Prawo komentarze

Komentarz do Konstytucji RP Art. 4, 125

Komentarz do Konstytucji RP Art. 4,...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 4, 125

Prezentowany tom stanowi kolejną część komentarza do Konstytucji RP. Dokonana została w nim kompleksowa analiza dwóch przepisów powiązanych ze sobą, choć umieszczonych w różnych rozdziałach ustawy zasadniczej. Pierwszy z nich – art. 4 – koncentruje się na zasadzie zwierzchnictwa Narodu oraz sposobach, w jakich on sprawuje swoją władzę. Drugi zaś (art. 125) dotyczy zasad i procedury przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeni..

48.60 zł 54.00 zł Cena netto: 46.29 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 27, 29

Komentarz do Konstytucji RP Art. 27...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 27, 29

Prezentowany tom zawiera komentarz do dwóch przepisów dotyczących podstawowych elementów związanych z tożsamością narodową i funkcjonowaniem państwa. Art. 27 dotyczy języka urzędowego oraz praw mniejszości narodowych w tym zakresie, zaś art. 29 określa miasto, któremu ustrojodawca powierzył status stolicy Rzeczypospolitej Polskiej...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Ustawa o środkach przymusu bezpośre...

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Publikacja przedstawia szczegółowy komentarz do Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2019, poz. 15. Tekst jednolity). Autorzy gruntownie omówili w niej wszystkie zawarte unormowania z interpretacyjnym opracowaniem wraz z istniejącym orzecznictwem. Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, począwszy od funkcjonariuszy służb mundurowych, przez inne osoby zajmujące się zawodowo ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 202, 203

Komentarz do Konstytucji RP Art. 20...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 202, 203

Przedmiotem niniejszego komentarza są przepisy Konstytucji RP zawarte w rozdziale IX – art. 202 i 203 Konstytucji dotyczące pozycji ustrojowej Najwyższej Izby Kontroli. W pracy przedstawiono szczególne położenie ustrojowe Izby, jako organu ochrony prawnej zawieszonego pomiędzy władzą wykonawczą a władzą sądowniczą oraz przedstawiono zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy zakres kontroli sprawowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli. W komentarzu uwzględniono stan p..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wznowienie postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania administrac...

Wznowienie postępowania administracyjnego

Celem publikacji jest dokonanie wnikliwej analizy orzecznictwa sądowo-administracyjnego w zakresie odnoszącym się do instytucji wznowienia postępowania administracyjnego w jej całokształcie. Identyfikacja sposobów rozwiązywania kwestii spornych przez sądy administracyjne i próba określenia, który z nich jest najbardziej optymalny, pozwoli rozwiać liczne wątpliwości, jakie powstają przy stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 61, 62

Komentarz do Konstytucji RP Art. 61...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 61, 62

Tom zawiera obszerny, kompleksowy komentarz do dwóch przepisów Konstytucji dotyczących praw politycznych. Art. 61 dotyczy obywatelskiego prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także innych podmiotów, w zakresie w jakim wykonują one zadania władzy publicznej. Natomiast art. 62 określa krąg osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze oraz prawo udziału w referendum...

48.60 zł 54.00 zł Cena netto: 46.29 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 42, 43, 44, 46

Komentarz do Konstytucji RP Art. 42...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 42, 43, 44, 46

Tom poświęcony został konstytucyjnym standardom prawa i procesu karnego w Polsce, omawia podstawowe w tym zakresie normy konstytucyjne, przede wszystkim zasady odnoszące się do prawa karnego i kształtujące pozycję oskarżonego w procesie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 186, 187

Komentarz do Konstytucji RP Art. 18...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 186, 187

Prezentowany komentarz dotyczy jedynie dwóch artykułów Konstytucji. Przedmiotem ich regulacji jest jednak status organu o szczególnym znaczeniu dla realnego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego – mającego stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – Krajowej Rady Sądownictwa. Konstytucyjna misja KRS powoduje, że w wielu miejscach trzeba odwoływać się do niektórych innych przepisów Konstytucji – przede wszystkim do art. 179, wskazującego podst..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 109, 110, 111

Komentarz do Konstytucji RP Art. 10...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 109, 110, 111

Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech przepisów dotyczących organizacji i działania Sejmu i Senatu. Art. 109 dotyczy obradowania parlamentu w trybie permanencji oraz zwoływania Sejmu i Senatu na pierwsze posiedzenie, zaś w art. 110 uregulowano kwestie organów wewnętrznych obu izb, w tym Marszałków, komisji stałych i komisji nadzwyczajnych. Komentarz do art. 111 dotyczy pozycji ustrojowej i trybu działania sejmowej komisji śledczej...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 102, 103, 104

Komentarz do Konstytucji RP Art. 10...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 102, 103, 104

W tomie komentarza zawarto trzy przepisy odnoszące się do statusu posłów i senatorów. Art. 102 zabrania łączenia mandatów posła i senatora, zaś art. 103 wprowadza niepołączalność personalną mandatu parlamentarzysty z określonymi stanowiskami, zawodami i funkcjami. Z kolei art. 104 określa przedstawicielski charakter mandatu wolnego oraz odnosi się do ślubowania parlamentarzystów i rozpoczęcia przez nich sprawowania mandatu...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 41, 45

Komentarz do Konstytucji RP Art. 41...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 41, 45

Prezentowany tom jest kolejną częścią komentarza do przepisów Konstytucji RP. Jego przedmiotem są przepisy dotyczące państwowej funkcji karaniazawarte w Konstytucji RP w art. 41 i 45, które zostały zamieszczone w Rozdziale II „Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, w części dotyczącej „Wolności i praw osobistych”. Obydwa przepisy odnoszą się do szeroko pojmowanego prawa jednostki do wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków odnoś..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 97, 98

Komentarz do Konstytucji RP Art. 97...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 97, 98

W prezentowanym tomie została zawarta analiza dwóch przepisów Konstytucji RP dotyczących składu Senatu i zasad wyborów (przymiotników wyborczych) do tej izby (art. 97), a także kadencji Sejmu i Senatu, zarządzania wyborów parlamentarnych oraz skrócenia kadencji w drodze uchwały Sejmu lub postanowienia Prezydenta RP (art. 98)...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 105, 106, 107, 108

Komentarz do Konstytucji RP Art. 10...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 105, 106, 107, 108

W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji poddano analizie niektóre aspekty statusu prawnego parlamentarzystów, w tym m.in. kwestie immunitetu parlamentarnego (immunitetu materialnego, immunitetu formalnego oraz przywileju nietykalności), aspekty proceduralne immunitetu, zagadnienie odpowiedzialności quasi konstytucyjnej posłów i senatorów za prowadzenie działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego oraz nabywanie tego majątku...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 226

Komentarz do Konstytucji RP Art. 22...

Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 226

Przedstawiamy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. W tomie tym zawarto analizę dwóch przepisów znajdujących się w rozdziale X „Finanse publiczne”. W art. 225 określona jest fakultatywna możliwość skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia projektu Sejm nie przedstawi Prezydentowi uchwalonej ustawy do podpisu. Art. 226 dotyczy obowiązku przedłożenia przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania budżetu, wraz z uprawni..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pakiet: Komentarze do Konstytucji RP

Pakiet: Komentarze do Konstytucji R...

Pakiet: Komentarze do Konstytucji RP

Pakiet zawiera:1. Komentarz do Konstytucji RP Art. 15, 16, 163-1722. Komentarz do Konstytucji RP Art. 95, 963. Komentarz do Konstytucji RP Art. 6, 70, 734. Komentarz do Konstytucji RP Art. 11, 135. Komentarz do Konstytucji RP Art. 30, 31, 32, 336. Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 2267. Komentarz do Konstytucji RP Art. 105, 106, 107, 1088. Komentarz do Konstytucji RP Art. 97, 989. Komentarz do Konstytucji RP Art. 41, 4510. Komentarz do Konstytucji RP Art. 102, 103, 10411. Komentarz do Konsty..

600.00 zł Cena netto: 571.43 zł

Pokazuje 1 do 15 z 49 (4 Stron)