niemcy, Austria, Szwecja, Włochy, Kanada), sierpień 1994, „Biuletyn BSiE Kancelarii Sejmu”, Warszawa 1994, informacja nr 235, I−235.
Gorgol A., Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim, Lublin 2011.
Grabowska S., Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2005.
Granat M., Glosa do wyroku TK z dnia 14 grudnia 2004 r., (K 25/03), „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 1.
Granat M., Likwidacja monopolistycznej pozycji partii komunistycznych, Lublin 1992.
Granat M., Partie polityczne w konstytucjach państw Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, (red.) M. Granat, P. Policastro, J. Sobczak, Lublin 2001.
Granat M., Problem badania konstytucyjności partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii po-litycznych
w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) A. Romańska, K. Skotnicki, Łódź 2003.
de Renzo F., Interpretacje faszyzmu, Warszawa 1976.
Granat M., Gorgol A., Sobczak J., Ustawa o partiach politycznych. Komen-tarz, Warszawa 2003.
Granat M., Publicznoprawny status partii politycznej w świetle ustawy z 27 czerwca 1997 r., „Państwo i Prawo” 1998, z. 5.
Granat M., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2003.
Granat M., W sprawie niektórych kwestii związanych z podpisywaniem przez kandydatów na posłów weksli in blanco, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2.
Granat M., Wymogi formalne wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie badania celów lub działalności partii politycznych, „Gdańskie Studia Prawnicze 2018, tom XL.
Granat M., Zakres kompetencji sądów konstytucyjnych państw Europy Środkowej
i Wschodniej w „innych sprawach”, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 4.
Grimm D., Parlament a partie w RFN, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 1.
Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795−1914, Warszawa 1971.
Grzybowski K., Instytucjonalizacja partii politycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych”, 1972, nr 3.
Gulczyński M., Zasada pluralizmu politycznego, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, (red.) W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
Haman J., Demokracje, decyzje, wybory, Warszawa 2003.
Hawkesworth M., The Science of Politics and the Politics of Science, [w:] Encyclopedia of Government and Politics, (red.) M. Hawkeswort, M. Kogan, Rout-
ledge, New York 1992, vol. I.
Hearn J., Rethinking Nationalism A Critical Introduction, Basingstoke 2006.
Herbut R., Partia polityczna, [w:] Encyklopedia politologii. Tom 3: Partie i systemy partyjne, (red.) A. Antoszewski, R. Herbut, Zakamycze 1999.
Herbut R., Partie polityczne − rozważania teoretyczne, [w:] Systemy polityczne współczesnej Europy, (red.) A. Antoszewski, R. Herbut, Warszawa 2006.
Herbut R., Partie polityczne, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, (red.) A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1997.
Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.
Hermens F.A., Introduction to Modern Politics, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 1959.
Heywood A., Politics, Palgrave Macmillan 2002.
Hofmański P., Prawo do sądu w ujęciu konstytucji i ustaw oraz standardów prawa międzynarodowego, [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, (red.) L. Wiśniewski, Warszawa 2006.
Holland T., Juliusz Cezar kontra Rzym, Warszawa 2004.
Huntington S., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995.
Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2017.
Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2013.
Jaczynkowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1988.
Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999.
Jagielski J., Rączka K., Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001.
Jamróz A., Demokracja współczesna, Białystok 1993.
Janicki L., Glosa do uchwały TK z 6 X 1993 r. (sygn. akt W 15/92) i posta-nowienia TK z 15 XII 1993 (sygn. akt S 2/93), „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 3.
Jarzęcka-Siwik E., Ograniczenie dostępu do informacji przetworzonej, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 7−8.
Jasiński F., Mik C., Partie polityczne na poziomie europejskim, „Zeszyty Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej” 2004, nr 4.
Jasiński F., Mik C., Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) 2004/2003 z 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów o partiach politycznych na poziomie międzynarodowym oraz zasad dotyczących ich finansowania − komentarz, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, 2003, nr 3.
