• Komentarz do Konstytucji RP art. 105, 106, 107, 108

Komentarz do Konstytucji RP art. 105, 106, 107, 108

 • Autor: Marek Chmaj
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-386-7
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 190/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji poddano analizie niektóre aspekty statusu prawnego parlamentarzystów, w tym m.in. kwestie immunitetu parlamentarnego (immunitetu materialnego, immunitetu formalnego oraz przywileju nietykalności), aspekty proceduralne immunitetu, zagadnienie odpowiedzialności quasi konstytucyjnej posłów i senatorów za prowadzenie działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego oraz nabywanie tego majątku.

Partner wydania:  

W serii polecamy:


Spis treści:

Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP

Artykuł 105
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Immunitet w Parlamencie Europejskim
4. Geneza immunitetu parlamentarnego w Polsce
5. Kontekst ogólnokonstytucyjny
6. Istota i rodzaje immunitetów
7. Cechy immunitetu materialnego
8. Zakres temporalny immunitetu materialnego
9. Zakres przedmiotowy immunitetu materialnego
10. Odpowiedzialność parlamentarzysty przed właściwą izbą za działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu
11. Cechy immunitetu formalnego
12. Zakres temporalny immunitetu formalnego
13. Zakres przedmiotowy immunitetu formalnego
14. Parlamentarny tryb postępowania z wnioskiem o pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej
15. Zawieszenie postępowania karnego na żądanie Sejmu lub Senatu
16. Wyrażenie przez posła lub senatora zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej
17. Nietykalność parlamentarzysty
18. Zakres temporalny nietykalności parlamentarzysty
19. Status prawny posła lub senatora pozbawionego wolności
20. Immunitet a dopuszczalność przeszukania miejsca zamieszkania lub pracy parlamentarzysty
21. Odesłanie do określenia w ustawie szczegółowych zasad pociągania parlamentarzystów do odpowiedzialności karnej oraz trybu postępowania
22. Immunitet parlamentarny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i ETPCz

Artykuł 106
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. Zakres podmiotowy i temporalny przepisu
5. Zakres przedmiotowy przepisu

Artykuł 107
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Uregulowania w innych państwach Unii Europejskiej
3. Kontekst ogólnokonstytucyjny
4. Geneza niepołączalności materialnej w Polsce
5. Istota odpowiedzialności quasi-konstytucyjnej
6. Zakres podmiotowy i temporalny niepołączalności materialnej z art. 107
7. Zakres przedmiotowy wskazany do regulacji ustawowej
8. Pojęcie działalności gospodarczej
9. Osiąganie korzyści z majątku Skarbu Państwa
10. Osiąganie korzyści z majątku samorządu terytorialnego
11. Nabywanie majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego
12. Aspekt proceduralny odpowiedzialności quasi-konstytucyjnej
13. Skutki orzeczenia przez Trybunał Stanu

Artykuł 108
1. Uregulowania w poprzednich konstytucjach
2. Kontekst ogólnokonstytucyjny
3. Zakres podmiotowy
4. Zakres przedmiotowy

Bibliografia

Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. 

Książki tego autora


Bibliografia opracowań naukowych
Banaszak B., Preisner A., Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1993.
Banaszak B., Jabłoński M., Konstytucyjna koncepcja mandatu posła i senatora a gwarancje jego wykonywania na gruncie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Banaszak B., Immunitet parlamentarny de lege lata i de lege ferenda, „Państwo i Prawo” 1994, z. 4.
Barański M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej: perspektywa politologiczno-prawna, (red.) M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk, Katowice 2015.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994.
Bień-Kacała A., Immunitet parlamentarny w Holandii, [w:] Immuni-tet parlamentarny w wybranych państwach europejskich, (red.) S. Grabowska, J. Juchniewicz, Rzeszów 2017.
Bień-Kacała A., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych. Wy-brane problemy, „Studia Iuridica Toruniensia” 2008, t. 4.
