Zarządzanie

Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia

Outsourcing. Model zarządzania w po...

Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia

Hanna Lewandowska

Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza ma charakter rozważań teoretycznych, w której na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono motywy i przyczyny stosowania outsourcingu, teoretyczne podstawy tej koncepcji zarządzania oraz rodzaje powiązań outsourcingowych. Część druga opracowania oparta została na badaniach empirycznych, z nielicznymi uzupełnieniami teoretycznymi oraz aktami prawnymi. Główny nurt rozważań koncentruje się na celach i formach outsourcingu w polskim sektorze ochr..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji celnej

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

Zarządzanie wiedzą w administracji celnej

Konrad Raczkowski

Opisane w książce zarządzanie wiedzą w administracji celnej w systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego, pokazuje inną percepcję zarządzania w sferze publicznej oraz bezpieczeństwa – związanego z turbulentnymi zagrożeniami globalnymi. Poszczególne administracje publiczne muszą bowiem umiejętnie definiować i sprawować funkcje ekonomiczne-społeczne, które z jednej strony będą stanowiły system bezpieczeństwa rozwiązań w zakresie służby publicznej, z drugiej przybliżą administrację do wzorców ..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu 50% rabatu

Nowa komunikacja społeczna wyzwanie...

Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu 50% raba...

Iwona Kuraszko

Książka podejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu, która przedstawiona jest w szerokiej, politologicznej perspektywie. Krytycznej analizie poddane zostały najważniejsze funkcjonujące w dyskursie międzynarodowym prace i dokumenty na ten temat. Zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstw omówione jest kompleksowo – w kontekście relacji i odpowiedzialności sektora publicznego, prywatnego oraz społecznego. Wskazuje to na rozwiązania dotyczące polityki publicznej państwa oraz akty..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 19.50 zł

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań

Humanistyczne wartości zarządzania ...

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich ...

Józef Penc

W książce Autor wskazuje na potrzebę zmiany paradygmatu zarządzania. Jego celem nie może być wyłącznie maksymalizacja korzyści akcjonariuszy i kadry zarządzającej, lecz kreowanie postępu społecznego i wyższej jakości życia. Racjonalność jest dzisiaj wielowymiarowa i przedsiębiorstwo musi szeroko respektować wymagania społecznej racjonalności gospodarowania, stawać się organizacją przyjazną ludziom, społeczeństwu i środowisku. Swoją przyszłość musi opierać na kapitale ludzkim, zmierzać w kierunku..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa

Innowacyjność w zarządzaniu a konku...

Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa

redakcja naukowa Robert Nowacki

Publikacja stanowi aktualne kompendium wiedzy uwzględniające najnowsze badania z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw, które wypełnia lukę poznawczą dotyczącą rozpoznania wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Zespół autorów skoncentrował swoją uwagę na zagadnieniach związanych z innowacyjnością w czterech obszarach zarządzania przedsiębiorstwem: marketingiem, finansami, zasobami ludzkimi i wiedzą, jako czynnikach, które w sposób istot..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw

Rozwój i doskonalenie funkcjonowani...

Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw

Leszek Kiełtyka redakcja naukowa

Książka jest oryginalnym opracowaniem interdyscyplinarnej tematyki szeroko rozumianego efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Mając na uwadze rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, w publikacji zostały ujęte najistotniejsze zagadnienia dotyczące nowoczesnych metod zarządzania, perspektyw i możliwości rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, wpływu technologii informatycznej na ich funkcjonowanie, zarządzanie wiedzą w rozwoju przedsiębiorstw oraz zagadnienia dotyczące innowac..

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 70.20 zł

Przedsiębiorczość i innowacyjność

Przedsiębiorczość i innowacyjność

Przedsiębiorczość i innowacyjność

Jan Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera

Prezentowane w pracy problemy przedsiębiorczości i innowacyjności odnoszą się głównie do wskazania na wieloaspektowość i złożoność oraz wagę i znaczenie obu tych kategorii w życiu gospodarczym i społecznym...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele

Kapitał w finansowaniu działalności...

Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Pol...

Krzysztof Janasz

Podstawowym celem pracy jest teoretyczna refleksja nad zasadami finansowania przedsięwzięć innowacyjnych podmiotów gospodarujących. Wskazano w niej na zasadność przyjęcia tak zwanego montażu finansowego, to jest środków pochodzących z różnych źródeł. Dopełniającą zasadą jest programowanie partnerstwa społecznego, a więc układu publicznego i prywatnego oraz zintegrowanego podejścia, co wynika z braku wykształconego systemu finansowania innowacji w Polsce. O sukcesie innowacji decyduje powstanie o..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania spółkami 50% rabatu

Menedżerowie i właściciele na rynku...

Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania sp...

Mirosław Bojańczyk

Podstawowym celem pracy jest analiza wpływu szybko rozwijającego się rynku kapitałowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym głównie zmian w strukturze własnościowej i konsekwencji z tego wynikających dla zarządzania przedsiębiorstwami. Sponsor wydania:..

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 29.00 zł

Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy

Odnawialne źródła energii w świetle...

Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego....

Franciszek Krawiec redakcja naukowa

W obecnej dobie wiedza jest uważana za podstawowy czynnik wytwórczy. Aby mogła stać się kapitałem intelektualnym, musi być jak najszerzej dostępna. Rozpowszechnianie informacji jest istotne, ponieważ wartość zasobów intelektualnych – w odróżnieniu od zasobów materialnych – wzrasta proporcjonalnie do stopnia ich wykorzystania. Celem prezentowanego opracowania jest pomoc we wzbogacaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego tych, którzy podejmują badania podstawowe i rozwojowe, projektują, budują i ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Podejście innowacyjne w zarządzaniu...

Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Robert Nowacki, Marcin W. Staniewski redakcja naukowa

Publikacja ma na celu ukazanie możliwości wykorzystania w procesach zarządczych rozwiązań innowacyjnych wraz z próbą określenia ich wpływu na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Książka obejmuje osiem rozdziałów opracowanych przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej, którzy w obszarach swych zainteresowań badawczych mają problematykę nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Rozważania prowadzone są z różnych..

32.40 zł 36.00 zł Cena netto: 32.40 zł

Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji 50% rabatu

Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyz...

Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji 50% rabatu

Aleksander Surdej, Krzysztof Wach

Książka jest pierwszą w Polsce monografią poświęconą sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Składa się z części teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczna wyjaśnia istotę i specyfikę oraz rolę firmy rodzinnej w gospodarkach rynkowych, porusza kwestie własności, kontroli i zarządzania w przedsiębiorstwach rodzinnych, omawia uwarunkowania procesu sukcesji firm rodzinnych w nawiązaniu do sekwencji rozwojowej przedsiębiorstw, a także przedstawia sytuację w zakresie sukcesji oraz wyzwania stojące..

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 19.00 zł

Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa

Procesy restrukturyzacji warunkiem ...

Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębi...

Agnieszka Bitkowska redakcja naukowa

Głównym celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem przykładów z praktyki gospodarczej. Źródłem kryzysu zagrażającego funkcjonowaniu przedsiębiorstw jest niedostrzeganie potrzeby zmian, brak zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia. Konieczne jest wprowadzenie procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwie, realizowanych w sposób ciągły. Procesy te zachodzą na wielu płaszczyznach, w różnym tempie, z wy..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 44.10 zł

Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele

Controlling. Koncepcje, narzędzia, ...

Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele

Dagmara Chachuła

System controllingu będący przedmiotem rozważań w ramach niniejszej pracy, przedstawiony został w dwóch ujęciach: teoretycznym, opisującym w syntetyczny sposób zasadnicze założenia i rozwiązania koncepcji oraz empirycznym, zestawiającym podstawowe charakterystyki rzeczywistych zastosowań w warunkach praktyki gospodarczej. W rozdziale pierwszym podjęto próbę uporządkowania definicji controllingu oraz przedstawienia jego celów, funkcji, zadań i rodzajów. W rozdziale drugim zaprezentowano instru..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce

Przedsiębiorczość a rozwój regional...

Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce

Kazimierz Kuciński redakcja naukowa

Przedmiotem książki jest sposób zaangażowania przedsiębiorczości w procesy rozwoju gospodarczego regionów. W publikacji przedstawiono, czym jest przedsiębiorczość, jak jest sprzężona zwrotnie z rozwojem regionalnym i od czego zależy. Autorzy ukazują ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania relacji „przedsiębiorczość – rozwój regionalny”. Analizują wpływające na nią endogeniczne i egzogeniczne czynniki wzrostu gospodarczego oraz sposoby ich innowacyjnego łącz..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Pokazuje 166 do 180 z 229 (16 Stron)