Prawo w praktyce

Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich 50% rabatu

Postępowanie przed sądem w sprawach...

Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich 50% rabatu

Krzysztof Eichstaedt

W książce omówiono zasady i procedury postępowania wyjaśniającego, opiekuńczo-wychowawczego, poprawczego oraz odwoławczego w sprawach nieletnich. Publikacja jest praktycznym komentarzem do odpowiednich aktów prawnych. Autor uwzględnia literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Nie unika problemów kontrowersyjnych w doktrynie i w orzecznictwie, prezentując jednocześnie swoje stanowisko wraz z postulatami odnośnie do przyszłych regulacji prawnych (de lege fer..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 29.50 zł

Ochrona prawna oznaczeń geograficznych 50% rabatu

Ochrona prawna oznaczeń geograficzn...

Ochrona prawna oznaczeń geograficznych 50% rabatu

Izabela Barańczyk

Oznaczenia geograficzne należą do kategorii oznaczeń odróżniających zaliczanych do dóbr niematerialnych. Z uwagi na pełnione funkcje należą do dóbr własności przemysłowej. Praca podejmuje cywilnoprawną problematykę ochrony oznaczeń geograficznych, nabierającą w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Przedstawiono w niej, w międzynarodowej skali porównawczej, bogactwo instrumentów służących ochronie oznaczeń geograficznych. W szerokim zakresie przeanalizowano unormowania prawa polskiego –..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Prawo międzyczasowe prywatne. Podstawowe zasady 50% rabatu

Prawo międzyczasowe prywatne. Podst...

Prawo międzyczasowe prywatne. Podstawowe zasady 50% rabatu

Marcin Kłoda

W książce przedstawiono treść obowiązujących podstawowych zasad prawa międzyczasowego prywatnego, opis sposobów działania ustawy pod względem czasowym, a także budowę norm prawnych prawa międzyczasowego prywatnego i ich moc obowiązującą, problematykę odesłania, kwestię kwalifikacji itp. Prawo międzyczasowe prywatne rozstrzyga, w razie zmiany przepisów prawa prywatnego, które przepisy – dawne czy nowe – należy zastosować w konkretnym wypadku. Podstawą prawa międzyczasowego (intertemporalnego) ..

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 24.50 zł

Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne

Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne

Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne

Michał Zaremba

Zadaniem książki jest omówienie najważniejszych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem mediów. W tym celu poddano szczegółowej i ob­szernej analizie orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Europejskiego zapadłe w sprawach z udziałem prasy. Dzięki przejrzystemu układowi oraz ściśle praktycznemu ujęciu tematu niniejsze opracowanie stanowi cenne źródło wiedzy przydatne prawnikom, wydawcom, dziennikarzom, rzecznikom prasowym oraz wszystkim osobom zainteresowanym prawnymi aspektami działaln..

14.75 zł 59.00 zł Cena netto: 14.75 zł

Zakaz konkurencji jako sposób ochrony interesów pracodawcy 50% rabatu

Zakaz konkurencji jako sposób ochro...

Zakaz konkurencji jako sposób ochrony interesów pracodawcy 50% rabatu

Ryszard Sadlik

Książka ma na celu przedstawienie obowiązujących rozwiązań prawnych pozwalających pracodawcy na skuteczne zabezpieczenie swoich interesów przed działalnością konkurencyjną pracowników. Zawarto w niej omówienie środków prawnych, które mogą być zastosowane przez pracodawców w razie naruszenia przez pracowników zakazu konkurencji lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji. Opracowanie to ma stanowić poradnik praktyczny, służy temu wiele przykładów ilustrujących wybrane, charakterystyczne..

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 17.50 zł

Studium mediacji. Od teorii ku praktyce

Studium mediacji. Od teorii ku prak...

Studium mediacji. Od teorii ku praktyce

Adam Zienkiewicz

Rozprawa w wieloaspektowy i pogłębiony sposób ukazuje instytucję mediacji jako uzupełniającą formę wymiaru sprawiedliwości. Pracę wyróżnia interdyscyplinarny charakter oraz umiejętne połączenie aspektu naukowego, dydaktycznego i praktycznego. Jej walorem są liczne odwołania do bogatej literatury za­granicznej (zwłaszcza amerykańskiej) oraz uniwersalne ujęcia modelowe umożliwiające pełne zrozumienie istoty mediacji i odpowiednie wykorzystywanie elastyczności postępo­wania mediacyjnego. Szeroka..

14.50 zł 58.00 zł Cena netto: 14.50 zł

Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej - dyrektywa 2005/29/WE 50% rabatu

Nieuczciwe praktyki handlowe w świe...

Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej ...

Robert Stefanicki

Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią prezentującą dyrektywę o nie­uczciwych praktykach handlowych przed­siębiorców. Autor w klarowny i pogłębiony sposób przedstawia cele oraz znaczenie nowego unormowania dla funkcjono­wania jednolitego rynku, a szczególnie kształtowania na nim rzetelnych relacji przedsiębiorca-konsument. Analizuje jed­nocześnie trudną problematykę związaną z implementacją dyrektywy, dokonując wyważonej oceny niektórych rozwiązań zawartych w projektach ustawy służą­cy..

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 12.50 zł

Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej 50% rabatu

Ochrona interesów konsumentów w Pol...

Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejsk...

Ewa Kieżel redakcja naukowa

Jedną z najważniejszych konsekwencji transformacji polskiej gospodarki są zmiany w warunkach i zasadach funkcjonowania podmiotów rynkowych, w tym również konsumentów. Im większa jest ich swoboda w dokonywaniu wyborów, im bogatsza jest kierowana do nich oferta, tym wyraźniej ujawnia się słabość ich pozycji w stosunku do podmiotów reprezentujących podażową stronę rynku. Stanowi to zasadniczą przesłankę objęcia polskich konsumentów kompleksową opieką prawną i organizacyjną w ramach sprawnie działaj..

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 24.50 zł

Mediacja w sprawach cywilnych 50% rabatu

Mediacja w sprawach cywilnych 50% r...

Mediacja w sprawach cywilnych 50% rabatu

Sylwester Pieckowski

Ustawa o mediacji w sprawach cywilnych weszła w życie 10 grudnia 2005 r., stwarzając szansę na istotne przeobrażenie polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych poprzez odciążenie sądów powszechnych, a także podniesienie ogólnego poziomu kultury prawnej społeczeństwa. Na tle rozwiązań światowych, w szczególności analitycznych raportów i uchwał UE, polska ustawa generalnie prezentuje się bardzo korzystnie. Poza komentarzem do ustawy autor przedstawia diagnozę obecnego funkcjonowania..

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 17.50 zł

Pokazuje 76 do 84 z 84 (6 Stron)