• Komentarz do Konstytucji RP art. 30, 31, 32, 33

Komentarz do Konstytucji RP art. 30, 31, 32, 33

 • Autor: Marek Chmaj
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-912-8
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 229/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowany tom jest pierwszą częścią serii wydawniczej, która w ciągu najbliższych lat ukaże się nakładem wydawnictwa Difin. Seria ta jest komentarzem do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. W jednym tomie znajdzie się od kilku do kilkunastu przepisów, komentowanych przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, przede wszystkim profesorów z Uniwersytetu SWPS oraz z innych wiodących ośrodków akademickich.

Partner wydania:  

W serii polecamy:Spis treści:

Wprowadzenie do serii wydawniczej
Wykaz skrótów
Komentowane przepisy Konstytucji RP
Artykuł 30
Artykuł 31
Artykuł 32
Artykuł 33
Bibliografia opracowań naukowych

Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. 

Książki tego autora


Bibliografia opracowań naukowych

Ajnenkiel A., Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791‒1997, Warszawa 2001.
Andrzejczak H., Filozoficznoprawne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, „Roczniki Filozoficzne KUL” 1966.
Antonów K., Zasady równości i sprawiedliwości społecznej w prawie eme-rytalnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G” 2015, tom 62, nr 2.
Arnardóttir O.M., Equality and non discrimination under the European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Lejda 2003.
Augustyniak M., Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2016.
Babula M., Konstytucyjna zasada równości wobec prawa a korzystanie z praw wyborczych przez osoby ubezwłasnowolnione, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 6.
Balicki R., Zasada równości i jej wpływ na realizację konstytucyjnych praw i wolności, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, (red.)
M. Jabłoński, Warszawa 2010.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.
Banaszak B., Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypo-spolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.
Banaszak B., Prawo wyborcze obywateli, Warszawa 1996.
Banaszak B., Zasada równouprawnienia płci w Polsce, „Przegląd Prawa i Administracji” 2004, nr 59.
Banaszkiewicz A., Karta Praw Podstawowych jako „uwieńczenie” unijnego systemu ochrony praw człowieka, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, 2010, tom IV.
Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu
z Lizbony, Warszawa 2008.
Barcz J., Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie UE w świetle wyroku TS z 19.01.2010 r. w sprawie C-555/07 Seda Kücükdeveci, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 9.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994.
Bartoszewicz M., Priorytet równości i niedyskryminacji jako tendencja ustawodawcza. Szkic do rozważań, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 26.
Bechta E., Równość wobec prawa, [w:] Encyklopedia politologii, t. 2, Ustroje państwowe, (red.) W. Skrzydło, M. Chmaj, Kraków 2000.
Bell M., Equality and the European Union Constitution Introduction, „Industrial Law Journal” 2004, no. 33.
Bernatek-Zaguła I., Konstytucyjna zasada równości wobec prawa w świetle ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3.
Bidziński M., Finansowanie partii politycznych w Polsce. Studium porów-nawcze, Warszawa 2011.
Bielecki L., Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu w systemie ochrony praw człowieka Unii Europejskiej – zarys charaktery-styki prawnej, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Bielecki L., Systematyka praw podstawowych w Unii Europejskiej po Trak-tacie Lizbońskim. Zarys zagadnienia, [w:] Wpływ standardów między-narodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Tom 2, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
Bień-Kacała A., Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. – wstępna diagnoza, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2.
Bień-Kacała A., Zasada równości. Komentarz do orzeczenia z dnia 3 września 1996 r., K 10/96, [w:] Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecz-nictwa Trybunału Konstytucyjnego, (red.) L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek, Warszawa 2016.
Bisztyga A., Europejska Konwencja Praw Człowieka a Karta Praw Podsta-wowych Unii Europejskiej – stan kompatybilności czy konkurencyjności?, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2011, nr 3.
Bisztyga A., Godność człowieka jako wartość konstytucyjna. Interpretacja artykułu 30 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, „Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach” 2003 nr 17.
Bisztyga A., Równy status kobiet i mężczyzn – nowe wyzwanie dla polskiego legislatora. Aspekt konstytucyjny, [w:] Zasada równości w prawie, (red.) H. Zięba-Załucka, M. Kijowski, Rzeszów 2004.
Biśta I.J., Zasada poszanowania godności człowieka i jej wpływ na inter-pretację konstytucyjnego uregulowania praw i wolności jednostki, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, (red.) M. Jabłoński, Warszawa 2010.
Błaszczak A., Efektywność środków ochrony przed dyskryminacją w Polsce, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 6.
Bochenek-Cichoń K., Realizacja polityki równości płci w sferze obsady stanowisk w organach władzy publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 3.
Borski M., Godność człowieka jako wartość uniwersalna, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 3.
Bosek L., Glosa do wyroku TK z dnia 26 maja 2008 r., SK 25/07, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.
Bosek L., Ochrona godności człowieka w prawie Unii Europejskiej a kon-stytucyjne granice przekazywania kompetencji państwa, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
Bożyk S., Konstytucyjna zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, [w:] Zasada równości w prawie, (red.) H. Zięba-Załucka, M. Kijowski, Rzeszów 2004.
Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczpospolitej, Lublin 1998.
Buczkowski J., Zasady prawa wyborczego, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, (red.) W. Skrzydło, S. Gra-bowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
Brzozowski W., Krzywoń A., Wiącek M., Prawa człowieka, Warszawa 2018.
Buksiński T., Moralność publiczna i jej wpływ na funkcjonowanie sfery publicznej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2017, tom 74.
Burek W., Zakaz dyskryminacji w orzecznictwie ETPCz z 2008 r., „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 12.
Bury B., Dudzik M., Naruszenie zakazu dyskryminacji pracowników jako czyn zabroniony, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011, tom LXXXVI.
Chmaj M., Kwoty wyborcze i problem parytetu płci w Kodeksie wyborczym, [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, (red.) B. Banaszak, A. Bisz-tyga, A. Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2015,.
Chmaj M., Pojęcie i geneza wolności i praw człowieka, [w:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce. Tom. I: Zasady ogólne, (red.) M. Chmaj, Zakamycze 2002.
Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991–1997 (I II kadencja). Studium prawnoustrojowe, Warszawa 1999.
Chmaj M., System wyborczy do Sejmu, [w:] Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, (red.) M. Chmaj, Lublin 1997.
Chmaj M., W sprawie zgodności z Konstytucją RP Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r., „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4.
Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.
Chmaj M., Źródło wolności i praw człowieka, [w:] Wolności i prawa człowieka
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) M. Chmaj, Warszawa 2016.
Chmaj M., Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium po-równawcze, Olsztyn 2006.
Chmielarz A., Przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji zgodnie z zale-ceniami Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w sferze prawnej i instytucjonalnej, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu praw człowieka, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Ciszek M., Europejska Konwencja Bioetyczna w ochronie (bio)bezpieczeństwa człowieka w obszarze biomedycyny: wymiar jed-nostkowy i społeczny, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2014, nr 1.
Complak K., O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP [w:] Prawa i wolności obywatela w Konstytucji RP, (red.) B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002.
Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 5.
Cymerys K., Aksjologia, idee i zasady ogólne Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Cymerys R., Ogólna charakterystyka skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako narzędzia służącego urzeczywistnieniu idei ochrony praw jednostki, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Tom 2, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S.J., Kisielewicz A., Rymarz F., Zbie-ranek J., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2018.
Czeszejko-Sochacki Z., Polskie prawo parlamentarne, Warszawa 1995.
Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.
Dąbrowska J., Zakaz dyskryminacji w stosunkach służbowych, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2014, nr 5.
Deryng A., Zasada poszanowania godności osoby ludzkiej w praktyce konstytucyjnej Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Tom 3, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
Dinsdale J., Rola Rady Europy w ustalaniu standardów w zakresie praw człowieka, [w:] Nietolerancja, rasizm, ksenofobia, Ośrodek Informacji Rady Europy, Biuletyn nr 1, 1999.
Długosz M., Europejski system ochrony praw człowieka a zwalczanie dys-kryminacji na przykładzie osób homoseksualnych, [w:] Efektywność Eu-ropejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy sku-teczności europejskiego systemu praw człowieka, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Domańska M., Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w orzecznictwie TS, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 6.
Domańska M., Hauser A., Talaga R., Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 11.
Drzewicka B., Adamczak-Retecka M., Nowy kierunek myślenia, [w:] Ochrona praw jednostki, (red.) Z. Brodecki, Warszawa 2004.
Drzewicki K., Prawa człowieka w Karcie NZ i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, „Sprawy Międzynarodowe” 1998, nr 3.
Drzewicka B., Adamczak-Retecka M., Nowy kierunek myślenia, [w:] Ochrona praw jednostki, (red.) Z. Brodecki, Warszawa 2004.
Dörre-Nowak D., Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa 2005.
Duszka-Jakimko H., Jakimko W., Budżetowa godność wynagrodzenia sędziego, „Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia”, 2013, tom 4, nr 3.
Dylewska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konsty-tucyjnego po wejściu w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Prze-gląd Sejmowy” 2001, nr 1.  
Falski J., Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2000, z. 1.
Falski J.B., Zasada równości w polskich konstytucjach (1791–1935), „Pań-stwo i Prawo” 1997, z. 1.
Fedorowicz M., Ustawa po akcesji Polski do Unii Europejskiej (zagadnienia wybrane), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 2.
Fleszer D., Godność i prywatność osoby w świetle Konstytucji Rzeczypo-spolitej Polskiej, „Roczniki Administracji i Prawa” 2015, tom 15, nr 1.
Flis J., Stolicki D., Skrzywione podziały. Na tropie gerrymanderingu w polskich gminach, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 4.
Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2007.
Florek L., Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.
Florek L., Równe traktowanie pracowników w prawie europejskim, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 2002, nr 5.
Florek L., Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy, „Praca i Zabezpiecze-nie Społeczne” 1997, nr 1.
Forejtová M., Human dignity in the European perspective and the propor-tionality principle, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2016, nr 52.
Frańczak O., Zagadnienie stereotypów płci w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2016, tom 5, nr 2.
Freeman M., Prawa człowieka, przekł. M. Fronia, Warszawa 2007.
Galewska E., Ochrona godności ludzkiej w świetle przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, „Palestra” 2016, nr 1‒2.
Galster J., Szyszkowski W., Wasik Z., Witkowski Z., Prawo konstytucyjne, Toruń 1995.
Garlicki L., Komentarz do art. 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2003.
Garlicki L., Komentarz do art. 32, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2003.
Garlicki L., Komentarz do art. 33, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, (red.) L. Garlicki, Warszawa 2003.
Garlicki L., Prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018.
Garlicki L., Zasada równości i zakaz dyskryminacji w orzecznictwie Trybu-nału Konstytucyjnego, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa, Łódź – Warszawa 1998.
Gebethner S., Wybory do Sejmu i Senatu, Warszawa 2001.
Gierałtowicz J., Prawa wyborcze, [w:] Prawa i wolności I II generacji, (red.) A. Florczak i B. Bolechów, Toruń 2006.
Glanc M., „Nie" dla możliwości zestrzelenia samolotu pasażerskiego upro-wadzonego przez terrorystów. Glosa do wyroku TK z dnia 30 września 2008 r.,
K 44/07, „GSP-Przegląd Orzecznictwa” 2010, nr 2.
Głogowska M., Obiektywne różnicowanie pracowników a sprawy z zakresu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, „Ius Novum” 2015, nr 3.
Gołosz K., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Polska, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej”, 2010, nr 3.
Góra-Błaszczykowska A., Zasada równości stron w procesie cywilnym, Warszawa 2008.
Góral Z. (red.), Wynagrodzenie za pracę, Lex 2014.
Sanetra W., Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, „Praca i Zabez-pieczenie Społeczne” 1997, nr 11.
Grabowska-Moroz B., Śledzińska-Simon A., Uwagi na temat zgodności Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z Konstytucją RP, „Państwo i Prawo” 2015, z. 5.
Granat M., Godność człowieka z art. 30 Konstytucji jako wartość i norma prawna, „Państwo i Prawo 2014, z. 8.
Granat M., Zasada pluralizmu politycznego, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2014.
Granat M., Gorgol A., Sobczak J., Ustawa o partiach politycznych. Komen-tarz, Warszawa 2003.
Gronowska B., Europejska konwencja Praw Człowieka a prawa drugiej generacji
‒ kilka refleksji o zacieraniu granic, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013,
nr 9.
Gronowska B., Porównywalność sytuacji jednostek jako przesłanka zakazu dyskryminacji ‒ uwagi na tle orzecznictwa strasburskiego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 6.
Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.
Gulczyński M., Zasada pluralizmu politycznego, [w:] Zasady podstawowe polskiej konstytucji, (red.) W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
Hernas A., Konstytucyjne prawo do prywatności a bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Państwo i Społeczeństwo” 2009, nr 3.
Heywood A., Politologia, Warszawa 2011.
Ilchenko I., The implementation of the 1950 European Convention on Human Rights and the case-law of the European Court of Human Rights: Ukraine’s and Poland’s Goverments practice, [w:] Efektywność europe-jskiego systemu ochrony praw człowieka. Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Jach A., Akt końcowy KBWE i jego wpływ na instytucjonalizację ruchu praw człowieka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie po-równawczej 1975–1991 (wybrane aspekty), „Nowa Polityka Wschodnia” 2017, nr 2.
Janaczek K., Ochrona macierzyństwa – wybrane problemy w europejskim i krajowym prawie pracy, [w:] Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2015.
Jarecka A., Zasada powszechności i równości w polskim prawie wyborczym, Warszawa 2000.
Kaczmarczyk H., Prawo do godnej śmierci a prawa człowieka, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Tom 1, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
Kaczmarczyk-Kłak K., Godność człowieka w Konstytucji RP i konstytucjach innych państw, „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 1.
Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski, t. II: Od połowy XV w. do r. 1795, Warszawa 1966.
Kaczyński L., Zasada swobody umów w prawie pracy po nowelizacji kodeksu pracy, „Państwo i Prawo” 1997, z. 3.
Kalisz A., Klauzula moralności (publicznej) w prawie polskim, „Principia” 2013, nr LVII-LVIII.
Kałużny M.P., Walka z dyskryminacją w Europie a ochrona praw człowieka, [w:] Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2015.
Kitler W., Pojęcie bezpieczeństwa, [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, (red.) W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2013.
Kołatek R., Zasada godności ludzkiej w unijnym prawie pierwotnym i prawie pochodnym obejmującym przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2018, nr 2.
Konarska D.B., Ewolucja zasady równości (wybrane aspekty), [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Tom 1, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
Konarska D., Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu praw człowieka, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Konarska P., Pomiędzy konstytucyjną definicją małżeństwa a zasadą rów-ności i zakazem dyskryminacji, czyli ochrona małżeństwa i rodziny a legalizacja związków partnerskich, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2015, nr 2.
Koncewicz T.T., Godność w orzecznictwie sądów unijnych. W kierunku jurysprudencji konstytucyjnej, „Palestra” 2012, nr 1‒2.
Koryś-Matusiak A., Równość kobiet i mężczyzn w polskim i międzynaro-dowym prawie pracy, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji
i ochronę praw człowieka. Tom 1, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
Kossut A., Równość i sprawiedliwość w dostępie do zatrudnienia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G” 2015, tom 62, nr 2.
Korzeniowska M., Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2001.
Kożuchowski J., Prawo naturalne a prawa człowieka: stanowisko Bertholda Walda, „Ruch Filozoficzny” 2016, nr 3.
Kowalczyk T., Znaczenie zasady równości prawa wyborczego w prawie polskim przed wejściem w życie Kodeksu wyborczego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 2.
Kruk M., Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, (red.) M. Zubik, Warszawa 2006.
Krukowski J., Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, (red.) L. Wiśniewski, Warszawa 1997.
Kulicki J., Opinia na temat zgodności z konstytucyjną zasadą równości i zasadą ochrony małżeństwa i rodziny zasad opodatkowania osób sa-motnie wychowujących dzieci, określonych w art. 6 ust. 4–5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2011, nr 1.
Kuroń J., Działania Sejmu w zakresie zwalczania ksenofobii i nietolerancji, [w:] Nietolerancja, rasizm, ksenofobia, „Ośrodek Informacji Rady Europy, Biuletyn” 1999, nr 1.
Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Zakamycze 2001.
Leksykon policyjny, (red.) W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Szczytno 2001.
Lewandowski M., Ochrona pracownika przed dyskryminacją w polskim prawie pracy, „Palestra” 2014, nr 3‒4.
Lipski J., Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP Konwencji Rady Europy o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2014, nr 2.
Lubertowicz M., Lex iniustissima non est lex. Formuła Gustava Radbrucha jako alternatywa dla międzynarodowego systemu ochrony praw czło-wieka, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2010 tom IV.
Łabno A., Zasada równości i zakaz dyskryminacji, [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, (red.) L. Wiśniewski, Warsza-wa 2006.
Łazarski K., Law, Forms of Government and Liberty in Montesquieu’s Thought, „Studia Prawnicze: rozprawy i materiały” 2013.
Łączkowski W., Prawne zasady równości i sprawiedliwości, „Ruch Prawni-czy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 2.
Łętowska E., Genderowa perspektywa ochrony praw kobiet we współcze-snym świecie (uwagi o metodzie), [w:] Prawa kobiet we współczesnym świecie, (red.)
L. Kondratiewa-Bryzik, W. Sokolewicz, Warszawa 2011.
Łukasiewicz J., Sprawiedliwościowe przesłanki zasady równości (tezy wystą-pienia), [w:] Zasada równości w prawie, (red.) H. Zięba-Załucka, M. Ki-jowski, Rzeszów 2004.
Łukasz D., Analiza wyborczych systemów kwotowych w państwach Unii Europejskiej, [w:] Zasada równości i zasada niedyskryminacji, (red.) B. Kłos, J. Szymańczak, Warszawa 2011.
Maciejewski M., Doktrynalne ujęcia relacji prawo naturalne – prawo stano-wione od starożytności do czasów oświecenia, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, 2015, nr 2.
Maciejuk M., Bezpieczeństwo i porządek publiczny w strukturze zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Prace Naukowe Uni-wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 46.
Madej M., Równość wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, „Praca i Zabez-pieczenie Społeczne” 2013, nr 4.
Madej M., Zasada niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 3.
Maj E., Godność człowieka. Ujęcie prawno-filozoficzne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej” 2014, tom 18, nr 4.
Maniewska E., Zasada równego traktowania a zasada niedyskryminacji pracowników w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 6.
Malinowska I., Źródła prawa w Konstytucji RP z 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 6.
Maliska M.A., Wykładnia konkretyzująca konstytucji a zasada równości w Brazylii
i Polsce, „Przegląd Prawa i Administracji” 2009, tom LXXX.
Maliszewska-Nienartowicz J., Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w świetle rozstrzygnięć TS wydanych w okresie 2010–2013, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 5.
Maliszewska-Nienartowicz J., Zakaz dyskryminacji ze względu na niepeł-nosprawność w świetle wyroków TS w sprawach Coleman i Chacón Navas, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 8.
Maliszewska-Nienartowicz J., Zwalczanie dyskryminacji wielokrotnej (na przykładzie działań Unii Europejskiej), „Państwo i Prawo” 2012, z. 2.
Markiewicz J., Równość płci w świetle Konstytucji RP na tle standardów międzynarodowych, [w:] Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, (red.) T. Jasudowicz, Toruń 2001.
Markowski A., Pawelec R., Wielki słownik wyrazów obcych, Warszawa 2009 r.
Masternak-Kubiak M., Prawo do równego traktowania, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, (red.) B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
Masternak-Kubiak M., Kuczma P., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, (red.) M. Jabłoński, Warszawa 2010.
Matey-Tyrowicz M., Zasada równości kobiet i mężczyzn w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i prawa europejskiego, „Biuletyn Centrum Eu-ropejskiego Uniwersytetu Warszawskiego/Ośrodek Informacji i Doku-mentacji Rady Europy” 2000.
Mazurek F., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.
Mączyński M., Prawne ujęcie godności, [w:] Godność człowieka, (red.) R. Łętocha, Oświęcim 2012.
Michalak B., Sokala A., Leksykon prawa wyborczego i systemów wybor-czych, Warszawa 2010.
Michalak D., Oleksiewicz I., Zakaz dyskryminacji kobiet i mężczyzn jako podstawowa zasada w prawie wspólnotowym, „Przegląd Prawa Pu-blicznego” 2009, nr 2.
Miklaszewska R., Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2014, nr 5.
Mitrus L., Rozwój prawa wspólnotowego w dziedzinie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 1.
Mrozek J.J., Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka i obywatela, „Civitas et Lex” 2014, nr 1.
Morawska E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecz-nictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003.
Morawska E., Prawa konstytucyjne człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej a prawa podstawowe Unii Europejskiej. Analiza porównawcza, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1.
Mordwiłko J., W przedmiocie zgodności art. 5 ordynacji wyborczej do Sejmu z konstytucyjną zasadą równości praw wyborczych do Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2.
Mucha I., Dyskryminacja pozytywna w świetle standardów Rady Europy, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu praw człowieka, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Münch von I., Godność człowieka w niemieckim prawie konstytucyjnym, [w:] Godność człowieka jako kategoria prawa, (red.) K. Complak, Wrocław 2001.
Nikołajew J., Godność człowieka jako źródło jego praw i wolności a prawo do wolności sumienia i religii więźniów, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2016, tom 3, nr 36.
Nowakowska-Gancarz J., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle prawa Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych” 2001, nr 4.
Nowicki M., Europejska Konwencja Praw Człowieka – zakaz dyskryminacji, „Palestra” 1999, nr 11.
Nys H., The Biomedicine Convention as an Object and a Stimulus for Comparative Research in the European Journal of Health Law, „Euro-pean Journal of Health Law” 2008, nr 15.
Ochmann P., Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony konstytucyj-nych praw i wolności. Wybrane problemy, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 3.
Ochrona praw jednostki, (red.) Z. Brodecki, Warszawa 2004.
Olmińska A., Dyskryminacja jako przykład nierównego traktowania pra-cownika, „Roczniki Administracji i Prawa, 2017, nr 17.
Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2012.
Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Try-bunału Konstytucyjnego, Zakamycze 2000.
Oniszczuk J., Równość – najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2004.
Osiecki Z., Prawo naturalne i prawo stanowione, „Warszawskie Studia Pastoralne” 2014, nr 25.
Osierda A., Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23.
Osmańczyk E.I., Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1982.
Orzeszyna K., Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim, „Roczniki Nauk Prawnych” 2009, nr 2.
Orłowska M., Pozycja osób niepełnosprawnych w europejskim systemie ochrony praw człowieka. Uwagi krytyczne na tle wybranych przykładów ustawodawstwa polskiego, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu praw człowieka, (red.)
J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Pacian J., Obowiązek prawnej ochrony życia i zdrowia a eutanazja, krypta-nazja
i wspomagane samobójstwo, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 2.
Pałecki K., Wprowadzenie do debaty nad koncepcjami Gustawa Radbrucha – z okazji 60-lecia jego śmierci, [w:] Dobre prawo, złe prawo – w kręgu myśli Gustawa Radbrucha, (red.), P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksa, Warszawa 2009.
Parzych K., Sprawni i niepełnosprawni. Godność osoby ludzkiej według konstytucji Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes”, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAC/sprawniniepelno.html
Piechowiak M., Filozofia prawa człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999.
Piechowiak M., W sprawie stosowalności klauzuli limitacyjnej a art. 31 ust. 3 Konstytucji RP do art. 38 dotyczącego ochrony życia, [w:] Dylematy praw człowieka, (red.) T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2008.
Piekarczyk S., Ochrona prawa do równego traktowania w zatrudnieniu jako jednego z podstawowych praw człowieka. Model europejski, [w:] Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka  w praktyce ustrojowej państw, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2015.
Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2014.
Pierzgalski M., Gerrymandering, czyli manipulowanie strukturą granic okręgów wyborczych, „Studia Socjologicane” 2015, nr 3.
Piluś H., O godności człowieka jako osoby, „Studia Filozoficzne” 1989, nr 7–8.
Piszewski J., Karta Narodów Zjednoczonych jako ramy dla rozwiązań instytucjonalnych, „Dylematy”, 2015, z. 4.
Podgórska-Rykała J., Zasada równości płci – wybrane regulacje prawa krajowego, Roczniki Administracji i Prawa” 2017, tom 17.
Podkowik J., Konstytucyjna zasada równości i zakaz dyskryminacji w prawie cywilnym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 2016, tom XXV.
Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport końcowy z badań, (red.) K. Działocha, Warszawa 2006.
Polskie prawo konstytucyjne, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2014.
Porowski M., Rzepliński A., Uwięzienie a wartości, „Studia Prawnicze” 1987, nr 3.
Potrzeszcz J., Godność człowieka w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, tom XV, nr 1.
Potrzeszcz J., „Formuła Radbrucha” a „formuła Cathreina”, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, tom XXI, nr 2.
Półtorak N., Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podsta-wowych Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 9.
Półtorak M., Kalisz A., Kwoty w europejskich systemach wyborczych jako wyraz zasady równości a funkcje prawa, opublikowany na www.sbc.org.pl
Pudło A., Charakter zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksu-alną
w prawie UE, „Roczniki Administracji I Prawa” 2016, tom 1, nr XVI.
Pudło A., Zróżnicowanie podstaw prawnych zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, „Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem” 2016, nr 3.
Raczkowski M., Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek, „Praca i Zabez-pieczenie Społeczne” 2015, nr 8.
Radbruch G., Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo, [w:] G. Rad-bruch,
Filozofia prawa, tłum. E. Nowak, Warszawa 2009.
Redelbach A., Natura praw człowieka. Strasburskie standardy ich ochrony, Toruń 2001.
Redelbach A., Prawa naturalne – prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2000.
Romer T., Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej, [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003.
Rousseau J.J., Umowa społeczna, tłum. A. Peretiatkowicz, Kęty 2007.
Rulka M., Okręgi wyborcze a zasady proporcjonalności i równości prawa wyborczego, „Prawo i Polityka” 2010, nr 1.
Rusecki M., Kościół katolicki wobec praw człowieka. Osoba i jej godność podstawą praw człowieka, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Tom 1, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
Rymarz F., Zasada ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 6.
Rytel-Warzocha A., „Dyskryminacja pozytywna” jako przejaw urzeczywist-nienia zasady sprawiedliwości społecznej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, nr 1.
Sadowska D., Zakaz dyskryminacji, [w:] Prawa i wolności I II generacji, (red.)
A. Florczak i B. Bolechow, Toruń 2006.
Sadurski W., Równość wobec prawa, „Państwo i Prawo 1978, z. 8‒9.
Safjan M., Mikłaszewicz P., Granice uprzywilejowania wyrównawczego, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.
Sarnecki P., O projekcie ustawy zmieniającej ordynację wyborczą do Sejmu (skreślenie art. 5), „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2.
Sarnecki P., W sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zaskarża-jącego konstytucyjność art. 5 ordynacji wyborczej do Sejmu, Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne 1997, nr 2(24).
Sarnecki P., Wolność zrzeszania się, Warszawa 1998.
Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994.
Siciński A., Działalność Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nieto-lerancji (ECRI), [w:] Nietolerancja, rasizm, ksenofobia, Ośrodek Infor-macji Rady Europy, Biuletyn nr 1 z 1999 r.
Siciński A., Konstytucyjna zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych – w teorii i praktyce, [w:] Zasada równości w prawie, (red.) H. Zięba-Załucka, M. Kijowski, Rzeszów 2004.
Sierakowska K., Równość płci jako koncepcja na rzecz rozwoju, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Tom 1, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
Sitek M., Równość kobiet i mężczyzn jako jeden z podstawowych elementów zasady dobrych rządów ‒ good governance ‒  w świetle art. 15 wersji skonsolidowanej Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9.
Słownik języka polskiego, t. I: A–K, Warszawa 1978.
Słownik języka polskiego, t. III: R–Z, (red.) M. Szymczak, Warszawa 1978.
Skoczyński J., Zasada równego traktowania pracowników, „Praca i Zabez-pieczenie Społeczne” 1999, nr 7–8.
Skowron J., Godność ludzka jako podstawowe prawo każdego człowieka. Standardy regionalne a uniwersalne, [w:] Wpływ standardów międzyna-rodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Tom 1, (red.) J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
Skowyra J., Konstytucyjna zasada równości na gruncie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 3.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2013.
Sobczak J., Godność pacjenta, „Medyczna Wokanda” 2009, nr 1.
Sobczyk A., Zasada równości pracowników w stosunkach pracy, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 1999, z. 1.
Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.
Sokół W., Gerrymandering, [w:] Encyklopedia politologii, t. 1, Teoria polityki, (red.) W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999.
Sokół W., System wyborczy, [w:] Polityka – ustrój – idee. Leksykon polito-logiczny, (red.) M. Chmaj i W. Sokół, Lublin 1999.
Sozański J., Europejskie standardy ochrony praw człowieka, Warszawa 2004.
Sozański J., Prawa człowieka w systemach prawnych wspólnot i Unii Eu-ropejskiej, Warszawa ‒ Poznań 2005.
Stanisz P., Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w dyrektywie Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2000 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2004, nr 7.
Stefanicki R., Koncepcja ochrony godności człowieka w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE, „Przegląd Prawa Pu-blicznego” 2009, nr 5.
Stępniak K., Prawa człowieka umierającego, „Studia Prawnicze i Admini-stracyjne” 2016, nr 15.
Szczepańska M., Równość płci a zróżnicowany wiek emerytalny, „Studia BAS” 2011, nr 2.
Szczęsny J., Spór o zasadę równości. Glosa do postanowienia TK z dnia 24 października 2001 r., SK 10/01, „Glosa” 2002, nr 8.
Szuniewicz M., Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograni-czenia praw i wolności jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2016, s. 53.
Szwejkowska K., Zasada równego traktowania a zakaz dyskryminacji w prawie pracy, „Kortowski Przegląd Prawniczy” 2015, nr 4.
Szymanik E., Równość płci. Aspekty historyczno-społeczne i prawne, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2014, tom 35, nr 4.
Szyszka A., Kształtowanie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w prawie Unii Europejskiej, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu praw człowieka, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Ściborek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne, Toruń 2015.
Ściślicki P., Przepis art. 30 Konstytucji RP jako fundament systemu ochrony życia
i godności człowieka, „Studia Socialia Cracoviensia” 2010, nr 1.
Śledzińska-Simon A., Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, „Studia BAS” 2011, nr 2.
Światkowski A.M., Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie so-cjalnym
i polityce społecznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G” 2015, tom 62, nr 2.
Tabor Z., Teoretyczne problemy legalności, Katowice 1998.
Turczyński P., Regulacje Traktatu Lizbońskiego konsolidujące europejski system ochrony praw człowieka, [w:] Efektywność europejskiego sys-temu ochrony praw człowieka. Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Turczyński P., Zasada równości i jej interpretacja w prawie pierwotnym UE, [w:] Równość w Unii Europejskiej – teoria i praktyka, (red.) W. Bokajło, Wrocław 2008.
Uniejewski J., A. Pazura, Zasada równości wobec prawa – naruszenia a dyskryminacja, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka” 2013, nr 16.
Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2012.
Urbanek L., Pojęcie godności człowieka w Konstytucji RP z 1997 r. a problem definicji, „Prawa Człowieka” 2000, nr 7.
Utz A.F., Prawo naturalne jako pojęcie zbiorcze niepozytywistycznych teorii prawa, „Roczniki Nauk Prawnych” 2010, nr 1.
Uss T., Karta Praw Podstawowych UE – kontrowersje wokół jej stosowania w Polsce,  [w:] Problemy realizacji regionalnych standardów ochrony praw człowieka w praktyce ustrojowej państw, (red.) J. Jaskiernia, Toruń 2015.
Wajszczak R., Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i nietolerancji (Eu-ropean Comission Against Racism and Intolerence – ECRI) w systemie Ochrony Praw Człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu praw człowieka, (red.)
J. Jaskiernia, Toruń 2012.
Wawrowski Ł., Polityka równych szans, instrumentalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw UE,
Toruń 2007.
Wawrzyniak J., Równość obywateli PRL, Warszawa 1977.
Wąsikiewicz-Rusnak U., Prawo ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej” 2009, tom 13, nr 1.
Widacki J., Sarnecki O., Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, (red.) J. Widacki, Warszawa ‒ Kraków 1997.
Wieruszewski R., Zasada równości i niedyskryminacji w świetle orzecznictwa
Komitetu Praw Człowieka, „Państwo i Prawo” 2000, z. 4.
Wieruszewski R., Zasada równości i niedyskryminacji, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, (red.) R. Wieruszewski, Ossolineum 1991.
Wieruszewski R., Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław 1991.
Wilczyński R., Regulacje dotyczące równego traktowania i zakazu dyskry-minacji
w zatrudnieniu tymczasowym, „Przegląd Prawa i Administracji” 2014, tom XCVI.
Winiarz M., Godność człowieka a egzekucja opróżnienia lokalu mieszkalnego, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2009, nr 12.
Wiśniewski L., Prawo a wolność człowieka. Pojęcie i konstrukcja prawna, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, (red.) L. Wiśniewski, Warszawa 1997.
Wiśniewski L., Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, [w:] Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport wstępny, (red.) K. Działocha, Warszawa 2004.
Witkowska M., Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1.
Wojtyczek K., Ochrona godności człowieka, wolności i równości przy pomocy skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym, [w:] Godność człowieka jako kategoria prawna, (red.) K. Complak, Wrocław 2001.
Woleński J., O formule Radbrucha, „Principia” 2015, LXI-LXII.
Wołpiuk W.J., Siły Zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.
Wróbel A., Karta Praw Podstawowych jako część krajowych porządków konstytucyjnych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 6.
Wróbel A., Środki tymczasowe (interim measures) w orzecznictwie Euro-pejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE, (red.) J. Ja-skiernia, Toruń 2012.
Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel ‒ jego wolności i prawa, (red.) B. Oliwa‐Radzikowska, Warszawa 1998.
Zajadło J., Godność i prawa człowieka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, tom III.
Zajadło J., Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, nr 2.
Zajadło J., Godność, wolność i równość w Konstytucji RP (szkic encyklo-pedyczny), „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, nr 1.
Zajadło J., Idea równości we współczesnej filozofii prawa i filozofii polityki, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6.
Zakolska J., Problem klauzuli ograniczającej korzystanie z praw i wolności człowieka w pracach konstytucyjnych, w poglądach doktryny i orzecz-nictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 5.
Zakrzewski W., Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i oby-watela, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2014.
Zielińska E., Przeciwdziałanie barierom awansu kobiet w prawie Unii Euro-pejskiej, [w:] Szklany sufit – bariery i ograniczenia karier kobiet. Mono-grafia zjawiska, (red.) A. Titkow, Warszawa 2003.
Zieliński A., Pojmowanie godności ludzkiej w świetle praw ekonomicznych i socjalnych, [w:] Godność człowieka jako kategoria prawa, (red.) K. Complak, Wrocław 2001.
Zieliński M.J., Zasada równego traktowania a zakaz dyskryminacji w prawie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 8.
Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.
Ziółkowski M., Uprzywilejowanie wyrównawcze, „Państwo i Prawo” 2016, z. 4.
Ziółkowski M., Zasada równości kobiet i mężczyzn, „Państwo i Prawo” 2016, z. 2.
Ziółkowski M., Zasada równości w prawie, „Państwo i Prawo” 2015, z. 5.
Znaniecki M., Parytety i kwoty płci a zasada wolnych wyborów, „Studia Wyborcze” 2017, tom 23.
Zubik M., Ochrona prawna początku życia człowieka w rozwiązaniach międzynarodowych i konstytucyjnych w Europie, Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3.
Zubik M., Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, „Przegląd Legislacyjny” 2007, nr 2.
Zubik M., Równość i zakaz dyskryminacji w perspektywie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] XVII Konferencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej, Warszawa 2014.
Zubik M., Ustawa a bieżące potrzeby prowadzenia polityki państwa, „Prze-gląd Legislacyjny” 2014, nr 2.
Zygierewicz A., Polityka Unii Europejskiej na rzecz przeciwdziałania dys-kryminacji, „Studia BAS” 2011, nr 2.
Żebrowski J., O godności dziecka i jego prawach, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, 2009, tom 6.
Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004.
Żukowski A., Systemy wyborcze, Olsztyn 1997.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane