• Praktyczne aspekty zawodu mediatora

Praktyczne aspekty zawodu mediatora

 • Autor: Agnieszka Rogozińska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-810-7
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 225/141 x 218 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Poradnik stanowi omówienie mediacji i zawodu mediatora w jak najbardziej praktycznym ujęciu. To kompleksowe omówienie różnorodnych aspektów zawodu mediatora na płaszczyźnie obowiązujących przepisów prawa. Zawiera nie tylko wskazówki praktyczne w przystępnej formie, ale także odwołania do przykładów autentycznych sytuacji mediacyjnych.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Mediacja – praktyczne aspekty zawodu
Rozdział 2. Procedury mediacji w sprawach cywilnych
Rozdział 3. Procedury mediacji rodzinnych
Rozdział 4. Procedury mediacji gospodarczych
Rozdział 5. Procedury mediacji pracowniczych
Rozdział 6. Procedury mediacji karnych
Rozdział 7. Procedury mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
Rozdział 8. Procedura prowadzenia mediacji administracyjnych
Rozdział 9. Procedury mediacji rówieśniczych
Rozdział 10. Procedury mediacji szkolnych
Dodatek
Wybrana literatura


Agnieszka Rogozińska
doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sekretarz redakcji czasopism Polityka i Bezpieczeństwo oraz Niepodległość: czasopismo poświęcone najnowszej historii Polski. Stażystka Biblioteki Polskiej w Paryżu, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, a także Uniwersytetu Lumsa w Rzymie i Uniwersytetu w Cordobie. Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce bezpieczeństwa euroatlantyckiego, instytucjonalnym wymiarze bezpieczeństwa i współczesnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa.

Opracowania

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Benedikt A.B., Negocjacje i mediacje w administracji, Wyższa Szkoła Infor-matyki i Zarządzania „Copernicus”, Wrocław 2006.
Bieńkowska E., Mediacja w sprawach karnych, Ministerstwo Sprawiedliwo-ści, Oficyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
Bieńkowska E., Mediacja w sprawach nieletnich, Oficyna Wydawnicza Mini-sterstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
Cywińska M., Konflikty interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w projekcjach i sądach dziecięcych, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2004.
Doherty N., Guyler M., Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy, Wol-ters Kluwer business, Warszawa 2010.
Federczyk W., Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego: nowe instytucje: komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IVa i VIIIa KPA, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Gójska A., Mediacje rodzinne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Jemakowicz P., Mediacje w sporach zbiorowych pracy, Braun, Warszawa 2011.
Jurgilewicz M., Dana A., Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa 2015.
Jurgilewicz M., Mediacja w administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2018.
Larssen L., Porozumienie bez przemocy w związkach: zbadaj swoje relacje, Czarna Owca, Warszawa 2011.
Larsson L., Porozumienie bez przemocy w mediacjach, Czarna Owca, War-szawa 2017.
Majewska-Siwek A., Antolak K., Wóycicka J., Mediacje karne,  Polskie Cen-trum Mediacji, Warszawa 2009.
Maksymowska E., Werwicka M., Konflikty w szkole: niezbędnik aktywnego rodzica, Wolters Kluwer Polska-ABC, Warszawa 2009.
Małysz F., Rozwiązywanie sporów pracowniczych, Wydawnictwo Bibliotecz-ka Pracownicza, Warszawa 2016.
Mediacja alternatywą rozwiązywania transgranicznych sporów cywilnych w sprawach rodzinnych i gospodarczych: Polsko-Niemieckie Seminarium z okazji V Międzynarodowego Dnia Mediacji, Dolnośląski Ośrodek Mediacji „DOM”, Wrocław 2012.
Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego, (red.) L. Mazo-wiecka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów wieku adolescencji, (red.) M. Leśniak, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009.
Mediacja w sprawach gospodarczych: praktyka, teoria, perspektywy, (red.) A. Torbusa, Ministerstwo Gospodarki. Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Warszawa 2015.
Mediacje: teoria i praktyka, (red.) E. Gmurzyńska, R. Morek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.
Mediacje gospodarcze, (red.) A. Binsztoka, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2015.
Mediacje karne i z nieletnim sprawcą czynu karalnego, (red.) A. Majewska-
-Siwek, K. Antolak, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2010.
Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych, (red.) O. Sitarz, Difin, Warszawa 2015.
Myśliwska M., Mediator w polskim porządku prawnym,  C.H. Beck, Warsza-wa 2018.
Pieckowski S., Mediacja gospodarcza, Difin, Warszawa 2015.
Piórkowski P.D., Mediacja jako forma rozwiązywania sporów zbiorowych w polskim prawie pracy, Black Unicorn, Jastrzębie-Zdrój 2015.
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych, (red.) A. Góra-Błaszczykowska, K. Antolak-Szymanski, Dom Wydawniczy Elipsa, War-szawa 2015.
Prościak B., Szkoła bez agresji: od mediacyjnego kształcenia do bezkonflik-towego wychowania, Difin, Warszawa 2013.
Romanko A., Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicz-nym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2016.
Schmidt F., Friedman A., Marvel J., Uczeń jako mediator: [podręcznik dla wychowawców], Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro
Arrupe, Gdynia 2010.
Schmidt F., Friedman A., Rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, Gdynia 2013.
Stosowanie mediacji w sprawach prokuratorskich, porozumienie rodziciel-skie w sprawach rozwodowych, (red.) A. Majewska-Siwek, K. Antolak, Polskie Centrum Mediacji, Warszawa 2010.
Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym: jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież?, (red.) D. Borecka-Biernat, Difin, Warszawa 2010.
Szadkowska A., Mediacja w sprawach sądowo-administracyjnych, Warszawa 2016.
Wajerowska-Oniszczuk B., Mediacja w polskim prawie nieletnich, Minister-stwo Sprawiedliwości, Warszaw 2011.
Waszkiewicz P., Mediacja w sprawach nieletnich, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, (red.) E. Gmurzyńska, R. Morek, Wolters Kluwer Polska, Wasszawa 2009.
Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, (red.) P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska, AT Wydawnictwo, Kraków 2015.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2001 r. Nr 56, poz. 591).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2037 ze zm.).
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 663).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 maja 2015 r. w sprawie postę-powania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 716).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r., poz. 122).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w spra-wach nieletnich (Dz.U. z 2016 r., poz. 863).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1088).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora
w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921).
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Ustawa z 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168).
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228).
Ustawa z 23 maja1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 236).
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.).
Ustawa z 26 czerwca1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 91, poz. 1010).
Ustawa z 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062).
Ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 795 i 1689 oraz z 2017 r., poz. 60).
Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).
Ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431).
Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania admini-stracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 935).
Ustawaz10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspie-raniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595).
Ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsu-menckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane