Politologia, socjologia

Dziennik skandynawski

Dziennik skandynawski

Dziennik skandynawski

Jacek Kubitsky

Dziennik Skandynawski to zapiski różnych mysli i spostrzeżeń. Jak to bywa z refleksjami, niektóre są płytkie, inne zaś trochę głębsze. Zdarza się, że spostrzeżenie, które na pozór wydaje się banalne, staje się bodźcem do przemyśleń. Refleksja to jeden ze sposobów uczenia się świata i pierwszy krok do kształtowania własnego życia...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet

Polskie singielki. Płeć kulturowa. ...

Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet

Katarzyna Lidia Kuklińska

Autorka koncentruje się na kobietach – singielkach, przybliża takie pojęcia jak singlizm, feminizm, płeć kulturowa, androgynia, ponowoczesność, a także komputery i Internet. W swojej publikacji pozwala dostrzec, jak silnie są one ze sobą powiązane. Według teorii autorki singlizm silnie związany jest z feminizmem. Można powiedzieć, że singielki to kobiety, którym feminizm pomógł zaistnieć, choć mało która przyzna, że ma z nim cokolwiek wspólnego. Trzeba zauważyć jednak, że nadal większość kobiet ..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej

Polska prezydencja wobec wyzwań wsp...

Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej

Agnieszka Legucka redakcja naukowa

Publikacja jest zbiorem opracowań specjalistów w dziedzinach, traktujących o wyzwaniach współczesnej Unii Europejskiej z perspektywy Polski. Okazją do zbadania tych problemów było przygotowanie i sprawowanie przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. Dzięki temu ożyła debata na temat polskich priorytetów związanych z rozwojem Unii Europejskiej, miejscem Polski w UE oraz przyszłością integracji europejskiej. Jednym z jej efektów był projekt realizowany w Akademii Obrony Naro..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty

Polityka regionalna Unii Europejski...

Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty

Sławomir Pastuszka

Publikacja dotyczy problematyki rozwoju regionalnego i europejskiej polityki regionalnej (polityki spójności). Najważniejszym przesłaniem książki jest ocena polityki regionalnej UE biorąc pod uwagę różne dziedziny jej oddziaływania. Polityka regionalna jest ważną polityką wspólnotową, ale ocenę jej skuteczności nie da się jednoznacznie określić. Ponieważ zmiany społeczno-gospodarcze w regionach wynikają z podejmowanych działań w ramach innych polityk, a następnie z gry sił wolnorynkowych. Ze wzg..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy

Globalizacja Berlina, Pragi i Warsz...

Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy

Władysław Misiak

W książce po raz pierwszy w literaturze przedmiotu zostały przedstawione stopnie globalizacji trzech metropolii europejskich: Berlina, Pragi i Warszawy. Zastosowana została oryginalna koncepcja teoretyczna oraz starano się również o bardziej wymierny obraz wpływów procesów globalizacyjnych poprzez zastosowanie wypracowanych wskaźników porównawczych. Zakres prezentowanych wyników badań obejmuje zmiany w aspektach ekonomicznych, infrastrukturze, w strukturze populacji mieszkańców, w symbolice, kul..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Rządowa koordynacja polityki europejskiej w Polsce. Ewolucja systemowa w okresie od aplikacji o członkostwo do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Rządowa koordynacja polityki europe...

Rządowa koordynacja polityki europejskiej w Polsce. Ewolucja systemowa...

Tomasz Kołodziej

Przedmiotem rozważań jest proces przeobrażeń systemu rządowej koordynacji europejskiej, które dokonały się w Polsce na tle zmiany uwarunkowań procesów integracyjnych. Istota rozważań autora polega na ukazaniu wspomnianych przeobrażeń systemowych jako rezultatu trudnej i wymagającej drogi przechodzenia od filozofii dostosowania do filozofii maksymalnego wykorzystania nowych możliwości w ramach aktywnego członkostwa w Unii Europejskiej. Przedmiot badawczy został bowiem usytuowany w perspektywie hi..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Stereotypy samobójcze. Kulturowe czynniki agresji w życiu społecznym i w organizacji

Stereotypy samobójcze. Kulturowe cz...

Stereotypy samobójcze. Kulturowe czynniki agresji w życiu społecznym i...

Czesław Sikorski

Przesłaniem książki jest określenie stereotypów kulturowych utrudniających przystosowanie do warunków epoki cywilizacji informacyjnej zarówno w życiu społecznym, jak i w organizacji. Główną wadą tych stereotypów jest pobudzanie agresji w stosunkach społecznych, której rozmaite przejawy deformują funkcjonowanie demokracji liberalnej i organizacji sieciowych. Przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom polega na upowszechnianiu wzorów kultury liberalnej. W książce przedstawiono argumenty przemawiają..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Słownik socjologii jakościowej

Słownik socjologii jakościowej

Słownik socjologii jakościowej

Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński

Prezentowany słownik jest odzwierciedleniem pewnej koncepcji socjologii jakościowej. Słownik został przygotowany przez członków sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest wyrazem zainteresowań metodologicznych, badawczych i teoretycznych członków sekcji oraz osób skupionych wokół Przeglądu Socjologii Jakościowej www.qualitativesociologyreview.org. Książka ma służyć jako podręcznik do nauczania metod i technik badań jakościowych, a..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

USA w sondażach

USA w sondażach

USA w sondażach

Wojciech Modzelewski

Książka to zbiorowy portret Amerykanów nakreślony na podstawie badań opinii publicznej. W tekście przedstawione zostały przekonania Amerykanów w najważniejszych sprawach życia publicznego, polityki, gospodarki, religii, zróżnicowania rasowego, aborcji, homoseksualizmu, kary śmierci, wojny w Iraku i Afganistanie. Obraz, jaki wyłania się z badań sondażowych, odbiega często od potocznych wyobrażeń. Badania opinii publicznej pozwalają śledzić zróżnicowanie poglądów („Ameryka jest mozaiką podziałów”)..

32.40 zł 36.00 zł Cena netto: 32.40 zł

Wkład Polaków w proces integracji europejskiej

Wkład Polaków w proces integracji e...

Wkład Polaków w proces integracji europejskiej

Jacek Knopek, Bogusław Polak redakcja

Zamierzeniem inicjatorów prezentowanej publikacji stało się uwypuklenie roli Polaków, jaką wnieśli oni do procesu integracji demokratycznej Europy. Wśród całej znaczącej literatury przedmiotu, jaka narosła od tego czasu na polskich półkach księgarskich i bibliotecznych, sporo miejsca poświęca się kwestiom politycznym, ekonomicznym i społecznym procesu integracji. Nie dostrzeżono jednak typowych prac, które zwróciłyby uwagę na wkład Polaków w to ważne wydarzenie. W dobie pogłębiającej się inte..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Podstawy etyki życia gospodarczego w katolickiej myśli społecznej 50% rabatu

Podstawy etyki życia gospodarczego ...

Podstawy etyki życia gospodarczego w katolickiej myśli społecznej 50% ...

Zbigniew Władek

Publikacja zwraca uwagę na podstawy etyki życia gospodarczego w katolickiej myśli społecznej z perspektywy źródłowej, a także problemowej. Podstawę perspektywy problemowej stanowi własność prywatna i inne zagadnienia z nią związane. Dla sfery życia gospodarczego zagadnienie własności prywatnej posiada kluczowe znaczenie. Podstawę perspektywy źródłowej stanowi Stary i Nowy Testament, Myśl Patrystyczna, Suma Teologiczna Św. Tomasza z Akwinu, jak również encyklika społeczna Rerum novarum Leona XIII..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 19.50 zł

Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wydanie 3

Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii ...

Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wydanie 3

Jolanta Zombirt

Jesteśmy świadkami rozwoju struktur i mechanizmów Unii Europejskiej. Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzebę śledzenia zmian, które się dokonują w wybranych aspektach rynku wewnętrznego. Punktem wyjściowym są w lekturze kolejne etapy integracji europejskiej. W integracji bowiem należy szukać skutków i następstw utworzenia rynku wewnętrznego. Rynek wewnętrzny zrodził się w wyniku uchwalenia Jednolitego Aktu Europejskiego, jako efekt funkcjonowania wspólnego rynku i unii celnej. Jego nas..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 85.50 zł

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

Unia Europejska w stosunkach między...

Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych

Marek Rewizorski redakcja naukowa

Książka ma na celu ukazanie czytelnikowi złożonego, wieloaspektowego i nie zawsze zrozumiale prezentowanego w środkach masowego przekazu obrazu Unii Europejskiej, która niedawno stała się pełnoprawną organizacją międzynarodową. Autorzy dokonując analizy w zakresie politologii, historii, ekonomii i prawa, podejmują tak ważną problematykę jak: relacje UE z innymi organizacjami międzynarodowymi, stosunki transatlantyckie, czy też stanowisko wspomnianego ugrupowania wobec niepokojów społecznych n..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy

Czas wolny. Refleksje, dylematy, pe...

Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy

Dorota Mroczkowska redakcja

Szerokie sformułowanie tematu książki ma przynajmniej dwa cele. Po pierwsze, objąć fragment polskiego dyskursu toczonego wokół tematyki. Po drugie zaś, wskazać na dylematy czy ambiwalencje, z którymi borykają się badacze podejmujący tematykę, a które wynikają z samej natury zjawiska. Jest zatem w pozycji książkowej miejsce dla iście modernistycznych wizji nastawionych na funkcjonalność, porządkowanie i układanie oraz dla tych, które ów porządek podważają, urefleksyjniają, wprowadzają niepokój i ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Uczniowie czarnoksiężnika. Zło potężne naszymi słabościami 50% rabatu

Uczniowie czarnoksiężnika. Zło potę...

Uczniowie czarnoksiężnika. Zło potężne naszymi słabościami 50% rabatu

Wojciech Roszkowski

Tytuł odnosi się do różnych zjawisk i postaci, które uważając, że spełniają wymogi „nowoczesności” przyczyniają się do niszczenia cywilizacji. Książka jest zbiorem kilkudziesięciu esejów o różnych wydarzeniach i zjawiskach kultury w Polsce i na świecie napisanych z literacką swadą i całkowitym brakiem politycznej poprawności, choć bez intencji obrażania nikogo. Inspiracją niektórych esejów są doświadczenia Autora z posłowania do Parlamentu Europejskiego. Patron medialny:                 Partn..

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 19.00 zł

Pokazuje 61 do 75 z 121 (9 Stron)