Zarządzanie

Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego

Model restrukturyzacji organizacyjn...

Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla...

Henryk Dźwigoł

Książka jest efektem wieloletnich badań i doświadczeń autora, prowadzonych przede wszystkim w przedsiębiorstwach górniczych. Przedstawia nowoczesną koncepcję restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego w postaci modelowej z zastosowaniem metod projektu i kontrolingu. Model ten może stanowić uniwersalne narzędzie, które w istotny sposób kierunkuje procesy restrukturyzacji w przedsiębiorstwach i skraca czas potrzebny na ich wdrożenie. W pracy przedstawiono nowe spojrzenie na proces..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych 50% rabatu

Społeczne aspekty przeobrażeń organ...

Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych 50% rabatu

Arkadiusz Potocki redakcja naukowa

Książka jest wynikiem badań prowadzonych przez Zespół Katedry Zachowań Organizacyjnych w ramach tematu „Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu” oraz studiów i wdrożeń uczestników (teoretyków i praktyków zarządzania) Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania” zorganizowanej przez ww. katedrę w Zakopanem w dniach 8–10 czerwca 2007 r. W tym obszarze rozważań wychodzi się z założenia, że..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 37.50 zł

Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa 50% rabatu

Strategiczna odnowa przedsiębiorstw...

Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa 50% rabatu

Piotr Banaszyk, Szymon Cyfert

W książce omówiono teoretyczne podstawy i praktyczne rezultaty strategicznej odnowy przedsiębiorstwa. Pokazano, jak kadra zarządzająca wykorzystuje zasady i metody odnowy strategicznej, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo wymaga radykalnej zmiany celów i obszaru działalności. Autorzy dają odpowiedź na pytania: czym jest odnowa strategiczna przedsiębiorstwa, jak przeprowadzać odnowę strategiczną w przedsiębiorstwie oraz jakie są doświadczenia polskich przedsiębiorstw w tej dziedzinie. Książka jest..

14.00 zł 28.00 zł Cena netto: 14.00 zł

Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku 50% rabatu

Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu ...

Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku 50% raba...

Franciszek Krawiec

Książka ma charakter monografii naukowej, ale w niektórych fragmentach przekształca się w podręcznik, a także poradnik dla menedżerów. Stanowi wskazówkę, przy pomocy której zarząd przedsiębiorstwa może pomyślnie zarządzać i zapewnić ciągłość procesu kompleksowej zmiany poprzez opracowywanie najlepszych praktyk w dziedzinie przywództwa, koncentrację na odbiorcę, innowację nowych produktów usług, ciągłe usprawnianie procesu, zaangażowanie pracowników, mierzenie i ocenę stopnia poprawy wyników dzia..

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 21.50 zł

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy 50% rabatu

Podstawy zarządzania przedsiębiorst...

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy...

Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Arkadiusz Potocki redakcja naukowa

Rozumienie nowej gospodarki jest nieodłącznie związane ze wzrostem roli zasobów niematerialnych, a szczególnie wiedzy. Dużą zaletą recenzowanej książki jest systematyzacja takich pojęć jak: wiedza, zarządzanie wiedzą, system zarządzania wiedzą, kapitał intelektualny i jego diagnoza, prezentacja różnych koncepcji, które do tej pory nie zostały w tak kompleksowy sposób przedstawione czytelnikowi. Autorzy przedstawiają wizję organizacji przyszłości, wskazując na pewne wyznaczniki nowoczesnych organ..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych 50% rabatu

Zarządzanie zaufaniem w organizacja...

Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych 50% rabatu

Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz

Książka jest pierwszym tego typu polskim opracowaniem o przekrojowym charakterze i odpowiedzią na światowe aktualne trendy w dziedzinie zarządzania. Jednocześnie jest to pierwsza próba systematyzacji wiedzy o multidyscyplinarnym zjawisku zaufania...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę 50% rabatu

Przedsiębiorstwo zorientowane na wi...

Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę 50% rabatu

Grzegorz Kobyłko, Mieczysław Morawski redakcja naukowa

Celem książki w odniesieniu do przedstawionych przesłanek i inspiracji podjęcia tematu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jest: - upowszechnienie założeń, celów koncepcji i metod związanych z procesami zarządzania wiedzą, - przedstawienie metod zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, - opracowanie modelu przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, użytecznego z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, zorientowanej na kreowanie i wykorzystanie wiedzy, - opisanie zależności..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 27.50 zł

Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji 50% rabatu

Multimedia w organizacjach gospodar...

Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji 50% rabatu

Leszek Kiełtyka redakcja naukowa

Niniejsza książka została wydana z okazji cyklicznie odbywających się Konferencji nt. Multimedia w Zarządzaniu, gdzie wiodącymi zagadnieniami są teoretyczne i praktycz­ne zastosowania multimediów w biznesie. Spotkania ludzi nauki z przedstawicielami biznesu zostały zapoczątkowane jeszcze w XX wieku przez pracowników Katedry Infor­matycznych Systemów Zarządzania. Inicjatorem tych międzynarodowych spotkań był aktualnie kierujący Katedrą prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka.             Ze wzgl..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Teoria i praktyka zarządzania. Wybrane zagadnienia. Część 2 50% rabatu

Teoria i praktyka zarządzania. Wybr...

Teoria i praktyka zarządzania. Wybrane zagadnienia. Część 2 50% rabatu

Bolesław Budzisz, Wiesław Urban, Anna Wasiluk

Tematyka problemów przyjętych w części 2 jest szeroka i interdyscyplinarna. Prezentowane są zagadnienia związane z zarządzaniem i przewodzeniem w nowoczesnych firmach, informacją w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zmianach w przedsiębiorstwie, benchmarkingiem jako metodą usprawniania funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakością w usługach, systemami Six Sima, pobudzaniem kreatywności pracowników, głównym harmonogramem produkcji oraz kontrolingiem jako narzędziem wspomagającym zarządzanie przedsiębior..

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 17.50 zł

Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych 50% rabatu

Strategie konkurencji korporacji po...

Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych 50% rabatu

Krzysztof Sowa

Publikacja ma unikalny charakter oraz dużą wartość poznawczą dla polskiego czytelnika, bowiem umożliwia mu poznanie specyfiki działalności i strategii biznesowych korporacji ponadnarodowych, których rola jest dominująca nie tylko w gospodarce światowej. Spółki i oddziały korporacji ponadnarodowych stanowią bowiem najważniejszą grupę przedsiębiorstw w Polsce, a ich wpływ na życie wielu Polaków jest niepodważalny. Zapoznanie się z książką przez polskiego czytelnika nie jest więc cenne wyłącznie..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa 50% rabatu

Współczesne źródła wartości przedsi...

Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa 50% rabatu

Barbara Dobiegała-Korona, Andrzej Herman redakcja naukowa

Tematyka zawarta w książce została podzielona na cztery główne części. Część pierwsza wskazuje na najważniejsze uwarunkowania, w jakich współcześnie przedsiębiorstwom przyszło działać. W części drugiej wskazuje się na podstawowe finansowe źródła wartości przedsiębiorstwa. Źrodła organizacyjne wzrostu wartości przedsiębiorstwa stanowią treść części trzeciej książki. Zarządzanie aktywami jest skuteczne wówczas, kiedy możemy je mierzyć. Sposobom pomiaru wybranych źródeł wartości przedsiębiorstwa je..

40.00 zł 80.00 zł Cena netto: 40.00 zł

Praktyczne i teoretyczne aspekty badania wiarygodności firmy 50% rabatu

Praktyczne i teoretyczne aspekty ba...

Praktyczne i teoretyczne aspekty badania wiarygodności firmy 50% rabat...

Lucyna Kowalczyk

Wnikliwe i dokładne zapoznanie się z publikacją pozwala znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące naszego partnera biznesowego, np.: Jak zbadać standing finansowy i poznać prognozowaną wiarygodność kontrahenta, analizując jego biznesplan? Na jakie zależności zwracać uwagę, aby wywnioskować, czy firma jest wiarygodna? Zaprezentowane przez autorkę liczne przykłady, a także bogaty materiał ilustracyjny pozwala na zrozumienie bardziej złożonych problemów. Dodatkowym atutem publikacji jest zamieszczon..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy 50% rabatu

Zarządzanie firmą w interesie akcjo...

Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy 50% rabatu

Robert Stalmach

Prowadzone rozważania odnoszą się do gospodarki wolnorynkowej, w której funkcjonuje rynek papierów wartościowych dający możliwość obiektywnej oceny osiągnięć przedsiębiorstwa w zakresie zwiększania korzyści akcjonariuszy. Stąd też punktem odniesienia dla dokonanych w pracy analiz są przedsiębiorstwa notowane publicznie, jednak zdecydowana większość wniosków i spostrzeżeń dotyczy właściwie wszystkich przedsiębiorstw prywatnych. W pracy autor nie dokonał ograniczeń dotyczących branż, w których ..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki 50% rabatu

Zarządzanie antropopresją. W kierun...

Zarządzanie antropopresją. W kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeń...

Ryszard Janikowski

Publikacja pokazuje złożoność problematyki biorąc pod uwagę, że antropopresja stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin, wynikającą stąd konieczność porządkowania i rozumienia zróżnicowanej aparatury pojęciowej, oglądu i analizy zjawisk i procesów z rożnego punktu widzenia.  oparciu o dużą erudycję Autor prezentuje szeroko zagraniczne i polskie źródła literaturowe, dokumentalne zajmujące się problematyką antropopresji, z wyraźnym określeniem własnego stanowiska w odniesieniu do poszczególnych zaga..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Kierowanie zespołem projektowym

Kierowanie zespołem projektowym

Kierowanie zespołem projektowym

Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek

Książka stanowi wartościowy i oryginalny wkład, zarówno teoretyczny, jak też praktyczny, w rozwój problematyki zarządzania projektami: reprezentuje wysoki poziom merytoryczny i prezentuje nowoczesne, zgodne z poziomem światowym, podejście do omawianych zagadnień. Publikacja zawiera nastepujące zagadnienia: - zarządzanie projektem, - kierownik zespołu projektowego, - budowanie zespołu projektowego, - funkcjonowanie zespołu projektowego...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Pokazuje 226 do 240 z 240 (16 Stron)