Bień-Kacała A., Galster J., Glosa do wyroku TK z dnia 28 listopada 2001 r.,
K. 36/01, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2001, nr 4.
Bisztyga A., Ekspertyza prawna będąca analizą porównawczą zakresu ochrony wynikającego z immunitetu parlamentarnego, sędziow-skiego i prokuratorskiego w kontekście popełnienia wykroczenia przez parlamentarzystę,
sędziego lub prokuratora z uwzględnieniem propozycji zawartych w poselskim projekcie ustawy, [w:] Problematyka zakresu ochrony wynikającego
z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego i prokuratorskiego w kontekście popełnienia wykroczenia przez parlamentarzystę, sędziego lub prokuratora, „Opinie i Ekspertyzy”, Kancelaria Senatu, OE-205, kwiecień 2013.
Bożyk S., Kadencja parlamentu we współczesnych systemach konsty-tucyjnych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2010, nr 7.
Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1977.
Chmaj M., Stan i perspektywy immunitetu parlamentarnego w Pol-sce, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) E. Gdulewicz,
H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007.
Chmaj M., Immunitet parlamentarny w Polsce. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa 2009.
Chmaj M., Komentarz do Konstytucji RP. Art. 30, 31, 32, 33, War-szawa 2019.
Chmaj M., Samorząd terytorialny, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Gra-bowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Chmaj M., Samorząd terytorialny, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2007.
Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997 (I i II kadencja). Studium prawnoustrojowe, Warszawa 1999.
Chmaj M., Stan i perspektywy immunitetu parlamentarnego w Pol-sce, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) E. Gdulewicz,
H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007.
Chmaj M., Tymczasowe aresztowanie posła a uprawnienie do otrzy-mywania uposażenia poselskiego, [w:] Orzecznictwo sądowe jako źródło prawa. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, (red.) M. Chmaj, H. Olszewski Opole 2019.
Chmaj M., W sprawie dopuszczalności przeszukania pokoju zajmowa-nego przez posła w hotelu sejmowym, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 6.
Chmaj M., Źródło wolności i praw człowieka, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2016.
Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Pol-skiej, Warszawa 2015
Cieleń A., Immunitet, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995.
Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 5.
Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S.J., Kisielewicz A., Rymarz F., Zbieranek J., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
Czarny P., Naleziński B., Glosa do uchwały SN z 16.02.1994 r., „Pań-stwo
i Prawo” 1994, z. 9.
Czarny P., Opinia prawna w sprawie wykładni art. 105 ust. 1 Konsty-tucji oraz art. 7b–8 w związku z art. 6 i 6a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, „Zeszyty Prawnicze” 2016, nr 4.
Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
Dudek D., Biznes i (nie)odpowiedzialność konstytucyjna posła, „Stu-dia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22.
Dudek D., Konstytucyjne modyfikacje prawa wybieralności oraz immunitetu parlamentarnego, [w:] Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, (red.) M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2011.
Dukiet-Nagórska T., Kilka uwag o karnomaterialnych aspektach im-munitetu parlamentarnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2008, t. 19.
Gaberle A., Ocena projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypo-spolitej Polskiej (druk sejmowy nr 72) i o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk sejmowy nr 71), [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Gajewska-Kraczkowska H., Stosowanie Kodeksu postępowania karne-go w postępowaniu w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Galińska-Raczy I., Możliwość nabycia nieruchomości w trybie bez-przetargowym przez spółkę jawną, której jednym ze wspólników jest poseł, [w:] Status posła cz. II, Warszawa 2007.
Galińska-Rączy I., W sprawie łączenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego z funkcją członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 5.
Galster J., Szyszkowski W., Witkowski Z., Prawo konstytucyjne. Zarys instytucji w okresie transformacji ustrojowej, Toruń 1993.
Garlicki L., Artykuł 105, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Garlicki L., Artykuł 106, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001.
Garlicki L., Artykuł 107, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2001
Garlicki L., Artykuł 7, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypospoli-tej Polskiej, (red.) L. Garlicki, Warszawa 1996, t. 2.
Garlicki L., Dopuszczalność wyrażenia zgody na pociągnięcie do od-powiedzialności karnej przez posła, któremu zarzuca się popeł-nienie przestępstwa
w zakresie sprawowania mandatu poselskiego, ale łączącego się z naruszeniem praw osób trzecich (aspekty konstytucyjne), [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Garlicki L., Gołyński K., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 1996.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2019.
Garlicki L., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych, „Studia Iuridica” 1995, t. 28.
Górecki D., Ewolucja immunitetu parlamentarnego w Polsce w latach 1919–1939, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Szymczaka, (red.) M. Domagała, Łódź 1994.
Grabowska S., Odpowiedzialność konstytucyjna, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Grabowska S., W sprawie rozumienia immunitetu oraz odpowiedzial-ności konstytucyjnej, winy i kary Prezydenta RP, [w:] Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konsty-tucyjnej i karnoprocesowej, (red.) M. Kłopocka-Jasińska, M. Fili-powska-Tuthill, Warszawa 2018.
Grajewski J., Warunki ustawowe i wymogi formalne wstępnego wnio-sku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 1.
Grajewski J., Grajewski K., Immunitet parlamentarny na tle obowią-zujących przepisów prawa karnego procesowego (Część I), „Prze-gląd Sądowy” 1993, nr 1.
Grajewski K., Art. 2, [w:] Komentarz do ustawy o wykonywaniu man-datu posła i senatora, (red.) K. Grajewski, Warszawa 2014.
Grajewski K., Art. 5a, [w:] Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, (red.) K. Grajewski, Warszawa 2014.
Grajewski K., Art. 6, [w:] Komentarz do ustawy o wykonywaniu man-datu posła i senatora, (red.) K. Grajewski, Warszawa 2014.
Grajewski K., Art. 6a, [w:] Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, (red.) K. Grajewski, Warszawa 2014.
Grajewski K., Art. 7, [w:] Komentarz do ustawy o wykonywaniu man-datu posła i senatora, (red.) K. Grajewski, Warszawa 2014.
Grajewski K., Art. 34, [w:] Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, (red.) K. Grajewski, Warszawa 2014.
Grajewski K., Artykuł 133, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Grajewski K., Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2007 r., I CSK 31/07, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, nr 7-8.
Grajewski K., Immunitet materialny członka parlamentu w świetle uregulowań Małej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1994, z. 5.
Grajewski K., Immunitet parlamentarny w prawie polskim, Warszawa 2001.
Grajewski K., Mandat przedstawicielski – pojęcie i rodzaje, [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2010.
Grajewski K., O pojęciu i rodzajach immunitetu w świetle Konstytu-cji RP (parlamentarny immunitet materialny i procesowy, przywilej nietykalności oraz szczególny immunitet głowy państwa), [w:] Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej, (red.) M. Kłopocka-Jasińska, M. Filipowska-Tuthill, Warszawa 2018.
Grajewski K., Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009.
Grajewski K., Przedmiotowy zakres ochrony działalności wchodzącej w zakres sprawowania parlamentarnego (art. 105 ust. 1 konstytu-cji), „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 1.
Grajewski K., Statut prawny posła i senatora, Warszawa 2016.
Grajewski K., Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu przed Komisją Regulaminową i Spraw Poselskich, rozpatrująca wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Grajewski K., W sprawie dopuszczalności przeszukania pokoju zaj-mowanego przez posła w hotelu sejmowym, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 6.
Grajewski K., Wybrane aspekty odpowiedzialności prezesa najwyż-szej izby kontroli w świetle art. 198 ust. 1 oraz art. 206 Konsty-tucji, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, nr 2.
Grajewski K., Zakres polskiego immunitetu parlamentarnego, „Prze-gląd Sejmowy” 1995, nr 3.
Grajewski K., Szmyt A., Wiszowaty M.M., W kręgu zagadnień parla-mentarnych. Z doświadczeń Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego, Gdańsk 2018.
