• Komentarz do Konstytucji RP art. 109, 110, 111

Komentarz do Konstytucji RP art. 109, 110, 111

 • Autor: Marek Chmaj
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-466-6
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 182/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech przepisów dotyczących organizacji i działania Sejmu i Senatu. Art. 109 dotyczy obradowania parlamentu w trybie permanencji oraz zwoływania Sejmu i Senatu na pierwsze posiedzenie, zaś w art. 110 uregulowano kwestie organów wewnętrznych obu izb, w tym Marszałków, komisji stałych i komisji nadzwyczajnych. Komentarz do art. 111 dotyczy pozycji ustrojowej i trybu działania sejmowej komisji śledczej.

Partner wydania:  

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 109

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. System sesyjny a system permanencji
5. Geneza trybu pracy parlamentu w Polsce
6. Istota posiedzeń Sejmu i Senatu oraz przedmiot obrad
7. Kwestia obradowania Sejmu i Senatu przez internet
8. Zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom
9. Okres pomiędzy dniem wyborów a dniem pierwszego posiedzenia
10. Organ zwołujący pierwsze posiedzenie oraz forma aktu urzędowego
11. Termin i miejsce zwołania pierwszego posiedzenia
12. Przedmiot i przebieg pierwszego posiedzenia

Artykuł 110

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Geneza urzędu Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Organy Sejmu i Senatu
6. Pozycja ustrojowa Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu
7. Wybór i odwołanie Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu
8. Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu jako organ państwa
9. Przewodniczenie przez Marszałka obradom izby i strzeżenie jej praw
10. Reprezentowanie przez Marszałka izby na zewnątrz
11. Status wicemarszałków Sejmu i Senatu
12. Komisje sejmowe i senackie
13. Komisje nadzwyczajne
14. Prezydium Sejmu i Senatu
15. Konwent Seniorów
16. Organizacja wewnętrzna parlamentu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Artykuł 111

1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Geneza komisji śledczych w Polsce
4. Kontekst ogólnokonstytucyjny
5. Pozycja ustrojowa komisji śledczych
6. Powoływanie komisji śledczych i czas ich działania
7. Charakter prawny uchwały Sejmu o powołaniu komisji śledczej
8. „Określona sprawa”, czyli przedmiot badania komisji śledczej
9. Zakres podmiotowy, przedmiotowy i temporalny kontroli komisji śledczych
10. Tryb działania komisji śledczych
11. Kompetencje kontrolne komisji śledczych
12. Efekt prac komisji śledczej
13. Komisje śledcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Bibliografia opracowań naukowych

Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. 

Książki tego autora


Bibliografia opracowań naukowych

Adamski E., Zbiór zasadniczych uprawnień Marszałka Sejmu i Prezy-dium Sejmu w świetle przepisów konstytucyjnych, ustaw oraz Regulaminu Sejmu, [w:] Prawa i obowiązki posła, Warszawa 1993.
Bagieńska-Masiota A., Sejmowa komisja śledcza w systemie politycz-nym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.
Balicki R., Konstytucyjne uwarunkowania stabilności Rady Ministrów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, z. 1.
Bałaban A., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2000.
Banaszak B., Balicki R., Kompetencje Marszałka Sejmu w zakresie ustalenia porządku prac Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom II, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Banaszak B., Glosa do wyroku TK z dnia 22 września 2006 r., U 4/06, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1.
Banaszak B., Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych, Warszawa 2007.
Banaszak B., Koncepcje komisji śledczych, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 5.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Banaszak B., Masternak-Kubiak M., W sprawie przekroczenia przez komisję śledczą mandatu uzyskanego uchwałą Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 1.
Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych pań-stw demokratycznych, Warszawa 2007.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.
Banaszak B., Sejmowa komisja śledcza jako forma sprawowania kon-troli przez Sejm, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994.
Bardach J., Początki sejmu, [w:] Historia Sejmu polskiego, t. 1 (red.) J. Michalski, Warszawa 1984.
Bardach J., Sejm dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Sejmu Pol-skiego, (red.) J. Bardach, Warszawa 1997.
Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do in-formacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2015.
Bidziński M., Ustrój Miasta Stołecznego Warszawy, Toruń 2018.
Bień-Kacała A., Charakter prawny uchwały Sejmu o powołaniu komi-sji śledczej w świetle Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
Bień-Kacała A., Jeszcze o aktach prawa wewnętrznego. Z Adamem Krzywoniem nieco polemicznie, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 3.
Bień-Kacała A., O potrzebie redefinicji terminu „organ państwa”, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, (red.) R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012.
Bień-Kacała A., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych. Wy-brane problemy, „Studia Iuridica Toruniensia” 2008, t. 4.
Bień-Kacała A., Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r.
– aspekt formalny, [w:] Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, (red.) A. Bałaban, J. Ciapała, P. Mijal, Szczecin 2013.
Bożyk S., Kadencja parlamentu we współczesnych systemach konsty-tucyjnych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2010, nr 7.
Bożyk S., Opozycja parlamentarna w Sejmie RP, Warszawa 2005.
Bożyk S., Prawo do opozycji w świetle konstytucyjnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjne podstawy budowania
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, (red.) W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk, Rzeszów–Przemyśl 2013.
Bożyk S., Sejm w systemie organów RP, Warszawa 2009.
Bułajewski S., Instytucja komisji śledczej w Polsce, „Studia Prawnou-strojowe” 2010, nr 11.
Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1977.
Chmaj M., Juchniewicz J., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 225, 226, Warszawa 2020.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 105, 106, 107, 108, Warszawa 2020.
Chmaj M., Rakowska-Trela A., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 95, 96, Warszawa 2020.
Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991–1997 (I i II kadencja). Studium prawnoustrojowe, Warszawa 1999.
Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.
Chmaj M., Wewnętrzna organizacja Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 1.
Chruściak R., Problematyka organów Sejmu i Senatu w pracach nad Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 3.
Chrzanowski W., Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1994.
Chybalski P., Uwagi o podmiotowym zakresie śledztwa sejmowego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, nr XL.
Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997), Warszawa 1999.
Cieleń A., Ślubowanie poselskie (senatorskie) (art. 104), [w:] Konsty-tucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło,
S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Ciemniewski J., Dwuizbowość w systemie konstytucyjnym III Rzeczy-pospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5.
Cybichowski Z., Encyklopedja podręczna prawa publicznego, Warsza-wa, 1926.
Czaplicki K., Dauter W., Jaworski S., Kisielewicz A., Rymarz F., Zbie-ranek J., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
Czarny P., Artykuł 142, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Czarny P., Artykuł 144, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Czarny P., Glosa do wyroku TK z dnia 22 września 2006 r. (sygn. U4/06), „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1.
Czarny P., Komisje śledcze niemieckiego Bundestagu, „Przegląd Sej-mowy” 1999, nr 3.
Czarny P., Na temat niektórych aspektów proceduralnych pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.
Czarny P., Naleziński B., Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002.
Czarny P., Opinia dotycząca zgodności z Konstytucją RP uchwały Sejmu z dnia 24 marca 2006 r., „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 5.
Czarny P., Opinia dotycząca zgodności z Konstytucją RP uchwały Sejmu z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od
4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r., „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 5.
Czarny P., Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych na tle ogólnych dylematów parlamentarnej kontroli tych służb, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
Dąbrowski M., Legal Acts of the President in selected Polish constitutions, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 6.
Drynda A., Sejmowe komisje śledcze w praktyce politycznej III RP, Katowice 2019.
Frankiewicz A., Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004.
Fuks T., Łopatka A., Rybicki M., Skrzydło W., Ustrój polityczny Pol-skiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1981.
Garlicki L., Artykuł 109, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Garlicki L., Artykuł 110, [w:] Komentarz do Konstytucji RP, t. 1., (red.) L. Garlicki, Warszawa 1999.
Garlicki L., Artykuł 111, [w:] Komentarz do Konstytucji RP, t. 1., (red.) L. Garlicki, Warszawa 1999.
Garlicki L., Artykuł 4, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypospoli-tej Polskiej, (red.) L. Garlicki, Warszawa 1995.
Garlicki L., Gołyński K., Polskie prawo konstytucyjne. Wykłady, War-szawa 1996.
Garlicki L., Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uwagi na marginesie artykułu prof. Pawła Sarneckiego, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 6.
Garlicki L., Opinia w sprawie pozycji prawnej Prezydium Sejmu po rozwiązaniu parlamentu, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 1.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2019.
Garlicki L., Rada Ministrów: powoływanie – kontrola – odpowiedzial-ność, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, (red.) A. Bałaban, Kraków 2002.
Gąsiorowski A., Data rozpoczęcia sejmu piotrkowskiego 1493 roku, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 1.
Gdulewicz E., Gwiżdż A., Witkowski Z., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1935 r., [w:] Konstytucje Polski: studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. 2, (red.) M. Kallas, Warszawa 1990.
Gdulewicz E., Posiedzenie Sejmu, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Gra-bowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Gebethner S., Tryb rozpatrywania przez Sejm sprawozdania komisji śledczej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3.
Gebethner S., Wybory do Sejmu i Senatu, Warszawa 2001.
Gierach E., Sposób obliczania terminu pierwszego posiedzenia Sej-mu, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2019, nr 4.
Góralski Z., Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1983.
Górecki D., Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu
w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku, Łódź 1995.
Granat M., Czy powołanie przez Prezydenta RP Marszałka Seniora wymaga kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów?, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Granat M., Ocena uprawnień Marszałka Sejmu w zakresie zaprowa-dzenia porządku na Sali obrad plenarnych (uwagi de lege lata i de lege ferenda), [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom II, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Granat M., Termin zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kaden-cji, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
Grzybowski M., Sejmowa komisja śledcza, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3.
Gwiżdż A., Formy pracy Sejmów Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Sejmy Drugiej Rzeczypospolitej, (red.) A. Zakrzewski, Warszawa 1990.
Gwiżdż A., Organizacja i zasady funkcjonowania, [w]: Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Studium prawno-polityczne, opraco-wane przez zespół autorski pod red. A. Burdy, Wrocław, Warsza-wa, Kraków, Gdańsk, 1975.
Jamróz L., Refleksje nad ustrojową pozycją Senatu RP, [w:] Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów, (red.) S. Bożyk, Białystok 2009.
Jarosz Z., Model konstytucyjny władzy ustawodawczej a praktyka ustrojowa
– parlament, [w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Raport wstępny, (red.) K. Działocha, Warszawa 2004.
Jarosz Z., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1997.
Jarosz Z., Termin zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kaden-cji, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
Jarosz Z., Zawadzki S., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1977.
Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznic-twa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
Juchniewicz J., Opozycja parlamentarna a praktyczne aspekty reali-zacji funkcji kontrolnej Sejmu, [w:] Konstytucja w państwie de-mokratycznym, (red.)
S. Patyra, M. Sadowski, K. Urbaniak, Poznań 2017.
Juchniewicz J., Status i rola opozycji parlamentarnej niemieckiego Bundestagu – zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Konstytucyj-nego” 2010, nr 1.
Karolczak J.M., Opinia prawna dotycząca skreślenia wypowiedzi ze stenogramu, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu, Warszawa 1997.
Karolczak J.M., Opinia prawna dotycząca zasad skreślania ze steno-gramu z posiedzenia Sejmu na podstawie art. 103 Regulaminu Sejmu i wykładni Prezydium Sejmu w tej sprawie, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu, Warszawa 1997.
Karolczak J.M., Sokolewicz W., Ustalanie porządku dziennego plenarnych obrad Sejmu, [w:] Poseł jako ustawodawca, Warszawa 1993.
Koksanowicz G., Evolution of the constitutional and legal position of the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 6.
Koksanowicz G., Ewolucja organów kierowniczych Sejmu w okresie transformacji ustrojowej 1989–1997, [w:] 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, (red.) E. Gdulewicz, W. Orłowski,
S. Patyra, Lublin 2015.
Koksanowicz G., Geneza i skutki dekonstytucjonalizacji Prezydium Sejmu
– próba oceny, „Prawo i Polityka” 2018, nr 8.
Koksanowicz G., Kilka uwag na temat konstytucyjnych funkcji mar-szałka Sejmu, [w:] Księga pamiątkowa profesora Marcina Kudeja, (red.) A. Łabno, E. Zwierzchowski, Katowice 2009.
Koksanowicz G., Prawnoustrojowa pozycja Marszałka Sejmu w okre-sie II Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2.
Koksanowicz G., Prawnoustrojowa pozycja Marszałka Sejmu w świe-tle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3.
Koksanowicz G., Prawny model kierownictwa Sejmem w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2014.
Koksanowicz G., Selected Aspects of the Application of the Constitution’s Provisions by the Sejm of the Republic of Poland, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 6.
Koksanowicz G., Wybrane aspekty stosowania przepisów Konstytucji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Zagadnienia stosowa-nia prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, (red.) W. Dziedziak, B. Liżewski, Lublin 2015.
Koksanowicz W., Organy władzy ustawodawczej, [w:] Konstytucyjny system organów państwowych, (red.) E. Gdulewicz, Lublin 2015.
Kosiorowski G., Charakter prawny uchwały o powołaniu sejmowej komisji śledczej, „Państwo i Prawo” 2008, z. 6.
Kosiorowski G., Przedmiot i zakres działań sejmowej Komisji Śledczej tzw. „bankowej”. Glosa do wyroku TK z dnia 22 września 2006 r., U 4/06, „Państwo i Prawo” 2007, z. 2.
Kowalewska-Borys E., Prokop K., Charakter prawny Sejmowej Komisji Śledczej (wybrane zagadnienia), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2007, nr 2.
Kozakiewicz M., Byłem marszałkiem kontraktowego…, Warszawa 1992.
Kraczkowski R., Sejm w okresie PRL, [w:] Dzieje Sejmu polskiego, Warszawa 1993.
Kropiwnicki R., Wokół wartości i zasad konstytucyjnych, [w:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, (red.) R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018.
Kruk M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2007.
Kruk M., Prerogatywy Prezydenta RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Krukowski S., Mała Konstytucja z 1919 r., [w:] Konstytucje Polski, t. II, (red.) M. Kallas, Warszawa 1990.
Krzywoń A., Podstawa prawna do wydania aktu prawa wewnętrznego (na tle art. 93 ust. 2 Konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 2.
Kubas S., Organy kierownicze Sejmu w świetle Konstytucji RP oraz nowelizacji regulaminu Sejmu w latach 1997–2000, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3.
Kubuj K., Na temat niektórych aspektów proceduralnych pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.
Kubuj K., Rola marszałka Sejmu w postępowaniu ustawodawczym, „Przegląd Legislacyjny” 2004, nr 2.
Kubuj K., W sprawie możliwości przesłuchania przez komisję śledczą w charakterze świadka niektórych osób, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 1.
Kuca G., Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 r., Warsza-wa 2014.
Kuciński J., Konstytucyjny system organów państwowych, Warszawa 2011.
Kuciński J., Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej, Warszawa 2017.
Kuciński J., Status prawny komisji sejmowych jako podmiotów kon-troli działalności rządu, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 1.
Kudej M., Opinia na temat usytuowania i kompetencji Prezydium Sejmu w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 1.
Kudej M., Studia z zakresu prawa parlamentarnego PRL, Katowice 1989.
Kudej M., Termin zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kaden-cji, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
Lewandowska-Malec I., Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587–1632), Kraków 2009.
Lewandowski M., Kowalski A., Osiński T., Sejmowa komisja śledcza. Ustawa z 1999 r. z komentarzem, Warszawa 2006.
Lewandowski M., Osiński T., Sejmowa komisja śledcza, Warszawa 1999.
Lis-Staranowicz D., Komisja śledcza i Komisja do spraw Unii Europej-skiej
w systemie organów Sejmu, [w:] Zagadnienia prawa parlamen-tarnego, (red.) M. Granat, Warszawa 2007.
Litwin T., Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwui-zbowości, Warszawa 2016.
Ławniczak A., Masternak-Kubiak M., Zasada kadencyjności – wybrane problemy, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 3.
Maciejczuk M.K., Kształt ustrojowy Senatu RP w kontekście zasadno-ści jego istnienia, [w:] Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów. Prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, (red.) S. Bożyk, A. Olechno, Białystok 2018.
Madera A.J., Sejmowe komisje śledcze. Polskie tradycje i doświad-czenia współczesne, Toruń 2011.
Makiła D., Dualizm władzy w procesie kształtowania ogólnopaństwo-wych zgromadzeń i reprezentacji stanowych w Europie (XIII–XVI wiek), [w:] Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów a europejskie reprezentacje stanowe, (red.) D. Kupisz, W. Uruszczak, Warszawa 2019.
Maroń G., Instytucja Marszałka Seniora w polskim porządku praw-nym, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 2.
Maroń G., Ślubowanie poselskie w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 10.
Maroń G., Ślubowanie senatorskie w polskim porządku prawnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego – Seria Prawnicza” 2012, nr 11.
Marszałek-Kawa J., Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
Michalski J., Sejm w czasach saskich, [w:] Historia Sejmu polskiego, (red.)
J. Michalski, Warszawa 1984.
Mikulski K., Senat I Rzeczypospolitej – geneza, skład i kompetencje, [w:] Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.
Mojak R., Parlamentarna kontrola Rady Ministrów i ministrów w świetle Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
Mojak R., Sobczak J., Zgromadzenie Narodowe, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 2.
Mołdawa T., Legislatywa i egzekutywa pod rządami noweli kwietnio-wej i małej konstytucji, [w:] Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, (red.) E. Zieliński, Warszawa 1993.
Mołdawa T., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1947–1952, [w:] Historia Sejmu polskiego, (red.) A. Ajnenkiel, Warszawa 1989.
Mordwiłko J., Czy na pierwszym posiedzeniu Sejmu – przed wyborem Marszałka Sejmu – mają zastosowanie wnioski formalne, o których mowa
w art. 184 ust. 3 regulaminu Sejmu? [w:] Regulamin Sejmu w opi-niach Biura Analiz Sejmowych, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Mordwiłko J., Konstytucyjne pojęcie „strzeże praw Sejmu” oraz kompetencje Marszałka Sejmu określone w regulaminie Sejmu po-jęciami: „stoi na straży praw i godności Sejmu” oraz „tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów”, Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom I, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Mordwiłko J., Na podstawie którego artykułu regulaminu Sejmu Marszałek Sejmu władny jest przełożyć prace komisji sejmowej? [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom I, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Mordwiłko J., O dwóch przypadkach interpretacji konstytucji w świetle praktyki parlamentarnej, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, (red.) L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003.
Mordwiłko J., Opinia prawna w sprawie używania w tekstach praw-nych pojęć „wybrana” i „powołana”, „BAS-WAUiP-2102/13”.
Mordwiłko J., Tryb rozpatrywania przez Sejm sprawozdania komisji śledczej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3.
Mordwiłko J., W sprawach prawnych związanych z możliwością odwołania Marszałka Sejmu, „Biuletyn. Ekspertyzy i Opinie Prawne” 2002.
Mordwiłko J., Zastępowanie Marszałka Sejmu przez wicemarszałka, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom II, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Odrowąż-Sypniewski W., Czy regulamin Sejmu stanowi o obowiązku uczestniczenia posła w pracach takiej lub innej komisji (komi-sjach) sejmowej (czy poseł musi być członkiem komisji sejmowej, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom I, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010 Warszawa 2007.
Odrowąż-Sypniewski W., Funkcja kontrolna Sejmu na tle zagadnienia rozdziału władzy publicznej i zasady nadrzędności Konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
Odrowąż-Sypniewski W., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2008 r. (sygn. akt U 1/08), „Przegląd Sejmo-wy” 2009, nr 3.
Odrowąż-Sypniewski W., Komisja śledcza jako forma kontroli sejmowej w świetle ustaleń Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3.
Odrowąż-Sypniewski W., Opinia na temat zakresu kontroli Sejmu nad Prokuratorem Generalnym, „Zeszyty Naukowe Biura Analiz Sej-mowych” 2010, nr 3.
Odrowąż-Sypniewski W., Tryb rozpatrywania przez Sejm sprawozda-nia komisji śledczej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3.
Odrowąż-Sypniewski W., Wykonywanie kompetencji Marszałka Sejmu przez upoważnionego wicemarszałka, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom II, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Odrowąż-Sypniewski W., Wykonywanie kompetencji Marszałka Sejmu przez upoważnionego wicemarszałka, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2007, nr 3.
Olszewski H., Marszałkowie Sejmów I Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 1993.
Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Zakamycze 2000.
Pajdała H., Komisje w parlamencie współczesnym, Warszawa 2001.
Pajdała H., System komisji sejmowych. Uwagi de lege ferenda, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3.
Pastuszko G., Kompetencje Zgromadzenia Narodowego, „Państwo i Prawo” 2015, z. 8.
Pastuszko G., Marszałek Sejmu jako osoba wykonująca tymczasowo obowiązki prezydenta RP – dylematy konstytucyjne, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1.
Pastuszko G., Regulamin Zgromadzenia Narodowego. Refleksje na tle art. 114 ust. 2 Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 1.
Pastuszko G., Stanowisko ustrojowe marszałka Sejmu a prawa opozy-cji parlamentarnej, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2.
Paszkudzki A., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów–Warszawa 1927.
Patyra S., Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 1.
Patyra S., Marszałek Sejmu jako organ czuwający nad spokojem i porządkiem na obszarze Sejmu – dylematy teorii i praktyki par-lamentarnej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 1.
Pietrzak J., Sejm RP, tradycja i współczesność, Warszawa 1995.
Pietrzak J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i współczesność XV–XXI w., Warszawa 2002.
Pietrzak M., Parlament Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493–1993), (red.) J. Bardach, W. Sudnik, Warszawa 1995.
Piotrowski R., Komentarz do Działu III – Posiedzenia Sejmu, [w:] Ko-mentarz do Regulaminu Sejmu, Warszawa 1997, Dz. III – 1–2.
Piotrowski R., Procedury ustalenia i zmiany porządku obrad izby w regulaminach parlamentarnych, „Biuletyn. Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1996, nr 3.
Piotrowski R., Zagadnienia struktury współczesnych parlamentów, [w:] Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamen-tu, (red.) A. Gwiżdż, Warszawa 1997.
Płowiec W., Wpływ zasady podziału władzy na działalność sejmowej komisji śledczej, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, tom III, (red.) P. Wiliński, O. Krajak, B. Guzik, Poznań 2006.
Preisner A., Pierwsze, drugie i trzecie czytanie, [w:] Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej, (red.) R. Balicki, B. Bana-szak, M. Jabłoński, Wrocław 1997.
Radziewicz P., Artykuł 109, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Radziewicz P., Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji nadzwyczajnej do zbadania wpływu komunistycznej Służby Bez-pieczeństwa i obcych służb specjalnych na powstanie Samoobro-ny, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom I, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Rączka M., Rozwiązanie parlamentu przed upływem kadencji w polskim i włoskim prawie konstytucyjnym, Toruń 2010.
Sarnecki P., Artykuł 173, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rze-czypospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Sarnecki P., O relacjach między przepisami nowej Konstytucji a pozycją
i uprawnieniami Prezydium Sejmu, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne”, 1997, nr 3(25).
Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do prze-pisów, Zakamycze 2000.
Sarnecki P., Procedury odpowiedzialności politycznej rządu przed parlamentem, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. XXXI.
Sarnecki P., Sejm a organy prokuratury, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 2.
Sarnecki P., Tryb rozpatrywania przez Sejm sprawozdania komisji śledczej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3.
Sarnecki P., Zakres działania i funkcje Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, (red.) A. Bałaban, Kra-ków 2002.
Sarnecki P., Zastępowanie Marszałka Sejmu przez wicemarszałka, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom II, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Siemieński F., Prawo konstytucyjne, Warszawa–Poznań 1976.
Silk P., Jak działa parlament brytyjski, Warszawa 1994.
Skotnicki K., Glosa do wyroku TK z 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Skrzydło W., Opinia na temat usytuowania i kompetencji Prezydium Sejmu
w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 1.
Słownik wiedzy o Sejmie, (red.) A. Preisner, Warszawa 2001.
Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1989.
Sokolewicz W., Artykuł 225, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2007.
Stębelski M., W sprawie możliwości przesłuchania przez komisję śledczą w charakterze świadka niektórych osób, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 1.
Stębelski M., Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2012.
Surówka A., Postanowienia Prezydenta RP, [w:] Konstytucja Rzeczy-pospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzy-dło, S. Grabowska,
R. Grabowski, Warszawa 2009.
Szeliga Z., Odpowiedzialność parlamentarzystów, Prezydenta, Rady Ministrów oraz jej członków w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Lublin 2003.
Szepietowska B., Skład Konwentu Seniorów w Sejmie, ze szczególnym uwzględnieniem art. 16 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 5 Regulaminu Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom I, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Szepietowska B., Treść art. 112 Konstytucji RP – zakres przedmiotowy regulaminu Sejmu, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1997, nr 3.
Szepietowska B., Zasady, na jakich opiera się reprezentacja klubu parlamentarnego w Konwencie Seniorów w Sejmie, [w:] Regula-min Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom I, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Szmyt A., Ocena uprawnień Marszałka Sejmu w sprawie zapewnienia porządku na sali obrad plenarnych, [w:] Regulamin Sejmu w opi-niach Biura Analiz Sejmowych. Tom II, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Szmyt A., Tryb rozpatrywania przez Sejm sprawozdania komisji śled-czej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3.
Szmyt A., W sprawie przekroczenia przez komisję śledczą mandatu uzyskanego uchwałą Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 1.
Szmyt A., Wybory wicemarszałków Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom I, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Szmyt A., Z bieżących doświadczeń powoływania i funkcjonowania sejmowych komisji śledczych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2008, nr XIX.
Świątkiewicz J., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 1998 r. (K. 21/98), „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 4.
Trubalski A., Legal Acts of the President in selected Polish constitu-tions, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, nr 6.
Trzciński J., Wpływ Konstytucji 3 maja na późniejsze konstytucje polskie, [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – polityka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, (red.) M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002.
Uruszczak W., Konstytucja 3 maja 1794 r. Testament polityczny I Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 2.
Uruszczak W., Pierwszy sejm walny koronny „dwuizbowy” od 9 do 31 października 1468 roku, [w:] Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczy-pospolitej Obojga Narodów a europejskie reprezentacje stanowe, (red.) D. Kupisz, W. Uruszczak, Warszawa 2019.
Uruszczak W., Zasada parlamentaryzmu na tle zasad ustrojowych dawnego państwa polskiego, [w:] Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej
Obojga Narodów a europejskie reprezentacje stanowe, (red.) D. Kupisz,
W. Uruszczak, Warszawa 2019.
Uziębło P., O potrzebie poszerzania parlamentarnych praw opozycji, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, t. XL.
Wąsiewski G.J., Czy Polsce potrzebny jest Senat, „Studia Iuridica Toruniensa”, t. 3.
Winczorek P., Opinia na temat usytuowania i kompetencji Prezydium Sejmu
w świetle nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 1.
Winczorek P., Termin zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kadencji, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
Winczorek P., Uprawnienia Marszałka Sejmu do zapewnienia porząd-ku na Sali obrad plenarnych Sejmu – obowiązujący stan prawny, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Tom II, (red.) W. Odrowąż-
-Sypniewski, Warszawa 2010.
Włodek T., Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
Wojtyczek K., Zasada kontrasygnaty w polskim prawie konstytucyj-nym, [w:] Demokratyczne modele ustrojowe w rozwiązaniach konstytucyjnych, (red.) S. Gebethner, R. Chruściak, Warszawa 1997.
Wójtowicz K., Funkcja kontrolna Sejmu w zakresie integracji europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3.
Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP, Warsza-wa 2004.
Zeh W., Procedura parlamentarna, [w:] Parlament Republiki Fede-ralnej Niemiec, (red.) J. Isensee, P. Kirchhof, Warszawa 1995.
Zientarski P.B., Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawnou-strojowe, Warszawa 2011.
Zubik A., Artykuł 10, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zubik M., Artykuł 1, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypo-spolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zubik M., Artykuł 10a, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczy-pospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zubik M., Artykuł 10b, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczy-pospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zubik M., Artykuł 11, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczy-pospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zubik M., Artykuł 14, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczy-pospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zubik M., Artykuł 18, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczy-pospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zubik M., Artykuł 19, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczy-pospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zubik M., Artykuł 9, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypo-spolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zubik M., Gdy Marszałek Sejmu jest pierwszą osobą w państwie, czyli polskie interregnum, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5.
Zubik M., Konieczność kontrasygnowania aktu Prezydenta RP powołującego Marszałka Seniora, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
Zubik M., O zakresie i formach działania sejmowych komisji śledczych, „Studia Iuridica” 2005, nr 44.
Zubik M., Opinia dotycząca konstytucyjnych aspektów projektów uchwał w sprawie powołania komisji śledczej do oceny działalności m.in. organów Narodowego Banku Polskiego, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 5.
Zubik M., Organizacja pracy i struktura wewnętrzna Sejmu, [w:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, (red.) Z. Jarosz, Warszawa 2006.
Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
Zubik M., Problemy ustrojowe dotyczące komisji śledczych, „Państwo i Prawo” 2005, z. 9.
Zubik M., Termin zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu IV kadencji, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
Zubik M., Wybrane problemy dotyczące statusu prawnego Marszałka Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 4.
Zubik M., Zakres przywileju nietykalności parlamentarnej, [w:] Status posła, cz. 1, Warszawa 2007.
Zubik M., Zmiany regulaminu Sejmu w latach 2007–2009, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2.
Zubik A., Artykuł 15, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zwierzchowski E., Opozycja parlamentarna, [w:] Opozycja parlamentarna, (red.) E. Zwierzchowski, Warszawa 2000.
Zwierzchowski E., Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Katowice 1992.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane