• Indywidualne konta emerytalne. Aspekty podatkowoprawne i organizacyjno-funkcjonalne

Indywidualne konta emerytalne. Aspekty podatkowoprawne i organizacyjno-funkcjonalne

 • Autor: Zbigniew Ofiarski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-350-8
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 286/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia zawiera wyczerpującą i kompleksową analizę oraz ocenę ustawodawstwa regulującego kwestie organizacyjne, funkcjonalne i podatkowoprawne dotyczące indywidualnych kont emerytalnych. Prawną instytucję IKE osadzono w szerokim tle innych produktów emerytalnych umożliwiających dobrowolne gromadzenie środków pieniężnych na dodatkową emeryturę, w szczególności indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego oraz pracowniczych programów emerytalnych. Pod względem prawnopodatkowym dogłębnie przeanalizowano sposoby zadysponowania środkami zgromadzonymi na IKE, dokonywania wypłat oraz zwrotów przez osoby uprawnione po śmierci oszczędzającego. Książka jest skierowana do instytucji i osób zajmujących się profesjonalnie formami indywidualnego gromadzenia środków na cele emerytalne, pracowników organów podatkowych i doradców podatkowych, jak również osób już posiadających IKE i tych, którzy zamierzają dopiero podjąć trud oszczędzania na cele emerytalne.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Indywidualne konta emerytalne w systemie ubezpieczeń emerytalnych

1. Uwagi wprowadzające
2. Ogólny zarys systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce od 1999 roku
3. Podmiotowy zakres indywidualnych kont emerytalnych
4. Rodzaje indywidualnych kont emerytalnych
5. Tworzenie baz danych o indywidualnych kontach emerytalnych i weryfikacja uprawnień do zwolnień z opodatkowania
6. Podsumowanie

Rozdział 2. Zasady opodatkowania indywidualnych kont emerytalnych podatkiem od spadków i darowizn

1. Uwagi wprowadzające
2. Wyłączenie z opodatkowania nabycia w drodze spadku środków z indywidualnego konta emerytalnego
3. Zakres opodatkowania nabycia z indywidualnego konta emerytalnego w trybie dyspozycji na wypadek śmierci środków
4. Podsumowanie

Rozdział 3. Zakres opodatkowania indywidualnych kont emerytalnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych

1. Uwagi wprowadzające
2. Zwolnienie z opodatkowania wypłat transferowych
3. Zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu oszczędzania na IKE
4. Opodatkowanie dochodu związanego z kwotami zwracanymi z indywidualnego konta emerytalnego
5. Problem opodatkowania dochodów osiąganych z gromadzonych w innych państwach środków na cele emerytalne przez polskich rezydentów podatkowych
6. Sankcyjne opodatkowanie dochodów z IKE
7. Obowiązki płatnika podatku dochodowego pobieranego od dochodu z IKE
8. Podsumowanie

Rozdział 4. Rozwój indywidualnych kont emerytalnych w latach 2004–2019

1. Uwagi wprowadzające
2. Pozapodatkowe rozwiązania systemowe determinujące rozwój indywidualnych kont emerytalnych
3. Limity wpłat na indywidualne konta emerytalne
4. Struktura indywidualnych kont emerytalnych
5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

Zbigniew Ofiarski
profesor w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego; autor publikacji dotyczących gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki samorządu terytorialnego; specjalista w zakresie prawa finansowego, prawa podatkowego oraz publicznego prawa bankowego.

Książki tego autora

Wykaz literatury
Adamska-Mieruszewska J., Mosionek-Schweda M., Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 8.
Andrzejewska-Czernek I., Morawski W., Zalasiński A., Pracownicze programy emerytalne, [w:] B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, A. Zalasiński (red.), Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Antas M., Łukasiewicz J.M., Podział wierzytelności indywidualnego konta emerytalnego (IKE) w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków – rozważania na kanwie postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach z 20.12.2015 r. (II Ca 650/13), „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2019, nr 1.
Babiarz S., Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, LexisNexis, Warszawa 2008.
Babiarz S., Ponowny obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, cz. I, „Prawo i Podatki” 2008, nr 4.
Babiarz S., Mariański A., Nykiel W., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Banach J., Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe, „Biuletyn Skarbowy” 2009, nr 6.
Biernacki K., Metodologia kalkulacji podatków dochodowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe PTE” 2011, nr 10.
Bińczycka-Majewska T. (red.), Konstrukcje prawa emerytalnego, Zakamycze, Kraków 2004.
Borodo A., Prawno-budżetowe płaszczyzny polskiego systemu emerytalnego, [w:] A. Borodo (red.), Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2004.
Brenk M., Wnuk S., Instrumenty gromadzenia długoterminowych, dodatkowych oszczędności emerytalnych – efektywność, koszty, aspekty prawne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” 2017, nr 73.
Bryl K., Prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie licencji bankowej. Jednolita licencja bankowa: geneza i założenia, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 5.
Brzeszczyńska S., Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2008.
Brzeziński B., O zasięgu definicji zawartych w Ordynacji podatkowej, [w:] L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Temida 2, Białystok 2008.
Brzeziński B., Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, [w:] R. Mastalski (red.), Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2001.
Brzeziński B., Podstawowe pojęcia Ordynacji podatkowej, [w:] B. Brzeziński, C. Kosikowski (red.), Ordynacja podatkowa. Studia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1993.
Buk K., Notariusz jako płatnik podatków – zagadnienia wybrane, „Nowy Przegląd Notarialny” 2015, nr 1.
Chłoń-Domińczak A., Góra M., Rutecka J., Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych? Raport dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Warszawa, 27.07.2016.
Chustecka K., Instytucja płatnika w świetle przepisów i orzecznictwa, „Rejent” 2009, nr 6.
Chybalski F., Zmiany w polskim systemie emerytalnym Anno Domini 2014. Diagnoza i perspektywy, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2014, nr 4 (70).
Ciarkowski S., Prawa pochodne jako papiery wartościowe, „Prawo Papierów Wartościowych” 2001, nr 4.
Cichowicz E., Rutecka-Góra J., Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość – próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2017, nr 3 (38).
Ciura G., Dobrowolne oszczędzanie na starość, „Studia BAS” 2008, nr 11.
Czajka Z., Reformowanie systemów emerytalnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2004, nr 3.
Czudek D., Orłowski J., Šramkova D., Sankcje we współczesnym czeskim i polskim prawie podatkowym, „Studia Ełckie” 2009, nr 11.
Dopierała Ł., Polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2016, nr 2.
Dopierała Ł., Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE, „Finanse i Prawo Finansowe” 2017, nr 2 (14).
Dopierała Ł., Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność inwestycyjna i zasady funkcjonowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.
Drozdowski E., PIT dla młodych, czyli czy ustawodawcy podatkowemu wszystko wolno? „Monitor Podatkowy” 2019, nr 8.
Duda I., Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego a oszczędnościowy potencjał polskich gospodarstw domowych, „Finanse” 2015, nr 1 (8).
Duda M., Pojęcie i charakter sankcji podatkowych, „Prawo – Administracja – Kościół” 2002, nr 2–3.
Dukiet-Nagórska T., Ujawnianie tajemnicy bankowej, „Prawo Bankowe” 2005, nr 4.
Dybał M., Wykluczenie emerytalne w III filarze, „Ekonomia. Wroclaw Economic Review” 2019, nr 4 (25).
Dziuba J., Ewolucja preferencji podatkowych w zakresie opodatkowania aktywności osób fizycznych na rynku finansowym, „Annales UMCS Sectio H: Oeconomia” 2016, nr 4 (50).
Dzwonkowski H., Sankcje podatkowe, Raport Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 116, październik 1997 r.
Etel L., Komentarz do art. 32, [w:] L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Etel L., Pietrasz P., Zapłata podatku (zaliczki) przez podatnika a wydanie decyzji w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika, „Zeszyty NSA” 2009, nr 4.
Fałowska-Kupis M., Zaremba-Jesiotr K., Dochody z kapitałów pieniężnych – wybrane zagadnienia, „Monitor Podatkowy” 2006, nr 9.
Gliniecka J., Ochrona informacji bankowych a prawo podatkowe, [w:] B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, R. Mastalski (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1998.
Gołębiowski G., Russel P., Zmiany w systemie emerytalnym a bezpieczeństwo finansowe Polaków, [w:] J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Gomułowicz A., Konstrukcja prawna podatku, [w:] A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Grzebieniak A., Polski system ubezpieczeń społecznych – zalety i wady, „Studia Gdańskie” 2007, t. IV.
Herbich M., Diagnoza, analiza i symulacja wariantowa możliwych ubezpieczeniowych form dobrowolnych programów emerytalnych na rynku polskim. Opracowanie dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa 2010.
Janicki T., Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 3.
Jaskuła W., Finansowanie składki na fundusz emerytalno-rentowy przez budżet państwa, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2013, nr 49.
Jaxa Dębicka A., Sprawne państwo, Współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Jedynak P., Rola pracowniczych programów emerytalnych w procesach motywowania, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 1 (72).
Jedynak T., Ryzyko starości a dodatkowy system emerytalny w Polsce, „Zeszyty Naukowe UE w Krakowie” 2016, nr 8 (956).
Jurkiewicz R., Sankcyjny stosunek podatkowoprawny i wymiar sankcji podatkowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2010, nr 1.
Jurkowska A. M., Dyspozycja wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci – problemy prawne, „Pieniądze i Więź” 2004, nr 2 (23).
Jurkowska-Zeidler A., Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego jako organu administracji publicznej w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 roku, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. 28.
Kalinowski M., Płatnik jako strona stosunku podatkowoprawnego, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2010.
Karpiuk M., Egzekucja administracyjna z rachunków bankowych, „Glosa” 2014, nr 4.
Kasprzyk A., Reforma systemu emerytalnego w Polsce, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 1999, nr 4.
Kidyba A. (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Kiszka J., Funkcja, forma i zasady stosowania certyfikatu rezydencji – niektóre problemy praktyczne, „Doradztwo Podatkowe” 2018, nr 4.
Klesyk A., Odpowiedzialność za własne ubezpieczenie, czyli doświadczenia i przyszłość trzeciego filaru emerytalnego, [w:] M. Żukowski (red.), Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawa – Lublin 2014.
Koćwin J., Meandry wiedzy społeczeństwa polskiego na temat zasad systemu emerytalnego (w świetle badań), „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2014, nr 99.
Koćwin J., Zainteresowanie oraz opłacalność oszczędzania na emeryturę w III filarze, „Ekonomia. Wroclaw Economic Review ” 2017, nr 23/3.
Kopeć A., Niziołek K., Paczkowski P., Indywidualne konta emerytalne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Korszun M., Sankcja w prawie podatkowym, [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Kościelniak M., Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – doświadczenia wybranych państw europejskich, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2016, nr 1.
Krajewski M., Charakter prawny pracowniczego programu emerytalnego, „Studia Prawno-
-Ekonomiczne” 2011, t. LXXXIII.
Krajewski M., Pracownicze programy emerytalne – charakterystyka prawna, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
Krzysztofek M., Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Księżak P., Zachowek w polskim prawie spadkowym, LexisNexis, Warszawa 2012.
Kubiak A.M., Interes ubezpieczeniowy w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek i na rzecz osoby trzeciej, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 4.
Kudlak I., Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce a ochrona konsumenta, „Finanse
i Prawo Finansowe” 2019, nr 2 (22).
Kulicki J., Podatkowe aspekty systemu zabezpieczenia emerytalnego obowiązującego w Polsce, „Analizy BAS” 2011, nr 8 (52).
Kulpaka P., Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce trzynaście lat po reformie. Konsekwencje dla gospodarki, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 129.
Kurasz M., Komentarz do art. 3, [w:] K. Chustecka, I. Krawczyk, M. Kurasz, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2007.
Kurzajewski M., Zapała A., Klient domu maklerskiego – prawa i obowiązki, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2006.
Kwiatkowska J., Konieczność dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, „Ekonomia i Zarządzanie” 2016, nr 3 (9).
Leszczyłowska A., Postulat niedyskryminowania oszczędności w podatku dochodowym
a lokowanie środków na IKE i IKZE, „Finanse” 2016, nr 1 (9).
Leśkiewicz K., Z problematyki stosowania przepisów regulujących dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 4.
Leśna-Wierszołowicz E., Rynek indywidualnych kont emerytalnych w Polsce, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, nr 1(44).
Leśna-Wierszołowicz E., Skłonność Polaków do oszczędzania a rozwój dobrowolnych form gromadzenia oszczędności emerytalnych, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica” 2017, nr 337 (88) 3.
Liszewski G., Komentarz do art. 3, [w:] A. Krukowski, G. Liszewski, P. Smoleń, Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011.
Łuszczyk M., Zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych – implikacje dla finansów publicznych w Polsce, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2015, nr 223.
Majka P., Sankcje w prawie podatkowym, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Majka P., Sankcje w prawie podatkowym, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2010.
Majka P., Teoretyczne problemy delimitacji sankcji za naruszenie prawa podatkowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2009, nr 3–4.
Marcinkiewicz E., Znaczenie dobrowolnych funduszy emerytalnych jako instytucji III filaru polskiego systemu emerytalnego, [w:] F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015.
Mariański A., Obowiązek ustalenia stanu faktycznego i prawnego przez notariusza – zakres odpowiedzialności jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, „Przegląd Podatkowy” 2012, nr 10.
Mastalski R., Glosa do wyroku SN z dnia 25 lutego 1998 r., III RN 117/97, OSP 1999, z. 4, poz. 75.
Maśniak D., Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego jako sposób wzmacniania bezpieczeństwa socjalnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2013, t. XXX.
Matyjaszczyk K., Koncepcje zmian systemu emerytalnego w latach 1999–2015 w kontekście sytuacji demograficznej w Polsce, „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” 2016, nr 3(22).
Michór A., Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a ochrona konsumenta, „Bezpieczny Bank” 2015, nr 1.
Mikołajek M., Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – studium prawno-finansowe, [w:] A. Ćwiąkała-Małys, M. Karpińska (red.), Prawno-finansowe systemy funkcjonowania wybranych jednostek organizacyjnych, Prace Naukowe WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: „Finanse i Rachunkowość” 2018, nr 4.
Mikos A., Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Miszczyńska D., Sytuacja otwartych funduszy emerytalnych w kontekście ostatnich zmian ustawowych – analiza i ocena, „Studia Ekonomiczne UE w Katowicach” 2015, nr 235.
Monkiewicz M., Sordyl G., Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle aktualnej i proponowanej organizacji systemów gwarancyjnych w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe PTE w Krakowie” 2012, nr 13.
Mroczkowski R., Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Mroczkowski R., Komentarz do art. 47, [w:] R. Mroczkowski (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Mrozowska-Bartkiewicz B., Charakter prawny ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 2.
Mucha M., Rola podatków w realizacji celów społecznych, [w:] J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Ubóstwo w Polsce, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.
Nagórny W., Charakterystyka oszczędności długoterminowych gospodarstw domowych
w Polsce, „Przegląd Nauk Stosowanych” 2016, nr 10.
Nerka A., Charakterystyka wybranych zmian prawa emerytalnego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, t. 15, nr 1.
Nieborak T., Rynek finansowy jako dobro wspólne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 3.
Niżnik J., Między możliwościami a koniecznością. Dylematy reformowania systemu emerytalnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe PTE” 2011, nr 11.
Nowacka A., Ścibło A., Uwarunkowania systemu emerytalnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne”, 2017, t. 25.
Nowak I., Wina podatnika jako negatywna przesłanka wyłączająca odpowiedzialność podatkową płatnika, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 1.
Nowak I., Zwolnienie dla osób najbliższych na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w świetle orzecznictwa i poglądów doktryny, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2009.
Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
Nykiel A., Nykiel W., Glosa do wyroku NSA z dnia 15 lipca 1998 r., III SA 1433/97, OSP 2001, z. 2, poz. 20.
Obczyński R., Komentarz do art. 42, [w:] W. Kapica (red.), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Ochman P., Przestępstwo nielegalnego prowadzenia działalności bankowej (art. 171 ust. 1 prawa bankowego z 1997 r.) cz. I, „Monitor Prawa Bankowego” 2013, nr 6.
Ochman P., Rola Komisji Nadzoru Finansowego w karnej ochronie rynku finansowego, „Ius Novum” 2016, nr 4.
Ofiarski Z., Wybrane regulacje podatkowoprawne dotyczące wkładów oszczędnościowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVI.
Ofiarski Z., Prawno-finansowa specyfika podsektora ubezpieczeń społecznych, [w:] E. Ruśkowski (red.), System prawa finansowego, t. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Ofiarski Z., Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Olejnik I., Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2016.
Olesińska A., Glosa do wyroku WSA z dnia 9 września 2009 r., I SA/Ol 455/09, „ZNSA” 2010, nr 4.
Oręziak L., OFE – katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.
Orłowski J., Pojęcie i klasyfikacja sankcji w polskim prawie podatkowym, „Studia Prawnoustrojowe” 2008, nr 8.
Ortyński K., Metody kształtowania i charakter rozwoju trójfilarowego systemu ubezpieczenia emerytalnego w Polsce, [w:] Z. Kwaśnik, W. Żukow (red.), Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwanie dla zmieniającej się gospodarki, Wydawnictwo Radomskiej Szkoły Wyższej, Radom 2010.
Ostrowska-Dankiewicz A., Pieńkowska-Kamieniecka S., Istota i znaczenie indywidual-nych form zabezpieczenia emerytalnego, „Modern Management Review” 2013, vol. XVIII, 20 (2/2013).
Pacud R., Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Pacud R., Zmiana kierunku reformy emerytalnej z 1999 r., „Państwo i Prawo” 2012, z. 1.
Palimąka K., Rozwój i znaczenie trzeciego filara emerytalnego na przestrzeni ostatnich lat, [w:] J. Rodzinka, T. Skica (red.), Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach, Wydawca Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Jasło 2018.
Panasiuk A M., Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Panfil P., Zabezpieczenie realizacji obowiązków ciążących na płatniku, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2008, t. XIX.
Parlińska A., Rozwój rynku pracowniczych programów emerytalnych, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2011, nr 167.
Pietrasz P., Komentarz do art. 185, [w:] L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Pietryka I., Płynność sektora bankowego a skuteczność polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego na tle Eurosystemu, PTE, Toruń 2016.
Piotrowski W., Niektóre aspekty prawne reformy systemu emerytalnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999, nr 1.
Piwowarska K., Pracownicze plany kapitałowe, „Monitor Prawa Pracy” 2019, nr 7.
Pogoński M.A., Podatek od zysków kapitałowych, giełda, odsetki, dywidendy, fundusze, IKE oraz inne przychody kapitałowe, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2012.
Przybylska-Kapuścińska W., Rezerwa obowiązkowa jako instrument polskiej polityki pieniężnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, nr 4.
Pyzioł W., Zmiany w zakresie regulacji stosunków prawnych między bankiem a jego klientem, „Prawo Bankowe” 2004, nr 5.
Rakiewicz F., Charakter prawny dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (art. 56 ustawy
– Pr. Bank.), cz. II, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 20.
Raport z kontroli wzorców umownych stosowanych przez domy maklerskie, UOKiK Warszawa 2006.
Ratajczak-Tuchołka J., Reformy systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999–2012, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2013, vol. 1, nr 11.
Rogalski M., Narkiewicz-Tarłowska J., Najważniejsze zmiany w PIT od 1.01.2011 r., „Przegląd Podatkowy” 2010, nr 12.
Rolski M., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach 2012–2013, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach” 2015, nr 211.
Romanowski M., Czy świadczenie wykupu w umowach z UFK jest świadczeniem głównym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 2.
Romanowski M., Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w świetle przepisów Kodeksu cywilnego i projektowanych w tym zakresie zmian, [w:] M. Szczepańska (red.), Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – ich rola, wartość, dobre praktyki, „Wiadomości Ubezpieczeniowe. Wydanie specjalne”, Warszawa 2013.
Rosiński R., Podatek i jego klasyfikacja w polskim systemie podatkowym, „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej” 2010, nr 14.
Rusinowicz A., Ocena funkcjonowania programu indywidualnych kont emerytalnych – implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego, „Zarządzanie Publiczne” 2011, nr 4 (16).
Rutecka J. (red.), Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa 2014.
Rutecka J., Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2014, nr 342.
Rutecka J., Doubezpieczenie emerytalne w racjonalizowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2014, nr 1 (16).
Rutecka J., System emerytalny po zmianach od 2014 roku, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2014, nr 1.
Rutecka J., Realokacja czy nowe oszczędności? O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2015, nr 1 (18).
Rynkiewicz D., Przywileje podatkowe dla najbliższej rodziny zbywcy w podatku od spadków i darowizn, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, t. 13.
Sala S., System ubezpieczenia społecznego rolników – wybrane zagadnienia, „Biuletyn Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2017, z. 267.
Sawczuk J., Odpowiedzialność podatkowa i zabezpieczenie realizacji obowiązków ciążących na płatniku, „Studia Prawnicze KUL” 2013, nr 1.
Sekita J., Rozliczanie podatku u źródła, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Sekita J., Opodatkowanie dochodów z zagranicznych funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, pracowniczych programów emerytalnych oraz indywidualnych kont emerytalnych, [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Sekita J., Opodatkowanie dochodów uzyskanych z zagranicznych instytucji finansowych, „Przegląd Podatkowy” 2012, nr 4.
Sekita J., Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Sekita J., Praktyczne skutki podatkowe wynikające z treści przepisów odwoławczych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, [w:] M. Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Sierocka I., Przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2008, nr 1.
Sierocka I., Pracownicze programy emerytalne, Temida2, Białystok 2010.
Skibińska-Fabrowska I., Problem prywatnych oszczędności długoterminowych w polskim systemie emerytalnym, „Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze” 2016, nr 5.
Skoczyński J., Nowa regulacja pracowniczych programów emerytalnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 9.
Słoma M., Wymiar podatku z tytułu przychodów nieujawnionych a postępowanie karne, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 1.
Słomka M., Miejsce zamieszkania a obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, „Doradztwo Podatkowe” 2017, nr 6.
Smoleń P., Zmiany w podatku od spadków i darowizn – próba oceny, [w:] W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2009.
Smoleń P., Podatek od spadków i darowizn. Orzecznictwo, przepisy, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2000.
Sołdek A., Polityka inwestycyjna dobrowolnych funduszy emerytalnych – analiza i rekomendacje, [w:] F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Politechnika Łódzka, Łódź 2013.
Sołdek A., Trzeci filar systemu emerytalnego w Polsce, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2014, nr 99.
Sołoniewicz K., Stawka 75-procentowa i przypadki stosowania innych stawek, [w:] A. Mariański (red.), Dochody nieujawnione, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Sośniak E., Funkcjonowanie IKE, IKZE, PPE oraz PPK, [w:] M. Cycoń, T. Jedynak, G. Strupczewski (red.), Nowe trendy w zabezpieczeniu emerytalnym w Polsce, Wydawnictwo UE, Kraków 2018.
Sowiński T., Finanse ubezpieczeń emerytalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Sowiński T., Indywidualne konta emerytalne – siedem chudych lat, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2011, t. VIII.
Sójka T., Wpis na rachunek papierów wartościowych, „Monitor Prawa Bankowego” 2014, nr 7–8.
Stańczak-Strumiłło K., Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju indywidualnych kont emerytalnych i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 5 (89).
Strzelec D., Łoboda M., Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Strzelec D., Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 5.
Strzelec D., Dowody w postępowaniu podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Szaraniec M., Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta usługi ubezpieczeniowej, [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Szczepańska M., Nowe ujęcie umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w świetle art. 23 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, „Prawo Asekuracyjne” 2017, nr 2.
Szczepańska M., Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Szczepańska M., Wybrane aspekty umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, „Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 3.
Szczepański M., Zarządzanie ryzykiem długowieczności w polskim systemie emerytalnym, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 65.
Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Szczypiór M., Specyfika kontroli podatkowej oraz gromadzenie materiału dowodowego
w trakcie czynności kontrolnych, „Przegląd Podatkowy” 2010, nr 5 (dodatek).
Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Szumlicz T., Uzasadnienie i wstępne symulacje dotyczące zwolnienia podatkowego wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 1.
Szuszkiewicz J., Naruszenie bankowej umowy o prowadzenie rachunku IKE, „Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 3.
Święch-Kujawska K., Związki rodzinne a zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, „Acta Iuris Stetinensis” 2014, nr 5.
Święch K., Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Trębska J., Oszczędności emerytalne Polaków, [w:] M. Wypych (red.), Ubezpieczenia społeczne i kapitałowe w systemie finansowym państwa, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t. XV, z. 9, cz. 2.
Tuszyńska K., Realizacja funkcji ubezpieczeń emerytalnych wobec przemian rynku pracy, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2015, nr 3.
Wajda P., Polityka pieniężna – instrumenty realizacji, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 4.
Wajda P., Efektywność informacyjna rynku giełdowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne – konstrukcja i charakter prawny, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2005.
Wantoch-Rekowski J., Charakter i status prawny otwartych funduszy emerytalnych, [w:]
A. Borodo (red.), Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2004.
Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Wilk L., Obowiązki i odpowiedzialność płatnika podatku, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 7–8.
Witczak R., Opodatkowanie IKE i IKZE jako formy gromadzenia środków emerytalnych oraz instrument optymalizacji podatkowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 274.
Wojewódka M., Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – wybrane zagadnienia, „Temidium” 2018, nr 2.
Wojtczak-Samoraj D., Komentarz do art. 23, [w:] P. Zawadzka (red.), Ustawa o Narodowym Banku Polskim. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.
Wojtuń M., Termin do wniosku o zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, „Glosa” 2014, nr 2.
Wolak G., Wskazanie uposażonego w umowie ubezpieczenia na życie a ochrona interesów spadkobierców i uprawnionych do zachowku, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 2.
Zabawska M., Wojciechowski Sz., Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od
1 stycznia 2011 r., „Monitor Podatkowy” 2011, nr 1.
Zawadzka P., Komentarz do art. 36, [w:] P. Zawadzka, P. Zimmerman, R. Sura (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Zawadzka P., Instrumenty finansowe w gospodarce gminy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Zawadzka P., Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Zdradzisz W., Podatkowy paradoks przy inwestowaniu w obligacje poprzez rachunek IKE, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2015, t. 16, nr 8, cz. 1.
Zieleniecki M., Reforma emerytalna – bilans zysków i strat, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2010, t. XXIV.
Zieliński P., Pracownicze programy emerytalne, „Annales UMCS Sectio H: Oeconomia” 2002, vol. 36.
Żukowski M., Ekonomiczne uwarunkowania zmian w polskim systemie emerytalnym w latach 1989–2011, [w:] B. Wagner, A. Malaka (red.), Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, Wydawca Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Bydgoszcz 2011.
Żygadło A., Wyłączenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Wykaz aktów normatywnych
Źródła prawa Unii Europejskiej
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listo-pada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczą-cych
detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), Dz. Urz. UE L nr 352, s. 1.
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, Dz. Urz. UE L 2017, nr 87, s. 1 ze zm.
Dyrektywa Rady 2010/24/UE z 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń, Dz. Urz. UE L nr 84, s. 1.
Źródła prawa polskiego
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz. U. z 2019 r. poz. 1813.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. z 2020 r. poz. 174.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U.
z 2001 r. Nr 60, poz. 623 ze zm.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-nych, Dz. U. z 2020 r. poz. 105 ze zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. z 2019 r. poz. 1810.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U.
z 2019 r. poz. 2214.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indy-widualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, Dz. U. z 2019 r. poz. 1808.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U.
z 2020 r. poz. 686 ze zm.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatyw-nymi funduszami inwestycyjnymi, Dz. U. z 2020 r. poz. 95 ze zm.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. z 2020 r. poz. 180 ze zm.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. Nr 222, poz. 1629.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emery-talnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 220, poz. 1432.
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 ze zm.
Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zry-czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 226, poz. 1478 ze zm.
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjono-waniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz. U. Nr 75, poz. 398 ze zm.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-nościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 613.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 995.
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 983.
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podat-ków, należności celnych i innych należności pieniężnych, Dz. U. z 2020 r. poz. 765
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz. U. z 2013 r. poz. 1717.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Dz. U.
z 2017 r. poz. 2092 ze zm.
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz. U. z 2019 r. poz. 795 ze zm.
Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finanso-wym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. z 2017 r. poz. 2102.
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz. U.
z 2018 r. poz. 2215 ze zm.
Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, Dz. U.
z 2019 r. poz. 303 ze zm.
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1394.
Konwencja z dnia 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92 ze zm.
Konwencja zawarta dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Króle-stwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
i majątku, Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139 ze zm.
Konwencja zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193 ze zm.
Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, Dz. U. Nr 250, poz. 1840.
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjedno-czonych Ameryki podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178.
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5.
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii z dnia
15 listopada 1979 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, Dz. U. z 1982 r. Nr 17, poz. 127.
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Wło-skiej z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, Dz. U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374.
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii z dnia 13 stycznia 2004 r.
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
i od majątku, Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 162, poz. 1702 ze zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji
o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, Dz. U. Nr 222, poz. 1327.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania, Dz. U. Nr 239, poz. 1427.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, Dz. U.
Nr 239, poz. 1428.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgło-szenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2060.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, Dz. U.
z 2015 r. poz. 2154.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wy-znaczenia centralnego biura łącznikowego, Dz. U. z 2017 r. poz. 300.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego, Dz. U. z 2020 r. poz. 229.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 2434.
Uchwała nr 240/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wydania Rekomendacji A-SKOK dotyczącej dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz. Urz. KNF z 2015 r. poz. 42.
Uchwała nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego, Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1 ze zm.
Uchwała nr 492/2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 grudnia 2019 r. w spra-wie wydania Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, Dz. Urz. KNF z 2019 r. poz. 39.

Wykaz orzecznictwa
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
Wyrok TK z dnia 11 kwietnia 2000 r., K 15/98, OTK 2000, z. 3, poz. 86.
Wyrok TK z dnia 4 czerwca 2013 r., P 43/11, Legalis nr 672241.
Wyrok TK z dnia 18 lipca 2013 r., SK 18/09, OTK-A 2013, z. 6, poz. 80.
Orzeczenia Sądu Najwyższego
Wyrok SN z dnia 25 lutego 1998 r., III RN 117/97, OSNP 1998, z. 24, poz. 702.
Wyrok SN z dnia 8 listopada 2017 r., III SK 53/16, „Monitor Prawa Bankowego” 2019, nr 5, s. 31.
Wyrok SN z dnia 22 listopada 2017 r., IV CSK 61/17, LEX nr 2418086.
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego
Wyrok NSA z dnia 27 listopada 2003 r., III SA 3382/02, „Monitor Podatkowy” 2004, nr 1, s. 3.
Wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2007 r., II FSK 921/06, LEX nr 281823.
Wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2008 r., II FSK 1467/07, Legalis nr 211761.
Wyrok NSA z dnia 30 września 2009 r., II FSK 1742/08, Legalis nr 219895.
Wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2011 r., II FSK 2178/09, LEX nr 898044.
Wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2012 r., II FSK 2587/10, Legalis nr 507335.
Wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2012 r., II FSK 211/11, LEX nr 1217111.
Wyrok NSA z dnia 5 marca 2013 r., II FSK 1194/11, Legalis nr 760482.
Wyrok NSA z dnia 8 maja 2013 r., II FSK 1831/11, Legalis nr 762928.
Wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2013 r., II FSK 2199/12, ONSAiWSA 2014, nr 6, poz. 105.
Wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2014 r., II FSK 186/12, Legalis nr 776876.
Wyrok NSA z dnia 18 lutego 2014 r., II FSK 75/12, Legalis nr 788023.
Wyrok NSA z dnia 6 maja 2014 r., II FSK 1254/12, Legalis nr 1042468.
Wyrok NSA z dnia 6 maja 2014 r., II FSK 1255/12, Legalis nr 1033616.
Wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2014 r., II FSK 1784/12, LEX nr 1507523.
Wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2014 r., II FSK 2210/12, LEX nr 1572454.
Wyrok NSA z dnia 7 października 2014 r., II FSK 2521/12, Legalis nr 1092214.
Wyrok NSA z dnia 30 października 2014 r., II FSK 2372/12, Legalis nr 1187756.
Wyrok NSA z dnia 30 kwietnia 2015 r., II FSK 776/13, „Monitor Podatkowy” 2015, nr 7, s. 48.
Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2016 r., II FSK 3530/13, Legalis nr 1454392.
Wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2016 r., II FSK 282/14, Legalis nr 1455168.
Wyrok NSA z dnia 26 października 2016 r., II FSK 2850/14, Legalis nr 1554138.
Wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2016 r., II FSK 3296/14, 2188407.
Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2017 r., II FSK 631/15, Legalis nr 1637992.
Wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2017 r., II FSK 1247/15, LEX nr 2314358.
Wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2017 r., II FSK 1543/15, Legalis nr 1632740.
Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2017 r., II FSK 3418/15, LEX nr 2426821.
Wyrok NSA z dnia 16 maja 2018 r., II FSK 3012/17, LEX nr 2509431.
Wyrok NSA z dnia 11 lipca 2018 r., II FSK 1835/16, Legalis nr 1810271.
Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2018 r., II FSK 1651/16, Legalis nr 1795535.
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 18 maja 2007 r., I SA/Gd 996/05, LEX nr 256429.
Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2007 r., I SA/Sz 933/06, Legalis nr 120164.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 4 października 2007 r., I SA/Rz 606/07, Legalis nr 269441.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 grudnia 2007 r., III SA/Wa 1375/07, Legalis nr 157911.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2008 r., I SA/Rz 864/07, Legalis nr 269464.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 marca 2008 r., III SA/Wa 1867/07, Legalis nr 317550.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2008 r., I SA/Gl 848/07, Legalis nr 995263.
Wyrok WSA w Gdańsku z 7 kwietnia 2009 r., I SA/Gd 36/09, Legalis nr 159695.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2009 r., III SA/Wa 1237/09, LEX nr 556433.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 marca 2010 r., III SA/Po 35/10, LEX nr 576289.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 czerwca 2010 r., I SA/Gl 750/09, LEX nr 614617.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r., III SA/Wa 645/10, Legalis nr 373309.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 r., III SA/Wa 730/10, Legalis nr 363105.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2010 r., III SA/Wa 2558/10, Legalis nr 372158.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 maja 2011 r., III SA/Wa 2592/10, Legalis nr 365748.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 lipca 2011 r., III SA/Wa 3305/10, Legalis nr 365774.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2011 r., I SA/Rz 234/11, LEX nr 852883.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 marca 2012 r., III SA/Wa 1855/11, Legalis nr 829685.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 r., III SA/Wa 3420/11, Legalis nr 847888.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 czerwca 2013 r., I SA/Kr 1903/12, Legalis nr 865069.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r., III SA/Wa 111/14, Legalis nr 1066187.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 października 2014 r., III SA/Wa 727/14, Legalis
nr 1157270.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2015 r., III SA/Wa 2640/14, Legalis nr 1383488.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 2 czerwca 2015 r., I SA/Łd 388/15, LEX nr 1748262.
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 września 2015 r., I SA/Gd 650/15, LEX nr 1955636.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 września 2016 r., III SA/Wa 2199/15, LEX nr 2159194.
Wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 stycznia 2017 r., I SA/Lu 666/16, Legalis nr 1722441.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13 kwietnia 2017 r., I SA/Gl 1449/16, LEX nr 2297072.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 lipca 2017 r., I SA/Gl 398/17, Legalis nr 1653204.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 października 2017 r., I SA/Łd 726/17, Legalis nr 1688951.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 listopada 2017 r., I SA/Gl 944/17, Legalis nr 1697448.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 marca 2017 r., III SA/Wa 2155/15, LEX nr 2282063.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2017 r., I SA/Wr 261/17, Legalis nr 1649880.
Wyrok NSA z dnia 10 października 2017 r., II FSK 2472/15, Legalis nr 1689732.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r., III SA/Wa 3890/17, LEX nr 2454617.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 marca 2018 r., I SA/Po 1230/17, Legalis nr 1746817.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 1 sierpnia 2018 r., I SA/Gl 219/18, LEX nr 2537136.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 października 2018 r., I SA/Łd 475/18, LEX nr 2572772.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 listopada 2018 r., I SA/Po 460/18, LEX nr 2583765.
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 r., I SA/Bd 869/18, LEX nr 2611273.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2019 r., I SA/Gl 709/18, Legalis nr 1871937.
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 stycznia 2019 r., I SA/Go 503/18, Legalis nr 1873587.
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 24 września 2019 r., I SA/Rz 382/19, Legalis nr 2235349.
Orzeczenia Sądów Apelacyjnych
Wyrok SA w Lublinie z dnia 30 listopada 2000 r., II AKa 216/00, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 9, poz. 20.
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 16 września 2009 r., III AUa 234/09, Legalis nr 215083.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 20 stycznia 2014 r., I ACa 920/13, Legalis nr 993907.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r., VI ACa 1182/14, Legalis nr 1393112.
Orzeczenia Sądów Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wyrok SOKiK z dnia 9 czerwca 2014 r., XVII AmA 67/13, Legalis nr 1315624.
Wyrok SOKiK z dnia 16 października 2014 r., XVII AmA 54/13, Legalis nr 1315610.
Wyrok SOKiK z dnia 25 listopada 2014 r., XVII AmA 63/13, Legalis nr 1315619.
Wyrok SOKiK z dnia 25 listopada 2014 r., XVII AmA 63/13, Legalis nr 1315619.
Wyrok SOKiK z dnia 25 listopada 2014 r., XVII AmA 89/13, Legalis nr 1315639.
Wyrok SOKiK z dnia 3 grudnia 2014 r., XVII AmA 89/13, Legalis nr 1750448.
Wyrok SOKiK z dnia 3 grudnia 2014 r., XVII AmA 89/13, Legalis nr 1750448.
Wykaz urzędowych interpretacji
Interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2009 r., ITPB2/436-49/09/AD, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2011 r., IPPB2/415-962/10-4/MG, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 7 października 2011 r., ITPB3/423-329/11/MK, LEX nr 131471.
Interpretacja indywidualna z dnia 31 października 2011 r., ITPB2/436-126/11/IB, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2011 r., IPPB2/415-531/10/11-5/S/MK1, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2012 r., ITPB2/415-971/11/IB, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 31 stycznia 2012 r., LPB2/415-1058/11-2/TR, LEX nr 143913.
Interpretacja indywidualna z dnia 20 kwietnia 2012 r., ITPB2/415-89a/12/MK, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 29 października 2012 r., ILPB1/415-741/12-2/AP, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2013 r., IPPB2/415-384/13-2/MK, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 23 sierpnia 2013 r., IPPB2/415-469/13-2/MK, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 26 sierpnia 2013 r., ILPB2/415-504/13-4/AJ, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 3 października 2013 r., IPPB2/415-635/13-4/MG, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 16 grudnia 2013 r., IBPBII/1/415-1082/13/BD, www.mf.ov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 16 maja 2014 r., IPPB2/415-103/14-2/MK, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 29 kwietnia 2014 r., ITPB2/436-11a/14/TJ, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 16 czerwca 2015 r., IPPB2/4511-341/15-4/MG, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 17 lutego 2016 r., IPPB5/4510-1118/15-2/MK, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 28 lipca 2016 r., IPPB2/4511-411/16-2/MK, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 9 listopada 2016 r., 1462-IPPB2.4511.666.2016.1.MK, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2017 r., 3063-ILPB1-2.4511.339.2016.1.ES, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 28 marca 2017 r., 2461-IBPB-2-2.4511.1136.2016.2.HS, LEX nr 343494.
Interpretacja indywidualna z dnia 3 lipca 2017 r., 0114-KDIP3-3.4011.139.2017.1.JK3, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 24 października 2017 r., 0114-KDIP3-3.4011.381.2017.2.JM, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 23 kwietnia 2018 r., 0114-KDIP3-3.4011.104.2018.1.JK3, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 25 maja 2018 r., 0115-KDIT2-1.4011.-
127.2018.2.MT, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 13 lipca 2018 r., 0113-KDIPT2-2.4011.-
328.2018.1.DA, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 28 sierpnia 2018 r., 0113-KDIPT2-2.4011.-266.2018.-
4.DA, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 27 listopada 2018 r., 0113-KDIPT3.-
4011.483.2018.2.KK, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 25 stycznia 2019 r., 0114-KDIP3-3.4011.506.-
2018.2.JM, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 5 lutego 2019 r., 0113-KDIPT3.4011.1.-
2019.2.MG, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 7 maja 2019 r., 0111-KDIB4.4015.43.-
2019.1.BB, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 10 maja 2019 r., 0113-KDIPT2-2.4011.-
185.2019.1.AKR, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2019 r., 0113-KDIPT2-2.4011.184.2019.1.-
AKR, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 10 czerwca 2019 r., 0113-KDIPT3.4011.245.2019.1.-
MG, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 10 czerwca 2019 r., 0113-KDIPT3.-
4011.245.2019.1.MG, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 11 września 2019 r., 0114-KDIP3-2.4011.305.2019.3.-
MG, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 14 października 2019 r., 0115-KDIT2-2.4011.280.2019.2.ENB, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 28 października 2019 r., 0112-KDIL3-2.4011.257.-
2019.4.TR, www.mf.gov.pl
Interpretacja indywidualna z dnia 20 listopada 2019 r., 0113-KDIPT2-2.4011.505.2019.-
2.BO, www.mf.gov.pl
Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 października 2006 r., SPS-023-4984/06, www.sejm.gov.pl
Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r., IPPB2/415-35/09-4/AS, www.mf.gov.pl oraz pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2009 r., IPPB2/436-352/09-2/AF, LEX nr 26286.
Pismo Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 października 2010 r., IBPBII/1/436-169/10/AŻ, LEX nr 166393.
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 maja 2015 r., DRB/DRBI/7111/7/8/
2015, www.knf.gov.pl
Postanowienie z dnia 23 maja 2005 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podat-kowego, 1472/RPŁ/415-6A/MJM/05, www.mf.gov.pl
Postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. o zakresie stosowania przepisów prawa po-datkowego, 1471/DPF/415/103/05/PP, www.mf.gov.pl
Decyzja z dnia 15 maja 2006 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, BI/4117-0016/06, www.mf.gov.pl
Wykaz innych materiałów
Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
w 2008 roku, Urząd KNF (Departament Pracowniczych Programów Emerytalnych), Warszawa 2009, www.knf.gov.pl
Indywidualne konta emerytalne w 2010 roku, Urząd KNF (Departament Nadzoru Inwe-stycji Emerytalnych), Warszawa 2011, www.knf.gov.pl
Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
w 2012 roku, Urząd KNF (Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych), Warszawa 2013, www.knf.gov.pl.
Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
w 2014 roku, Urząd KNF (Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych), Warszawa 2015, www.knf.gov.pl
Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
w 2016 roku, Urząd KNF (Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych), Warszawa 2017, www.knf.gov.pl
Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
w 2017 r., Urząd KNF (Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych) Warszawa 2018, www.knf.gov.pl
Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego
w 2018 roku, Urząd KNF (Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych), Warszawa 2019, www.knf.gov.pl
www.bdo.pl/pl-pl/publikacje/biuletyn-podatki-i-rachunkowosc/biuletyn-2018/belka-na-drodze, dostęp: 28.02.2020.
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytal-nych oraz niektórych innych ustaw – druk nr 1054 Sejmu RP VI kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych – druk nr 1773 Sejmu RP IV kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych – druk nr 1942 Sejmu RP IV kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytal-nych oraz niektórych innych ustaw – druk nr 1054 Sejmu RP VI kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – druk nr 3366 Sejmu RP VI kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowa-niem systemu ubezpieczeń społecznych – druk nr 3946 Sejmu RP VI kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędno-ściowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – druk nr 695 Sejmu RP VII kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych – druk nr 1490, cz. I Sejmu RP VII kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – druk nr 1946 Sejmu RP VII kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – druk nr 1782 Sej-mu RP VIII kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – druk nr 2811 Sejmu RP VIII kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok – druk nr 2864 Sejmu RP VIII kadencji.
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – druk nr 3551 Sejmu RP VIII kadencji.
Zielona księga. Przegląd emerytalny, bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2016, www.zus.pl

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane