Zarządzanie

Podstawy zarządzania organizacjami

Podstawy zarządzania organizacjami

Podstawy zarządzania organizacjami

Leszek F. Korzeniowski

Publikacja skierowana jest do studentów i doskonalących się menedżerów w polskich warunkach i z uwzględnieniem wieloletnich doświadczeń dydaktycznych autora. Zawartość książki ograniczono do pojęć i zagadnień podstawowych, niezbędnych w procesie uczenia się, ale zgodnych z wymaganiami programowymi dla przedmiotu Zarządzanie dla studiów licencjackich na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, administracja, bankowość i finanse, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne itp...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego

Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska

Prezentowana publikacja jest rekonstrukcją jednego z przedsięwzięć na poziomie narodowym, a mianowicie społecznej odpowiedzialności kas oszczędnościowo-kredytowych SKOK. Kasy są szczególną instytucją na rynku usług finansowych w kontekście społecznej odpowiedzialności, ponieważ ich działalność wykracza poza zwykłe przeprowadzanie transakcji, przyjmowanie depozytów, pożyczki dla członków itp. Przyczynianie się do rozwoju ekonomicznego regionu, działania na rzecz lokalnej społeczności, współpraca,..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym

Społeczna odpowiedzialność biznesu ...

Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empiryczn...

Grażyna Bartkowiak

Celem publikacji jest identyfikacja czynników, które sprzyjają bądź współwystępują przy podejmowaniu przez poszczególne przedsiębiorstwa działalności odpowiedzialnej społecznie, w obszarze zatrudnienia, a także korzyści (w aspekcie psychologicznym i społecznym) jakie wyłaniają się w związku z realizacją tejże działalności. Monografia zmierza także do analizy warunków i okoliczności wykształcenia się idei społecznej odpowiedzialności biznesu, ukazując motywy podejmowania działań odpowiedzialnych ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna

Wpływ zaufania na zarządzanie przed...

Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzo...

Anna Sankowska

Monografia jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem naukowym podejmującym eksplorację wpływu zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem w perspektywie wewnątrzorganizacyjnej w realiach gospodarki opartej na wiedzy. W sposób systematyczny dokonano tu przeglądu wycinkowej i rozproszonej literatury w przyjętym obszarze badawczym. W wyniku identyfikacji istniejącej luki poznawczej zaproponowano autorski model wpływu zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, który następnie poddano empirycz..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szanse i zagrożenia otwierania działalności gospodarczej

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szan...

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Szanse i zagrożenia otwierania działaln...

Wioletta Czemiel-Grzybowska

Monografia jest efektem badań naukowych i składa się z trzech części: merytorycznej, ujmującej zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, empiryczno-analitycznej, zawierającej wyniki badań oraz części praktycznej, obejmującej wskazówki dla rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, stanowiącej kompendium wiedzy z tego zakresu. Zróżnicowana zawartość merytoryczno-empiryczna stanowi o zunifikowanym charakterze publikacji i dywersyfikuje tym samym grupę odbiorców. Oprócz stu..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 63.00 zł

Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Wspomaganie i finansowanie rozwoju ...

Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Marek Matejun redakcja naukowa

W książce przedstawiono podstawowe założenia, kierunki i instrumenty wspomagania oraz źródła finansowania rozwoju współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw. Praca składa się z czterech części, które dotyczą: - determinantów rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, - założeń i wytycznych dla programów wspierania firm sektora MSP, - wykorzystania instrumentów wspomagania rozwoju w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, - zewnętrznych źród..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 67.50 zł

Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw

Wyzwania rozwojowe małych i średnic...

Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska redakcja naukowa

Celem publikacji jest przedstawienie aktualnych wyzwań rozwojowych, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami wobec wzrostu ich innowacyjności, nowych technologii i kryzysu gospodarczego. Praca składa się z 20 opracowań, w ramach których omówiono następujące problemy: - działalność innowacyjną sektora MSP w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, - determinanty rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej, - specyfikę zarządzania małą firmą innowacyjną, - zarządzanie sieciowe..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne 50% rabatu

Projekty inwestycyjne infrastruktur...

Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodolog...

Teresa Szot-Gabryś

W książce poruszona została problematyka metodologii formułowania i oceny efektywności rzeczowych projektów inwestycyjnych, realizowanych w przedsiębiorstwach oraz projektów infrastrukturalnych przeprowadzanych przez gminy. Duży nacisk położono na praktyczne aspekty przygotowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych i biznesowych oraz w infrastrukturę techniczną i społeczną, co poparte zostało prezentacją kilkunastu przykładów projektów zrealizowanych przez przedsiębiorstwa i gminy. Dokonano ana..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka

Strategiczna karta wyników (Balance...

Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka

Adam Jabłoński, Marek Jabłoński

W pracy przedstawiono teoretyczne rozważania w zakresie użyteczności Strategicznej Karty Wyników w aspekcie różnych koncepcji zarządzania oraz praktyczne implikacje wynikające z doświadczeń własnych autorów w zakresie wdrożeń tego narzędzia w polskich przedsiębiorstwach. Przedstawiono sześć studiów przypadków implementacji Strategicznej Karty Wyników oraz propozycję możliwości wykorzystania tego narzędzia w badaniach benchmarkingowych. Książka składa się z trzech głównych obszarów tematycznyc..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Komunikowanie w organizacjach gospodarczych

Komunikowanie w organizacjach gospo...

Komunikowanie w organizacjach gospodarczych

Arkadiusz Potocki, Renata Winkler, Agnieszka Żbikowska

W publikacji czytelnik może odnaleźć odpowiedź na pytania dotyczące istoty, metod, barier i warunków sprawnej komunikacji w obrębie organizacji, jak również w zakresie komunikacji organizacji z otoczeniem. Pozycja umożliwia zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu tak aktualnych zagadnień związanych z komunikacją, jak: audyt komunikacyjny, komunikacja marketingowa, komunikacja interkulturowa, wykorzystanie komunikacji w zarządzaniu wiedzą oraz negocjacje. W książce omówiono również szereg metod i..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Przedsiębiorstwo, region, rozwój

Przedsiębiorstwo, region, rozwój

Przedsiębiorstwo, region, rozwój

Marian Strużycki redakcja naukowa

Przedsiębiorstwo, region, rozwój to hasła, które przenikają współczesną gospodarkę państw Unii Europejskiej, w tym także gospodarkę polską. Są także reakcją na procesy przekształceń w ramach polskiej transformacji i myślenia przedsiębiorstw o przyszłości, o osiągnięciu lepszych warunków do konkurencji oraz wchłanianiu różnorodnych przejawów innowacji. W opracowaniu autorzy przedstawiają wiedzę studialną oraz badania empiryczne w celowo dobranych przedsiębiorstwach i regionach. Analizuje się w..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe 50% rabatu

Region w gospodarce opartej na wied...

Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korp...

Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Mariusz E. Sokołowicz

Książka dotyczy niematerialnych czynników rozwoju regionalnego, mających decydujące znaczenie z perspektywy budowania potencjału konkurencyjnego i tworzenia bogactwa regionu. Jej treść zawarto w trzech blokach tematycznych: 1. Region wiedzy – określa rolę wiedzy w determinowaniu procesów rozwoju re­gionalnego oraz identyfikuje, w jaki sposób kapitał ludzki, w kontekście teoretycznym i praktycznym, przyczynia się do tworzenia wartości i budowania Gospodarki Opartej na Wiedzy w wymiarze regiona..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 23.50 zł

Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji

Innowacje w zrównoważonym rozwoju o...

Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji

Władysław Janasz redakcja naukowa

Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że pomyślne i skuteczne zarządzanie innowacyjnością przez decydentów różnego szczebla wymaga ciągłego myślenia o innowacjach i określonego postępowania w mobilizowaniu swojej organizacji (budowa nowego kapitału strategicznego, kapitału intelektualnego, skupianiu się na ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Zarządzanie strategią firmy

Zarządzanie strategią firmy

Zarządzanie strategią firmy

Franciszek Krawiec

W publikacji omówiono proces strategicznego myślenia umożliwiający zarządom firm osiąganie nadzwyczajnych wyników działalności biznesowej – pozwalający poprawić ich zdolności zarządzania implementacją strategii i osiągać lepsze wyniki. Ta książka jest czymś więcej niż wynikiem projektu badawczego. Jest także rezultatem rozległej wiedzy i doświadczenia praktycznego Autora w zakresie projektowania i wdrażania koncepcji i systemów zarządzania strategicznego dla wielu firm w USA, Kanadzie, Szwecji, ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność

Rewolucja w raportowaniu biznesowym...

Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, ...

Paulina Roszkowska

Książka, którą Autorka proponuje czytelnikowi-menedżerowi, pracownikowi korporacji czy firmom sektora MŚP, studentowi i innym zainteresowanym – to próba odpowiedzi na cztery pytania: co raportować?, komu raportować?, po co raportować? oraz jak raportować? Zaproponowane wskazówki, mające bez­pośrednie zastosowanie do praktyki biznesu, poparte zostały przykładami raportowania światowych liderów społecznej odpowiedzialności, takich jak BASF, P&G, Wal-Mart czy BAT...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Pokazuje 151 do 165 z 229 (16 Stron)