Komentarz do Konstytucji

Komentarz do Konstytucji RP art. 14

Komentarz do Konstytucji RP art. 14

Komentarz do Konstytucji RP art. 14

Artykuł 14 Konstytucji RP gwarantuje obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej równość wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji ze względu na zasób majątkowy, pochodzenie, płeć, narodowość, religię, wyznanie lub przekonania polityczne. Jest to jedna z fundamentalnych zasad konstytucyjnych, która stanowi, że każdy obywatel ma równe prawa i obowiązki, niezależnie od swoich cech osobistych czy przekonań. Artykuł ten odzwierciedla wartości demokratyczne i egalitarne, na których opiera się polska ustawa zasad..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 54

Komentarz do Konstytucji RP art. 54

Komentarz do Konstytucji RP art. 54

Artykuł 54 Konstytucji gwarantuje prawo do obrony w sądzie każdej osobie bez względu na jej status społeczny czy majątkowy. To istotne prawo chroni obywateli przed nadużyciami władzy oraz zapewnia im równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Zapewnienie prawa do obrony jest fundamentem działania państwa prawa i stanowi podstawę ochrony praw człowieka i obywatela. Dzięki temu artykułowi wszyscy obywatele mają zagwarantowane równe szanse w walce o swoje prawa i interesy na drodze sądowej. Jest to j..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 92, 93, 94

Komentarz do Konstytucji RP art. 92...

Komentarz do Konstytucji RP art. 92, 93, 94

Publikacja stanowi syntetyczny komentarz do art. 92, 93 i 94 Konstytucji RP. Komentowane przepisy ustalają reguły dla działalności prawotwórczej pod- ustawowej różnych podmiotów i o różnym statusie. Rozporządzenia i akty prawa miejscowego posiadają moc powszechnie obowiązującą i mogą wiązać wszystkie jednostki w państwie. Niemniej jednak obowiązywanie aktów prawa miejscowego jest ograniczone terytorialnie do danej jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy. Rozporządzenia obowiązują zaś na..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 35

Komentarz do Konstytucji RP art. 35

Komentarz do Konstytucji RP art. 35

Tom zawiera omówienie sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Praw mniejszości dotyczy przede wszystkim art. 35 Konstytucji, a także ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku. Polska regulacja jest zgodna z Konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych (1995). Autorzy przedstawiają najważniejsze prawa mniejszości w Polsce, omawiają poszczególne grupy mniejszościowe, a ta..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 148

Komentarz do Konstytucji RP art. 14...

Komentarz do Konstytucji RP art. 148

Prezentowany tom komentarza poświęcony jest jednemu z najważniejszych przepisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., kształtującemu pozycję ustrojową Prezesa Rady Ministrów. Komentowany art. 148 Konstytucji zawiera regulacje w szczególny sposób oddziałujące nie tylko na przyjęty w Trzeciej Rzeczypospolitej model egzekutywy, ale rzutujące na cały system rządów, oparty na zasadzie podziału władzy i równoważenia się władz. Prezentowane w komentarzu ustalenia i interpretacje oparte są przede wszystk..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 17, 141, 142, 143

Komentarz do Konstytucji RP art. 17...

Komentarz do Konstytucji RP art. 17, 141, 142, 143

Prezentowany tom zawiera komentarz do czterech artykułów Konstytucji, z których jeden poświęcony jest problematyce samorządów zawodowych, w tym w szczególności samorządów zawodów zaufania publicznego (art. 17), natomiast trzy pozostałe (art. 141, art. 142, art. 143) niektórym aspektom statusu ustrojowego Prezydenta RP. Opracowanie zawiera analizę pojęcia zawodu zaufania publicznego, określonych przez Konstytucję funkcji samorządu zawodowego osób wykonujących zawód zaufania pub..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 40

Komentarz do Konstytucji RP art. 40

Komentarz do Konstytucji RP art. 40

Prezentowany tom zawiera komentarz do art. 40 Konstytucji RP statuujący zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania. Poza ujęciem stricte konstytucyjnym Autor odnosi się także do walki z terroryzmem, przywołując przy tym szereg orzeczeń ETPCz. Nie umknęła uwadze kontrowersyjna nowelizacja kodeksu karnego, która weszła w życie 1 października 2023 r. w zakresie wpływu na komentowany przepis konstytucyjny.Partner wydania W serii polecamy:..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 218

Komentarz do Konstytucji RP art. 21...

Komentarz do Konstytucji RP art. 218

Prezentowany tom zawiera komentarz do art. 218 Konstytucji RP, zgodnie z którym ustawa określa organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania jego majątkiem. Określenie „Skarb Państwa” występuje ponadto w czterech innych przepisach ustawy zasadniczej (w kontekście majątkowym w art. 61 ust. 1, art. 107 ust. 1 i art. 216 ust. 1; w art. 146 ust. 4 pkt 4, wymieniającym wśród zadań Rady Ministrów ochronę interesów Skarbu Państwa). Pozwala to na twierdzenie o ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 79

Komentarz do Konstytucji RP art. 79

Komentarz do Konstytucji RP art. 79

Przedstawiamy kolejny komentarz do Konstytucji RP. W tym tomie zawarto analizę jednego z najbardziej istotnych artykułów z punktu widzenia możliwości realizacji ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. W art. 79 określono, iż każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administr..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 189, 192, 193, 195, 196, 197

Komentarz do Konstytucji RP art. 18...

Komentarz do Konstytucji RP art. 189, 192, 193, 195, 196, 197

Prezentowany tom obejmuje jedynie część przepisów Konstytucji RP dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, na które łącznie składa się 10 artykułów. Komentarz do pozostałych przepisów, i to tak podstawowych jak art. 188 (wyliczenie spraw należących do zasadniczej właściwości Trybunału) oraz art. 190 dotyczący orzeczeń tego organu, będzie przedmiotem odrębnego tomu. Koncentrując się na należących do właściwości Trybunału Konstytucyjnego sprawach niewymienionych w art. 188 Konstytucji RP, lecz p..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 213, 214, 215

Komentarz do Konstytucji RP art. 21...

Komentarz do Konstytucji RP art. 213, 214, 215

Komentarz obejmuje przepisy Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. dotyczące Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, organu mającego stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Autor sięga także do regulacji ustawowych oraz Regulaminu prac Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Opierając się szeroko na literaturze przedmiotu skrupulatnie analizuje również poglądy nauki na temat wskazanych przepisów. W doktrynie zauważyć można znac..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 149, 152, 153

Komentarz do Konstytucji RP art. 14...

Komentarz do Konstytucji RP art. 149, 152, 153

Tom zawiera kolejny komentarz autora do przepisów rozdziału VI „Rada Ministrów i administracja rządowa” Konstytucji RP. Przedstawione jest, po opublikowanym komentarzu do artykułów 146,147,150 i 151, dotyczących Rady Ministrów i jej członków, konstytucyjne unormowanie materii podstawowych dla administracji rządowej – kluczowej, oprócz samorządu terytorialnego, części struktur administracji publicznej jako aparatu zapewniającego należyte funkcjonowanie władzy wykonawczej. Ar..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 131, 132, 133

Komentarz do Konstytucji RP art. 13...

Komentarz do Konstytucji RP art. 131, 132, 133

Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech przepisów Konstytucji poświęconych Prezydentowi RP. Art. 131 dotyczy przeszkód w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta, zarówno o charakterze tymczasowym, jak i stałym, oraz wykonywania obowiązków Prezydenta przez Marszałka Sejmu, lub w jego zastępstwie, przez Marszałka Senatu. W art. 132 została uregulowana zasada niepołączalności (incompatibilitas) urzędu Prezydenta z innymi urzędami i funkcjami publicznymi, zaś w art. 133 zakreślono kompetencje Prezy..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 198, 199, 200, 201

Komentarz do Konstytucji RP art. 19...

Komentarz do Konstytucji RP art. 198, 199, 200, 201

Prezentowany tom komentarza zawiera analizę zagadnień stanowiących treść art. 198-201 Konstytucji RP, związanych z instytucją odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Wskazano na doniosłość spraw związanych z ponoszeniem konsekwencji za naruszenie czy też przekroczenie swoich uprawnień przez osoby, które dzierżą najwyższe funkcje w państwie. Omówiono instytucję, która stanowi jedną z głównych cech składowych demokratycznego państwa prawa. Ponadto po..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP art. 23, 64

Komentarz do Konstytucji RP art. 23...

Komentarz do Konstytucji RP art. 23, 64

W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji RP poddano analizie treść dwóch artykułów, tj. art. 23 i 64. Przy omawianiu pierwszego z tych artykułów analizie zostały poddane takie problemy, jak: charakterystyka działalności rolniczej w Polsce na tle tendencji w rozwoju rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej, pojęcie gospodarstwa rodzinnego w ustawodawstwie zwykłym, konstytucyjna koncepcja gospodarstwa rolnego, uregulowania szczególne dotyczące gospodarstwa rodzinnego. Jako ciekawostka zos..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Pokazuje 1 do 15 z 52 (4 Stron)