• Inwestowanie w wartość na rynku akcji

Inwestowanie w wartość na rynku akcji

 • Autor: Karol Gąsior Rafał Tuzimek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-292-7
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 428/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Podstawowe zasady inwestowania w wartość (value investing) zostały sformułowane w latach 30. XX wieku przez Benjamina Grahama. Popularność tej filozofii inwestycyjnej jest w znacznej mierze rezultatem tego, że jej adeptami są znani inwestorzy, m.in. Warren Buffett, Seth Klarman, Charles Munger, Joel Greenblatt, oraz rozpowszechnienia się przekonania, że ma ona wyjątkowy potencjał generowania zysków w długim okresie. Pomimo tego widoczny jest brak kompleksowych badań nad ewolucją i obecnym stanem praktyki inwestowania w wartość oraz jej wpływem na długoterminowe stopy zwrotu inwestorów. Zagadnienia te zostały podjęte w niniejszej książce. Autorzy starali się przedstawić ewolucję i obecny stan wiedzy na temat inwestowania w wartość i ocenić, które aspekty tej filozofii inwestycyjnej są kluczowe w zwiększaniu szans na wyższe stopy zwrotu, a które nie. Książka może być użyteczna dla osób zainteresowanych inwestowaniem w wartość oraz generalnie inwestowaniem na rynku akcji.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Założenia teoretyczne podejmowania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelem akcji

Rozdział 1. Trochę historii – inwestowanie w wartość a rozwój metod zarządzania inwestycjami oraz ich podstaw teoretycznych


1.1. Geneza i główne kierunki ewolucji inwestowania w wartość
1.2. Rozwój metod zarządzania inwestycjami i ich podstaw teoretycznych
1.2.1. Okres do początku XX w.
1.2.2. Początki nauki o inwestowaniu
1.2.3. Powstanie value investing – okres dominacji tradycyjnej szkoły finansów
1.2.4. Powstanie podstaw teoretycznych inwestowania we wzrost
1.2.5. Teoria portfela Markowitza
1.2.6. Rozwój modeli wyceny aktywów kapitałowych
1.2.7. Ewolucja teorii rynku kapitałowego – hipoteza rynku efektywnego i rozwój inwestowania pasywnego
1.2.8. Badania nad anomaliami rynkowymi i rozwój finansów behawioralnych
1.2.9. Wznowienie nauczania inwestowania w wartość
1.3. Konsekwencje kryzysu finansowego, rozpoczętego w  2007 r., dla rozwoju teorii i nauki o inwestowaniu
Podsumowanie

Rozdział 2. Inwestowanie w wartość – definicja i klasyfikacje


2.1. Podejścia do zarządzania portfelem akcji a value investing
2.2. Strategie inwestycyjne a value investing
2.3. Definicja inwestowania w  wartość
2.4. Definicja inwestowania w  wartość a style inwestycyjne
2.5. Podział inwestowania w wartość
Podsumowanie

Część II. Identyfikacja cech charakterystycznych i zasad procesu inwestycyjnego w inwestowaniu w wartość

Rozdział 3. Rynek, jego efektywność i uczestnicy


3.1. Rynek i jego efektywność
3.1.1. Cecha charakterystyczna: przekonanie o ograniczonej efektywności rynku
3.1.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
3.2. Wartość wewnętrzna biznesu a cena rynkowa akcji
3.2.1. Cecha charakterystyczna: wyraźne rozróżnienie pomiędzy wartością wewnętrzną biznesu a ceną rynkową akcji
3.2.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
3.3. Uczestnicy rynku – rozróżnienie pomiędzy inwestorami i spekulantami
3.3.1. Cecha charakterystyczna: wyraźne rozróżnienie pomiędzy inwestowaniem a spekulacją
3.3.2. Wpływ ceny zakupu na charakter transakcji
3.3.3. Wpływ cech papieru wartościowego i cech charakterystycznych spółki – emitenta na charakter transakcji
3.3.4. Stosunek do przyszłości a charakter transakcji
3.3.5. Spekulacja inteligentna i nieinteligentna
3.3.6. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 4. Ryzyko inwestycyjne w inwestowaniu w wartość, kontrola ryzyka i zarządzanie ryzykiem


4.1. Ryzyko inwestycyjne w inwestowaniu w wartość
4.1.1. Cecha charakterystyczna: unikalna koncepcja ryzyka inwestycyjnego
4.1.2. Czynniki wpływające na ryzyko
4.1.3. Ryzyko a zwrot z inwestycji
4.1.4. Margines bezpieczeństwa
4.1.5. Proces zarządzania ryzykiem inwestycyjnym
4.1.6. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
4.2. Zakres dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
4.2.1. Cecha charakterystyczna: obowiązek stosowania dywersyfikacji
4.2.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 5. Wykorzystanie finansów behawioralnych w  zarządzaniu ryzykiem

5.1. Wpływ błędów natury behawioralnej na decyzje inwestycyjne
5.1.1. Cecha charakterystyczna: szerokie wykorzystanie finansów behawioralnych w value investing
5.1.2. Znaczenie aspektów psychologicznych i behawioralnych w procesie inwestycyjnym
5.1.3. Sieć modeli mentalnych Ch. Mungera
5.1.4. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
5.2. Stosunek do prognozowania i zmian makroekonomicznych
5.2.1. Cecha charakterystyczna: sceptyczne podejście do prognoz
5.2.2. Cecha charakterystyczna: generalnie ignorowanie zmian makroekonomicznych w podejmowaniu decyzji o kupnie i sprzedaży
5.2.3. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 6. Analiza ilościowa spółki i wycena akcji


6.1. Estymacja wartości wewnętrznej w oparciu o zyski
6.1.1. Cecha charakterystyczna: konserwatyzm w estymacji wartości wewnętrznej w oparciu o zyski
6.1.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
6.2. Estymacja wartości wewnętrznej w oparciu o wartość aktywów i zobowiązań
6.2.1. Cecha charakterystyczna: wykorzystywanie w szerokim stopniu kalkulacji wartości wewnętrznej w oparciu o wartość aktywów i zobowiązań
6.2.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
6.3. Estymacja wartości wewnętrznej przy pomocy innych metod
6.3.1. Cecha charakterystyczna: stosowanie różnych metod wyceny biznesu
6.3.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
6.4. Porównanie wartości wewnętrznej obliczonej różnymi metodami
6.4.1. Cecha charakterystyczna: hierarchia wiarygodności źródeł informacji o wartości wewnętrznej
6.4.2. Cecha charakterystyczna: koncepcja trwałej przewagi konkurencyjnej w wycenie biznesu
6.4.3. Identyfikacja i ocena franszyzy
6.4.4. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 7. Analiza jakościowa spółki i jej otoczenia

7.1. Zakres analizy jakościowej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
7.1.1. Cecha charakterystyczna: wymóg przeprowadzenia szczegółowej analizy jakościowej
7.1.2. Cecha charakterystyczna: wymóg szczegółowej analizy postawy i kompetencji kierownictwa spółki
7.2. Powolne rozpoznanie nieprawidłowej wyceny przez rynek
7.2.1. Cecha charakterystyczna: koncepcja katalizatora wartości
7.3. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 8. Dobór spółek i zarządzanie portfelem inwestycyjnym

8.1. Obszary wstępnej selekcji okazji inwestycyjnych
8.1.1. Cecha charakterystyczna: koncentracja selekcji spółek w obszarach znaczących różnic pomiędzy wartością wewnętrzną a ceną rynkową
8.1.2. Cecha charakterystyczna: koncepcja kręgu kompetencji
8.2. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
8.2.1. Cecha charakterystyczna: ocena wyników inwestycyjnych w oparciu o zmianę wartości wewnętrznej
8.2.2. Cecha charakterystyczna: minimalizacja liczby transakcji
8.2.3. Cecha charakterystyczna: wysoki poziom samodyscypliny w sprzedaży akcji i zastępowaniu już posiadanych akcji nowymi
8.2.4. Wykorzystywanie instrumentów pochodnych i krótkiej sprzedaży
8.3. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 9. Inne kluczowe aspekty oraz uproszczone metody podejmowania decyzji inwestycyjnych

9.1. Cechy charakterystyczne: unikanie inwestowania w start-upy oraz sceptycyzm wobec analiz inwestycyjnych sporządzanych przez innych uczestników rynku
9.2. Inwestowanie w akcje spółek przeżywających trudności finansowe
9.3. Inwestowanie na rynkach międzynarodowych
9.3.1. Ryzyko walutowe i polityczne
9.3.2. Różnice w systemach rachunkowości
9.3.3. Uwzględnianie ryzyka danego kraju i inwestowanie na rynkach mniej rozwiniętych
9.4. Uproszczone metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
9.4.1. F_SCORE
9.4.2. Uproszczona metoda selekcji Joela Greenblatta
9.5. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 10. Podsumowanie identyfikacji cech charakterystycznych inwestowania w wartość i zasad procesu inwestycyjnego


10.1. Szczegółowy zestaw podstawowych cech charakterystycznych inwestowania w wartość i zasad procesu inwestycyjnego
10.2. Schemat typowego procesu inwestycyjnego w inwestowaniu w wartość
Podsumowanie

Część III. BadanIa empiryczne nad skutecznością inwestowania w wartość na rynku akcji

Rozdział 11. Przegląd dotychczasowych badań nad elementami strategii inwestowania w wartość na rynkach międzynarodowych


11.1. Badania obejmujące wyłącznie rynki akcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki
11.2. Badania obejmujące rynki akcji inne niż Stany Zjednoczone Ameryki
Podsumowanie

Rozdział 12. Analiza skuteczności inwestowania w wartość na rynku akcji w Polsce. Wyniki badań własnych


12.1. Metody badania
12.2. Zastosowanie F_SCORE do akcji notowanych na warszawskiej GPW
12.2.1. Zakres badania i opis próby
12.2.2. Wyniki badań empirycznych
12.3. Zastosowanie uproszczonej metody selekcji J. Greenblatta do akcji notowanych na warszawskiej GPW
12.3.1. Zakres badania i opis próby
12.3.2. Wyniki badań empirycznych
12.4. Badania ankietowe: badanie korelacji pomiędzy stopniem stosowania inwestowania w wartość a długoterminowymi stopami zwrotu funduszy akcyjnych
12.4.1. Zakres badania i opis próby
12.4.2. Wyniki badań empirycznych
12.5. Badania ankietowe: zależność pomiędzy poszczególnymi cechami charakterystycznymi oraz zasadami procesu inwestycyjnego a długoterminowymi stopami zwrotu
12.5.1. Zakres badania i opis próby
12.5.2. Wyniki badań empirycznych
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel 

dr hab. Piotr Szczepankowski, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie:

Recenzowana monografia jest udaną próbą pokrycia deficytu wiedzy z zakresu inwestowania w wartość, szczególnie w odniesieniu do rynku akcji w Polsce. Rozważania Autorów są oryginalne, aktualne i istotne dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem współczesnego rynku kapitałowego. Poruszona w książce problematyka oceny skuteczności realizacji tej strategii inwestycyjnej jest bez wątpienia tematem ważnym dla rozwoju nauki o finansach, jak i na potrzeby praktyki.

Karol Gąsior
dr, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doktoryzował się w 2020 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce inwestowania w wartość na rynku akcji. Aktywny inwestor w wartość, audytor i konsultant finansowy w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych.

Książki tego autora

Rafał Tuzimek
dr hab. nauk ekonomicznych, prof. SGH, absolwent SGH i IESE Business School (University of Navarra), profesor nadzwyczajny w Kolegium Zarządzania i Finansów w Instytucie Finansów SGH. Prowadzi wykłady z zakresu finansów przedsiębiorstwa i rynków kapitałowych. Ma ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe z zakresie doradztwa finansowego i strategicznego. Prezes zarządu spółek Navigator Capital i Dom Maklerski Navigator. Autor i współautor wielu książek oraz artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstwa i rynku kapitałowego.

Książki tego autora

  1.  Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2.  Arnold G., Inwestowanie w wartość, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
  3.  Arnott R.D., Berkin A.L., Bouchey P., Is Your Alpha Big Enough to Cover Its Taxes
Revisited, Investments & Wealth Monitor, 2011.
  4.  Au T.P., A Modern Approach to Graham & Dodd Investing, John Wiley & Sons, New
York 2004.
  5.  Baker N.L., Haugen R.A., Low Risk Stocks Outperform within All Observable Markets
of  the  World,  kwiecień  2012  r.,  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2055431 (dostęp: 07.01.2024).
  6.  Benesh G.A., Peterson P., On the Relation Between Earnings, Changes, Analysts’ Forecasts
and Stock Price Fluctuations, „Financial Analysts Journal” 1986, vol. 42, iss. 6.
  7.  Bishop  G.W.,  Who  Was  the  First  American  Financial  Analyst?,  „Financial  Analysts
Journal” 1964, vol. 20, iss. 2.
  8.  Black F., Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing, „The Journal of Busi-
ness” 1972, vol. 45, no. 3.
  9.  Black F., Implications of the Random Walk Hipotesis for Portfolio Management, „Finan-
cial Analysts Journal” 1971, vol. 27, iss. 2.
10.  Block S.B., A  Study  of  Financial  Analysts:  Practice  and  Theory, „Financial Analysts  
Journal” 1999, vol. 55, iss. 4.
11.  Bogle J.C., The Mutual Fund Industry 60 Years Later: For Better or Worse?, „Financial
Analysts Journal” 2005, vol. 61, iss. 1.
12.  Bogle J.C., The Relentless Rules of Humble Arithmetic, „Financial Analysts Journal”
2005, vol. 61, iss. 6.
13.  Brandes C.H., Value investing Today, McGraw Hill, New York 2004.
14.  Brilliant H., Collins E., Why Moats Matter: The Morningstar Approach to Stock Inve-
sting, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ 2014.
15.  Browne C.H., The Little Book of Value Investing, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
16.  Browne C.H., Browne W.H., Spears J.D., Shrager T.H., Wyckoff R.Q., What has Worked
in Investing: Studies of Investment Approaches and Characteristics Associated with Exceptional 416 Bibliografia
Returns, 1992, https://www8.gsb.columbia.edu/valueinvesting/resources/articles  
(dostęp: 02.10.2015).
17.  Buczek S. (red. nauk.), Asset Management – zarządzanie aktywami w Polsce, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
18.  Buffett W., List do akcjonariuszy Berkshire Hathaway Inc. 2013, http://www.berkshire-
hathaway.com (dostęp: 09.11.2014).
19.  Buffett W., List do akcjonariuszy Berkshire Hathaway Inc. 1986, http://www.berkshire-
hathaway.com, załącznik (dostęp: 11.11.2014).
20.  Buffett W., List do akcjonariuszy Berkshire Hathaway Inc. 1980, http://www.berkshire-
hathaway.com (dostęp: 09.11.2014).
21.  Buffett W., The Superinvestors of Graham-and-Doddsville, „Hermes” Autumn 1984.
22.  Byrne A., Investment Decision Making in Defined Contribution Pension Plans, „Pen-
sions: An International Journal” 2004, vol. 10.
23.  Calandro J. Jr., Applied Value Investing, The Practical Applications of Benjamin Graham’s
and Warren Buffett’s Valuation Principles to Acquisitions, Catastrophe Pricing, and Business
Execution, McGraw Hill, New York 2009.
24.  Campbell J.Y., Shiller R.J., Valuation Ratios and the Long-Run Stock Market Outlook,
„Journal of Portfolio Management” Winter 1998.
25.  Capaul C., Rowley I., Sharpe W., International Value and Growth Stock Returns,
„Financial Analysts Journal” 1993, vol. 49, iss. 1.
26.  Chan L.K.C., Hamao Y., Lakonishok J., Fundamentals and Stock Returns in Japan,
„Journal of Finance” 1991, vol. 46.
27.  Chan L.K.C., Kacerski J., Lakonishok J., The Level and Persistence of Growth Rates,
„National Bureau of Economic Research”, Cambridge, MA 2001, Working Paper
8282, http://www.nber.org/papers/w8282.pdf (dostęp: 05.01.2024).
28.  Chan L.K.C., Lakonishok J., Value and Growth Investing: Review and Update, „Finan-
cial Analysts Journal” 2004, vol. 60, iss. 1.
29.  Clarke R., Statman M., Growth, Value, Good, and Bad, „Financial Analysts Journal”
1960, vol. 16, iss. 6.
30.  Connor G., Korajczyk R.A., Factor Models of Asset Returns, Encyclopedia of Quan-
titative  Finance,  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1024709
(dostęp: 07.01.2024).
31.  Cunningham L.A., The Essays of Warren Buffett: Lessons for Investors and Managers,
John Wiley & Sons, New York 2014.
32.  Cunningham L.A., What is Value Investing?, McGraw Hill, New York 2004.
33.  Czekaj J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia,
PWE, Warszawa 2014.
34.  Damodaran A., Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value  
of Any Assets, John Wiley & Sons, New York 2012.
35.  Damodaran A., The Dark Side of Valuation: Valuing Young, Distressed, and Complex
Businesses, FT Press, Upper Saddle River, NJ 2009.417 Bibliografia
36.  Damodaran A., Value Investing: Investing for Grown Ups?, Stern School of Business,
New York University, 14 kwiecień 2012 r.
37.  DeBondt W.F.M., Thaler R., Further Evidence on Investor Overreaction and Stock Mar-
ket Seasonality, „Journal of Finance” 1987, vol. 42.
38.  Dhrymes P.J., Friend I., Gultekin N.B., A Critical Reexamination of the Empirical
Evidence on the Arbitrage Pricing Theory, „Journal of Finance” 1984, vol. 39, iss. 2.
39.  Dreman D.N., Berry M.A., Overreaction, Underreaction, and the Low-P/E Effect,
„Financial Analysts Journal” 1995, vol. 51, iss. 4.
40.  Dubinsky  A.,  Value  investing  Retrospective,  https://www8.gsb.columbia.edu/valu-
einvesting/research/retrospective (dostęp: 02.10.2015).
41.  Ellis Ch.D.,  A  Conversation  with  Benjamin  Graham, „Financial Analysts Journal”
1976, vol. 32, iss. 5.
42.  Ellis  Ch.D.,  Ben  Graham:  Ideas  as  Mementos,  „Financial  Analysts  Journal”  1982,  
vol. 38, iss. 4.
43.  Ellis Ch.D., The Rise and Fall of Performance Investing, „Financial Analysts Journal”
2014, vol. 70, iss. 4.
44.  Elton E.J., Gruber M.J., Investments, Portfolio Theory and Asset Pricing, Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, MA 1999.
45.  Fabozzi F.J. (ed.), Active Equity Portfolio Management, Frank J. Fabozzi & Associates,
New Hope, PA 1998.
46.  Fabozzi F.J., Focardi S.M., Jonas C., Investment Management: A Science to Teach or an
Art to Learn?, The CFA Institute Research Foundation, 2014.
47.  Fama E.F., Efficient Capital Markets: II, „Journal of Finance” 1991, vol. 46, no. 5.
48.  Fama E.F., French K.R., Luck Versus Skill in the Cross Section of Mutual Fund Returns,
„Tuck School of Business Working Paper” 2009, no. 56, „Chicago Booth School  
of Business Research Paper, Journal of Finance, Forthcoming”, https://ssrn.com/
abstract=1356021 (dostęp: 07.01.2024).
49.  Fama E.F., French K.R., The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence, January
2004.
50.  Fama E.F., French K.R., The Cross-Section of Expected Stock Returns, „Journal of Finan-
ce” 1992.
51.  Fama E.F., French K.R., A Five-Factor Asset Pricing Model, Fama-Miller Working Paper,  
September 2014, https://ssrn.com/abstract=2287202, DOI: 10.2139/ssrn.2287202
(dostęp: 04.01.2024).
52.  Fama E.F., French K.R., The Value Premium and the CAPM, May 2005, http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=686880&download=yes (dostęp: 01.10.2015).
53.  13.  Fama  E.,  French  K.,  Value  versus  Growth:  The  International  Evidence,  „Journal  
of Finance” 1998, vol. 12.
54.  Fama E.F., Random Walks in Stock Market Prices, „Financial Analysts Journal” 1965,
vol. 21, iss. 5.
55.  Fama E.F., The Behavior of Stock Market Prices, „Journal of Business” 1965, vol. 38.418 Bibliografia
56.  Fama E.F., Efficient Capital Markets: A  Review of Theory and Empirical Work, „Journal
of Finance” 1970, vol. 25.
57.  Fama E.F., Efficient Capital Markets: Reply , „Journal of Finance” 1976, vol. 31.
58.  Fama E.F., Litterman R., An Experienced View on Markets and Investing, „Financial
Analysts Journal” 2012, vol. 68, iss. 6.
59.  Farrel J.L., Systematic Portfolio Management: Evolution, Current Practice, and Future
Direction, „Financial Analysts Journal” 1993, vol. 49, iss. 5.
60.  Fisher P.A., Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła, MT Biznes, Warszawa 2010.
61.  Fernandez P., CAPM: An Absurd Model, IESE Business School, University of Na-
varra, draft: November 3, 2014, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2505597 (dostęp: 05.11.2014).
62.  Frazzini A., Kabiller D., Pedersen L., Buffett’s Alpha, draft 21 Nov. 2013, http://www.
econ.yale.edu/~af227/pdf/Buffett’s%20Alpha%20-%20Frazzini,%20Kabiller%20
and%20Pedersen.pdf (dostęp: 23.12.2014).
63.  Gabelli  Asset  Management  Company  (GAMCO)  Investors  website,  GAMCO
Home – GAMCO Investors, Inc. (gabelli.com), (dostęp: 20.02.2024).
64.  Gąsior K., Tuzimek R., Wpływ wybranych aspektów procesu inwestycyjnego polskich fun-
duszy akcyjnych na ich długoterminowe stopy zwrotu, [w:] Etyka, sprawiedliwość i racjonal-
ność w dorobku nauki o finansach w  latach 1918–2018, J. Ostaszewski, M. Wrzesiński
(red.), wyd. I, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
65.  Graham B., Common Sense Investing: The Papers of Benjamin Graham, opracowanie jest
nieformalnym zbiorem różnych mniej znanych wystąpień/prac Grahama, dostępnym  
w  Internecie,  https://sorfis.com/wp-content/uploads/2021/09/Benjamin-Graham-
Common-Sense-Investing-papers-of-Ben-Graham.pdf (dostęp: 20.02.2024).
66.  Graham B., Inteligentny Inwestor, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010.
67.  Graham B., The Decade 1965–1974: Its significance for Financial Analysts, wykład  
Grahama na seminarium zorganizowanym przez Institute of Chartered Financial
Analysts w 1974 r.
68.  Graham B., The Intelligent Investor, HarperCollins Publishers, New York 2003.
69.  Graham B., Toward a Science of Security Analysis, „Financial Analysts Journal” 1995,
vol. 51, iss. 1 (reprint z sierpnia 1952 r.).
70.  Graham B., Two Illustrative Approaches to Formula Valuations of Common Stock,  
„Financial Analysts Journal” 1957, vol. 13, iss. 5.
71.  Graham B., Dodd D., Security Analysis, McGraw Hill, New York 2009.
72.  Graham B., Hooper L., Point-Counterpoint, A 60th anniversary flashback: Should there be
a charter? Benjamin Graham and Lucien Hooper debate, „CFA Magazine”, September–
October 2007 (reprint z „Analysts Journal” 1945, vol. 1, no. 1).
73.  Greenblatt J., You Can Be a Stock Market Genius: Uncover the Secret Hiding Places  
of Stock Market Profits, Simon & Schuster, New York 1997.
74.  Greenwald B., Kahn J., Sonkin P., van Biema M., Value  Investing:  From  Graham  
to Buffett and Beyond, John Wiley & Sons, New York 2004.419 Bibliografia
  75.  Greenwald B., Kahn J., Bellissimo E., Cooper M., Santos T., Value Investing: From
Graham to Buffett and Beyond (second edition), John Wiley & Sons, Hoboken, NJ 2021.
  76. Greenwald B., Kahn J., Competition Demystified: A Radically Simplified Approach  
to Business Strategy, Penguin Books, New York 2005.
  77.  Grossman S.J., Shiller R.J., The Determinants of the Variability of Stock Market Prices,
„NBER Working Paper” October 1980, no. 564.
  78.  Grossman S.J., Stiglitz J.E., On the Impossibility of Informationally Efficient Markets,
„American Economic Review” 1980, vol. 70, iss. 3.
  79.  Hagstrom R.G., The Warren Buffett Portfolio, John Wiley & Sons, New York 1999.
  80.  Hagstrom R.G., The Warren Buffett Way, John Wiley & Sons, New York 2000.
  81.  Haugen R.A., Modern Investment Theory (fifth edition), Prentice Hall, Upper Saddle
River, NJ, 2000.
  82. Haugen R.A., The Inefficient Market and the Potential Contribution of Behavioral Finance:
Case Closed, „Financial Analysts Journal” 2010, vol. 66, iss. 3.
  83.  Haugen R.A., The Inefficient Stock Market. What Pays Off and Why  (second edition),
Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2002.
  84. Haugen R.A., The New Finance: Overreaction, Complexity, and Their Consequences,
Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 2012.
  85.  Hawkins D.E., Toward an Old Theory of Equity Valuation, „Financial Analysts Journal”
1997, vol. 33, iss. 6.
  86.  Heins J., Tilson W., The Art of Value Investing, John Wiley & Sons, Chichester 2013.
  87. Hansell S., Banking’s New Giant: The Deal, Chase and Chemical Ahree to Merge in  
$10 Billion Deal Creating Largest U.S. Bank, „The New York Times” z 29 sierpnia 1995 r.
  88.  Harris M., Lou Simpson retiring from Geico, „Chicago Tribune” z 22 sierpnia 2010 r.
  89.  Horan S.M., Jonson R.R., Robinson T.S., Strategic Value Investing, Practical Techniques
of Leading Value Investors, McGraw Hill Education, New York 2014.
  90.  Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998.
  91.  http://aswathdamodaran.blogspot.co.uk/2012/06/value-investing-identity-crisis.
html (dostęp: 08.06.2012).
  92. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-OPERA-TFI-bylismy-kompletnymi-
baranami-przepraszamy-1889725.html (dostęp: 29.09.2015).
  93.  http://www.bengrahaminvesting.ca/About_Us/about_us.htm (dostęp: 07.09.2015).
  94.  http://www.berkshirehathaway.com/letters/letters.html (dostęp: 09.10.2015).
  95.  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2449030/Warren-Buffett-astonishing-
-10bn-financial-crisis.html (dostęp: 27.09.2015).
  96.  http://exploredegrees.stanford.edu/graduateschoolofbusiness/#courseinventory
(dostęp: 27.09.2015).
  97.  http://www.fordhamgabellicenter.org/about-the-center (dostęp: 01.03.2015).
  98.  http://www.fordhamgabellicenter.org (dostęp: 27.09.2015).
  99.  http://www8.gsb.columbia.edu/valueinvesting/about/history (dostęp: 01.03.2015).
100. http://www.gabelli.com/news/articles/reg-selby_123099.html (dostęp: 29.11.2014).420 Bibliografia
101.  http://www.hbs.edu/coursecatalog/1490.html (dostęp: 08.08.2015).
102.  http://www.mdi.ac.in/faculty/detail/11-sanjay-bakshi/#Teaching (dostęp: 27.09.2015).
103. https://www.minneapolisfed.org/publications/the-region/interview-with-richard-
-thaler?sc_camp=0BFFF2FD6686468E8736FACC5C698738 (dostęp: 15.12.2018).
104.  http://www.nasdaq.com/investing/glossary/p/private-market-value (dostęp: 07.01.2024).
105. Israel R., Laursen K., Richardson S.A., Is (Systematic) Value Investing Dead?, „Journal
of Portfolio Management. Quantitative Special Issue” 2021, vol. 47, iss. 2.
106. Jacobs  B.I.,  Levy  K.N.,  On  the  Value  of  Value,  „Financial  Analysts  Journal”  1988,  
vol. 44, iss. 4.
107. Jacobson T.C., From Practice to Profession. A History of the Financial Analysts Federation
and the Investment Profession, Association for Investment Management and Research,
Charlottesville, VA 1997.
108. Jeffrey R.H., Arnott R.D., Is Your Alpha Big Enough to Cover Its Taxes?, „Journal
of Portfolio Management” 1993, vol. 19, no. 3.
109. Jegadees N., Titman S., Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for
Stock Market Efficiency , „Journal of Finance” 1993, vol. 48, no. 1.
110.  Kahneman  D.,  Maps  of  Bounded  Rationality:  Psychology  for  Behavioral  Economics,
„American Economic Review” 2003, vol. 93, iss. 5.
111.  Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H., Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aver-
sion, and Status Quo Bias, „Journal of Economic Perspectives” 1991, vol. 5, no. 1.
112.  Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H., Fairness as a Constraint on Profit Seeking:
Entitlements in the Market, „American Economic Review” 1986, vol. 76, iss. 4.
113. Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,
„Econometrica” 1979, vol. 47, no. 2.
114. Kahneman D., Tversky A., The Framing of Decisions and the Psychology of Choice,
„Science” 1981, vol. 211, iss. 4481.
115.  Klarman S.A., list do akcjonariuszy za 2005 rok – Baupost Limited Partnerships
2005 Year-End Letter, 26 stycznia 2006 r.
116.  Klarman S.A., Margin of Safety: Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful
Investor, Harper Business, 1991.
117.  Klarman S.A., przemówienie na Massachusetts Institute of Technology z 20 paździer-
nika 2007 r.
118.  Klarman S.A., Security Analysis: Sixth Edition, McGraw Hill, New York 2009.
119.  Klarman  S.A.,  What  I’ve  learned  from  Warren  Buffett,  http://www.ft.com/cms/
s/0/6ab48700-a898-11e4-ad01 -00144feab7de.html#slide15 (dostęp: 04.02.2015).
120.  Klarman S.A., Zweig J., Opportunities for Patient Investors, „Financial Analysts Journal”
2010, vol. 66, iss. 5.
121. Koller T., Goedhart M., Wessels D., Valuation, Measuring and Managing the Value
of Companies, John Wiley & Sons, Chichester 2010.
122. Kowalke K., Analiza fundamentalna – wykorzystanie na rynku akcji w Polsce, wyd. I,
CeDeWu, Warszawa 2016.421 Bibliografia
123.  Lintner J., The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Port-
folios and Capital Budgets, „Review of Economics and Statistics” 1965, vol. 47, no. 1.
124. Maginn J.L., Tuttle D.L., McLeavey D.W., Pinto J.E., Managing Investment Portfolios:
A Dynamic Process, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
125. Malkiel B.G., Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem, WIG-Press,
Warszawa 2003.
126. Malkiel B.G., Błądząc po Wall Street. Sprawdzona strategia skutecznego inwestowania,
wyd. II, Wolters Kulwer, Warszawa 2014.
127. Malkiel B.G., The Efficient Market Hypotesis and Its Critics, „Journal of Economic
Perspectives” 2003, vol. 17, no. 1.
128. Markowitz H.M., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley
& Sons, New York 1959.
129. Markowitz H.M., The Early History of Portfolio Theory: 1600–1960, „Financial Analy-
sts Journal” 1999, vol. 55, iss. 4.
130. Marks H., The Most Important Thing Illuminated: Uncommon Sense for the Thoughtful
Investor, Columbia Business School Publishing, New York 2013.
131.  Mauboussin M.J., Revisiting Market Efficiency: The Stock Market as a  Complex Adaptive
System, „Journal of Applied Corporate Finance” 2002, vol. 14, no. 4.
132. Mauboussin M.J., Rappaport A., Expectations Investing: Reading Stock Prices for Better
Returns, Columbia University Press, New York 2021.
133.  Mihaljevic J., The Manual of Ideas: The Proven Framework for Finding the Best Value
Investments, John Wiley & Sons, New York 2013.
134. Miziołek T., Trzebiński A.A., Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd
metod i literatury, „Finanse” 2017, vol. 10, no 1.
135.  Minsky H.P., The Financial Instability Hipotesis, The Jerome Levy Economics Institu-
te of Bard College, Working Paper No. 74, May 1992.
136.  Montier J., Global Equity Strategy: The Folly of Forecasting: Ignore All Economists, Strate-
gists, and Analysts, Global Equity Strategy, 24 sierpnia 2005 r.
137.  Montier J., The Little Book of Behavioral Investing, John Wiley & Sons, Chichester 2010.
138. Montier J., Value Investing, Tools and Techniques for Intelligent Investment, John Wiley &
Sons, Chichester 2009.
139. Mossin J., Equilibrium in a Capital Asset Market, „Econometrica” 1966, vol. 34, iss. 4.
140. Munger Ch., The Psychology of Human Misjudgment, http://law.indiana.edu/instruc-
tion/profession/doc/16_1.pdf (dostęp: 19.08.2015).
141.  Munger Ch., wykład na University of Southern California Marshall School of Busi-
ness, 14 kwietnia 1994 r.
142. Murray R.F., Graham and Dodd: A Durable Discipline, „Financial Analysts Journal”
1984, vol. 40, iss. 5.
143.  Naess R.G., The Enigma of Investment Management, „Analysts Journal” 1949, vol. 5, no. 3.
144. Neff J., Mintz S.L., John Neff on Investing, John Wiley & Sons, New York 2001.422 Bibliografia
145. Nevis D., Goals-Based Investing: Integrating Traditional and Behavioral Finance, „Jour-
nal of Wealth Management” Spring 2004.
146. Nicholson S.F., Smith M., Willis R.B., Investment Perspectives: 150 Years, „Financial
Analysts Journal” 1979, vol. 35, iss. 6.
147. Norr D., Investment Theories and Applications, „Financial Analysts Journal” 1960,
vol. 16, iss. 4.
148. La Porta R., Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R., Good News for Value Stocks: Further
Evidence on Market Efficiency , „Journal of Finance” 1997, vol. 52, no. 2.
149. Leibowitz M.L., Alpha Hunters and Beta Grazers, „Financial Analysts Journal” 2005,
vol. 61, iss. 5.
150. Little I.M.D., Higgledy Piggledy Growth, „Bulletin of the Oxford University Institu-
te of Economics & Statistics” 1962, vol. 24, no. 4, DOI: 10.1111/j.1468-0084.1962.
mp24004001.x.
151.  Lowe J., The Rediscovered Benjamin Graham: Selected Writings of the Wall Street Legend,
John Wiley & Sons, New York 1999.
152. Lyon J.D., Barber B.M., Firm Size, Book-to-Market Ratio, and Security Returns: A Holdo-
ut Sample of Financial Firms, „Journal of Finance” 1997.
153.  Oppenheimer H.R., A Test of Ben Graham’s Stock Selection Criteria, „Financial Analy-
sts Journal” 1984, vol. 40, iss. 5.
154. Oppenheimer H.R., Ben Graham’s Net Current Asset Values: A Performance Update,
„Financial Analysts Journal” 1986, vol. 42, iss. 6.
155.  Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P., Finanse Spółki Akcyjnej,
Difin, Warszawa 2009.
156.  Panfil M., Szablewski A. (red.), Dylematy  wyceny  przedsiębiorstwa, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa 2013.
157. Pätäri E., Leivo T.H., Hulkkonen J., Honkapuro S., Enhancement of value investing
strategies based on financial statement variables: the German evidence, „Review of Quan-
titative Finance and Accounting” 2018, vol. 51(3).
158.  Perez K., Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin,
Warszawa 2012.
159. Perez K., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2012.
160. Perez K., Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku, C.H. Beck, Warszawa 2011.
161.  Pinches G.E., The Random Walk Hypotesis and Technical Analysis, „Financial Analysts
Journal” 1970, vol. 26, iss. 2.
162.  Piotroski J.D., Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to
Separate Winners from Losers, The University of Chicago GSB, Selected Paper 84, 2002.
163.  Piotroski J.D., So E.C., Identifying Expectation Errors in Value/Glamour Strategies: A Fun-
damental Analysis Approach, „Review of Financial Studies” 2012, vol. 25, no. 9, https://
ssrn.com/abstract=1757025, DOI: 10.2139/ssrn.1757025 (dostęp: 20.02.2024). 423 Bibliografia
164. Plich B., Building of F-Score-Like Models on the example of the Polish Stock Maqrket,  
„Annales  Universitatis  Mariae  Curie-Skłodowska,  Lublin  –  Polonia.  Section  H”
2023, vol. LVII.
165.  Porter M.E., Industry Structure and Competitive Strategy: Keys to Profitability , „Financial
Analysts Journal” 1980, vol. 36, iss. 4.
166.  Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, War-
szawa 1992.
167.  Randell D.H., Evolution of the Analyst, „Financial Analysts Journal” 1961, vol. 17, iss. 2.
168. Reilly F.K., Brown K.C., Analysis of Investments and Management of Portfolios, South-
-Western/Cengage Learning, Florence, KY 2012.
169. Renshaw E.F., Foundations of Security Analysis, „Financial Analysts Journal” 1958,
vol. 14, iss. 1.
170. Risso-Gill Ch., There is Always Something to Do: The Peter Cundill Investment Approach,
McGill-Queen’s University Press, Montreal 2011.
171.  Ritchie J.C., Analiza fundamentalna, WIG Press, Warszawa 1997.
172. Roll R., A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests, „Journal of Financial Economics”
1977, vol. 4.
173. Roll R., Ross S.A., The Arbitrage Pricing Theory Approach to Strategic Portfolio Planning,
„Financial Analysts Journal” 1995, vol. 51, iss. 1.
174.  Ross S.A., The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, „Journal of Economic Theory”
1976, vol. 13, iss. 3.
175. Rödiger T., Die Burggraben-Strategie: Bauen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil auf-und verteidi-
gen Sie ihn erfolgreich!, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2017.
176. Seessel A., Where the Money Is: Value Investing in the Digital Age, Avid Reader Press,
New York 2022.
177. Ser J.Ch., A Chat with a Value investing Legend: Professor Bruce Greenwald, Motley
Fool, 16 października 2014 r.
178. Sharpe W.F., A Simplified Model for Portfolio Analysis, „Management Science” 1963,
vol. 9, no. 2.
179. Sharpe W.F., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions  
of Risk, „Journal of Finance” 1964, vol. 19, iss. 5.
180. Shefrin H., Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and the Psycholo-
gy of Investing, Oxford University Press, New York 2002.
181.  Shefrin H., Statman M., Behavioral Capital Asset Pricing Theory, „Journal of Financial
and Quantitative Analysis” 1994, vol. 29, no. 3.
182. Shefrin H., Statman M., Behavioral Portfolio Theory, „The Journal of Financial and
Quantitative Analysis” 2000, vol. 35, no. 2.
183. Shiller R.J., Conversation, Information, and Herd Behavior, „Rhetoric and Economic
Behavior” 1995, vol. 85(2).
184. Shiller R.J., From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance, „Journal of Economic
Perspectives” 2003, vol. 17, no. 1.424 Bibliografia
185. Shiller R.J., The Volatility of Stock Market Prices, „Science” 1987, vol. 235, Cowles
Foundation Paper #670.
186. Simon H., A Behavioral Model of Rational Choice, „Quarterly Journal of Economics”
1955, vol. 69.
187. Singal V., Beyond the Random Walk: A Guide to Stock Market Anomalies and Low-Risk
Investing, Oxford University Press, New York 2004.
188. Somerset M., Robert Shiller: why one of the world’s smartest economists is worried about
the bond market, interview with R. Shiller, http://moneyweek.com/robert-shiller-in-
terview (dostęp: 04.01.2024).
189. Sorensen E.H., Thum Ch.E., The Use and Misuse of Value Investing, „Financial Analy-
sts Journal” 1992, vol. 48, iss. 2.
190. Söhnke  B.M.,  Grinblatt  M.,  Agnostic  Fundamental  Analysis  Works,  20  June  2017,
„Journal  of  Financial  Economics”,  https://ssrn.com/abstract=2479817  (dostęp:
15.12.2018).
191.  Stankiewicz T., Zysk przeciętny i  koszt inwestowania w  akcje na GPW w Warszawie
(1998–2012). Czy przenieść oszczędności z banku na giełdę?, „Ekonomia” 2013, nr 34.
192. Statman M., Behavioral Finance: Past Battles and Future Engagements, „Financial Ana-
lysts Journal” 1999, vol. 55, iss. 6.
193.  Strauss L.C., Enduring Values, Enduring Value, wywiad z M. Whitmanem, 30 paździer-
nika 2010 r., http://online.barrons.com, (dostęp: 05.01.2024).
194. Szyszka  A.,  Generalized  Behavioral  Asset  Pricing  Model,  https://www.researchgate.
net/profile/Adam_Szyszka?ev=brs_highl (dostęp: 05.01.2019).
195. Szyszka A., Zachowania stadne a efektywność informacyjna rynku kapitałowego, „Eko-
nomista” 2007, nr 1.
196.  The Heilbrunn Center’s 2nd Annual Letter, 2013–14, http://www8.gsb.columbia.edu/
valueinvesting/sites/valueinvesting/files/Annual%20HC%20Letter%202013-
2014.pdf (dostęp: 24.02.2015).
197. Tobin J., Liquidity Preference as Behavior Towards Risk, „Review of Economic Studies”
1958, vol. 25, no. 2.
198. Torngren G., Montgomery H., Worse than Chance? Performance and Confidence among
Professionals and Laypeople in the Stock Market, „Journal of Behavioral Finance” 2004,
vol. 5, no. 3.
199. Tuzimek R., Decyzje finansowe w  spółkach giełdowych a wartość akcji, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
200. Tuzimek R., Gąsior K., Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem polskich funduszy akcyj-
nych a ich długoterminowe stopy zwrotu, [w:] Eseje o finansach , J. Ostaszewski, P. Felis,  
J. Szlęzak-Matusewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, wyd. I, Warszawa 2018.
201. Venitz C., Zum „value investing” aus Sicht der Bewertungstheorie, BoD – Books on De-
mand, Norderstedt 2019.
202.  Whitman M.J., Value investing: A Balanced Approach, John Wiley & Sons, New York 1999.203. Whitman M.J., Diz F., Distress Investing: Principles And Technique, John Wiley & Sons,
Chichester 2009.
204. Whitman M.J., Shubik M., The Aggressive Conservative Investor, John Wiley & Sons,
New York 2005.
205. Wywiad z M. Pricem, Graham & Doddsville (newsletter), Spring 2011, iss. XII.
206. Wywiad z T. Hartchem, R. Lombardim i M. Kellerem, Margins of Safety, Value Investor
Insight, 30 grudnia 2013 r.
207. Zaremba A., Konieczka P., Size, Value, and Momentum in Polish Equity Retrns: Local or
International Factors?, „International Journal of Management and Economics” 2017,
vol. 53, iss. 3.
208. Zarowin P., Size, Seasonality and Stock Market Overreaction, „Journal of Financial and
Quantitative Analysis” 1990, vol. 25.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Metody przypisania wyników zarządza...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Analiza techniczna. Średnie ruchome...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Metody inwestowania na rynkach fina...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Miary ryzyka na rynku akcji i oblig...

25.61 zł Cena netto: 24.39 zł

Historia bankowości inwestycyjnej. ...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Split Game. Wpływ splitów akcji na ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane