• Socjologia pracy w zarysie

Socjologia pracy w zarysie

 • Autor: Monika Budnik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-614-1
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 50.57 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka przybliża współczesną subdyscyplinę nauki jaką jest socjologia  pracy. Poruszana tematyka we wprowadzeniu dotyczy obszarów historii socjologii pracy w Polsce oraz wskazuje na elementy socjologii organizacji i przemysłu. Współczesny obraz socjologii pracy opisywany jest przez społeczne obszary: rynku pracy, zawodu, instytucje kształcące do zawodów różnego typu,  wskazuje się także na pojęcia adaptacji zawodowej, satysfakcji zawodowej oraz zjawisk występujących w grupach pracowniczych i organizacjach zatrudniających ludzi. Publikacja prezentuje socjologiczne spojrzenie na socjologię pracy z perspektywy organizacji: prywatnych, publicznych, sfery ekonomii społecznej i podmiotów istotnych z perspektywy podziału pracy. Wskazuje się na zróżnicowane relacje w podziale pracy w kontekście pojęć socjologicznych wskazujących na nowe formy pracy obecne we współczesności.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Socjologia pracy jako socjologia szczegółowa


1.1. Socjologia pracy w Polsce
1.2. Definicja i funkcje pracy
1.3. Metody i techniki badań społecznych w socjologii pracy
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 2. Wiodące problemy badawcze współczesnej socjologii pracy

2.1. Problem przemian podmiotowości człowieka pracującego w ponowoczesności
2.2. Problem dematerializacji i dekoncentracji pracy
2.3. Problem destandaryzacji form pracy
2.4. Problem biednych pracujących i pojęcie prekariatu
2.5. Problem niepewności wobec niestabilnych form pracy zarobkowej
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 3. Zawód i kariera – pojęcia i klasyfikacje

3.1. Zagadnienia karier zawodowych
3.2. Problem płynności pojęcia kariery i zawodu
3.3. Predyspozycje do zawodu
3.4. Teorie dotyczące życia zawodowego człowieka
3.5. Klasyfikacje zawodowe
3.6. Stratyfikacja zawodowa i struktura zawodowa w Polsce
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 4. Rynek pracy i segmentacja rynku pracy

4.1. Teorie rynku pracy
4.2. Instytucje rynku pracy
4.3. Sektor ekonomii społecznej w zatrudnieniu wspomaganym
4.4. Mobilność zawodowa i pojęcie ruchliwości społecznej
4.5. Bezrobocie typy i modele
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 5. Na peryferiach zatrudnienia

5.1. Usługi i formy wsparcia kierowane do osób poszukujących pracy
5.2. Pojęcie grup zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy
5.3. Formy jawnej i ukrytej dyskryminacji na rynkach pracy
5.4. Pojęcie dialogu społecznego, zagadnienie konfliktów i negocjacji
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 6. Organizacja procesów pracy – perspektywa pracy ludzkiej

6.1. Adaptacja w życiu zawodowym
6.2. Zespoły w miejscu pracy i praca indywidualna
6.3. Praca z ludźmi: dobór pracowników
6.4. Budowanie profili stanowisk pracy
6.5. Motywacja i jej znaczenie w pracy
6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6.7. Bezpieczeństwo socjalne
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 7. Zagrożenia psychospołeczne związane z wykonywaniem pracy

7.1. Wypalenie zawodowe, prezentyzm, stres
7.2. Pracoholizm – i inne zachowania ryzykowne
7.3. Zagrożenia relacyjne – mobbing
7.4. Narzędzia diagnozowania zagrożeń psychospołecznych
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Rozdział 8. Kultura organizacyjna

8.1. Kulturowe modele organizacji pracy
8.2. Pojęcie zmiany wobec pracy
8.3. Czas w pracy w perspektywie kulturowej
8.4. Filozofia równowagi Life Work Balance
Ćwiczenia sprawdzające wiedzę

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i wykresów

prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj:

(…) Autorka podręcznika podjęła rozważania odnoszące się do niezmiernie ważnych, aktualnych, a zarazem bardzo złożonych problemów dotyczących współcześnie wykonywanej pracy, rozpatrywanej zarówno w perspektywie makro, głównie w perspektywie globalizującego się rynku pracy w społeczeństwach rynkowych, jak i w perspektywie mezo podmiotu gospodarującego (przedsiębiorstwa, instytucji publicznej czy innej instytucji formalnej). (…) Pozytywną cechą podręcznika jest jego interdyscyplinarny charakter, sięganie do paradygmatów ekonomii czy psychologii, co przy zastosowaniu perspektywy historycznej czyni pracę w ogólnym, pierwszym odbiorze z jednej strony bardzo zwartą, z drugiej zaś, umożliwiającą uruchamianie zróżnicowanych perspektyw interpretacyjnych, nacechowanych przesłankami socjologii humanizującej (…). Adresatami przygotowywanego podręcznika są  przede wszystkim młodzi ludzie, którzy będą wchodzić na coraz bardziej sfragmentaryzowany, zindywidualizowany rynek pracy, na którym znajduje się coraz więcej osób o bardzo złożonych biografiach zawodowych i niekiedy świadomie przerywanych karierach zawodowych.

Monika Budnik

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. Autorka monografii pt. Dynamika zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwie usługowym oraz publikacji naukowych w czasopismach i zbiorach o tematyce pracy, edukacji, konfliktów i człowieka społecznie uwikłanego w jawne i ukryte wymiary życia społecznego. Dydaktyk, badacz i wykonawca zróżnicowanych w nazwach profesji obecnych w sektorze publicznym i niepublicznym. Kobieta z doświadczeniem deficytu pracy i jej nadmiaru, uczestnik robót tymczasowych, sezonowych i stałych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Bibliografia

Andrzejczak A., Projektowanie i realizacja szkoleń, Wyd. PWE, Warszawa 2010.
Argyle M., Zdolności społeczne, [w:] S. Mosciovici (red.), Psychologia społeczna w relacji ja inni, Wyd. WSiP Warszawa,1998.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Atamańczuk  K.,  Kariery  zawodowe  w  prognozach  XXI  wieku,  [w:]  Edukacja  i  dialog,  nr 116/2000.
Aue W., Człowiek w środowisku, Wyd. WSiP, Warszawa 2006.
Backett-Milburn W., Lawton K., Roberts, Consuming J.M, Fast Food: The perceptions and practices of middle-class young teenagers. In A. James, A. Kjorholt & V. Tingstad (Eds.), Studies in Childhood and Youth: Children, food and identity in everyday life. England: Palgrave Macmillan 2009.
Balasiewicz  A.,  R.  Błaut,  W.  Chojnacki,  Słownik  pedagogiki  pracy  i  organizacji,  Wyd. Aspra, Pułtusk–Warszawa 2014.
Balcerowicz-Szkutnik  M.,  Dyduch  M.,  Szkutnik  W.,  Wybrane  modele  i  analizy  rynku pracy. Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
Baraniak B., Metody badania pracy, Wyd. Łośgraf, Warszawa 2009.
Bauman Z., Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wyd. Literackie, Kraków 2008.
Bee F., Bee R., Narzędzia do oceny efektywności szkoleń, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2013.
Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość: modele życia w epoce globalnej, Wyd. PWN, Warszawa 2013.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
Bertaux  D.,  Biography  and  Society:  the  life  historical  approach  in  the  Social  Science, Sage, London 1981.
Bohdziewicz P., Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IPiSS, nr 3–4/2010.
Bohdziewicz  P.,  Próba  zinwentaryzowania  i  analizy  zasadniczych  nurtów  socjologii pracy,  przemysłu  i  organizacji  w  badaniach  polskich  do  1989  roku,  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IPiSS, nr 3–4 (98) /2014.
Bocheńska-Włostowska  K.,  Akademia  umiejętności  interpersonalnych,  Wyd.  Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2009.
Bołoz B., Organizacja czasu pracy w społecznościach ponowoczesnych-rozważania teoretyczno-koncepcyjne, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 61/2015.
Bourdieu  P.,  La  précarité  est  aujourd’hui  partout,  [w:]  Contre-feux,  Ed.  Liber  Raisons d’agir, Grenoble, Paris 1998.
Borkowska B., Negocjacje zbiorowe, Wyd. PWE, Warszawa 1997.
Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Wyd. IPiSS, Warszawa 2004.
Branka M., Cieślikowska C.(red.), Edukacja antydyskryminacyjna: podręcznik trenerski, Wyd. Villa Decius, Kraków 2010.
Briscoe J.P., Hall D.T., Frautschy De Mutch R.L., Protean and boundaryless careers: an empirical exploration, Journal of Vocational Behaviour vol.69 (2006).
Broughton A. (et al.), Precarious Employment: Patterns, Trends and Policy Strategies in Europe part 1: patterns, trends and Policy Strategy, Policy Department Economic and Scientific Policy European Parliament, 2016.
Brzychcy K., Regionalny rynek pracy – relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013.
Budnik  M.,  Współczesne  kotwice  kariery  w  zawodowej  służbie  wojskowej,  [w:]  (red.)  J. Maciejewski, I. Wolska-Zogata, Teraźniejszość i przyszłość grup dyspozycyjność, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.
Budnik M., Dylemat wspólnych zasobów, Przegląd Techniczny. Gazeta Inżynierska nr 25/2012.
Bugdol M., Wartości organizacyjne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
Castells M., Społeczeństwo w sieci, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów , Wyd. Biblioteka Moderatora, Wrocław 2004.
Chirkowska-Smolak T., Hauziński, M. Łaciak A.,(red.) Drogi kariery: jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Wyd. Scholar, Warszawa 2011.
Chirkowska-Smolak T., Psychologiczny model zaangażowania w pracę, Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.
Comte A., Course de philosophie positive, t. 4, Philosophie sociale, Paris 1837.
Coser L.A, Funkcje konfliktu społecznego , Wyd. Nomos, Kraków 2009.
Czarzasty J., Stosunki pracy w handlu wielko powierzchniowym, Wyd. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
Czarnecki K.M., Profesjologia, Wyd. Humanitas, Sosnowiec 2010.
Chojnicki  J.,  Jarosiewicz  G.,  ABC  BHP  –  informator  dla  pracodawców,  Wyd.  Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2011.
Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system ograniczenia działania zespołowego, Wyd. PWE, Warszawa 1982.
Dahrendorf  R.,  Teoria  konfliktu  w  społeczeństwie  przemysłowym ,  [w:]  Derczyński  W., Jasińska-Kania  A.,  Szacki  J.  (red.),  Elementy  teorii  socjologicznych-materiały  do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, Wyd. PWN, Warszawa 1975.
Deal T., Kennedy A., Corporate cultures: the rites and rituals of corporate life, Addison-Wesley Publishing Company, Cambridge 1982.
De  Filippi  R.J,  Arthur  M.B,  The  boundaryless  career:  a  competency-based  perspective, Journal of Organizational Behaviour, 1994.
Dejours Ch., Situations du travail, PUF, Paris 2016.
Dobrowolska D., Wykorzystywanie autobiografii w socjologicznych badaniach nad pracą , Kultura i Społeczeństwo, tom 31 nr 4/1987.
Domagała P., Kretowicz K., Żuralska R., Percepcja mężczyzn wykonujących zawód pielęgniarza w społeczeństwie, Problemy Pielęgniarstwa nr 21 (4) 2013.
Domański H., O ruchliwości społecznej w Polsce, Wyd. IFIS PAN, Warszawa 2004
Domański H., Sawiński Z., Słomczyński K.M., Prestiż zawodów obliczu zmian społecznych 1958-2008, Studia Socjologiczne nr 4(199) 2010.
Domański  H.,  Z.  Sawiński,  Sprawiedliwe  nierówności  zarobków,  [w:]  Studia  Socjologiczne nr 3 (36) 2012.
Domański,  H.,  Federowicz,  M.,  Pokropek,  A.,  Przybysz,  D.,  Sitek,  M.,  Smulczyk,  M., Żółtak,  T.H.,  From  School  to  Work:  Individual  and  Institutional  Determinants  of Educational and Occupational Career Trajectories of Young Poles. Ask: Research & Methods 2012, Vol. 21, ss. 123–141.
Dudek B., Hauk M., Krótka Skala do Mierzenia Stresu w Pracy, Medycyna Pracy 2010, nr 61(4).
Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.
Dudkiewicz M., Dylematy etyczne badań prowadzonych na zlecenie instytucji publicznych – doświadczenia badacza terenowego, Przegląd Socjologii Jakościowej, tom XII nr 3/2016.
Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
Dahrendorf R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym , Wyd. Nomos, Kraków, 2012.
Dyczkowska-Uss  O.,  Doskonalenie  procesu  obsługi  klienta  przy  wykorzystaniu  badań typu „Tajemniczy Klient” na przykładzie Ford Polska Sp. z o.o., Handel Wewnętrzny: marketing, rynek, przedsiębiorstwo, vol. 58, nr 4 (2012), s. 79–90.
Edgell S., The sociology of work: continuity and change in paid and unpaid work, ed. Sage, Los Angeles-London-New Delhi 2012.
Emerson  R.,  Social  exchange  theory,  [in]  Social  psychology:  Sociological  perspectives.
Edited by Morris Rosenberg and Ralph H. Turner, New York 1981.
Encyklopedia Socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.
Encyklopedii Socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
Fołtyn H., Czas w życiu i pracy, Wyd. Key Text, Warszawa 2012.
Frieske  K.W.  (red.),  Deregulacja  polskiego  rynku  pracy,  Wyd.  Instytut  Pracy  i  spraw Socjalnych, Wyd. Warszawa 2003.
Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., (red.), Socjologia gospodarki wyd. II, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
Gardawski J., Dialog społeczny w Polsce, Wyd. MPiPS, Warszawa 2009.
Gardawski J.(red.), Rzemieślnicy i biznesmeni: właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
Giddens A., Sutton P.W., Socjologia, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
Gilejko L. (red.), Związki zawodowe a restrukturyzacja: bariery czy kompromis, Wyd. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.
Given L.M., The Sage encyclopedia of qualitative research methods, Sage, California 2008.
Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
Goffman E., Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction, Volume 65, Issue 6 December 1961.
Golińska  L.,  Pracoholizm  –  istota,  konsekwencje  i  uwarunkowania,  Acta  Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica nr 14/2010.
Gołębiowski B., Wywiad biograficzny i autobiografia pisana: podobieństwa i różnice oraz wartość dla badań społecznych, Kultura i Społeczeństwo, tom 58 nr 3/2014.
Grabowska-Lusińska I., Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
Grabowska-  Lusińska  I.,  Garapich  I.,  Jaźwińska  M.,  Radziwinowiczówna  A.  (red.), Migrants as agent of change. Social remittances in an enlarged European Union, Palgrave Macmillan Basingstoke, London 2016.
Grabus M., Rogowska M., Program równowaga praca-życie w projekcie międzynarodowym (studium przypadku), Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1/2013.
Grint K., The sociology of work, 3rd edition by Polity Press, Cambridge 2005.
Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2009.
Griswold  W,  Socjologia  kultury.  Kultury  i  społeczeństwa  w  zmieniającym  się  świecie, Wyd. PWN, Warszawa 2013.
Hampden-Turner Ch., Trompenaars, A., Siedem kultur kapitalizmu, Wyd. Oficyna Eko nomiczna, Kraków 2003.
Hamblin A.C., Evaluation and control of training, Management Learning, Mc-Graw Hill, London, vol.5 issue 3, 1974.
Heszen I., Psychologia stresu, Wyd. PWN, Warszawa 2013.
Heeper A., Schmidt M., Techniki negocjacji. Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje, Wyd. EDU, Warszawa 2008.
Hirszowicz M., Problemy kadry przemysłowej, Wyd. Związkowe CRZZ, Warszawa 1965.
Hofstede G., Minkov M., Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and expanded 3rd Edition, New York, ed. McGraw-Hill USA, 2010.
Hughes E.Ch., Men and their work, Ed. Glencoe, London 1958.
Inglehart  R.,  Modernization  and  postmodernization:  cultural,economic  and  political
change in 43 societies, University Press, Princeton, 1997.
Jamróz-Ligęza  A.,  Procesy  adaptacji  społeczno-zawodowej  pracowników,  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2/2012.
Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
Jaraczewska J. M., Adamczyk-Zientara M. (red.), Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi  behawioralnie,  Wyd.  Eneteia  i  Ministerstwo  Zdrowia,  Warszawa 2015.
Jarosz M., Kozak M.W., Eksplozja nierówności, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2015.
Jasiński Z., Zarządzanie pracą, Wyd. Placet, Warszawa 2007.273 Bibliografia
Jastrzębska-Smolaga H., Praca – pewność czy jej brak? Studium analizy faktów, Wyd. PWE, Warszawa 1994.
Jaśniok M., Całek A., Polok G., Kasperek K., Piłat M. (red.), Zarządzanie zespołem. Motywacja  i  działanie,  Wyd.  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach,  Katowice 2011.
Jewdokimow  M.,  Łukasiuk  M.  (red.),  Socjologia  zamieszkiwania.  Narracje,  dyfuzje, interwencje, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016.
Juchnowicz M., Satysfakcja zawodowa pracowników – kreator kapitału ludzkiego, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Kaczmarczyk P., Okólski M., Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Biblioteka Europejska, nr 36/ 2005.
Kaczmarczyk P., Czy Polsce zagraża „drenaż mózgów”?, Biuletyn Migracyjny nr 10/2005.
Kaczmarek  K.,  Herberta  Spencera  teoria  zróżnicowania  społecznego,  Ruch  Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok 65, zeszyt nr 3/2003.
Kajta J., Mrozowicki A., Strategie życiowe robotników po 1989 roku – praktyczne i etyczne wyzwania archiwizacji kolekcji danych biograficznych , Studia Socjologiczne 2014/ numer 3(214).
Kamińska-Berezowska S., Socjolog w zakładzie pracy – nowe wyzwania i perspektywy – skrypt dla studentów, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
Kanasz T., Uwarunkowania szczęścia. Socjologiczna analiza wyobrażeń młodzieży akademickiej o szczęściu i udanym życiu, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2015.
Kaszyński H., Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie: studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
Kaźmierska  K.,  Schütze  F.,  Wykorzystanie  autobiograficznego  wywiadu  narracyjnego w  badaniach  nad  konstruowaniem  obrazu  przeszłości  w  biografii.  Na  przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL-u i NRD, tom IX,  nr 4/2013.
Kidd J.M., Assesment for self manager Carter development, [w:] N. Anderson, P. Herriot, International handbook of selection and assessment, Willey 1997.
Kirkpatrick D.L., Kirkpatrick J.D., Evaluating training programs: The four levels, Berrett-Koehler, San Francisco, CA 2006.
Klimek K., Życie to kaisha. Specyficzne rozumienie japońskiej przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość-Edukacja, tom 5 rok 2009.
Klimaszewska W., Brzozowski A., Crowdsourcing jako specyficzna forma telepracy , Bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka nr 1/2017.
Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Wyd. Znak, Kraków 2005.
Konecki T., Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, [w:] Studia Socjologiczne 1988.
Kostera M., Szef polski: studia przypadku o roli kierownika w organizacjach, Wyd. Sedno, Warszawa 2012.274 Socjologia pracy w zarysie
Krasowska  A.,  Socjologiczne  konstruowanie  kategorii  podmiotowości,  Forum  Socjologiczne nr 3/2012.
Kraśko N., Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920–1970, Wyd. PAN, Warszawa 1996.
Kraśko N., Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1970–2000, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2010.
Kraśko N., Poznań a początki socjologii w Polsce, Nauka nr 1/2011, Wyd. Polska Akademia Nauk.
Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
Kojder A., Kosełka K., Kwaśniewicz W., Kubiak H., Mucha J., Szacki J., Ziółkowski M. (red.)., Encyklopedia Socjologii t. 4, pojęcie teorie zmiany społecznej, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
Kolasińska E., Róg-Ilnicka J., Mrozowicki A. (red.), Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne, Wyd. Katedra, Gdańsk 2017.
Korbel J., Śladami bartników w Białowieskim Parku Narodowym, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Białowieża, 2012.
Kordasiewicz  A.,(U)sługi  domowe,  Wyd.  Naukowe  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika, Toruń 2017.
Kozak S., Patologie w środowisku pracy: zapobieganie i leczenie, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
Kozek W., Zbiorowe stosunki pracy w Polsce, Wyd. Scholar, 1998.
Kozek W., Praca w warunkach zmian rynkowych: wybrane zagadnienia, Wyd. First Business College, Warszawa 1994.
Kozek W., Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
Kozłowski  M.,  Employer  branding.  Budowanie  wizerunku  pracodawcy  krok  po  kroku, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Kozyr-Kowalski  S.,  Praca  materialna  a  praca  fizyczna ,  Człowiek  i  Społeczeństwo,  nr 192/1984, Wyd. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1984.
Kowalczyk  J.,  Rzepa  T.,  Konflikt  ról  rodzinnych  i  zawodowych  a  poczucie  satysfakcji  z  życia,  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego  Opuscula  Sociologica,  nr 2/2015.
Krugman P.L., Wells R., Mikroekonomia, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
Krukowski S., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., [w:] M. Kallas, (red.), Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu , t. 2, Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
Kryńska E., Arendt Ł. (red.), Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, Wyd. IPiSS, Warszawa 2010.
Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Kryńska, E., Mobilność zasobów pracy, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
Kulpińska J., Socjologia przemysłu, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1974.
Kulpińska J., Tendencje rozwoju socjologii pracy, [w:] W.S., Dzięcielska-Machnikowska, J. Kulpińska (red.), Socjologia pracy i przemysłu, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1986.
Kulpińska J., Konecki K. (red.), Przekształcenia społeczne w gospodarce: praca zbiorowa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 1994.
Lange  J.,  Związki  zawodowe  –  wpływ  na  gospodarkę  i  rynek  pracy,  Rynek  Pracy  Nr 2/2015, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Leymann  H.,  Mobbing  and  Psychological  Terror  at  Workplaces,  Violence  and  Victims 1990 volume 5, number 2.
Lewin K., Resolving social conflict, Harper & Row, New York 1948.
Lewicka  D.,  Zarządzanie  kapitałem  ludzkim  w  polskich  przedsiębiorstwach.  Metody, narzędzia, mierniki, Wyd. PWN, Warszawa.
Levi-Strauss C., La pensée sauvage, Plon,Paris, 1962.
Limanowski B., Historia ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 r., Wyd. Spółka Nakładowa Książka, Kraków 1913.
Lorenz K., Tak zwane zło, Wyd. PIW, Warszawa 2003.
Łosiak W., Natura stresu, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
Łucewicz J., Socjologiczne spojrzenie na organizację, Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego, Wrocław 1997.
Łucewicz  J.,  Menedżer  i  zarządzanie  w  perspektywie  kulturowej,  Humanizacja  Pracy. Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 6/2000.
Łucewicz J., Jak mierzyć kulturę organizacyjną w firmie ?, Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3/4/2000.
Łukasik J.M., Pamiętniki. W kręgu zainteresowań polskich badaczy. Historia – tradycja – kontynuacja, Debata edukacyjna nr 5/2012.
Maciąg L., Psychospołeczne aspekty przystosowania do pracy, Socjologia i psychologia pracy pod red. J. Bugla, Wyd. AGH, Kraków 1994.
Malińska M., Prezenteizm – zjawisko nieefektywnej obecności w pracy, Medycyna Pracy 2013/nr 64 (3), Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.
Mannheim K., The problem of generations: essays, ed. Routledge 1952.
Marciniak J., Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – zasady przeciwdziałanie, Wyd. Wolters Kluwer, 2011.
Marciniak Ł., Teorie pracujące. Pragmatyzm w ujęciu badaczy z grupy Chicago School Irregulars, Przegląd Socjologii Jakościowej, tom X, nr 1/2015.
Martin G., Human values and ethics in the workplace, Co. Glen Martin, Australia 2011
Maslow A., Motywacja i osobowość, Wyd. PWN, Warszawa 2009.
Matejko A., The historical role of work: the past and present contingencies, Institut für Höhere Studien 1987.
Matejun M., Walecka A., Typy karier zawodowych preferowane przez pracowników przedsiębiorstwa branży IT, [w:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J. (red.), Wyzwania dla
zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, Wydawnictwo Media-Press, Politechnika Łódzka, Łódź 2008.
McGregor D., La dimension humaine de l’entreprise, Gauthier-Villars Éditeur, Paris 1971.276 Socjologia pracy w zarysie
Meiksins P., Labor and Monopoly Capital for the 1990: a review and critique of the labor process debate, Monthly Review, Vol.46/6, 1994.
Merton,  R.  Nisbet  R.,  Contemporary  Social  Problems,  Harcourt,  Brace&World,  New York,1961.
Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wyd. PWN, Warszawa 2002.
Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
Miller P., Freelance: kariera zawodowa poza organizacją, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
Morawski W., Socjologia ekonomiczna: Problemy. Teoria. Empiria, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
Mrozowicki A., Coping with social changes: life strategies of workers in Poland’s new capitalism, University Press, Leuven 2011.
Mrozowicki A., Organizowanie związków zawodowych w Europie: badania i praktyka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
Mrozowicki A., Socjologia pracy w Polsce – perspektywy odbudowy subdyscypliny, Humanizacja Pracy nr 1(279) 2015.
Mrówka R., Badanie satysfakcji pracowników w organizacji gospodarczej, [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo – strategie działania, rozwoju i konkurencji, t. 1, Wyd. SGH, Warszawa 2000.
Mucha J., C.W. Mills, Wyd. Myśli i Ludzie, Warszawa 1985.
Mucha J., Socjologia polska w latach 1990–2000: badania społeczeństwa po przełomie, Przegląd Socjologiczny 2001 nr 50/1, s. 212–213.
Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wyd. Profesjonalne Szkoły Biznesu, Kraków 1994.
Netemeyer  R.G,  Boles  J.S,  McMurrian  R.,  Development  and  Validation  of  Work–Family  Conflict  and  Family–Work  Conflict  Scales ,  Journal  of  Applied  Psychology,  vol. 81/1996.
Niewiadomska  A.,  Elastyczność  zatrudnienia-szansa  czy  zagrożenie  w  ocenie  młodych pracowników?, Humanizacja Pracy nr 1/2015.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
Nowakowski S., Sylwetki polskich socjologów, Wyd. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1992.
Oates W., Confessions of a workaholic: the facts about work addiction, Wolfe Publishing Ltd., London 1972.
Omay U., Gültüvin Gür Omay E., Rethinking the concept of work in the consumer society, Forum Socjologiczne vol.1/2015.
Papież J., Szkoła jako miejsce wykluczenia i marginalizacji społecznej, Studia Elbląskie nr 10/2009.
Philips J.J., Stone R. Drew, Mierzenie wyników szkoleń: praktyczny przewodnik po sześciu najważniejszych wskaźnikach oceny, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2002.
Pietrasiński Z., Znakomici szefowie i podwładni: o zmiennych czynnikach powodzenia, Wyd. First Business College, Warszawa 1994.
Pikuła N. (red.), Marginalizacja na rynku pracy, Wyd. Impuls 2015.
Pocztowski  A.,  Zarządzanie  zasobami  ludzkimi,  Wyd.  Oficyna  Ekonomiczna,  Kraków 2008
Pokora M., Ekonomia społeczna w polityce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, Ekonomia Społeczna nr 2/2014.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wyd. PWN, 2009.
Popiołek K., Chudzicka-Czupała A. (red.), Czas w życiu człowieka, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
Potocka  A.,  Narzędzia  kwestionariuszowe  stosowane  w  diagnozie  psychospołecznych zagrożeń zawodowych – przegląd metod, Medycyna Pracy 2012/nr 63 (2).
Potocki A., Zachowania organizacyjne, Wyd. Difin, Warszawa 2005.
Pyöriä  P.,  Ojala  S.,  Saar  T.,  Järvinen  K.M.,  The  Millenial  Generation:  a  new  breed  of labour?, Sage Open Journal, 2017.
Ratajczak  M.,  Społeczeństwo  jako  ważny  interesariusz  w  ramach  koncepcji  społecznej odpowiedzialności  biznesu.  Na  przykładzie  sektora  MŚP  w  branży  agrobiznesu, Humanizacja Pracy. Społeczna odpowiedzialność organizacji, nr 4/282/2015, Wyd. Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, Płock 2015.
Rękas A. (red.), Czy tylko sąd rozstrzygnie o sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości ze wsparciem EFS, Warszawa 2010.
Rice R.W., Frone M.R., McFarlin D.B.,Work-nonwork Conflict and the Perceived Quality of Life, „Journal of Organizational Behavior”, 1992/vol 13.
Rifkin  J.,  Koniec  pracy:  schyłek  siły  roboczej  na  świecie  i  początek  ery  postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
Robbins S.P,T. A. Judge, Zachowania w organizacji, Wyd. PWE, Warszawa 2011
Rogozińska-Pawelczyk A., Pokolenia na rynku pracy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Rokicka E., Wzory karier kierowniczych w gospodarce państwowej. Z badań nad ludnością dużego miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1995.
Rozkwitalska M., Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, [w:]  Problemy  zarządzania  we  współczesnych  organizacjach.  Teoria  i  praktyka, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2008.
Róg-Ilnicka J., Career by “choice” or “career by chance”. The determinants of flexible professional biographies, Forum Socjologiczne vol 1/2015.
Rzepecki J., Społeczne koszty wypadków przy pracy – pilotażowe wdrożenie metody obliczania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(511).
Sarapata A. (red.), Socjologia zawodów, Wyd. Wiedza i Książka, Warszawa 1965.
Schein, E.H., Career Anchors (Rev. Ed.) San Diego, Pfeiffer, Inc., 1990.
Schein E.H., Pomoc: jak ją oferować, dawać i akceptować. O relacji jeden na jeden, relacjach grupowych i konsultingu biznesowym, Wyd. Marcin Bajda, Warszawa 2009.
Shütz A., Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt,Vienna, Austria, 1932.
Sennet  R.,  Korozja  charakteru.  Osobiste  konsekwencje  pracy  w  nowym  kapitalizmie, Wyd. Muza, Warszawa 2006.
Sęk H., Społeczna psychologia kliniczna, Wyd. PWN, Warszawa 2000.
Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
Siuda P. (red.), Metody badań online, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk, 2016.278 Socjologia pracy w zarysie Brosz M., Bryda G., Siuda P., Biga data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej, Przegląd Socjologii Jakościowej, tom XIII nr 2/2017.
Skarga B., (red.), Kazimierz Kelles-Krauz i jego filozofia dziejów , [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. III, Warszawa 1977.
Skiba  Ł.,  Wielkość  przedsiębiorstwa  a  sposób  komunikowania  międzypracowniczego, Zeszyty  Naukowe  Politechniki  Częstochowskiej  Zarządzanie  Nr  24  t.  2(2016)  s. 138–152.
Skowron-Mielnik B., Job sharing – nowe możliwości organizowania pracy, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, nr 5/2008.
Skuza Z., Ginące zawody w Polsce, Wyd. Muza, Warszawa 2006.
Sławecki B., Zatrudnianie po znajomości: kapitał społeczny na rynku pracy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
Sorokin  P.,  Ruchliwość  społeczna,  Wyd.  Instytutu  Filozofii  i  Socjologii  PAN,  Warszawa 2009.
Spence  J.  T.,  Robbins  A.  S.,  Workaholism:  Definition,  measurement,  and  pre-liminary results, „Journal of Personality Assessment, numer 58 (1)/ 1992.
Spencer H., Zasady etyki, tłum. Jan Karłowicz, Wyd. Ig. Zawiszewski, Warszawa 1884.
Standing G., Prekariat: nowa niebezpieczna klasa, Wyd. PWN, Warszawa 2014.
Standing G., The precariat dilemma” in Y. Cooper (ed.), Changing Work: Progressive Ideas for the Modern World of Work , ed. Fabian Society, London 2016.
Stańczak A., Mościcka -Teske A., Drabek M., Skala ryzyka psychospołecznego –opis narzędzia, za Merecz D., Psychospołeczne cechy pracy: stresory i czynniki pozytywne, [w:] Pyżalski J., Merecz D., Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Wyd. Impuls, Kraków 2010.
Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Wyd. Akademii Rolniczej im A. Cieszkowskiego, Poznań 2005.
Strauss A.L., Professions, work, careers, Transaction Publishers, New Brunswick-London 2001.
Strauss A.L., Transformacje tożsamości, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii: antologia tekstów, Wyd. Nomos, Kraków 2012.
Strauss A.L., Zwierciadła i maski: w poszukiwaniu tożsamości, Wyd. Nomos 2013.
Stypińska J., Starszy pracowników na rynku pracy w Polsce:40+?50+? czy tylko „plus”?
Studia Socjologiczne nr 2/2015.
Suchar M., Modele karier: przewidywanie kolejnego kroku, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
Sułkowski Ł., Ignatowski G. (red.), Homo laborans: etyka i deontologia zawodowa, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2014.
Stefaniuk T., Komunikacja w zespole wirtualnym, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
Szczepański J., R. Biegeleisen-Żelazowski (red.), Jak pracuje człowiek? Z badań polskich psychologów, socjologów i ekonomistów, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
Szewczyk H., Mobbing w stosunkach pracy, Wyd. Naukowe Scholar 2012.
Szmatka J., Małe struktury społeczne, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Wyd. Znak, Kraków 2005.
Sztompka P., Socjologia Lektury, Wyd. Znak, Kraków 2005.
Szymańska A., Możliwość stosowania elastycznych form zatrudnienia w przemyśle okrętowym, [w:] Zarządzanie zasobami Ludzkimi, nr 5/2008.
Ślązak A., Przegląd badań dotyczących telepracy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGH nr 30/2012.
Tarasiewicz P., Migracje a drenaż mózgów, [w:] Człowiek w kulturze: emigracje i cywilizacje, nr 23/2013,Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskie
Therborn G., Nierówność która zabija, Wyd. PWN, 2015.
Titkow A. (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
Titkow A., Duch-Krzysztoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004.
Tucholska T., Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju, Przegląd Psychologiczny tom 44 nr 3/2001.
Tytyk E., Nauka o pracy: bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2012.
Wadel C., The hidden work of everyday life, in: Social anthropology of Work. London,, Ed. Academic Press, New York 1979.
Walczak-Duraj D., Doktór K. (red.), Etos pracy w praktyce przedsiębiorstw z serii: Czy zmierzch pracy? Praca zbiorowa, t. II, po konferencji z okazji 35-lecia czasopisma „Humanizacja Pracy”, Wyd. Płock–Warszawa 2003.
Walczak W., Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor nr 3 (40)/2011.
Warszewska-Makuch M., Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu, Bezpieczeństwo Pracy nr 12/2007.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
Weber M., The theory of social and economic organization, edited by Talcott Parsons, Free Press, New York 1964.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Wyd. Muza, Warszawa 1998.
Wężyk A., Merecz D., Prezentyzm, (nie)-nowe zjawisko w środowisku pracy, Medycyna Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, nr 64 (6) 2013.
Widerszpil S. (red.), Socjologia w zakładzie pracy, Warszawa 1973.
Widerszal-Bazyl  M.,  Pojęcie  ryzyka  psychospołecznego  w  pracy,  Bezpieczeństwo  Pracy  nr 6/2009.
Wilmot W., Hocker J.L., Konflikty między ludźmi, Wyd. PWN, Warszawa 2011.
Wiśniewska-Paź B. (red.), Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy – wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne, Wyd. Uniwersytet Wrocławski 2015.
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wyd. Naukowe Scholar, 2009.
Wolkowitz C., Bodies at work, ed. Sage, London 2006.
Woźniak J., Rekrutacja teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 2013.
Woźniak J., Współczesne systemy motywacyjne. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 2012.280 Socjologia pracy w zarysie
Volti R., An introduction to the sociology of work and occupations, Sage, Los-Angeles-Washington 2012.
Zalewska A.M., Skala satysfakcji z pracy-pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica nr 7/2003.
Zawadzka  A.M.  (red).,  Psychologia  zarządzania  w  organizacji,  Wyd.  PWN,  Warszawa 2010.
Zawadzka  A.M.  (red.),  Psychologia  zarządzania  w  organizacji,  Wyd.  PWN,  Warszawa 2010.
Zimbardo P.G., Gerring R, J., Psychologia i życie, Wyd. PWN, Warszawa 2012.

Netografia

Australian Dictionary of Biography www.adb.anu.edu.au
Diagnoza Społeczna 2016 www.diagnoza.com
Publiczne Służby Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl
Eurostat http://ec.europa.eu
Raporty i roczniki
Bednarski M. i in (red.), Raport: Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej,Warszawa 2008.
Raport: Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
Raport CBOS BS/164/2013, pt. Prestiż zawodów.
Raport CBOS BS/30/2013, O roli kobiet w rodzinie.
Decaillon  J.  (i  in.),Wpływ restrukturyzacji na zespoły pracowników jako współuczestników  procesu  (re)  konstruowania  umiejętności  zawodowych.  Godzenie  kwestii zatrudnienia i pracy?, Syndex Europe, Confederation Syndicat Trade Union, Warszawa-Paryż, 2013.
Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą, Informacje i opracowania
statystyczne GUS, Warszawa 2014.
Ferrant G., Pesando L.M., Nowacka K., Unpaid care work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes, OECD Development Centre 2014.
Eurostat, Quality of life in Europe-facts and views-employment, 2015.
Kiersztyn A., Niepewne uczestnictwo – młodzi na polskim rynku pracy w latach 2008-2013,  Raport  POLPAN,  Zespół  Porównawczych  Analiz  Nierówności  Społecznych,
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015.
Raport: Popyt na pracę w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, 2016.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane