Prawo monografie

Ochrona praw i wolności. System instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej

Ochrona praw i wolności. System ins...

Ochrona praw i wolności. System instytucjonalny w Rzeczypospolitej Pol...

Maria Kruk, Marcin Olszówka, Mariusz Godlewski, Mikołaj Jarosz, Marzena Laskowska, Jacek Zaleśny

Książka jest monografią poświęconą opisowi i analizie funkcjonowania szeroko rozumianego systemu kontroli, ochrony prawa i praworządności, realizowanego przez organy państwowe RP i europejskie instytucje organizacji międzynarodowych – Unii Europejskiej i Rady Europy, których Polska jest członkiem. Na analizowany w monografii system składa się polski wymiar sprawiedliwości – wszystkie polskie sądy (sądy powszechne, wojskowe, administracyjne i Sąd Najwyższy), polskie ..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 94.29 zł

Ksenotransplantacje. Aspekty prawne i etyczne

Ksenotransplantacje. Aspekty prawne...

Ksenotransplantacje. Aspekty prawne i etyczne

Tomasz Borowiec

Odwiecznym problemem transplantologii jest deficyt organów do przeszczepów. Jednym ze sposobów na zaspokojenie wzrastającego zapotrzebowania na "części zamienne" człowieka jest pobieranie organów od zwierząt specjalnie na ten cel hodowanych. Badania w tym kierunku prowadzone są od lat na całym świecie, w tym również w Polsce. Dziś jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek momentu, kiedy ksenoprzeszczepy staną się medycznym faktem. Zadaniem prezentowanej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi skompliko..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pozycja prawna przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej

Pozycja prawna przedsiębiorców tele...

Pozycja prawna przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji...

Ewa Stefańska

Publikacja stanowi pierwsza na rynku wydawniczym monografię, w której dokonano analizy zagadnienia pozycji prawnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej. Została w niej zawarta charakterystyka praw i obowiązków przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w aspektach materialnoprawnym i prawnoprocesowym, a także sankcji związanych z niewykonaniem obowiązków wynikających z mocy ustawy bądź nałożonych w decyzji administracyjnej. Jest ona efektem przeprowadzonych przez Autorkę wynik..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej

Administracja ogólna w myśli prawni...

Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej

Jarosław Kostrubiec

Monografia mimo historycznego aspektu zawiera szereg odniesień do współczesnych instytucji prawa administracyjnego. Współczesne rozwiązania normatywne w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji zespolonej wprost nawiązują do dorobku myśli prawniczej Drugiej Rzeczpospolitej. Koronnym przykładem są ustawy ustrojowe, które używały pojęcia „administracja ogólna” –ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, czy ..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Postępowanie antysubsydyjne w świetle prawa Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej

Postępowanie antysubsydyjne w świet...

Postępowanie antysubsydyjne w świetle prawa Światowej Organizacji Hand...

Anna Reiwer-Kaliszewska

Funkcjonowanie handlu światowego wymaga uczciwej konkurencji dla przedsiębiorców. Subsydiowanie eksportu jest narzędziem zdobywania rynków. Należy eliminować subsydia szkodliwe w handlu międzynarodowym.Ochrona producentów krajowych poprzez nałożenie na importowane towary środków ochronnych nie jest działaniem stricte protekcjonistycznym. Jest ono ukierunkowane na czasowy przywóz towaru z konkretnego kraju. Przedsiębiorcy działający na terenie Unii Europejskiej dysponują skutecznymi narzęd..

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komparatystyka językowa jako narzęd...

Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne Trybunału Spraw...

Karolina Paluszek

Książka koncentruje się na wszechstronnym zbadaniu i przedstawieniu sposobów wykorzystania analizy porównawczej treści interpretowanego przepisu w poszczególnych językach UE w procesie prawa. Przeprowadzone badania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości zmierzają do wykazania, w jaki sposób komparatystyka językowa jest wykorzystywana przez Trybunał oraz czy może stanowić narzędzie pomocne w rozwiązywaniu sporów na tle rozumienia przepisów prawa unijnego...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Uwarunkowania kontroli celnej w multicentrycznym systemie prawa

Uwarunkowania kontroli celnej w mul...

Uwarunkowania kontroli celnej w multicentrycznym systemie prawa

Mirosława Laszuk

 W książce analizie poddano międzynarodowe, unijne i krajowe uwarunkowania kontroli celnej. Szczegółowa analiza uwarunkowań pozwoliła  na zakreślenie relacji kontroli celnej w stosunku do innych instytucji prawa celnego – dozoru celnego oraz postępowania celnego, a także na wyodrębnienie typów kontroli celnej innych niż wskazane w unijnym kodeksie celnym. Uwzględnienie powyższych aspektów umożliwiło ukazanie złożoności modelu kontroli celnej. Monografia przeznaczona jest dla pracowników..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw

Organizacyjne i prawne aspekty syst...

Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych pańs...

Monika Urbaniak redakcja naukowa

Książka stanowi analizę problematyki systemów ochrony zdrowia w wybranych państwach. W publikacji zestawiono 17 systemów ochrony zdrowia z 17 państw, stosując kilka ogólnie przyjętych kryteriów, tj. historia legislacyjna i polityczna-tło, organizacja systemu ochrony zdrowia, opieka publiczna i prywatna, finansowanie, ubezpieczenia, koszyk świadczeń, refundacje, pacjent w systemie, narodowe programy zdrowia oraz elementy wyróżniające dany system. Książka wypełnia lukę w zakresi..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Funkcje kuratora w polityce kryminalnej

Funkcje kuratora w polityce krymina...

Funkcje kuratora w polityce kryminalnej

Paweł Kobes

Zasadniczą treścią książki są zadania realizowane przez kuratorów w stosunku do nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw. Analiza tych zadań pokazuje, że kuratorzy realizują szereg innych czynności, które nie wynikają wprost z przepisów prawnych. Walorem tej książki jest to, że ukazane zostały cele poszczególnych środków oddziaływania wobec podopiecznych, które determinują realizację zadań przez kuratorów. Ważnym zagadnieniem jest również omówienie ustroju kurateli w Polsc..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych

Kariery kryminalne członków zorgani...

Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych

Monika Kotowska

Książka przedstawia mechanizm powstania, rozwoju i zaprzestania działalności przestępczej członków zorganizowanych grup przestępczych w Polsce z perspektywy biograficznej (wywiady swobodne) oraz na podstawie badania dokumentów – akt penitencjarnych skazanych. Celem monografii jest zapełnienie luki w wiedzy na temat podłoża i przebiegu karier kryminalnych tej specyficznej grupy sprawców.Autorka analizując drogę życiową osób zaangażowanych w przestępczość zorganizowaną za pomocą ankiet, wywiadów i..

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego

Studia nad instytucją warunkowego u...

Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego

Karol Juszka

Monografia dotyczy efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, czyli najłagodniejszego środka reakcji na popełnione przestępstwo. Ta instytucja mimo swojej doniosłości jest rzadko stosowana w praktyce. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze środków poddania sprawcy próbie. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. Informacji o orzeczeniu warunkowego umorzenia postępowania karnego nie wpisuje się do Krajowego Rejestru Karn..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa

Nielegalna imigracja w aspekcie kry...

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i ...

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański redakcja naukowa

Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wiedzy na temat zjawiska i przestępczości nielegalnej imigracji, informacji w obszarze ich przyczyn w rozpoznaniu i zapobieganiu oraz skali zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa w całym jego spektrum począwszy od ekonomicznego do potencjalnych zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych. Przedmiotowa monografia przeznaczona dla profesjonalnego odbiorcy, jak i zwykłego Czytelnika, który na kanwie prowadzonych dyskusji zechce poszerzyć swoją wiedzę ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Przeszukanie. Problematyka prawna i kryminalistyczna

Przeszukanie. Problematyka prawna i...

Przeszukanie. Problematyka prawna i kryminalistyczna

Agata Opalska-Kasprzak

Problematyka przeszukania ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia doktryny, ale przede wszystkim praktyki. Niewiele jest źródeł odnoszących się w sposób kompleksowy do przeszukania. Prezentowana monografia koncentruje się na aspektach procesowo-kryminalistycznych przedmiotowej czynności. Nie jest to zadanie łatwe, bowiem czynność ta budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony umożliwia zdobycie cennych z punktu widzenia postępowania karnego dowodów, z drugiej zaś strony w sp..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Poufne osobowe źródła informacji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe

Poufne osobowe źródła informacji. A...

Poufne osobowe źródła informacji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodow...

Piotr Herbowski

Monografia dotyczy fundamentalnej formy czynności operacyjno-rozpoznawczych jaką jest współpraca z poufnymi osobowymi źródłami informacji. Prowadzona przez wszystkie służby policyjne, ukierunkowana jest w głównej mierze na zdobycie informacji służących walce z przestępczością. W polskim systemie prawa ma w istocie nieuregulowany charakter. Praca ma charakter interdyscyplinarny i stanowi kompleksową analizę tej formy pracy operacyjnej. Dokonano w niej interpretacji wszystkich zagadn..

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Znachorstwo. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Znachorstwo. Problematyka prawno-kr...

Znachorstwo. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Magdalena Wolińska

Książka ma na celu przedstawienie zjawiska znachorstwa na przestrzeni wieków, zbudowanie autorskiej definicji terminów „znachor” i „praktyki znachorskie” oraz dokonanie analizy prawnej zjawiska znachorstwa w Polsce i w prawodawstwie wybranych krajów Europy. W tym miejscu należy wskazać, że medycyna niekonwencjonalna regulowana jest pod względem prawnym w większości krajów Europy. W książce przedstawiono też główne powody poddawania się ludzi chorych praktykom znachorskim, a także z..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pokazuje 1 do 15 z 102 (7 Stron)