Jaskiernia J., Partie polityczne w systemie demokratycznym w świetle standardów Rady Europy, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii poli-tycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) A. Do-mańska, K. Skotnicki, Łódź 2003.
Jastrzębski J., Zubik M., Mandat wolny versus weksel, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2.
Jastrzębski M., Instytucjonalizacja prawna funkcji wyborczej partii politycz-nych
w wyborach samorządowych w Polsce, „Studia Wyborcze” 2007, nr 3.
Jirásková V., Prawna regulacja finansowania partii politycznych w Republice Czeskiej, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź, 2003.
Juchniewicz J., Finansowanie kampanii wyborczych do parlamentu i kam-panii prezydenckich, [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle euro-pejskim, (red.) M. Chmaj, Toruń 2008.
Juchniewicz J., O potrzebie nowych rozwiązań w zakresie finansowania partii politycznych uwag kilka, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, tom 18.
Kaleta P., Status prawny europejskiej transnarodowej federacji partii poli-tycznych − studium przypadku Europejskiej Partii Ludowej, „Studia Eu-ropejskie − Studies in European Affairs” 2012, nr 3.
Kasianiuk K., Systemowe źródła gry politycznej w liberalno-demokratycznym parlamencie, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 6.
Kelsen H., Partie polityczne w rządach, Wilno 1926.
Klecatsky H.R., Morscher S., Das osterreichische Bundesverfassungsrecht, Wien 1992.
Klima K., Prawno-publiczna rola partii politycznych, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź, 2003.
Kłoskowska A., Teoretyczne spory na temat narodu a ujęcie kulturologiczne i indywidualizujące, „Przegląd Zachodni” 1994, nr  4.
Komorowski E., Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem teryto-rialnym, [w:] Status prawny wojewody, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2005.
Kosowska-Gąstoł B., Europejskie partie polityczne jako organizacje wielo-poziomowe, Kraków 2014.
Kosowska-Gąstoł B., Prawna instytucjonalizacja partii politycznych na poziomie europejskim, „Studia Europejskie”, 2005, nr 3.
Kosowska-Gąstoł B., Rozwój historyczny grup politycznych w Parlamencie Europejskim oraz skład polityczny parlamentu szóstej kadencji (2004−2009), „Politeja” 2007, nr 1.
Kosowska-Gąstoł B., Zagadnienie istnienia europejskiego systemu partyjne-go − rozważania terminologiczne, „Rocznik Integracji Europejskiej”, 2013, nr 7.
Koterski A., Nauka, rasizm i postrasizm, „Filozofia Nauki” 2015,  nr 2.
Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P., Teoria państwa i prawa, War-szawa 1986.
Krauz-Mozer B., Szostak W., Teoria polityki. Podstawy metodologiczne politologii empirycznej, Kraków 1993.
Kucharczyk J., Zbieranek J., Uczciwe państwo − propozycje do nowej Strategii Antykorupcyjnej, „Analizy i Opinie” 2005, nr 44.
Kudrycka B., Iwanowski S., Prawo obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej, „Państwo i Prawo” 1999, z. 8.
Kulesza W.T., Winczorek P., Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992.
Kulig A., Z zagadnień prawnej instytucjonalizacji partii politycznych w Polsce (na tle porównawczym), Kraków 2013.
Kuryła M., Powaby totalitaryzmu. Zarys historii intelektualnej komunizmu i faszyzmu, Warszawa 2018.
Kurzyna-Chmiel D., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Bielsko-Biała 2003.
LaPalombara J., Anderson J., Political Parties, [w:] Encyclopedia of Govern-ment and Politics, (ed. by) M. Hawkesworth and M. Kogan, Routledge, New York 1992.
Lewicki M., Nadzór, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego. Część 1. Ustrój, (red.) M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, Warszawa 2010.
Lipset S.M., Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1995.
Lorencka M., Obrębska M., The constitutionalization process of political parties in Poland. Party system evolution after 1918, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 6.
Lorencka M., Włoski system partyjny − kontynuacja czy zerwanie z prze-szłością?, [w:] Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich przemian, (red.) Z. Witkowski, Toruń 2005.
Łabno A., Partie polityczne a proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Rozważania na tle sytuacji w Polsce w latach 1989−2002, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) A. Romańska, K. Skotnicki, Łódź 2003.
Łabno A., Partie polityczne a proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Rozważania na tle sytuacji w Polsce w latach 1989−2002, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) A. Romańska, K. Skotnicki, Łódź 2003.
Ławniczak A., Finansowanie partii politycznych w Polsce, „Państwo i Prawo” 1995, z. 5.
Ławniczak A., Finansowanie partii politycznych, Warszawa 2001.
Łęcka I., Malinowska M., Rasizm kulturowy a terroryzm w krajach islam-skich, „Prace i Studia Geograficzne”, 2014, tom 54.
Łopatka A., Nowaczyk J., Wykład podstaw nauk politycznych, Poznań 1966.
Machelski Z., Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej. Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Warszawa 2001.
Majchrowski J., Finansowanie partii politycznych w Polsce (1989−1996), „Studia Iuridica” 1997, nr XXXIV.
Majchrowski J., Partie polityczne w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11−12.
Majchrowski J., Status prawny partii komunistycznej w Polsce współczesnej, [w:] Historia et Ius. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. H. Karbownika, (red.)
A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998.
Maor M., Partie, ich instytucjonalizacja i modele organizacyjne, [w:] Władza i społeczeństwo 2, wybór i opracowanie J. Szczupaczyński, Warszawa 1998.
Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce poli-tycznej, Lublin 2001.
Marszałek-Kawa J., Parlament Europejski a parlamenty narodowe w pań-stwach Unii Europejskiej, Toruń 2004.
Maruszewski T., Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005.
Mażewski L., Posttotalitarny autorytaryzm PRL 1956−1989. Analiza ustro-jowopolityczna, Warszawa‒Biała Podlaska 2010.
McDonald N.A., The Study of Political Parties, Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York 1955.
Meny Y., Politique compare. Les democraties: Etats-Unis, Grande Bretagne, Italie, RFA, Paris 1988.
Merriam Ch.E., Gosnell H.F., The American Party System, The MacMilian Company, New York 1946.
Michalak B., Nadzór i kontrola państwa nad finansowaniem polityki, [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, (red.) M. Chmaj, Toruń 2008.
Moroska A., Delegalizacja partii politycznych jako instrument bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Analiza na przykładzie Niemiec, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2011, tom 5.
Münnich M., Subwencja budżetowa dla partii politycznych, „Państwo i Prawo” 2013, z. 12.
Neumann S., Toward a Comparative Study of Political Partie, [w:] Modern Political Parties, (red.) S. Neumann, Chicago 1958.
Nijakowski L.M., Domeny symboliczne, konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006.
Niżnik-Mucha A., Problematyka zakresu przedmiotowego konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, „Casus” 2008, nr 2.
Nowak E., Funkcja rządzenia partii i ugrupowań politycznych w Polsce (zagadnienia wybrane), „Państwo i Prawo” 1993, z. 6.
Nowak E., Funkcja wyborcza partii i ugrupowań politycznych w Polsce, „Państwo i Prawo” 1992, z. 5.
Nowicki M.A., Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998.
Nowotarski B., Upaństwowienie partii politycznych i jawność ich finansowania jako przesłanki antykorupcyjnej nowelizacji ustawy o partiach po-litycznych, „Biuletyn BSiE Kancelarii Sejmu”, Warszawa 2000, nr 6.
Olszewski E., Program polityczny, [w:] Encyklopedia politologii. Tom 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, (red.) M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Zakamycze 2000.
Olszewski E., Totalitaryzm, [w:] Encyklopedia politologii. Tom 4: Myśl spo-łeczna
i ruchy polityczne współczesnego świata, (red.) M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Zakamycze 2000.
Paluch P., PSL w systemie partyjnym Rzeczypospolitej, Toruń 1995.
Pałecki K., Wprowadzenie do debaty nad koncepcjami Gustawa Radbrucha − z okazji 60-lecia jego śmierci, [w:] Dobre prawo, złe prawo − w kręgu myśli Gustawa Radbrucha, (red.), P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksa, Warszawa 2009.
Patrzałek A., Referendum na świecie. Problemy konstytucyjnoprawne, [w:] Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej, (red.) R. Balicki, B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 1997.
Patyra S., Podstawowe zasady ustroju w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjny system organów państwowych, (red.) E. Gdulewicz, Lublin 2015.
Paździor M., Partie polityczne w kontekście zasad naczelnych Konstytucji RP
z 1997 r., [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współ-czesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce, (red.) M.R. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012.
Perottino M., Chmaj M., Walecki M., Zbieranek J., Moraru A., Iorga E., Shevliakov I., Legislation nad control mechanisms of political parties’ funding: Czech Republic, Poland, Romania, Ukraine, Bucaresti 2005.
Pięta-Szawara A., Realizacja konstytucyjnej zasady równości obywateli w koncepcjach i działalności polskich partii politycznych w latach 2011−2014, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 5.
Piotrowski R., Demokracja a finansowanie partii politycznych w świetle Konstytucji RP, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22.
Polskie prawo konstytucyjne, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2014.
Prawo administracyjne, (red.) J. Boć, Wrocław 2001.
Radbruch G., Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo, [w:] G. Rad-bruch,
Filozofia prawa, tłum. E. Nowak, Warszawa 2009.
Roberts G.K., A Dictionary of Political Analysis, Longman, London 1971.
Rusinowa I., Z dziejów amerykańskich partii politycznych, Warszawa 1994.
Rymarz F., Jawność i kontrola finansowania działalności statutowej partii (w praktyce Państwowej Komisji Wyborczej), „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3.
Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.
Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1985.
Ryszka F., Wstęp do nauki o polityce. (Uwagi metodologiczne), Warszawa‒Poznań 1978.
Rytel-Warzocha A., Rola partii politycznych w sprawowaniu władzy w pań-stwie
− prawne aspekty funkcji rządzenia, [w:] Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia, (red.) A. Gajda, K. Grajewski, P. Uziębło, A. Ry-tel-Warzocha, M.M. Wiszowaty, Gdańsk 2017.
Samsonowicz H., Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985.
Sarnecki P., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2003 r. (sygn. akt K 11/03), „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 5.
Sartori G., Parties and Party Systems, Cambridge 1976.
Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1994.
Scarrow H.A., The function of political parties: a critique of the literature and the approach, [w:] Political Parties, (ed. by) S.B. Wolinetz, Great Yarmouth 1998.
Serowaniec M., Likwidacja, podział i łączenie partii politycznych w Polsce, „Studi polacco-italiani di Toruń − Toruńskie studia polsko-włoskie”, 2016, tom XII.
Sierpowski S., Faszyzm we Włoszech 1919−1926, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1973.
Sikora-Gaca M., Proces instytucjonalizacji partii politycznych w Republice Mołdawii, Koszalin 2013.
Skotnicki K., Modele i źródła finansowania partii politycznych, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 1.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Skrzydło W., O partii i systemach partyjnych, Warszawa 1976.
Skrzydło W., Z problematyki genezy i istoty partii politycznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G”, 1958, vol. 3.
Słownik języka polskiego, (red.) M. Szymczak, t. 2, Warszawa 1979.
Słownik języka polskiego, (red.) M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1981.
Słownik języka polskiego, (red.) W. Doroszewski. ttps://sjp.pwn.pl/szukaj/zakaz.html
Smoktunowicz E., Encyklopedia obywatela PRL, Warszawa 1987.
Sobczak J., Konstytucyjna wolność tworzenia partii politycznych w Polsce, [w:] Partie polityczne we współczesnym konstytucjonalizmie, (red.) M. Granat, P. Policastro, J. Sobczak, Lublin 2001.
Sobczak J., Nadzór nad partiami politycznymi sprawowany przez sąd i Trybunał Konstytucyjny w procesie rejestracji, [w:] Konstytucyjny ustrój państwa. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, Lublin 2000.
Sobczak J., Poczucie tożsamości narodowej jako wartość konstytucyjna, „Themis Polska Nova” 2018, nr 2.
Sobczak J., Sądy i Trybunał Konstytucyjny w procesie tworzenia i kontroli partii politycznych w Polsce, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) A. Romańska, K. Skotnicki, Łódź 2003.
Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P., Członkostwo w polskich partiach politycznych, „Politeja” 2007, nr 1.
Sobolewski M., Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Warszawa 1977.
Sokolewicz W., Artykuł 11, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2007.
Sokolewicz W., Artykuł 13, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2007.
Sokolewicz W., Artykuł 58, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2005.
Sokolewicz W., Konstytucja PRL po zmianach z 1976 r., Warszawa 1978.
Sokolewicz W., Partie polityczne w polskim prawie konstytucyjnym: wczoraj, dziś, jutro, „Studia Prawnicze” 1991, z. 4.
Sokół W., Funkcje partii politycznych, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, (red.) W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.
Sokół W., Klasyfikacja partii, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, (red.) W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.
Sokół W., Partie polityczne i system partyjny w Polsce w latach 1991−2001, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, (red.) W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.
Sokół W., Partie w systemach politycznych, [w:] Współczesne partie i sys-temy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, (red.) W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003.
Sokół W., Pluralizm polityczny, [w:] Encyklopedia wiedzy politycznej, (red.) M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół, Toruń 2005.
Sokół W., Totalitaryzm, [w:] Polityka − ustrój − idee. Leksykon politologiczny, (red.) M. Chmaj, W. Sokół, Lublin 1999.
Sokół W., Żmigrodzki M., Dysfunkcjonalność partii politycznych w sferze reprezentowania interesów społecznych, [w:] Elity polityczne w Polsce, (red. naukowa) K. Pałecki, Warszawa 1992.
Solarz P., Finansowanie partii politycznych w RFN, [w:] Partie polityczne w Niemczech, (red.) K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2004.
Stemplowski R., O konstytucyjnym pojęciu prowadzenia polityki, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.
Strzałko J., Co jest ewolucyjnym dziedzictwem człowieka: rasy czy rasizm? „Kosmos” 2010, nr 1−2.
Studnicki W., Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się, [w:] Prawa i wolności I
i II generacji, (red.) A. Florczak, B. Bolechów, Toruń 2006.
Sułkowski J., Autonomia partii politycznych a problem demokracji we-wnętrznej, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 3.
Sułkowski J., Glosa do wyroku TK z dnia 14 grudnia 2004 r., (K 25/03), „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 1.
Sułkowski J., Pozycja ustrojowoprawna partii politycznych w Polsce, Cze-chach, na Słowacji i na Węgrzech, Łódź 2010.
Sykulska M., Sądowe mechanizmy ochrony praw jednostki, [w:] Ochrona praw jednostki, Warszawa 2004.
Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2015.
Sylwestrzak A., Komunikat w sprawie konstytucyjnej regulacji problematyki partii politycznych, uprawnień Trybunału Konstytucyjnego, problemu partii i związków zawodowych oraz problematyki lobbystycznej, [w:] Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2003.
Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996.
Szustakiewicz P., Jawność umów w zamówieniach publicznych, „Zamó-wienia Publiczne. Doradca” 2008, nr 3.
Świątkowski K., Zubik M., O niektórych problemach związanych z likwidacją partii politycznych (uwagi de lege lata i de lege ferenda), „Przegląd Sądowy” 2001, nr 2.
Święcki J., Nadzór nad działalnością partii politycznych w Polsce (ewolucja w latach 1990−2000), „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 4.
The Works of Edmund Burke, London, Oxford University Press, vol. II, 1930.
Tkaczyński J.W., Prawo ustrojowe Niemiec, Kraków 2015.
Tomasiewicz J., W poszukiwaniu istoty faszyzmu, „Historia i Polityka” 2009−2010, nr 2−3.
Tymoszuk Z., Narodowy socjalizm (nazizm), [w:] Encyklopedia politologii. Tom 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, (red.) M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Zakamycze 2000.
Uliasz J., Władza sądownicza wobec partii politycznych w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 2.
Urbaniak M., Zasady finansowania partii politycznych we Włoszech, „Prze-gląd Politologiczny” 2010, nr 1.
Uziębło P., Członkostwo w polskich partiach politycznych w ich regulacjach statutowych, [w:] Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia, (red.) A. Gajda, K. Grajewski, P. Uziębło, A. Rytel-Warzocha, M.M. Wi-szowaty, Gdańsk 2017.
Uziębło P., Kilka uwag o ustawie o partiach politycznych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2.
Wachlowski Z., Stronnictwa polityczne w świecie współczesnym, Warsza-wa‒Kraków 1939.
Weber M., Theory of Social and Economic Organization, (tłum. A.R. Hen-derson,
T. Parsons), London, Hodge 1947.
Weber M., Wirtschaft und Gesselschaft, Tubingen, Mohr 1972.
Wiatr J., Naród i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej, Warszawa 1973.
Wielomski A., Faszyzmy łacińskie. Sen o rewolucji innej niż w Rosji i w Niemczech, Warszawa 2011.
Winczorek P., W sprawie interpretacji art. 61 ust. 3 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6.
Winiarska-Tworóg D., Faszyzm, [w:] Encyklopedia politologii. Tom 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, (red.) M. Mar-czewska-Rytko, E. Olszewski, Zakamycze 2000.
Winiarska-Tworóg D., Komunizm, [w:] Encyklopedia politologii. Tom 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, (red.) M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Zakamycze 2000.
Witkowska M., Partie polityczne w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 2003.
Wojtas K., Finansowanie partii politycznych w Polsce w latach 2002−2006, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2008, nr 19.
Wojtaszczyk K.A., Partie polityczne w państwie demokratycznym, Warszawa 1998.
Wojtaszczyk K.A., Współczesne systemy partyjne, Warszawa 1992.
Woleński J., O formule Radbrucha, „Principia” 2015, LXI−LXII.
Woll P., Binstock R.H., American Political Systems, Random House-New York 1984.
Wołek A., Partie polityczne, [w:] Nauka o państwie, (red.) P. Kaczorowski, Warszawa 2006.
Wójt A., Funkcjonalno-strukturalna interpretacja ewolucji partii politycznych, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2006, nr 16.
Wójtowicz K., Obywatelstwo a przynależność do partii politycznych, „Studi polacco-italiani di Toruń – Toruńskie studia polsko-włoskie” 2016, tom XII.
Wrona J., System partyjny w Polsce 1944–1950, Lublin 1997.
Zajadło J., Radbruch, Sopot 2016.
Zaleśny J., Finansowanie kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych. Regulacje prawne i ich stosowanie, „Ius Novum” 2011, nr 4.
Zieliński E., Bokszczanin I., Zieliński J., Referendum w państwach Europy, Warszawa 2003.
Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.
Zieliński T., Rzeczpospolita Rzymska, Katowice 1989.
Zientarski P., Sytuacja prawna mniejszości narodowych w systemie konsty-tucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 2019.
Zięba A., Zagadnienia systemu dwupartyjnego w Wielkiej Brytanii, [w:] Współczesne systemy partyjne w wybranych państwach europejskich, (red.) M. Grzybowski, A. Zięba, Kraków 1996.
Zmierczak M., Spory o istotę faszyzmu. Dzieje i krytyka, Poznań 1988.
Zubik M., Uwagi na temat partii politycznych i ich osobowości prawnej w świetle Konstytucji i ustawy o partiach politycznych, „BSiE Kancelarii Sejmu”, raport nr 172, Warszawa luty 2000.
Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne, Olsztyn 2005.
Żyro T., Wstęp do politologii, Warszawa 2004.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane