Prawo monografie

Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego 50% rabatu

Statut spółdzielni i jego kontrola ...

Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego ...

Grzegorz Tylec

Książka zawiera omówienie regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być uregulowane z woli członków spółdzielni oraz w jaki sposób sąd rejestrowy przeprowadza kontrolę postanowień statutowych. W książce określone zostały ogólne przepisy prawa spółdzielczego mające zastosowanie do wszystkich typów spółdzielni w zakresie, w którym odnos..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej 50% rabatu

Forma dokumentu elektronicznego w d...

Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publiczne...

Michał Jachowicz, Mariusz Kotulski

Problematyka formy dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej nabiera coraz istotniejszego znaczenia nie tylko w przestrzeni teoretycznych rozważań naukowych lecz również na płaszczyźnie praktyki stosowania przepisów prawa administracyjnego. Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe ujęcie powyższego zagadnienia, tj. obejmujące zarówno doktrynalne rozważania na temat istoty i znaczenia formy dokumentu elektronicznego jako formy czynności prawnych, jak również praktyczną ana..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie 50% rabatu

Ochrona środowiska a integracja eur...

Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie 50% ...

Ewa Mazur-Wierzbicka

Monografia porusza istotną, aktualną i interesującą problematykę dotyczącą wewnętrznych efektów integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. Wypełnia ona lukę na polskim rynku wydawniczym z tego zakresu. Publikacja wpisuje się w rozważania nurtu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Autorka kompleksowo przedstawia problematykę gospodarowania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska w teorii ekonomii i rozwoju społeczno-gospodarczym. Zwraca szczególną uwagę na koncep..

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 29.00 zł

Umowa o podróż w prawie polskim 50% rabatu

Umowa o podróż w prawie polskim 50%...

Umowa o podróż w prawie polskim 50% rabatu

Rafał Adamus

Książka dotyka problematyki umowy o podróż zawieranej masowo w sektorze usług turystycznych. Kładąc nacisk przede wszystkim na zagadnienia praktyczne m.in. poprzez liczne odwołania do bogatego orzecznictwa, Autor omawia zagadnienie umowy o podróż, które rodzi obecnie wiele wątpliwości zarówno teoretycznych jak i praktycznych, przynajmniej na kilku płaszczyznach prawnych. Publikacja adresowana jest w szczególności do biur podróży, prawników zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, a także ..

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 21.50 zł

Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich 50% rabatu

Autonomia szkół wyższych a instytuc...

Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jako...

Monika Stachowiak-Kudła

Książka obejmuje tą część prawa szkolnictwa wyższego, która dotyczy autonomii uczelni oraz jakości kształcenia. Czytelnik odnajdzie w książce zagadnienia dotyczące obowiązującego ustawodawstwa w zakresie szkolnictwa wyższego w ośmiu państwach europejskich (we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech, w Norwegii, w Polsce, w Szwajcarii, w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech). Autorka przeanalizowała wpływ instytucjonalnych mechanizmów zapewnienia jakości na autonomię szkół wyższych i wykazała, że istniej..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany 50% rabatu

Instytucje prawne ochrony środowisk...

Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany 5...

Piotr Korzeniowski

Książka zwraca uwagę na przemiany prawa ochrony środowiska, pokazując kierunek jego dużego powiązania z prawem gospodarczym. Problematyka prawna procesu inwestycyjno-budowlanego postrzegana jest przez pryzmat instytucji systemu prawa ochrony środowiska. Jest to nowy obszar prawa inwestycyjnego posiadający szczególne znaczenie praktyczne dla gospodarki i działalności inwestycyjnej...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna 50% rabatu

Stosunki służbowe funkcjonariuszy s...

Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodo...

Przemysław Szustakiewicz

Publikacja określa od strony teoretycznej istotę stosunku służbowego osób pełniących służbę w formacjach zmilitaryzowanych oraz omawia, z szerokim przywołaniem orzecznictwa sądów administracyjnych, treść opisywanego stosunku prawnego. Książka pozwoli czytelnikom, zainteresowanym tematyką funkcjonowania formacji zmilitaryzowanych, na zrozumienie zagadnień związanych z charakterem, istotą i treścią stosunku służbowego funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych, a jednocześnie jest po..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym 50% rabatu

Prawo wobec dyskryminacji w życiu s...

Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i polityczn...

Zdzisław Niedbała redakcja naukowa

Tytuł zbiorowego opracowania wyraźnie i z założenia nawiązuje do jednoznacznego brzmienia art. 32 ust. 2 Konstytucji RP zakazującego dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Celem przedstawionego opracowania jest zatem wskazanie na przypadki, a nawet szersze obszary regulacji prawnych, w których rozwiązania prawne pozostają w kolizji z zasadą konstytucyjną z art. 32 ust. 2, a co najmniej respektowanie zasady niedyskryminacji jest dyskusyjne. Autorami poszczególnych fragmentów op..

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 29.00 zł

Niezespolona administracja rządowa 50% rabatu

Niezespolona administracja rządowa ...

Niezespolona administracja rządowa 50% rabatu

Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec (red.)

Autorzy w poszczególnych częściach opracowania dokonują zarówno analizy poglądów doktryny oraz orzecznictwa, jak i podejmują się własnej oceny zakresu od­działywania terenowej administracji niezespolonej na sferę publiczną, co sprawia, że praca posiada nie tylko solidną podbudowę teoretycznoprawną, ale również wyznacza nowe kierunki badań nad tą administracją...

31.50 zł 63.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę 50% rabatu

Okoliczności wyłączające bezprawnoś...

Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez ...

Krystyna Święcka

Publikacja ukazuje różnorodne sposoby naruszeń prawa, których to media w swoich przekazach niekiedy dokonują. Wśród tych naruszeń, problematyka dóbr osobistych (czci, prywatności, wizerunku, tajemnicy korespondencji) w środkach masowego przekazu stanowi istotne zagadnienie prawnej odpowiedzialności dziennikarzy. Problematyka ta jest bardzo aktualna. Pożądana wolność mediów i swoboda wypowiedzi dziennikarskich koliduje często z ochroną praw innych osób. Obowiązujące w polskim prawie regulacje ..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 37.50 zł

Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny 50% rabatu

Prawa i obowiązki przedsiębiorców w...

Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklo...

Piotr Korzeniowski redakcja naukowa

Uzasadnienie dla opracowania usystematyzowanego zbioru praw i obowiązków przedsiębiorców w ochronie środowiska przedstawionego w tej książce podyktowane było głównie oczekiwaniami praktyki. Wyjaśnienie podstawowych zagadnień wiążących się z ich konstrukcją jurydyczną oraz miejscem systemie prawa ochrony środowiska ma znaczenie zwłaszcza dla wykładni i stosowania przepisów prawa ochrony środowiska. Celem publikacji jest próba uporządkowania niezbędnej aparatury pojęciowej związanej ze statusem..

55.00 zł 110.00 zł Cena netto: 55.00 zł

Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy

Instytucje prawa ochrony środowiska...

Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza, rozwój, perspektywy

Wojciech Radecki redakcja naukowa

W publikacji Autorzy przedstawiają syntetyczny obraz prawa ochrony środowiska, analizując kilkadziesiąt jego najbardziej charakterystycznych instytucji. Poszukują odpowiedzi na pytania o genezę tych instytucji, zdania, jakie postawił przed nimi ustawodawca, ukształtowanie tych instytucji oraz wypełnianie przypisanej im roli i perspektywy rozwojowe. Wysoki poziom naukowy, kompetencje autorów i zakres podejmowanej problematyki powinny przesądzić o zainteresowaniu nią jak najszerszego grona osób..

55.00 zł 110.00 zł Cena netto: 55.00 zł

Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego 50% rabatu

Rola sądu w postępowaniu przygotowa...

Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledcze...

Krzysztof Eichstaedt

Publikacja przedstawia różne modele postępowania przygotowawczego, poprzez pryzmat roli, jaką w tym stadium postępowania ma do odegrania sąd. Omówiono w niej zalety oraz wady poszczególnych modeli, w tym zwłaszcza instytucji sędziego śledczego oraz potrzebę jej wprowadzenia do polskiego modelu postępowania przygotowawczego.   W monografii, obok aspektu teoretycznego, dużo miejsca poświęcono także roli sądu w postępowaniu przygotowawczym według obowiązującego obecnie Kodeksu postępowania karn..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 29.50 zł

Akty normatywne i administracyjne 50% rabatu

Akty normatywne i administracyjne 5...

Akty normatywne i administracyjne 50% rabatu

Mirosław Karpiuk (red.), Małgorzata Czuryk, Lesław Grzonka, Barbara Krupa, Paweł Sobczyk

Monografia charakteryzuje procedurę legislacyjną stanowienia aktów będących źródłami prawa powszechnie obowiązującego (Konstytucja, Ustawa, Rozporządzenie, Umowa międzynarodowa, akty prawa miejscowego), a także odnosi się do problematyki zakresu obowiązywania aktów kierownictwa wewnętrznego (zarządzenia, uchwały). Przedmiotem publikacji są również akty administracyjne - decyzje i postanowienia. Autorzy odnoszą się również do źródeł prawa Unii Europejskiej i zakresu ich oddziaływania na wewnęt..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 27.50 zł

Umowy losowe w prawie polskim 50% rabatu

Umowy losowe w prawie polskim 50% r...

Umowy losowe w prawie polskim 50% rabatu

Adam Wiśniewski

Książka jest pierwszym kompleksowym opracowaniem w polskim piśmiennictwie prawniczym dotyczącym umów losowych. Autor postawił sobie za cel - po pierwsze - dokonanie kompleksowej charakterystyki pojęcia „umowa losowa” poprzez ustalenie jego treści wspólnej dla różnorakich umów losowych, jakie występują w obowiązującym w Polsce systemie prawnym, po drugie – sformułowanie katalogu umów losowych oraz po trzecie – określenie istoty zdarzenia losowego i jego cech szczególnych na tle innych kwalifik..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 27.50 zł

Pokazuje 76 do 90 z 93 (7 Stron)