• Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy

Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy

 • Autor: Roman Przybyszewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-743-2
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  13.75 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce na szczególną uwagę zasługuje zaproponowane przez autora modelowe ujęcie zapotrzebowania na kadry kwalifikowane oraz szacowanie kosztów kształcenia jako składnika kapitału ludzkiego. W pracy można też znaleźć udaną próbę wytyczenia aktualnych trendów w podejściu do rynku pracy w powiązaniu z edukacją oraz udowodnienia tezy, że edukacja może być czynnikiem konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Z racji tak szerokiego spektrum zagadnień poruszanych w omawianej pracy – jej czytelnikiem może być z powodzeniem zarówno właściciel firmy, który chciałby fachowo dobrać swój personel i w niego inwestować, jak i rektor wyższej uczelni, który powinien czuwać nad właściwym po­ziomem i kierunkiem edukacji. Książka zawiera wiele cennych uwag dotyczących praktycznych aspektów powiązania edukacji z ekonomią. Z pewnością sięgnie po nią każdy, kto pragnie, aby społeczeństwo informacyjne było w przyszłości szansą rozwoju jego obywateli.

Spis treści:

Wprowadzenie  

Rozdział 1. Społeczno-ekonomiczne przesłanki tworzenia kapitału ludzkiego         

1.1. Proces tworzenia kapitału ludzkiego ekonomicznym podejściem do kreatywnego działania     
1.2. Kapitał ludzki a kapitał społeczny
1.3. Wybrane metody pomiaru kapitału ludzkiego
1.4. Zasoby wiedzy jako dobro ekonomiczne i społeczne
 
Rozdział 2. Komponenty metodologii prognostyczno-planistycznej w relacji edukacja a gospodarka           
 
2.1. Aspekty współzależności społeczno-ekonomicznego rozwoju
2.2. Kwantyfikacja kategorii społecznych           
2.3. Strumienie współzależności między czynnikami społecznymi a gospodarczymi
 
Rozdział 3. Współczesna gospodarka rynkowa wobec wyzwań nowej ekonomii
 
3.1. Sektor wiedzy a poziom rozwoju gospodarczego      
3.2. Kapitał ludzki jako stymulator tempa wzrostu polskiej gospodarki     
3.3. Prognostyczne ujęcie rozwoju sektora wiedzy w Polsce w relacji z Unią Europejską    
3.4. Możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy          
 
Rozdział 4. Transformacja polskiego rynku edukacyjnego           
 
4.1. Przemiany edukacyjne w Polsce na tle zmian ustrojowych    
4.2. Scenariusze reform oświatowych w realizacji idei ustawicznego kształcenia   
4.3. Podmiotowość edukacji w systemie transformacji gospodarczej        
4.4. Czynniki determinujące proces przemian edukacyjnych       
4.5. Edukacja wobec gospodarki opartej na wiedzy         
4.6. Szkoła wyższa wzorem organizacji uczącej się         
4.7. Modelowe ujęcie zapotrzebowania na kadry kwalifikowane   
4.6. Przewidywane koszty kształcenia jako składnik kapitału ludzkiego - ujęcie modelowe
 
Rozdział 5. Przedsiębiorstwa wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy           
 
5.1. Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw           
5.2. Kształtowanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki
5.3. Edukacja jako czynnik konkurencyjności podmiotów gospodarczych  
 
Rozdział 6. Regionalny wymiar innowacyjności w gospodarce Warmii i Mazur       
 
6.1. Przedsiębiorstwa w strukturze gospodarki regionu warmińsko-mazurskiego   
6.2. Przesłanki innowacyjności w gospodarce regionu     
6.3. Problematyka badań innowacyjności w obszarze regionu      
6.4. Źródła innowacyjności w badanych przedsiębiorstwach         
 
Rozdział 7. Specyfika współczesnego rynku pracy w powiązaniu z edukacją         
 
7.1. Właściwości społeczno-ekonomiczne współczesnego rynku pracy      
7.2. Aktualne kierunki zmian w podejściu do rynku pracy            
7.3. Elastyczność polskiego rynku pracy
7.4. Kierunki kształcenia dla potrzeb krajowego rynku pracy na tle rozwiązań europejskich         
 
Rozdział 8. Społeczeństwo informacyjne szansą i wyzwaniem dla współczesności
           
8.1. Podstawy naukowego myślenia w kategoriach postępu informacyjnego         
8.2. Globalne procesy tworzenia społeczeństwa informacyjnego
8.3. Obywatele globalnego społeczeństwa informacyjnego          
8.4. Strategia kształtowania społeczeństwa informacyjnego w procesie europeizacji         
 
Podsumowanie
Bibliografia      
Spis tabel        
Spis rysunków 
Resume    

prof. dr hab. Michał Gmytrasiewicz, Uniwersytet Warszawski:

Książka jest interesująca i wartościowa. Po pierwsze – autor krytycznie ocenia i rozwija teorię zależności między edukacją a gospodarką. Widać to w szczególności w rozdziale poświęconym metodologii prognostyczno-planistycznej ocenie relacji edukacja-gospodarka oraz w rozważaniach dotyczących transformacji polskiego rynku edukacyjnego. Druga przesłanka dotyczy szerokiej i pogłębionej prezentacji problematyki badawczej. Pozwala to książkę traktować jako kompendium wiadomości z zakresu wykorzystania kapitału ludzkiego, przekształceń systemów edukacji i rynku pracy. Warto zaznaczyć, że autor systematyzuje tę wiedzę oraz przedstawia przegląd literatury z tych zakresów. Trzecia przesłanka wynika z użyteczności książki dla wielu potencjalnych czytelników. Myślę tu w szczególności o badaczach zajmujących się zagadnie­niem rozwoju gospodarczego, kapitału ludzkiego, społeczeństwa informacyjnego oraz edukacji, a także o studentach ekonomii, pedagogik, nauk politycznych.

Roman Przybyszewski
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Ekonomii, Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Admi­nistracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia matematyk i ekonomista, wykłada ekonomię dla prawników oraz ekonometrię na kierunku Zarządzanie. Przedmiotem jego zainteresowań jest wykorzystanie modeli matematycznych w ekonomii oraz rozwój społeczno-ekonomiczny śro­dowiska lokalnego i regionalnego. Autor i współautor wielu publikacji, m.in.: Planowanie kosztów kształcenia z zastosowaniem modeli matematycznych, Szkoła i edukacja u progu XXI wieku, Polityka kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy, Współczesne standardy zarządzania administracją publiczną w polityce społeczno-ekonomicznej państwa.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy zarządzania przedsiębiorst...

10.00 zł 50.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Elastyczne zarządzanie kapitałem lu...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Scenariusze, dialogi i procesy zarz...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Region w gospodarce opartej na wied...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Handel międzynarodowy w dobie gospo...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Model wspomagania zarządzania w zak...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Zarządzanie wiedzą projektową

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Znaczenie transferu wiedzy w działa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Zarządzanie wiedzą a przewaga konku...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zintegrowane organizacje oparte na ...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Kompetencja sieciowa pracowników wi...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Sprawność systemów zarządzania wied...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Kapitał ludzki w organizacji oparte...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Najczęściej kupowane