• Kierunki filozofii prawa cywilizacji informacyjnej

Kierunki filozofii prawa cywilizacji informacyjnej

 • Autor: Jacek Janowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-211-2
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 392/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Praca omawia siedem sposobów filozoficznie zakorzenionego pojmowania prawa w warunkach kształtującej się cywilizacji informacyjnej. Dotyka zagadnień kluczowych dla ukazania transformacji od etycznego do technicznego uzasadnienia porządku społeczno-politycznego. Każdy obserwuje i odczuwa wagę i powagę niepokojących zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i w samym prawie. Pomimo doskonalenia narzędzi informacyjnych, pogarsza się jakość przepisów prawa i narasta niepewność stosunków prawnych. Za sprawą technologii, tak w prawie, jak również na wielu innych obszarach dzieje się odwrotnie niż się spodziewano. Dlaczego wszystko staje się coraz bardziej skomplikowane i ryzykowne? Zdaniem autora nie sposób opisać i wyjaśnić dzisiejszej degradacji prawa, nie wychodząc poza wąskie, prawnicze kategorie. Zgodnie z wyjściową obserwacją badawczą obecnie postępuje ideologiczna i technologiczna redefinicja prawa. Jest ono poddawane ideowym i technicznym standardom globalnej interoperacyjności. Staje się coraz bardziej techniczne, tak w wymiarze formalno-proceduralnym, jak również w wymiarze materialno-aksjologicznym. Tendencji tej podlega law in books (nauka prawa) oraz law in action (praktyka prawna). Wcześniej wypracowane i powszechnie uznane pojęcia, konstrukcje i instytucje prawne szybko się dezaktualizują pod wpływem komplikujących się procesów technologicznych. Ze względu na rozwój technologii i jej upowszechnienie zmienia się społeczne działanie prawa. Technologiczne uwikłanie społeczeństw prowadzi m.in. do wirtualizacji i cybernetyzacji prawa.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Realistyczno-obiektywistyczna interpretacja prawa

1. Realizm
2. Obiektywizm
3. Ład naturalny
4. Natura ludzka
5. Związanie naturalne
6. Filozofia prawa natury
7. Relacyjna struktura prawa naturalnego
8. Normatywna zawartość prawa naturalnego
9. Charakter norm prawa naturalnego
10. Realistyczna afirmacja prawa naturalnego

Rozdział 2. Idealistyczno-ideologiczna interpretacja prawa

1. Idealizacja
2. Idea
3. Ideał
4. Idealizm
5. Ideologia
6. Ideologizacja
7. Idolatria
8. Filozofia prawa idealnego
9. Idealizm a realizm prawa
10. Relatywizm norm prawa idealnego
11. Ideologiczna negacja rzeczywistego prawa
12. Technologiczne wzmocnienie ideologizacji prawa

Rozdział 3. Pozytywistyczno-formalistyczna interpretacja prawa


1. Pozytywizm
2. Status prawa pozytywnego
3. Normy prawa pozytywnego
4. Ewolucja pozytywizmu prawnego
5. Poglądy prawnopozytywne
6. Ideał pozytywizmu prawniczego
7. Ostateczne uzasadnienie prawa pozytywnego
8. Pozytywistyczny totalizm prawny

Rozdział 4. Liberalno-indywidualistyczna interpretacja prawa

1. Liberalizm
2. Indywidualizm
3. Prawo liberalne
4. Błąd liberalizmu prawnego
5. Konsekwencje liberalizmu prawnego
6. Libertarianizm prawny
7. Presja na liberalizację prawa
8. Liberalna relatywizacja prawa

Rozdział 5. Totalitarno-kolektywistyczna interpretacja prawa


1. Totalitaryzm
2. Kolektywizm
3. Prawo totalitarne
4. Prawo moralne
5. Etyczny totalitaryzm prawny
6. Technologiczny totalitaryzm prawny
7. Informacyjny totalitaryzm prawny
8. Globalny wymiar totalizacji prawa

Rozdział 6. Personalistyczno-solidarystyczna interpretacja prawa


1. Personalizm
2. Solidaryzm
3. Osoba jako podmiot egzystencji
4. Osoba jako podmiot prawa
5. Personalistyczna kultura prawa
6. Prawa osoby ludzkiej
7. Prawa natury ludzkiej
8. Prawo solidarności społecznej

Rozdział 7. Wirtualno-cybernetyczna interpretacja prawa


1. Wirtualizacja
2. Cybernetyzacja
3. Symulacja działania prawa
4. Wirtualna symulacja działania prawa
5. Wirtualizacja prawa
6. Zarządzanie działaniem prawa
7. Cybernetyzacja prawa
8. Konsekwencje cybernetyzacji prawa

Zakończenie
Bibliografia

Jacek Janowski
od 2016 r. jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym na stanowisku profesora na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi interdyscyplinarne badania m.in. w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, administracji elektronicznej, prawa internetu, zarządzania wiedzą oraz cywilizacji informacyjnej. Opublikował kilkanaście książek z zakresu prawa nowych technologii.

Książki tego autora

Ackerman B., Social Justice and the Liberal State, New Haven 1988
Adamczyk S., Ontyczno-psychiczna struktura aktu poznawczego w nauce Arystotelesa i św. Tomasza, Roczniki Filozoficzne 1960, 8, z. 4
Allen J.L., Globalna wojna z chrześcijanami, Kraków 2015
Anderson C.A., Cywilizacja miłości: co każdy katolik może zrobić, by zmienić świat, przeł. J. Wocial, Kraków 2009
Anderson R., Inżynieria zabezpieczeń, Warszawa 2005
Andrzejczak H., Filozoficznoprawne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Roczniki Filozoficzne 1966, nr 14, z. 2
Andrzejuk A., Konieczność woli a dobrowolność czynu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, [w:]
Z. Zdybicka i in. (red.), Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997
Angres V., Hunter C.P., Ribbe L., Banany dla Brukseli; ciemne strony Unii Europejskiej, przeł.
M. Krzywicki, Warszawa 2002
Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, przeł. cz. 1 i 3 D. Grinberg, cz. 2 M. Szawiel, Warszawa 2008
Armin H.H. von, Europejska zmowa: jak urzędnicy UE sprzedają naszą demokrację, przeł. M. Gawlik, Wrocław 2009
Arystoteles, Etyka nikomachejska, [w:] Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 2002
Arystoteles, Polityka, [w:] Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2001
Austin J., Lectures on Jurisprudence. Or, The Philosophy of Positive law, London 1897
Baader R. Śmiercionośne myśli: dlaczego intelektualiści niszczą nasz świat, przeł. T. Gabis, Wektory 2009
Bäcker R., Totalitaryzm: geneza, istota, upadek, Index Books 1992
Bakies B., Próba reinterpretacji teorii aktu i możności, Studia Philosophiae Christianae 1980, nr 16
Baldacci D.G., Manipulacja, przeł. J. Malinowski, Warszawa 2008
Banaszak B. i in. (red.), Główne kultury prawne współczesnego świata, Warszawa 1995
Barankiewicz T., Filozoficzne uzasadnienie praw człowieka w kontekście globalizacji, [w:] J. Stelmach (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Kraków 203
Barber B., Skonsumowani: jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008
Barber B.R., Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2005
Barber B.R., Skonsumowani: jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008
Barczak A., Architektura usługowa jako model funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Szewczyk (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego, t. 1, Szczecin 2007
Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie pokapitalistyczne, Warszawa 2006
Bartnik Cz. ks., Polityka a moralność, „Nasz Dziennik” z 22 października 2013 r., nr 262 (4801)
Bartnik Cz., Personalizm, Lublin 1995
Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005
Baudrillard J., Wymiana symboliczna i śmierć, Warszawa 2007
Bautro B., Idea antyetyki prawniczej, Warszawa 1933
Beck U., Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002
Bednarek J. (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa 2014
Bednarski F., O celowościowe ujmowanie moralności i norm etycznych, Roczniki Filozoficzne, 27(1979)
Bednarski F., O empiryczne podstawy etyki normatywnej, Roczniki Filozoficzne, 1955-57, t. V, z. 4
Bekrycht T., Aprioryczność prawa: ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha, Warszawa 2009
Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994
Bendyk E. (red.), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004
Benedict R., Relatywizm kultury, [w:] G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Pęczak (red.), Wiedza o kulturze, część I. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1998
Berman H.J., Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995
Bernstein J., Teoria wszystkiego, przeł. A. Kopystyńska, H. Białkowska, S. Bajtlik, Warszawa 1999
Białoskórski R., Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku: zarys problematyki, Warszawa 2011
Bieliński A.K. i in., Subsydiarność: uwarunkowania, regulacje i praktyka, Warszawa 2019
Bieniek P., Edukacyjne zastosowanie komputera a problem uzależnień, [w:] E. Mastalerz, K. Pytel, H. Noga (red.), Cyberuzależnienia: Przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu, Kraków 2007
Biernat T., Demokratyczne państwo prawa a władza publiczna, Kraków 2014
Blaszke M., Wartości i normy społeczno-polityczne, [w:] K. Opałek (red.), Z zagadnień teorii polityki. System polityczny, interesy, wartości, normy polityczne, decyzje polityczne, Warszawa 1978
Bobbio N., Nature et function de la philosophie du droit, Archives de la Philosophie du Droit, 1962, t. VII
Bocheński J.M, O patriotyzmie, [w:] M.A. Krąpiec, O ludzką politykę, Katowice 1993
Bocheński J.M., Logika i filozofia, Warszawa 1993
Bocheński J.M., Logika i ontologia, [w:] tenże, Logika i filozofia, przeł. D. Gabler, Warszawa 1992
Bokiej A., Cywilizacja łacińska: studium na podstawie dorobku historiozoficznego Feliksa Konecznego, Legnica 2000
Bolter J.D., Człowiek Turinga: kultura Zachodu w wieku komputera, przeł. T. Goban-Klas, Warszawa 1990
Bonnici J.P.M., Self-Regulation in Cyberspace, T.M.C. Asser Press 2008
Borkowski R., Cywilizacja, technika, ekologia: Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI w., Kraków 2001
Bortner M., W drodze ku upadkowi ekonomii światowej – jak dobija się gospodarkę polską od 1989 roku. List otwarty do mojego przyjaciela Lecha Wałęsy, Nicea 1995
Bourke V.J., Historia etyki, przeł. A. Białek, Toruń 1995
Braun J., Kultura jutra, czyli Nowe Oświecenie, Warszawa 2001
Brzeziński Z., Bezład: polityka światowa na progu XXI w., przeł. K. Murawski, Warszawa 1993
Buchanan J.M., The Limits of Liberty, Chicago–London 1975
Buchanan P., Śmierć Zachodu: jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, Wrocław 2006
Buchanan P.J., Dzień sądu, czyli jak pycha, ideologia i chciwość niszczą Amerykę, Wrocław 2008
Buchanan P.J., Samobójstwo supermocarstwa: czy Ameryka przetrwa do roku 2025, przeł. J. Morka, Wrocław 2013
Buczyńska-Garewicz H., O pojęciu znaku zdegenerowanego, Studia Semiotyczne nr 1
Butler Ch., Postmodernism. A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2002
Buttiglione R., Osoba a społeczeństwo, [w:] Z. Zdybicka i in. (red.), Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997
Castells M., Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł.
T. Hornowski, Poznań 2003
Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu: model fiński, przeł.
M. Penkala, M. Sutowski, Warszawa 2005
Castells M., Społeczeństwo sieci, przeł. K. Pawluś, M. Marody, J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa 2007
Cervera J.A. ks., Pajęczyna władzy, przeł. F. Szary, Wrocław 1997
Chantal D., Nienawiść do świata: totalitaryzmy i ponowoczesność, przeł. M. Chojnacki, Instytut Wydawniczy Pax,2017
Chapoutot J., Wiek dyktatur: faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919‒1945), przeł. A. Purchla, Warszawa 2012
Chluska A., Społeczeństwo obywatelskie a totalitaryzm, Warszawa 2007
Chomsky N., Zysk ponad ludzi: neoliberalizm a ład globalny, przeł. M. Zuber, Wrocław 2000
Ciborowska A., Dekodowanie języka inżynierów neosocjalizmu, „Nasz Dziennik” z 20 lutego 2014, nr 42(4884)
Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 2001
Comfort A., Nature and Human Nature, London 1966
Cranston M., What are Human Rights?, London–Sydney–Toronto 1973
Cyrul W., Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, Warszawa 2012
Czarnecki J.S., Architektura korporacji: Analiza teoretyczna i metodologiczna, Łódź 2011
Czeżowski T., O indywiduach oraz istnieniu, [w:] Szkice filozoficzne R. Ingardenowi w darze, Warszawa 1964
Dąbrowski K., Osobowość i jej kształtowanie poprzez dezintegrację pozytywną, Lublin 1984
Danin D.S., Rewolucja kwantowa, przeł. Z. Ajduk, Warszawa 1990
Dardziński P., Longchamps de Bérier F., Szczucki K. (red.), Prawo naturalne ‒ natura prawa, Warszawa 2011
Davidson A., The Law of Electronic Commerce, Cambridge University Press 2009.
Dawkins R., Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 2007
Deluga W., Ballis A., Bobrzański A., Społeczeństwo informacyjne ‒ wymóg współczesnej cywilizacji, [w:] C. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne – wizje, struktury i determinanty rozwoju, Rzeszów 2010
Denning D., Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, przeł. J. Bloch, Warszawa 2002
Derida J., Marginesy filozofii, przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa 2002
Deruda J., Historia kłamstwa. Prolegomena. Wykład warszawski, przeł. V. Hmissi, IFiS PAN, Warszawa 2005
Dobrzeniecki K., Lex informatica, Toruń 2008
Dobrzeniecki K., Prawo a etos cyberprzestrzeni, Toruń 2004
Dönhoff M.G., Ucywilizujmy kapitalizm; granice wolności, Warszawa 2000
Dorno T.W., Dialektyka Oświecenia, Warszawa 1991
Drucker P., The New Realities, Transaction Publishers, New Brunswick‒London 2006
Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych: nowe wyzwania – nowe horyzonty, przeł. J. Kajdy, Kraków 1995
Dworak B.M., Systemy totalitarne we współczesnej myśli filozoficznej i społecznej, Konsorcjum Akademickie 2011
Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, przeł. T. Kowalski, Warszawa 1998
Dziedziak W., O prawie słusznym: (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015
Ehrlich S., Władza i interesy, Warszawa 1978
Engdahl F.W., Absolutna dominacja: totalitarna demokracja w nowym porządku świata, przeł.
M. Kotowski, Wrocław 2014
Engdahl F.W., Nie święta wojna: Grzech pierworodny Ameryki, Wrocław 2015
Epiphanius, Ukryta strona dziejów. Nowy Porządek Świata, Nowy Ład Ekonomiczny. Masoneria
i tajne sekrety, przeł. J.W., Komorów 2008
Eriksen T., Tyrania chwili: szybko i wolno płynący czas w erze informacji, przeł. G. Sokół, Warszawa 2003
Fallaci O., Siłą rozumu, przeł. W. Wajs, Warszawa 2004
Fiałek S., Totalitaryzm a problem respektowania praw człowieka na przykładzie Chin, Warszawa 2011
Fiedler R., Wojciechowski S. (red.), Totalitaryzm – przeszłość czy realne zagrożenie?, Poznań 2001
Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, przeł. K. Lossman, Warszawa 2001
Foucault M., Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa–Wrocław 2000.
Foucault M., Nadzorować i karać: narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1998
Frelek R., Własność wirtualna, [w:] G. Szpor (red.), Internet: Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, Warszawa 2011
Friedman M. i R., Wolny wybór, Sosnowiec 1996
Friedman T.L., Świat jest płaski: krótka historia XXI w., przeł. T. Hornowski, Poznań 2006
Friedrich C., Brzeziński Z., Totalitarian Dictatorship and Autocracy, New York 1956
Frisch M., Homo Faber, przeł. I. Krzywicka. Warszawa 1993
Fromm E., Mieć czy być?, Poznań 2015
Fromm E., Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemirscy, Warszawa 2014
Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, Warszawa 1996
Fukuyama F., Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1992.
Gadamer H.G., Dziedzictwo Europy, przeł. A. Przyłębski, Warszawa 1992
Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992
Gałkowski J., Wolność i odpowiedzialność w procesie wychowania, [w:] Z. Zdybicka i in. (red.), Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997
Gawlikowski K. i in., Indywidualizm a kolektywizm, Warszawa 1999
Gilson E., Bóg i ateizm, przeł. M. Kochanowska, P. Murzański, Kraków 1996
Gilson E., Elementy filozofii chrześcijańskiej, przeł. T. Górski, Warszawa 1965
Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski, Warszawa 1987
Gilson E., Realizm tomistyczny, Opracowanie zbiorowe: Współczesne kierunki epistemologiczne w tomizmie, Warszawa 1968
Gilson E., Tomizm, Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza, przeł. J. Rybałt, Warszawa, 1998
Goban-Klas T., Cywilizacja medialna: geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005
Gogacz M., Człowiek i jego relacje, Warszawa 1975
Gogacz M., Egzystencjalne rozumienie duszy ludzkiej, Studia Philosophiae Christianae, Warszawa 1965, 6(1970), nr 2
Gogacz M., Filozoficzne ujęcie śmierci, Roczniki Filozoficzne 1989–90.
Gogacz M., Trzeba powrócić do realistycznej metafizyki, [w:] A. Zieliński, M. Bagiński, J. Wojtysiak (red.). Rozmowy o filozofii, Lublin 1996
Gogacz M., Wokół problemu osoby, Warszawa 1974
Gogacz M., Wolność jako przejaw sumienia, [w:] Z. Zdybicka i in. (red.), Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997
Goldberg J., Tyrania komunałów: o oszustwach lewicowych liberałów w wojnie idei, przeł. M. Kotowski, Wrocław 2013
Golka M., Cywilizacja, Europa, globalizacja, Poznań 1999
Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu: Modelowanie cybernetyczne, sterowanie systemami, Warszawa 2000
Granat W., Integralna definicja osoby ludzkiej, Roczniki Filozoficzne 1949‒1950, nr 2, 3
Granat W., Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz 1963
Granat W., Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985
Grat I.S. (red.), Człowiek przeciwko człowiekowi. t. 2, Filozofia, polityka i prawo a systemy totalitarne, Prymat, 2008
Gray Ch.H., Cyborg citizen: politics in the posthuman age, New York–London 2001
Gray J., Fałszywy świt: urojenia globalnego kapitalizmu, przeł. M. Kotowski, Wrocław 2014
Greek J.O., Nowa era komunikacji, przeł. P. Głowacki, Warszawa 1999
Grzegorczyk A., Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, Warszawa 1989
Guchenno J.M., Przyszłość wolności, Kraków 2001
Gumilow L., Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, przekł. S. Michalski, Warszawa 1973
Guść J., Łokucijewski K., Globalizacja a jurydyzacja. O wpływie globalizacji na skalę prawotwórstwa w liberalnym państwie demokratycznym, [w:] J. Stelmach (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Kraków 2003
Guz T., Dobro bytu narodu celem czy środkiem korporacji transnarodowych, [w:] T. Guz, R. Kłosiński, P. Marzec (red.), Polska – Europa – świat: korporacje transnarodowe, Lublin–Tomaszów Lubelski 2007
Handy Ch., Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie, przeł.
J. Pieńkiewicz, Wrocław 1999
Häring B., Personalismus in Philosophie und Theologie, München 1968
Hart H.L.A., Philosophy of Law, [w:] T. Edwards (red.), The Encyclopedie of Philosophy, t.VI, New York–London 1967
Hart H.L.A., Pojęcie prawa, przeł. J. Woleński, Warszawa 1998
Hauser R., Norm, Recht und Staat. U[oo]berlegungen zu Hans Kelsens Theorie der Reinen Recht-slehre, Wien–New York 1968
Hayek F.A. von, Droga do zniewolenia, przeł. K. Gurba, L. Klyszcz, J. Morgański, D. Rodziewicz, Warszawa 2012
Hayek F.A. von, Konstytucja wolności, przeł. J. Stawiński Warszawa 2006
Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994
Heim M., Metaphysics of Virtual Reality, Oxford‒New York 1993
Heller M., Maszyna i śrubki: jak hartował się człowiek sowiecki, Instytut Literacki 1988
Hildebrand D. von, Fundamentalne postawy moralne, przeł. E. Seredyńska, [w:] tenże i in., Wobec wartości, Poznań 1982
Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009
Hongbing S., Wojna o pieniądz 1: prawdziwe źródła kryzysów finansowych”, przeł. T. Sierakowski, Kobierzyce 2011
Hongbing S., Wojna o pieniądz 2: świat władzy pieniądza, przeł. T. Sierakowski, Kobierzyce 2011
Hoppe H.H., Demokracja – bóg który zawiódł: Ekonomia i polityka demokracji, monarchii i ładu naturalnego, przeł. W. Falkowski i in., Warszawa 2006
Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1963
Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2004
Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1967
Huxley A., Nowy wspaniały świat, przeł. B. Baran, Warszawa 2001
Hyrowicz B., Spór o poprawianie ludzkiej natury, [w:] B. Hyrowicz (red.), Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, Lublin 2004
Ihering R. von, Der Zweck im Recht, t. 1–2, wyd. 1877‒1883
Ingarden R., O naturze ludzkiej. Przekład z odczytu „La nature humaine” wygłoszonego na XI Kongresie Towarzystw Filozoficznych Języka Francuskiego w Monte Peller, w 1961 roku, [w:] tenże, Książeczka o człowieku, Kraków 1987
Jakubowska-Branicka I., O dogmatycznych narracjach: studium nienawiści, Trio 2013
Jan Paweł II, Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Ojca Świętego Jana Pawła II
Jan Paweł II, Familiaris Consortio. Tekst i komentarz,. T. Styczeń (red.), Lublin 1987
Jan Paweł II, Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do serca, Lublin 1987
Janowski J., Cyberkultura prawa. Współczesne problemy filozofii i informatyki prawa, Difin, Warszawa 2012
Janowski J., Cybernetyzacja prawa. (...) X-lecie CBKE: księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok prawa komputerowego, Wrocław 2012
Janowski J., Identyfikacja cywilizacji informacyjnej: technologiczno-ideologiczna destrukcja życia społecznego, Warszawa 2019
Janowski J., Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów: Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Warszawa 2009
Janowski J., Transformacja ku cywilizacji informacyjnej: od etycznej do technicznej metody życia społecznego, Warszawa 2019
Janowski J., Trendy cywilizacji informacyjnej: nowy technototalitarny porządek świata, Warszawa 2019
Janowski J., Wirtualizacja prawa cywilizacji informacyjnej, [w:] P. Stacewicz, B. Skowron (red.), Przedmioty wirtualne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019
Jaroszewski M., Osobowość i wspólnota, Warszawa 1970
Juros H., "Błąd naturalistyczny" a tomistyczne określenie dobra, Roczniki Filozoficzne, 20(1972), z.2
Kącki E., Małolepszy A., Co to jest cybernetyka, Łódź 2005
Kądziela J., Prawo naturalne jako podstawa teorii społeczności międzynarodowej, Roczniki Filozoficzne, 18(1970), z. 2
Kaku M., Wizje, czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku, przeł. K. Pesz, Warszawa 2000
Kalinowski J., Człowiek ‒ materia i dusza, [w:] B. Bejze (red.), Aby poznać Boga i człowieka, t. II, Warszawa 1974
Kalinowski J., Filozofia prawa a antropologia filozoficzna, [w:] Problemy teorii i filozofii prawa, Lublin 1985
Kalinowski J., Zagrożenia ideowe współczesnego człowieka, [w:] B. Grodzieńska (red.), Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Gdzie jesteś Adamie?, Lublin 1987
Kamela P., Prawo i moralność w koncepcjach H.L.A. Harta, Warszawa 2008
Kamiński S., O różnych rodzajach wiedzy o moralności, Studia Theologica Varsoviensia, 6(1968), z. 1
Kania D., Targalski J., Marosz M., Resortowe dzieci: media, Fronda 2013
Kard. R. Sarah, Przedmowa, M.A. Peeters, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa: narzędzie rozeznania, przeł. ks. L. Woroniecki, Warszawa 2013
Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988
Kelsen H., Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego, t. I i II, przeł. T. Przeorski, War-szawa 1936
Kiereś H., Człowiek i cywilizacja, Lublin 2007
Kiereś H., Trzy socjalizmy, Lublin 2000
Kieżun W., Patologie transformacji, Warszawa 2012
Kirk R., Przyszłość konserwatyzmu, przeł. B. Walczyna, Warszawa 2005
Kłósak K., Przyrodnicze i filozoficzne sformułowanie zagadnienia pochodzenia duszy ludzkiej, [w:] K. Kłósak (red.), Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t. I, Warszawa 1976
Klubertanz G., Philosophy of Human Nature, New York 1953
Koj J., Określenie powinności, [w:] M. Myl (red.), Nauka i język, Warszawa 1994
Kojder A., Godność i siła prawa, Warszawa 2001
Koneczny F., Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Komorów 1997
Koneczny F., Rozwój moralności, Komorów, 1997
Korany K., Powszechna historia prawa, Warszawa 1976
Korten D.C., Świat po kapitalizmie: Alternatywy dla globalizacji, przeł. H. Goworowska-Adamska, Łódź 2002
Kowalczyk E., Cybernetyka – myśl porządkująca, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987
Kowalczyk S., Dlaczego Kościół przeciwny jest liberalizmowi?, [w:] M. Rusecki (red.), Problemy współczesnego Kościoła, Lublin 1996
Kowalczyk S., Jednostka a społeczeństwo w interpretacji marksistowskiej, Studia Płockie, 1982, nr 10
Kowalczyk S., Personalizm i solidaryzm jako podstawowe wskazania społecznej nauki Kościoła, Roczniki Nauk Społecznych 1991‒1992, nr 19‒20
Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990
Kowalska S., Potrzeby informacyjne w podejmowaniu decyzji a systemy informacyjne, [w:] L. Kiełtyka (red.), Integracja IT z systemami zarządzania w organizacjach gospodarczych, Toruń 2006
Krapiec M.A., Doświadczenie i metafizyka, Roczniki Filozoficzne 1976, 24, z. 1
Krapiec M.A., Intencjonalny charakter kultury, [w:] K. Kłusaka (red.), Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne, Kraków 1971
Krapiec M.A., Jednostka a społeczeństwo, Znak, 1969, 21, nr 6
Krąpiec M.A., Arystoteles i św. Tomasz, Znak 1969, 21, nr 7‒8
Krąpiec M.A., Arystotelesowska koncepcja substancji. Ogólna teoria i wybór tekstów (wspólnie
z T. Żeleźnikiem), Lublin 1966
Krąpiec M.A., Byt i istota ‒ św. Tomasza „De ente et essentia”, tenże przekład i komentarz, Dzieła, t. XI, Lublin 199
Krąpiec M.A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1986
Krąpiec M.A., Człowiek w kulturze, Rzym‒Warszawa 1990
Krąpiec M.A., Człowiek w perspektywie śmierci, [w:] B. Bejze (red.), O Bogu i o człowieku. Problemy filozoficzne, Warszawa 1968
Krąpiec M.A., Człowiek wobec wyboru, [w:] B. Bejze (red.), O Bogu i o człowieku, t. II, Warszawa 1969
Krąpiec M.A., Egzystencjalne podstawy transcendentalnej analogii bytu, Zeszyty Naukowe KUL, 1954, nr 6
Krąpiec M.A., Egzystencjalne podstawy transcendentalnej analogii bytu, Zeszyty Naukowe KUL, 1954, nr 6
Krąpiec M.A., Filozofia co wyjaśnia?, Lublin 1997
Krąpiec M.A., Filozoficzne aspekty dobra i zła moralnego, [w:] B. Bejze (red.), W nurcie zagadnień posoborowych, t. III, Warszawa 1969
Krąpiec M.A., Idee przewodnie we współczesnej filozofii człowieka, Zeszyty Naukowe KUL, 1970. 13(1970), nr 4
Krąpiec M.A., Ja ‒ człowiek, Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1986
Krąpiec M.A., Ludzki wymiar kultury chrześcijańskiej wspólnego dziedzictwa narodów Europy, Znaki Czasu, Rzym–Warszawa 1988, nr 9
Krąpiec M.A., Metafizyczne rozumienie rzeczywistości, Zeszyty Naukowe KUL 1986 29, nr 1
Krąpiec M.A., Metafizyka: Zarys teorii bytu, Lublin 1988
Krąpiec M.A., Natura ludzkiej wolności, [w:] Człowiek w kulturze. Pismo poświęcone filozofii i kulturze, Lublin 1997, nr 9
Krąpiec M.A., Neotomizm. Referat wygłoszony w trakcie I Tygodnia Filozoficznego KUL, Lublin
10-14 II 1958, Znak 1958, 10, nr 6
Krąpiec M.A., O chrześcijańskich źródłach europejskiej kultury, [w:] P. Jaroszyński (red.), Przyszłość cywilizacji Zachodu, Lublin 2003
Krąpiec M.A., O dobry i rozumny porządek prawny, wspólnie z K. Wroczyńskim, Słowo Powszechne, 30 IV‒3 V 1993
Krąpiec M.A., O ludzką politykę, Katowice 1992
Krąpiec M.A., O rozumienie Arystotelesa, Roczniki Filozoficzne 1965, 13, z. 1
Krąpiec M.A., O tomistyczną koncepcję prawa naturalnego, [w:] B. Bejze (red.), W nurcie zagadnień posoborowych, t. 2, Warszawa 1968
Krąpiec M.A., Od koncepcji ku teorii osoby, Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1973
Krąpiec M.A., Odzyskać świat realny, wybór i oprac. P. Pachciarek, Lublin 1993
Krąpiec M.A., Osoba i społeczność, [w:] Z. Zdybicka (red.), Jan Paweł II, Redemptor hominis, Tekst i komentarze (Jan Paweł II naucza, t. V) Lublin 1982
Krąpiec M.A., Poznawalność Boga i duszy: trudności ‒ podstawy rozwiązań, Znak 1959, 11, nr 6
Krąpiec M.A., Prawa człowieka i ich zagrożenia, Człowiek w Kulturze, Warszawa 1994, nr 3
Krąpiec M.A., Prawda – dobro – piękno jako wartości humanistyczne, [w:] B. Suchodolski (red.) Alternatywna pedagogika humanistyczna, Konferencja w Jabłonnie k. Warszawy, 29 XI ‒ 1 XII 1984, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990
Krąpiec M.A., Prawda o człowieku w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Przegląd Uniwersytecki 1992, 4, nr 6
Krąpiec M.A., Problem wartości poznania, Więź 1958, 1, nr 4
Krąpiec M.A., Próba ustalenia struktury bytu intencjonalnego (Egzystencjalno-ontologiczna interpretacja aktu poznania), Collectanea Theologica, 28(1957), fasc.2
Krąpiec M.A., Psychologia racjonalna, Dzieła, t. XX, Lublin 1996
Krąpiec M.A., Spójność koncepcji bytu w węzłowych punktach systemu św. Tomasza. W 700-lecie śmierci św. Tomasza z Akwinu, Zeszyty Naukowe KUL 1974, 17, nr 4
Krąpiec M.A., Struktura bytowa człowieka, [w:] Chrześcijańska odpowiedź na pytanie człowieka. W 750-lecie służby polskich dominikanów Bogu i ludziom, Warszawa 1976
Krąpiec M.A., Suwerenność człowieka ‒ suwerenność państwa. Wypowiedź podczas spotkania polskich intelektualistów z Michaiłem Gorbaczowem na Zamku Królewskim w Warszawie14 VII 1988, [w:] B. Bejze (red.), O życie godne człowieka (W nurcie zagadnień posoborowych, t. XIX), Warszawa 1990
Krąpiec M.A., Teoria analogii bytu. Dzieła, t. I, Lublin 1993
Krąpiec M.A., Teoria materii. Ujęcie fizykalne i filozoficzne, Zeszyty Naukowe KUL 1959, 2, nr 2
Krąpiec M.A., U podstaw rozumienia kultury, Dzieła, t. XV, Lublin 1991
Krąpiec M.A., Wprowadzenie do filozofii, wspólnie z: S. Kamiński, Z.J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, wyd. II, Lublin 1996
Krąpiec M.A., Wprowadzenie do Metafizyki Arystotelesa, [w:] Arystoteles, Metafizyka. TA META TA FISIKA. Metaphisica, tekst polski opracował M.A. Krąpiec i A. Maryniarczyk, t. I i II, Lublin 1996
Krąpiec M.A., Zagadnienie jednostkowania bytów materialnych, Roczniki Filozoficzne 1958, 6, z. 1
Krąpiec M.A., Zagadnienie przedmiotu metafizyki Arystotelesa, Roczniki Filozoficzne 1964, 12, z. 1
Krąpiec M.A., Zdrowy rozsądek a filozofia, Znak 1952, 6, nr 3
Krasnodębski Z., Upadek idei postępu, Warszawa 1991
Krok E., Zarządzanie wiedzą, [w:] A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Warszawa 2007
Kucemba R., Integracja generacji rozproszonej i rozsianej w cyberprzestrzeni zarządzania, [w:]
L. Kiełtyka (red.), IT w organizacjach gospodarczych, Toruń 2007
Kucharczyk G., Pod mieczem Allaha: nowe prześladowania i męczeństwo chrześcijan, Warszawa 2015
Kuehnelt-Leddihn E. von, Ślepy tor. Ideologia i polityka 1789‒1984, przeł. M. Gawlik, Wrocław 2007
Kuksewicz Z., Filozofia człowieka. Teoria duszy. Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce, Warszawa 1975
Kulesza J., Ius Internet: między prawem i etyką, Warszawa 2010
Kurczewska J., Technokraci i ich świat społeczny, Warszawa 1997
Kwećka R., Informacja w walce zbrojnej, Warszawa 2001
Kymlicka W., Tradycje umowy społecznej, przeł. P. Łuków, [w:] P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 1998
Landmann M., De Homine – Der Mensch im Spiegel seines Gedankens, München 1962
Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979
Laughland J., Zatrute źródła Unii Europejskiej, przeł. I. Brodacka i A. Dobrowolska-Segit, J. Falzmann, Warszawa 1999
Legutko P., D. Rodziewicz, Mity czwartej władzy, Warszawa 2010.
Legutko R., Homo democraticus, referat wygłoszony podczas XXXVI Tygodnia Filozoficznego, Filozofia, Czasopismo Koła Filozoficznego Studentów KUL, Lublin 1995, nr 24
Lem S., Bomba megabitowa, Kraków 1999
Lessig L., Code and the Other Laws of the Cyberspace, New York 1999.
Lessig L., Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przeł. R. Próchniak, Warszawa 2008
Lieben F., Vorstellungen vom Aufbau der Materie im Wandel der Zeit, Wien 1953
Llewellyn K.N., The Bramble Bush. The Classic Lectures on the law and Law School. With a new Introduction and Notes by Steve Sheppard, New York 2008
Locke J., Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau. Aletheia 2015
Lombard D., Globalna wioska cyfrowa: drugie życie sieci, przekł. J. Hutyra. MT Biznes 2009
Lubowicka G., Wolność bez podmiotowości, [w:] Z. Zdybicka i in. (red.), Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997
Luhmann N., Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Warszawa 1994.
Łuszczyńska M., Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna Świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 2013
MacCormick N., Weinberger O., Institutional Theory of Law. New Approach to Legal Positivism, Dordrecht 1986
Macdonald D., Teoria kultury masowej, [w:] G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Pęczak (red.), Wiedza o kulturze, część I. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1998
Majdański W., Planowanie zaludnienia: Self-Control, Łomianki 2004
Majka J., Filozofia społeczna, Wrocław 1982
Majkrzak H., Wolność fundamentem godności człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, [w:]
Z. Zdybicka i in. (red.), Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997
Malinowski A., Informatyka prawnicza a cybernetyka prawnicza i prawometria – ustalenie pojęć, [w:] Prawne problemy systemów informacyjnych Konferencja Informatyki prawniczej, t. 1, Wrocław 1976
Malinowski A., Informatyka prawnicza a cybernetyka prawnicza i prawometria, OMT 1976, nr 8/9
Malinowski A., Wstęp do badań cybernetycznych w prawoznawstwie, Warszawa 1977
Mankowicz M., Kozub-Ciembroniewicz W., Dyktatury i tyranie: szkice o niedemokratycznej władzy, Kraków 2007.
Mankowicz M., Niedemokratyzmy, Krajów 2011
Marce Ch., Świat w roku 2020: potęga, kultura i dobrobyt ‒ wizja przyszłości, przeł. R. Krzyśków, Warszawa 1996
Marcel G., Homo viator, Warszawa 1959
Marcuje W.H., Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, przeł. W. Gromczyński, Warszawa 1991
Marrs J., Oni rządzą światem, tajna historia łącząca Komisję Trójstronną, wolnomularstwo i piramidy egipskie, przeł. E. Możejko. Warszawa 2005
Marshall P., Lel G., Shea N., Prześladowani – przemoc wobec chrześcijan, Poznań 2014
Martin H., Schumann H., Pułapka globalizacji: atak na demokrację i dobrobyt, przeł. M. Zybura, Wrocław 1999
Martyniak Cz., Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1949
Maruszewski M., Mózgowe mechanizmy zachowania, [w:] T. Tomaszewski (red.) Psychologia, Warszawa 1982
Maryniarczyk A., Proces wyodrębnienia przedmiotu metafizyki ‒ separacja, Studia Philosophiae Christianae 1990, 26, z. 2
Masiarza W. (red.), Totalitaryzm przetrwał do XXI wieku, Kraków 2011
Matei R. de, Dyktatura relatywizmu, przeł. P. Toboła-Pertkiewicz, Warszawa 2009
Mauro M., Vnezia V., Forte M., Wojna z chrześcijaństwem: Dyskryminacja i prześladowanie chrześcijan na świecie, Warszawa 2013
Mazurczak T., Genetyka medyczna – nadzieje i rzeczywistość, [w:] B. Hyrowicz (red.), Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, Lublin 2004
Mazurek F., Prawo do rozwoju, Roczniki Nauk Społecznych 1983, nr 11.
McLean G.F., Wolność jako podstawa społeczeństwa obywatelskiego: przekształcenie filozofii chrześcijańskiej u zarania nowego tysiąclecia, [w:] Z. Zdybicka i in. (red.), Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997
McLuhan M., Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004
Minkus P.A., Philosophy of the Person, Oxford 1960
Mises L. von, Planowany chaos, Instytut Liberalno-Konserwatywny, 1995
Montesquieu C., O duchu praw, przeł. T. Boy-Żeleński, Kęty 1997
Morawiec E., O neopozytywistycznej krytyce metafizyki, Studia Philosophiae Christianae, 1977, nr 13
Morawski L., Co może dać nauce prawa postmodernizm?, Toruń 2001
Morawski L., Pozytywizm „twardy”, pozytywizm „miękki: i pozytywizm martwy,Ius et Lex 2003, nr 1
Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1998
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010
Moskal P., Wolność sumienia, czy prawo i prawda?, Człowiek w kulturze nr 6‒7, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 1995
Mounier E., Co to jest personalizm?, tłum. zbiorowe, Kraków 1960
Muszyński J., Cywilizacja informatyczna: świat bez ideologii, Toruń 2009
Mylik M., Czy istnieje ostateczny cel życia ludzkiego?, Człowiek w kulturze, t. 6‒7, Lublin 1995
Mysłek W., Społeczno-polityczna doktryna kościoła papieży Jana XXIII i Pawła VI, Warszawa 1988
Naisbitt J., Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, przekł. P. Kwiatkowski, Poznań 1997
Negroponte N., Cyfrowe życie: jak się odnaleźć w świecie komputerów, przeł. M. Łakomy, Warszawa 1997
Nowacki J., Tabor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1998
Oleński J., Kryzysy informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] M. Rószkiewicz, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI w., Warszawa 2005
Opałek K., Prawo podmiotowe. Studia z teorii prawa, Warszawa 1957
Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986
Orliński W., Internet. Czas się bać, Warszawa 2013
Ortega y Basset J., Bunt mas, Warszawa 2002
Orwell G., Rok 1984, Warszawa 1988
Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985
Pająk H., Bestie końca czasu, Lublin 2001
Pańkowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Warszawa 2001
Parchet M. (red.), Patologie społeczne dzieci, młodzieży i ich rodzin, Stalowa Wola 2015
Peretiatkowicz A., Idea umowy społecznej w rozwoju historycznym, Warszawa 1920
Perkowska H., Postmodernizm a metafizyka, Scholar 2003
Peters M.A., Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej: kluczowe pojęcia, mechanizmy działania, przeł. G. Grygiel, Warszawa 2010
Peters M.A., Nowa etyka w dobie globalizacji: wyzwania dla Kościoła, przeł. G. Grygiel, Warszawa 2009
Peters M.A., Polityka globalistów przeciwko rodzinie: trzy przykłady, przeł. A. Ciborowska, M. Gizmajer, Warszawa 2013
Philips M., Londonistan: jak Wielka Brytania stworzyła państwo terroru, Warszawa 2010
Piechowiak M., Filozofia praw człowieka, Lublin 1999
Piechowiak M., Filozofia praw człowieka: prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999
Pietruch-Reizes D., Rozwój środków przekazu informacji o prawie, Katowice 1992
Piotrowski M., Myśląc Ojczyzna: rozmawiajmy o Europie, Szczecinek 2014
Poel C.J. van der, W poszukiwaniu wartości ludzkiej, przeł. T. Zembrzuski, Warszawa 1979
Polanyi K., Wielka transformacja: polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, przeł. M. Zawadzka, Warszawa 2010
Połtawski A., O istnieniu intencjonalnym, [w:] Szkice Filozoficzne R. Ingardenowi w darze, Warszawa 1964
Popper K.R., Eccles J,, The Self and Its Brain. An Argument of Interactionism, London 1977
Radbruch G., Ustawowe bezprawie i ponad ustawowe prawo, przeł. Tarnogórski, [w:] M. Szyszkowska, Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka, Warszawa 1972
Rawls J., Liberalizm polityczny, Warszawa 1998
Rawls J., Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa 1994
Reck A.J., Substance and Person, The Personalist 1960, nr 4
Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1998
Redpath P.A., i in., Totalitaryzm – jawny czy ukryty?, Lublin 2011
Reiner H., Die Grundlagen der Sittlichkeit, Meisenheim 1974
Rickards J.. Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego, Helino 2014
Rity A., Najniebezpieczniejszy człowiek świata ‒ George Soros: multimiliarder, jego globalna sieć i koniec takiego świata, jaki znamy, przeł. E. Lubelska, Biały Kruk, Kraków 2016
Rogowski R., Śmierć i tajemnica, Katowice 1986
Rószkiewicz M., Wędrowska E. (red.), Informacja w społeczeństwie XXI w., Warszawa 2005
Rothert A., Cybernetyczny porządek polityczny, Warszawa 2005
Rousseau J.J., Umowa społeczna przeł. A. Peretkiewicz, Poznań 1920
Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego, Łódź 1985
Sarnowski S., Pozytywizm i filozofia współczesna, [w:] Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, przeł. A. Bronk, Lublin 1995
Satori G., Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1998
Schüßlburner J., Czerwony, brunatny i zielony socjalizm, przeł. T. Gabiś, Wektory 2009
Schwartländer J., Der Mensch ist Person, Stuttgart 1968
Scowcroft B., [w:] Z. Brzeziński, B. Scowcroft, Ameryka i świat: rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym, przeł. D. Rossowski, Wydawnictwo JK 2009
Seidler G.L., Weberowska koncepcja biurokracji, [w:] Państwo Prawo Obywatel: Zbiór artykułów dla uczczenia 60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej profesora Adama Łopatki, Wrocław 1989
Seifert J., Być osobą ‒ być wolnym, [w:] Z. Zdybicka i in. (red.), Wolność we współczesnej kulturze, Lublin 1997
Seiler J., Philosophie der unbelebten Natur, Olten 1948
Shoemaker S., Swinburne R., Personal Identity, Oxford 1984.
Siek S., Formułowanie osobowości, Warszawa 1986
Sienkiewicz P., Wizje i prognozy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne: problemy rozwoju, Warszawa 2007
Sienkiewicz P., Wolność i bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym, [w:] A. Szewczyk,
E. Krok (red.), Multimedia i mobilność: wolność czy smycz, Szczecin 2009
Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem: model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków 2001
Siuda P., Religia a internet: o przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa 2010
Ślipko T. ks., Problem stabilności prawa naturalnego, [w:] M. Szyszkowska (red.), Powrót do prawa ponadustawowego, Warszawa 1999
Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988
Śliwiński A., Ekonomia sieci: jak globalne sieci opanowały świat, Warszawa 2015
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Ks. 1, przekł. O. Einfeld, S.Wolff, Altana 2003
Smolin L., Kłopoty z fizyką: Powstanie i rozkwit teorii strun, upadek nauki i co dalej, Warszawa 2008
Sokołowski A., Żalik A., Cybernetyczny aspekt adaptacji metod sztucznej inteligencji w wybranych obszarach podejmowania decyzji, [w:] L. Kiełtyka (red.), IT w organizacjach gospodarczych, Toruń 2007
Sosnowski L. (red.), Wygaszanie Polski 1989‒2015, Kraków 2015
Spencer R., Niepoprawny polityczny przewodnik Po islamie i krucjatach, przeł. M. Jaszczurowska, Warszawa 2014
Stachowiak L, Biblijna koncepcja człowieka, [w:] B. Bejze (red.), W nurcie zagadnień posoborowych, t. 2, Warszawa 1968
Stawecki T., Rejestry publiczne: funkcje instytucji, Warszawa 2005
Stefaniak Ł, Utopizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne, Lublin 2011.
Stępień A.B., W poszukiwaniu istoty człowieka, [w:] B. Bejze (red.), Aby poznać Boga i człowieka, t. II, Warszawa 1974
Stępień A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 1989
Stiglitz J., Fair Trade: szansa dla wszystkich, przeł. A. Przeworski Warszawa 2007
Stiglitz J., Globalizacja, przeł. H. Simbierowicz, Warszawa 2004
Strun E., Wolność urojona, Novae Res 2014
Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1995
Sujak E., Rozważania o ludzkim rozwoju, Kraków 1987
Susskind R., Koniec świata prawników? Współczesny charakter usług prawniczych, Warszawa 1998
Susskind R., The future of law: facing the challenges of information technology, Oxford 2005
Suwalska I.. Eugenika: w poszukiwaniu istoty niemieckiego totalitaryzmu, Warszawa 2015
Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, k. 94, a. 2
Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony: mechanizmy i konsekwencje minionej formacji: analiza psychosocjologiczna, Warszawa 1997
Świerczyński M., Internet a nowe prawo prywatne międzynarodowe, [w:] G. Szpor, Problemy administracyjno-prawne związane z ekspansją Internetu, [w:] G. Szpor, W. Wiewiórowski (red.), Internet – prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, Warszawa 2012
Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1994
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, t.1. Warszawa 1981
Szacki J., Obiektywizm i subiektywizm w socjologii, [w:] Racjonalność Nauka. Społeczeństwo, Warszawa 1989
Szewczyk A., Imperatywy odnowy systemów informacyjnych, Szczecin 1998
Szewczyk A., Telepraca i e-pieniądz, [w:] A. Szewczyk (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej, Warszawa 2004
Szostek A., Rola pojęcia godności w etyce, Studia Filozoficzne, 1983, nr 8–9,
Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji: wprowadzenie do ery ekonomii globalizacji, Warszawa 2004
Szyszkowska M., Filozofia prawa i filozofia człowieka, Warszawa 1989
Tadeusiewicz R., Wychowywanie dla cyberprzestrzeni jednym z warunków zapobiegania cyberuzależnieniom, [w:] E. Mastalerz, K. Pytel, H. Noga (red.), Cyberuzależnienia: Przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu, Kraków 2007
Tarnowski J., Z tajników naszego „ja”: typologia osobowości według R. Le Senne’a, Poznań 1987
Tejaś J., T. Hyla, J. Kryński, ORCOM, kontrola dostępu nadzorowana przez inicjatora, [w:] B. Hołyst, J. Pomykała (red.), Cyberprzestępczość i ochrona informacji, Warszawa 2012
Teubnera G., Konstytucjonalizm społeczny. Alternatywy dla teorii konstytucyjnej nakierowanej na państwo, Wykład im. Leona Petrażyckiego Wydział Prawa i Administracji UW, 27 maja 2004, tł. J. Winczorek, Warszawa 2004
Thils G., Działania ludzkie w świecie, Ateneum Kapłańskie 1970, 368, z. 3
Thurow L.C.. Przyszłość kapitalizmu: jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, przeł. L. Czyżewski, Wrocław 1999
Toffler A., Szok przyszłości, przeł. W. Osiatyński, E. Gravczak-Ryszka, E. Wojdyło, Przeźmierowo 2007
Toffler A., Toffler H., Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku?, przeł. B. I L. Budreccy, Poznań 2006
Toffler A., Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło, Warszawa 1997
Tokarczyk R., Filozofia prawa, Lublin 2004
Tokarczyk R., Hobbes: zarys żywota i myśli, Lublin 1998
Tokarczyk R., Prawa narodzin życia i śmierci, Kraków 1997
Tokarczyk R., Rozważania o sprawiedliwości w świetle filozofii prawa, Lublin 1993
Tokarczyk R., Sprawiedliwość jako naczelna wartość i zasada prawa, [w:] M. Szyszkowska (red.), Powrót do prawa ponadustawowego, Warszawa 1999
Tokarczyk R., Sprawiedliwość jako naczelna wartość prawa, Państwo i Prawo, 1997, z. 6
Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Kraków 2003
Tomasz z Akwinu św., Traktat o człowieku, przeł. I oprac. S. Swieżawski, Kęty 1998
Twardowski Z. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą: Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania, t. I, Katowice 2007
Uchnast Z., Koncepcja człowieka jako osoby w psychologii humanistyczno-egzystencjalistycznej, [w:] K. Popielski (red.), Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii, Lublin 1987
Virion P., Rząd światowy: globalizm, antykościół i superkościół, Komorów 1999
Wąchol J., Systemy informatyczne w zarządzaniu a pozyskiwanie wiedzy w warunkach procesu globalizacji, [w:] L. Kiełtyka (red.), Integracja IT z systemami zarządzania w organizacjach gospodarczych, Toruń 2006
Wachowicz J., Wirtualne organizacje, geneza, charakterystyka, wady i zalety, [w:] D. Waldziński, Electronic commerce – gospodarka XXI wieku, Gdańsk 2001
Waglowski P., Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu, Gliwice 2005,
Waśkiewicz H., "Drugie odrodzenie" prawa naturalnego, Roczniki Filozoficzne 1962, nr 10, z. 2
Weaver R.M., Idee mają konsekwencje, przeł. B. Bubula, W. Turek Kraków 1996
Weaver R.M., Idee mają konsekwencje, przeł. B. Bubula, W. Turek Kraków 1996
Wędrowska E. (red.), Informacja w społeczeństwie XXI w., Warszawa 2005
Węgrzyn S. (red.), Elektronika, informatyka, automatyka, robotyka, telekomunikacja dla potrzeb gospodarki i kultury narodowej, III Kongres Nauki Polskiej, Warszawa, grudzień 1985
Westen D., Mózg polityczny, przeł. T. Bieroń, Poznań 2014
Wiener M., Cybernetyka i społeczeństwo, Warszawa 1960
Wierzbicki A.M., Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny, Warszawa 2005
Wilson E.O., O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, Poznań 1998
Witek S., Teologia życia duchowego, Lublin 1986
Wojciechowski T.S., Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii, Kraków 1985
Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1983
Wojtyła K., O metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy moralnej na podstawie koncepcji św. Tomasza z Akwinu i Maxa Schelera, [w:] T. Styczeń, J. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek (red.), Zagadnienie podmiotu moralności, Człowiek i moralność, t. 2, Lublin 1991
Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994
Wojtyła K., Osoba, podmiot i wspólnota, Roczniki Filozoficzne 1976, nr 24, z. 2
Wojtyła K., Wykłady lubelskie, [w:] T. Styczeń, J. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek (red.), Człowiek i moralność, t. 3, Lublin 1991
Wolniewicz B., W stronę rozumu, Warszawa 2015
Wołoch J., Stan prawa informatycznego. Retrospekcja i teraźniejszość informatyki, Internetu, prawa informatycznego, Poznań ‒ Wrocław 2001
Wozinski J., Dzieje kapitalizmu: nieznana historia imperiów, bankierów, wojen i kryzysów, Warszawa 2017
Wróblewski J., Natura a rodzaje postępowania, Etyka 1970, nr 6
Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Warszawa 1985
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997
Zacher L.W. (red.), Filozofowie o technice. Interpretacje dawne i współczesne, Warszawa 1986
Zamkowski W., Wprowadzenie do zagadnień społecznego, demokratycznego, republikańskiego państwa prawnego, [w:] H. Rot (red.), Demokratyczne państwo prawa (aksjologia, struktura, funkcje), Warszawa 1992
Żelazny M., Idea wiecznego pokoju w filozofii Kanta, Toruń 1992
Zięba A., Społeczny konserwatyzm brytyjski, Warszawa 1990
Zieliński A., Pewność prawa, [w:] A. Wasilkowski (red.), Jakość prawa, Warszawa 1996
Zieliński M., Ziembiński Z., Uzasadnienie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988
Ziembiński Z., O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury, Poznań 1993
Ziembiński Z., O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995
Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii prawa dla prawników, Warszawa 1990
Ziembiński Z., Zarys zagadnień etyki, Poznań–Toruń 1994
Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2000
Znamierowski Cz., Realizm w teorii prawa, Poznań 1925
Znaniecki P., Wstęp do socjologii, Warszawa 1988
Zybertowicz A., Trzecia RP: kulisy systemu, Warszawa 2013
Żyromski M., Propaganda w systemach totalitarnych, Poznań 2015

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane