Komentarz do Konstytucji

Komentarz do Konstytucji RP art. 79

Komentarz do Konstytucji RP art. 79

Komentarz do Konstytucji RP art. 79

Przedstawiamy kolejny komentarz do Konstytucji RP. W tym tomie zawarto analizę jednego z najbardziej istotnych artykułów z punktu widzenia możliwości realizacji ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. W art. 79 określono, iż każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administr..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 189, 192, 193, 195, 196, 197

Komentarz do Konstytucji RP art. 18...

Komentarz do Konstytucji RP art. 189, 192, 193, 195, 196, 197

Prezentowany tom obejmuje jedynie część przepisów Konstytucji RP dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, na które łącznie składa się 10 artykułów. Komentarz do pozostałych przepisów, i to tak podstawowych jak art. 188 (wyliczenie spraw należących do zasadniczej właściwości Trybunału) oraz art. 190 dotyczący orzeczeń tego organu, będzie przedmiotem odrębnego tomu. Koncentrując się na należących do właściwości Trybunału Konstytucyjnego sprawach niewymienionych w art. 188 Konstytucji RP, lecz p..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 213, 214, 215

Komentarz do Konstytucji RP art. 21...

Komentarz do Konstytucji RP art. 213, 214, 215

Komentarz obejmuje przepisy Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. dotyczące Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, organu mającego stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Autor sięga także do regulacji ustawowych oraz Regulaminu prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Opierając się szeroko na literaturze przedmiotu skrupulatnie analizuje również poglądy nauki na temat wskazanych przepisów. W doktrynie zauważyć można znac..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 149, 152, 153

Komentarz do Konstytucji RP art. 14...

Komentarz do Konstytucji RP art. 149, 152, 153

Tom zawiera kolejny komentarz autora do przepisów rozdziału VI „Rada Ministrów i administracja rządowa” Konstytucji RP. Przedstawione jest, po opublikowanym komentarzu do artykułów 146,147,150 i 151, dotyczących Rady Ministrów i jej członków, konstytucyjne unormowanie materii podstawowych dla administracji rządowej – kluczowej, oprócz samorządu terytorialnego, części struktur administracji publicznej jako aparatu zapewniającego należyte funkcjonowanie władzy wykonawczej. Ar..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 131, 132, 133

Komentarz do Konstytucji RP art. 13...

Komentarz do Konstytucji RP art. 131, 132, 133

Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech przepisów Konstytucji poświęconych Prezydentowi RP. Art. 131 dotyczy przeszkód w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta, zarówno o charakterze tymczasowym, jak i stałym, oraz wykonywania obowiązków Prezydenta przez Marszałka Sejmu, lub w jego zastępstwie, przez Marszałka Senatu. W art. 132 została uregulowana zasada niepołączalności (incompatibilitas) urzędu Prezydenta z innymi urzędami i funkcjami publicznymi, zaś w art. 133 zakreślono kompetencje Prezy..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 23, 64

Komentarz do Konstytucji RP art. 23...

Komentarz do Konstytucji RP art. 23, 64

W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji RP poddano analizie treść dwóch artykułów, tj. art. 23 i 64. Przy omawianiu pierwszego z tych artykułów analizie zostały poddane takie problemy, jak: charakterystyka działalności rolniczej w Polsce na tle tendencji w rozwoju rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej, pojęcie gospodarstwa rodzinnego w ustawodawstwie zwykłym, konstytucyjna koncepcja gospodarstwa rolnego, uregulowania szczególne dotyczące gospodarstwa rodzinnego. Jako ciekawostka zos..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 198, 199, 200, 201

Komentarz do Konstytucji RP art. 19...

Komentarz do Konstytucji RP art. 198, 199, 200, 201

Prezentowany tom komentarza zawiera analizę zagadnień stanowiących treść art. 198-201 Konstytucji RP, związanych z instytucją odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Wskazano na doniosłość spraw związanych z ponoszeniem konsekwencji za naruszenie czy też przekroczenie swoich uprawnień przez osoby, które dzierżą najwyższe funkcje w państwie. Omówiono instytucję, która stanowi jedną z głównych cech składowych demokratycznego państwa prawa. Ponadto po..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 146, 147, 150, 151

Komentarz do Konstytucji RP art. 14...

Komentarz do Konstytucji RP art. 146, 147, 150, 151

Prezentowany tom zawiera komentarz do czterech artykułów Konstytucji RP z rozdziału VI „Rada Ministrów i administracja rządowa”. Określają one kolejno: zadania i kompetencje Rady Ministrów, skład Rady Ministrów, szczególne wymogi dotyczące działalności członków Rady Ministrów oraz rotę przysięgi składanej przez członków tego organu. Komentarz nie obejmuje wszystkich przepisów ustawy zasadniczej odnoszących się do Rady Ministrów i jej członków. Innym opracowaniom komentarzowym w ramach niniej..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 145, 156

Komentarz do Konstytucji RP art. 14...

Komentarz do Konstytucji RP art. 145, 156

Prezentowany tom zawiera komentarz do dwóch przepisów art. 145 i 156 Konstytucji RP. Mieszczą się one w rozdziałach: V „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” oraz VI „Rada Ministrów i administracja rządowa”. Łączne ich komentowanie związane jest z zagadnieniami odnoszącymi się do odpowiedzialności związanej z zajmowanym urzędem, czy pełnieniem odpowiednich stanowisk państwowych. Niewątpliwie łączącym ich elementem jest postępowanie przed Trybunałem Stanu.Partner wydania: W serii polecamy:..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 71, 72

Komentarz do Konstytucji RP art. 71...

Komentarz do Konstytucji RP art. 71, 72

Prezentowany tom komentarza poświęcony jest omówieniu dwóch artykułów Konstytucji RP, które regulują zagadnienia związane z ochroną rodziny i dziecka (art. 71 i art. 72). Komentowane przepisy zostały umieszczone w II rozdziale ustawy zasadniczej. Artykuł 71 formułuje obowiązek uwzględniania dobra rodziny w polityce społecznej i gospodarczej Państwa oraz otaczania szczególną pomocą rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Nakłada również na władze publiczne obowią..

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 75

Komentarz do Konstytucji RP art. 75

Komentarz do Konstytucji RP art. 75

Prezentowany tom zawiera komentarz do artykułu dotyczącego mieszkania – szczególnego dobra, z którego możliwość korzystania ma szczególne znaczenie z punktu widzenia zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, a tym samym realizowania jego praw podstawowych. Od ponad 70 lat w aktach prawa międzynarodowego, a od ponad 50 lat w coraz liczniejszych konstytucjach, znajdują się sformułowania dotyczące prawa do mieszkania – prawa socjalnego zaliczanego do drugiej gen..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 74, 86

Komentarz do Konstytucji RP art. 74...

Komentarz do Konstytucji RP art. 74, 86

Prezentowany tom komentarza dotyczy dwóch przepisów Konstytucji RP, które regulują zagadnienie ochrony środowiska (art. 74 i art. 86). Ustrojodawca zamieścił je w II rozdziale ustawy zasadniczej. Artykuł 74 nakłada na władze publiczne obowiązki prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne, ochrony środowiska, informowania obywateli o stanie środowiska i wspierania ich działań na rzecz ochrony i poprawy środowiska. Natomiast art. 86 zobowiązuje każdeg..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 84, 217

Komentarz do Konstytucji RP art. 84...

Komentarz do Konstytucji RP art. 84, 217

Komentarz dotyczy przepisów art. 84 i 217 Konstytucji RP, które są kluczowe przy rekonstrukcji zasady władztwa daninowego. Zasada ta oznacza kompetencję nakładania danin publicznych na wszystkie podmioty i w stosunku do wszystkich składników majątku przez parlament w sposób  opisany w Konstytucji. W aspekcie normatywnym zasada władztwa daninowego wyznacza warunki nakładania danin publicznych. Warunki te  dotyczą przede wszystkim wykorzystania formy ust..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 59, 60

Komentarz do Konstytucji RP art. 59...

Komentarz do Konstytucji RP art. 59, 60

Tom zawiera komentarz do dwóch przepisów z rozdziału II Konstytucji RP. Art. 59 dotyczy wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i organizacjach społeczno-zawodowych rolników, prawa do rokowań w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień, a także gwarantowanego związkom zawodowym prawa do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu. Art. 60 zapewnia obywate..

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 99, 100, 101

Komentarz do Konstytucji RP art. 99...

Komentarz do Konstytucji RP art. 99, 100, 101

Tom zawiera szczegółowy komentarz do trzech przepisów Konstytucji poświęconych procesowi wyborów do Sejmu i Senatu. Art. 99 dotyczy kręgu podmiotów, którym przysługuje bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) oraz niegodności wyborczej. Art. 100 odnosi się do zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów oraz zakazu jednoczesnego kandydowania do Sejmu i Senatu, zaś art. 101 wskazuje, że ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy, zaś wyborcy przysługuje prawo..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pokazuje 1 do 15 z 44 (3 Stron)