Granat M., Art. 107 Konstytucji RP a art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu, [w:] Status posła cz. II, Warszawa 2007.
Granat M., Czy w obowiązującym stanie prawnym istnieje zakaz nabywania przez posłów majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego? [w:] Status posła cz. II, Warszawa 2007.
Granat M., Immunitet parlamentarny w Polsce na tle unormowań i praktyki
w innych krajach europejskich, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Granat M., Skutki prawne nowej charakterystyki konstytucyjnej mandatu przedstawicielskiego, [w:] „Mała Konstytucja” w procesie przemian ustrojowych
w Polsce, (red.) M. Kruk, Warszawa 1993.
Grzegorczyk P., Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.
Grzelak A., Uprawnienie posła do przekształcenia prawa do lokalu spółdzielczego we własność przy jednoczesnym nabyciu ułamkowego udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością gminy, [w:] Status posła cz. II, Warszawa 2007.
Grzesik-Kulesza M., Ochrona prawna parlamentarzysty – uwagi de lege lata, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 1.
Gwiżdż A., Organizacja i zasady działania, [w:] Sejm Polskiej Rzeczy-pospolitej Ludowej. Studium prawno-polityczne, (red.) A. Burda, Warszawa 1975.
Herc G., Samorząd terytorialny – pojęcie, istota i podstawy prawne, [w:] Prawo samorządu terytorialnego, (red.), Warszawa 2013.
Hoc S., Mienie samorządu terytorialnego, [w:] Prawo samorządu terytorialnego, (red.), Warszawa 2013.
Howell T.B., A complete collection of state trials and proceedings for high treason ant other crimes and misdemeanors, London 1816–1828.
Immunitet parlamentarny w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, Warszawa 1993.
Jackiewicz A., Immunitet parlamentarny we współczesnym świecie – ujęcie prawno porównawcze, „Przegląd Europejski” 2019, nr 1.
Janusz-Pohl B., Immunitety w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2009.
Janusz-Pohl B., Pojęcie „pociągnięcie do odpowiedzialności” karnej” na tle konstrukcji karnoprocesowych immunitetów względnych w prawie polskim, [w:] Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej, (red.) M. Kłopocka-Jasińska, M. Filipowska-Tuthill, Warszawa 2018.
Janusz-Pohl B., Zagadnienie tzw. immunitetu materialnego w pol-skim prawie karnym, [w:] Skargowy model procesu karnego. Księ-ga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, (red.) P. Górecki, Warszawa 2008.
Jarosz Z., [w:] K. Działocha (red.), Podstawowe problemy stosowania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport wstępny, Warszawa 2004.
Jarosz Z., Ocena poselskich projektów ustaw: o zmianie Konstytucji oraz o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Juchniewicz J., Procedura wyrażenia zgody na pociągnięcie parla-mentarzysty do odpowiedzialności sądowej, [w:] Immunitet par-lamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytu-cyjnej i karnoprocesowej, (red.)
M. Kłopocka-Jasińska, M. Filipowska-Tuthill, Warszawa 2018.
Karolczak J.M., Do odpowiedzialności sądowej za naruszenie dóbr określonych w art. 23 i 24 k.c. poseł może być pociągnięty bez konieczności uchylenia immunitetu, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1994, nr 1.
Karolczak J.M., Jakie są konsekwencje dla posła, jeśli ma sprawę cywilną i jakie, gdy karną, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Karolczak J.M., Zagadnienie naruszenia dóbr osobistych przez posła, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Katner J., Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodar-czej samorządu terytorialnego, „Acta Universitatis Lodziensis, Fo-lia Iuridica”, Łódź 1993, nr 57.
Kaznowski A., Immunitet formalny a przeszukanie, „Wojskowy Prze-gląd Prawniczy” 2010, nr 2.
Kersten K., Narodziny systemu władzy, Warszawa 1990.
Kłopocka-Jasinska A., Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa jako ograniczenia prawa dostępu do sądu w orzecznic-twie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Immunitet parlamentarny i immunitet głowy państwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej, (red.) M. Kłopocka-Jasińska, M. Filipowska-Tuthill, Warszawa 2018.
Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Lublin-Kraków 1996.
Koksanowicz G., Prawny model kierownictwa Sejmem w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Lu-blin 2014.
Komarnicki W., Polskie prawo polityczne, geneza i system, Warszawa 1922.
Kosikowski C., Jak w świetle art. 107 Konstytucji powinny być okre-ślone przepisy dotyczące ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez posłów? „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1999, nr 5.
Kozłowski S., Immunitet jako przedmiot dyskusji o przywilejach parlamentarzystów, „Studia Politologiczne” 2017, nr 45.
Kraczkowski R., Sejm w okresie PRL, [w:] Dzieje Sejmu Polskiego, Warszawa 1993.
Kręcisz W., Zakres materialny immunitetu poselskiego na tle uchwały Sądu Najwyższego z 16 lutego 1994 r., „Annales Universitatis Mariae Curie-
-Skłodowska”, 1995, vol. XLII.
Krukowski M., Immunitet parlamentarny a gromadzenie dowodów w postępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 5.
Kryszeń G., Mandat przedstawiciela (próba zdefiniowania), „Państwo i Prawo” 1998, z. 3.
Kubuj K., Na temat niektórych aspektów proceduralnych pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.
Kuciński J., Legislatywa, egzekutywa, judykatywa. Konstytucyjne instytucje
i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału, Warszawa 2010.
Kudej M., Ocena projektów ustaw zmieniających koncepcję immunitetu parlamentarnego (druki sejmowe nr 72 i 71), [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Lis-Staranowicz D., Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie A. Cordova przeciw Włochom, nr skargi 45649/99, ”Przegląd Sejmowy” 2004, nr 2.
Lis-Staranowicz D., Postępowanie w sprawie odpowiedzialności posłów i senatorów przed Trybunałem Stanu (uwagi na marginesie art. 107 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6.
Lis-Staranowicz D., Zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia dzia-łalności gospodarczej przez posłów i senatorów (w świetle art. 107 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 6.
Lis-Staranowicz D., Galster J., Immunitet posła do Parlamentu Euro-pejskiego, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 6.
Ludwiczek A., Ujęcie sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa jako pożądana forma „obywatelskiej” reakcji na przestępstwo a konstytucyjne standardy ochrony nietykalności i wolności osobiste, „Studia Prawnoustrojowe” 2010, nr 11.
Ławniczak A., Artykuł 108, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, (red.) M. Haczkowska, LexisNexis 2014.
Ławniczak A., Masternak-Kubiak M., Zasada kadencyjności – wybrane problemy, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 3.
Makowski W. (red.), Encyklopedia podręczna prawa karnego, t. II, Warszawa 1938-1939.
Maroń G., Instytucja Marszałka Seniora w polskim porządku praw-nym, „Polityka i Społeczeństwo”2014, nr 2.
Marszałek-Kawa J., Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europej-skiego, Toruń 2002.
Michalski W., Immunitety w polskim procesie karnym, Warszawa 1970.
Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i prakty-ki, Warszawa 2000, t. I.
Monkiewicz Z., Prowadzenie przez posła działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, [w:] Status posła cz. II, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Czy we wniosku prokuratora o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej dwóch posłów głosujących na posie-dzeniu Sejmu za innych posłów mamy do czynienia z immunite-tem materialnym, czy formalnym, [w:] Status posła, cz. I, War-szawa 2007.
Mordwiłko J., Czy wobec wniosku Prokuratora Generalnego RP o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za czyn dokonany
w zakresie sprawowania mandatu poselskiego, a jednocześnie na-ruszający prawa osób trzecich, jest dopuszczalne i prawnie sku-teczne złożenie przez posła oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w trybie art. 105 ust. 4 Konstytucji? [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Immunitet parlamentarny po jego dostosowaniu w roku 2003 do Konstytucji, [w:] Immunitet parlamentarny. Zagadnienia podstawowe, (red.) W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Kiedy poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Konstytucyjność poprawki do projektu ustawy o wyko-nywaniu mandatu posła i senatora, stwarzającej możliwość żąda-nia przez Sejm (Senat) odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec posła (senatora) orzeczonej prawomocnym wyro-kiem sądu, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Konstytucyjny zakres zwolnienia z odpowiedzialności wynikającej z immunitetu materialnego posła i senatora, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Krąg podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności kar-nej przez Sejm, Przegląd Sejmowy” 1996, nr 1.
Mordwiłko J., Kwestia objęcia pozwu, skierowanego przeciw posłowi A. Szczygło, immunitetem materialnym, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Możliwość ograniczenia immunitetu posła i senatora bez konieczności zmiany Konstytucji, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Możliwość powtórnego rozpatrywania przez Sejm wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła w przypadku, gdy po niewyrażeniu zgody przez Sejm uległy zmianie istotne okoliczności sprawy lub zwróci się o to sam zainteresowany, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 1.
Mordwiłko J., Niektóre aspekty prawne wynikające ze stosowania art. 105 ust. 5 Konstytucji traktującej o nietykalności poselskiej, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Ocena projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczy-pospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 72) i o wykonywaniu manda-tu posła i senatora (druk sejmowy nr 71), [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Odpowiedź na pytania dotyczące regulaminowej pro-cedury wyrażania przez Sejm zgody na pociągnięcie posła do od-powiedzialności karnej, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Odpowiedź na pytania dotyczące zakresu immunitetu poselskiego oraz „zrzekania się immunitetu” przez posła, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Opinia w sprawie trybu postępowania Sejmu w świetle art. 105 Konstytucji, "Przegląd Sejmowy" 2002 nr 3.
Mordwiłko J., Organ uprawniony w świetle ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora do wystąpienia do Sejmu o zgodę na uchylenie nietykalności parlamentarzysty, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Podmioty uprawnione do wnioskowania o uchylenie immunitetu, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Wykładnia zwrotu „termin na złożenie przez posła oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowie-dzialności karnej” (art. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu), [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Zakres immunitetu parlamentarnego w świetle „małej konstytucji”, „Państwo i Prawo” 1993, z. 6.
Mordwiłko J., Przedmiotowy zakres rozpatrywania przez komisję Regulaminową i Spraw Poselskich wniosków o uchylenie immunitetu poselskiego z oskarżenia publicznego i prywatnego, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Respektowanie immunitetu parlamentarnego przez organa stosujące przymus w sprawie dotyczącej posła, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Stawiennictwo posła w sądzie w charakterze świadka, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Tryb wyrażenia zgody przez Sejm na uchylenie immu-nitetu posła (art. 133 Regulaminu Sejmu), [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Mordwiłko J., Wykładnia art. 105 ust. 3 i 4 Konstytucji regulującego niektóre aspekty immunitetu parlamentarnego, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Murzynowski A., Kilka uwag o immunitecie parlamentarnym w świe-tle Konstytucji PRL, „Państwo i Prawo” 1958.
Myttenaere van M., The Parliamentary Mandate: A Global Compara-tive Study, Genewa 2000.
Nazaruk P., Artykuł 44, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, (red.) J. Ciszewski,
P. Nazaruk, Warszawa 2019.
Nazaruk P., Artykuł 441, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, (red.) J. Ciszewski,
P. Nazaruk, Warszawa 2019.
Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2016, LEX/el., 2017.
Odrowąż-Sypniewski W., Artykuł 21, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Odrowąż-Sypniewski W., Czy wobec wniosku Prokuratora Generalne-go RP
o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za czyn dokonany w zakresie sprawowania mandatu poselskiego, a jednocześnie naruszający prawa osób trzecich, jest dopuszczalne i prawnie skuteczne złożenie przez posła oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w trybie art. 105 ust. 4 Konstytucji? [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Odrowąż-Sypniewski W., Tryb postępowania Sejmu na tle art. 105 ust. 3 Konstytucji, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Odrowąż-Sypniewski W., W sprawie dopuszczalności przeszukania pokoju zajmowanego przez posła w hotelu sejmowym, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 6.
Odrowąż-Sypniewski, Czy termin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest terminem prekluzyjnym? [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Olechno A., Immunitet parlamentarny na Węgrzech, [w:] Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich, (red.) S. Grabowska, J. Juchniewicz, Rzeszów 2017.
Orłowski W., Immunitet parlamentarny, [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, (red.) M. Chmaj, W. Sokół, Toruń 1996.
Orłowski W., Niepołączalność mandatu posła i senatora, [w:] Konsty-tucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło,
S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Piotrowski R., Stosowanie prawa łaski w świetle Konstytucji RP, „Studia Iuridica” 2006, nr 8.
Piotrowski R., W sprawie dopuszczalności przeszukania pokoju zaj-mowanego przez posła w hotelu sejmowym, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 6.
Pisz M., Mandat przedstawicielski w polskiej tradycji ustrojowej i we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3.
Piwoński K., Immunitet parlamentarny a naruszenie dóbr osobistych parlamentarzysty. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19.06.2018 r.,
I CSK 506/17, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, nr 3.
Posnow W., Przesłanki procesowe, [w:] Postępowanie karne. Część ogólna, (red.) Z. Świda, Warszawa 2008.
Poślednik M., Wygaśnięcie mandatu parlamentarzysty unormowane w kodeksie wyborczym, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 3.
Radajewski M., O karach orzekanych przez Trybunał Stanu za delikty konstytucyjne, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 3.
Radziewicz P., Artykuł 104, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja, Warszawa 2019.
Safjan M., Bosek L. (red.), Art. 41 Konstytucja RP, 2016, Legalis.
Sarnecki P., Działania takie jak: spotkania parlamentarzystów z wyborcami, dyżury poselskie i senatorskie, współdziałania z organami samorządu terytorialnego lub terenowymi organami administracji rządowej mieszczą się w zwrocie „inne działania” o których wspomina art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350), „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1996, nr 3.
Sarnecki P., Działania takie jak: spotkania parlamentarzystów z wyborcami, dyżury poselskie i senatorskie, współdziałania z organami samorządu terytorialnego lub terenowymi organami administracji rządowej mieszczą się w zwrocie „inne działania” o których wspomina art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350), „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” 1996, nr 3.
Sarnecki P., Immunitet posłów i senatorów w radach pozaparlamen-tarnych, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 6.
Sarnecki P., Konstytucyjna koncepcja mandatu posła i senatora a gwarancje jego sprawowania w ustawie o wykonywaniu mandatu, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Sarnecki P., Władza sądownicza w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Rejent” 1997, nr 5.
Siemieński F., Prawo konstytucyjne, Warszawa – Poznań 1976.
Skotnicki K., W sprawie prawomocności i wykonalności postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu poselskiego, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Słownik języka polskiego. T. 1, (red.) J. Szymczak, Warszawa 1978.
Sokolewicz W., Czy rak może być rybą a trybunał sądem? [w:] Pań-stwo prawa. Administracja. Sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu, (red.) A. Łopatka, War-szawa 1999.
Sokolewicz W., Dopuszczalność zastąpienia zgody parlamentarnej zgodą zainteresowanego parlamentarzysty (art. 105 ust. 4) na pociągnięcie go odpowiedzialności karnej za naruszenie praw osób trzecich w toku działalności wchodzącej w zakres sprawo-wania mandatu (art. 105 ust. 1 zdanie 2 Konstytucji), [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Starzyński S., Konstytucja Państwa Polskiego, Warszawa 1923.
Stefański R.A., Immunitet parlamentarny w świetle ustawy o wyko-nywaniu mandatu posła i senatora, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 10.
Stefański R.A., Karnoprocesowe aspekty zgody parlamentarzysty na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, „Prokuratura i Pra-wo” 2002, nr 6.
Stefański R.A., Środki zapobiegawcze w nowym Kodeksie postępowa-nia karnego, Warszawa 1998.
Steinborn S., O zakresie ochrony immunitetowej w postępowaniu karnym, [w:] Immunitet parlamentarny i immunitet głowy pań-stwa z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej, (red.) M. Kłopocka-Jasińska, M. Filipowska-Tuthill, Warszawa 2018.
Steinborn S., W sprawie dopuszczalności przeszukania pokoju zajmo-wanego przez posła w hotelu sejmowym, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 6.
Strzelecki M., Działalność opozycji parlamentarnej w Krajowej Ra-dzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym (VII 1945-X 1947), Toruń 1996.
Szeliga Z., Sejm i Senat, [w:] Zarys ustroju politycznego Rzeczypo-spolitej Polskiej, (red.) Z. Szeliga, Lublin 1996.
Szepietowska B., Odpowiedzialność posła za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Szepietowska B., W sprawie odpowiedzialności posła za naruszenie dyscypliny budżetowej, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 2.
Szmyt A,, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listo-pada 2004 r. (sygn. akt K 38/03), „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2.
Szmyt A., Dopuszczalność odwołania przez posła złożonego wcześniej oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Szmyt A., Immunitet materialny posłów, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.
Szmyt A., Normatywny wyraz idei demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w Konstytucji RP z 1997 roku, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2008, t. XX.
Szmyt A., W sprawie prawomocności i wykonalności postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu posel-skiego, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.
Szymanek J., W sprawie dopuszczalności przeszukania pokoju zaj-mowanego przez posła w hotelu sejmowym, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 6.
Szyszka A., Immunitety parlamentarny, prezydencki i sędziowski w polskim prawie konstytucyjnym, Kielce 2019.
Śliwiński S., Polski proces karny. Zasady ogólne, Warszawa 1948.
Turkowski R., Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945-1949, Warszawa 1992.
Urbaniak M., Immunitet Parlamentarny we Włoszech, [w:] Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich, (red.) S. Grabowska,
 J. Juchniewicz, Rzeszów 2017.
Waltoś S. Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2000.
Wiliński P., Opinia dotycząca zakresu temporalnego obowiązku roz-poznania wniosku o wyrażenie zgody na pociągniecie posła do odpowiedzialności karnej w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4.
Włodek T., Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
Wrona J., System partyjny w Polsce 1944-1950, Lublin 1997.
Wytyczne w zakresie stosowania artykułu 6. Prawo do rzetelnego procesu sądowego (aspekty cywilne), Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka 2013.
Zajadło J., Godność, wolność i równość w Konstytucji RP (szkic encyklopedyczny), „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, nr 1.
Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna. Praktyka III RP, War-szawa 2004.
Zaleśny J., Trybunał Stanu na tle władzy sądowniczej – zagadnienia wybrane, „Ius Novum” 2007, nr 2-3.
Zaporowski Z., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939, Lublin 1992.
Zubik M., Artykuł 6b, [w:] Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczy-pospolitej Polskiej, (red.) A. Szmyt, Warszawa 2018.
Zubik M., Immunitet parlamentarny a zawieszenia postępowania karnego. (Uwagi na tle art. 105 ust. 3 Konstytucji), „Państwo i Prawo” 1998, z. 7.
Zubik M., Immunitet parlamentarny w nowej Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1997, z. 9.
Zubik M., Niektóre problemy wynikające z konstytucyjnego zakazu nabywania majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego przez parlamentarzystów, [w:] Status posła cz. II, Warszawa 2007.
Zubik M., O niektórych aspektach instytucji immunitetu parlamentarnego, „Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2001, nr 4.
Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
Zubik M., Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny” 2007, nr 2.
Zubik M., Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011.
Zubik M., Uchylenie Immunitetu parlamentarnego, „Przegląd Sejmo-wy” 1997, nr 6.
Zubik M., Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu parlamen-tarnego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4.
Zubik M., Zakres przywileju nietykalności parlamentarnej, [w:] Status posła, cz. I, Warszawa 2007.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane