Rachunkowość

Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej

Bronisław Micherda redakcja naukowa

Przedmiotem opracowania są kierunki ewolucji sprawozdawczości finansowej oraz związanej z nią ściśle rewizji finansowej. Opracowania poszczególnych Autorów zostały pogrupowane w trzy tematycznie wyodrębnione części. Część pierwsza zawiera: – wybrane aspekty ewolucji rachunkowości, – wpływ instytucji międzynarodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej, – wiarygodność sprawozdawczości w świetle przepisów prawa podatkowego. Część druga dotyczy: – ewolucji sprawozdaw..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych

Zasady audytu wewnętrznego w sektor...

Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych

Teresa Kiziukiewicz redakcja naukowa

Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego obejmuje wiele złożonych czynności i wymaga odpowiedniej wiedzy – zarówno o ogólnych zasadach audytu, jak i o specyfice jego poszczególnych obszarów. Obydwa te aspekty są zaprezentowane w niniejszej pracy: - część I dotyczy ogólnej charakterystyki zasad, metod i organizacji audytu wewnętrznego, - część II została poświęcona p..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 99.00 zł

Rachunkowość podstawowe założenia i zasady. Wydanie 2

Rachunkowość podstawowe założenia i...

Rachunkowość podstawowe założenia i zasady. Wydanie 2

Maria Gmytrasiewicz

Publikacja stanowi studium podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. Jej dydaktyczne walory sprawiają, że można ją polecić jako podręcznik akademicki, powinna także funkcjonować jako kompendium umożliwiające samodzielne studia podstaw rachunkowości. Książka obejmuje przede wszystkim opis podstawowych założeń systemu rachunkowości ze szczególnym uwypukleniem roli i znaczenia metody bilansowej w całym procesie ewidencji gospodarczej. Najistotniejsze jest ujęcie metody bilansowej i innych podstaw..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Prawo bilansowe a prawo podatkowe. Wydanie 2

Prawo bilansowe a prawo podatkowe. ...

Prawo bilansowe a prawo podatkowe. Wydanie 2

Bronisław Micherda redakcja naukowa

Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym – pytanie, czy są one koniecznością, a w jakim stopniu powodują zbędne obciążenie podatników – odnosi się głównie do sposobu ujęcia aktywów. Wprowadzeniem do rozważań jest syntetyczny zarys wyceny bilansowej ze wskazaniem nadrzędnych zasad rachunkowości, istotnie wpływających na kwestię pomiaru wartości. W kolejnych rozdziałach pracy autorzy omawiają poszczególne kategorie aktywów (środki trwałe i środki trwałe w budowie, wartośc..

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 51.30 zł

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości

Współczesne aspekty realizacji kont...

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości

Bronisław Micherda redakcja naukowa

Podstawowym celem rachunkowości, jako uniwersalnego systemu informacyjno-kontrolnego, jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności jednostek gospodarczych prezentowanego w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim związanych. W historycznym rozwoju rachunkowości obserwuje się kompromisowe łączenie głównych jej funkcji, a zwłaszcza akcentowanie funkcji informacyjnej bądź funkcji kontrolnej. W dobie kryzysu zaufania do informacji pochodzących z systemu rachunkowości, spowodow..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Wartość godziwa. Potencjał informacyjny 50% rabatu

Wartość godziwa. Potencjał informac...

Wartość godziwa. Potencjał informacyjny 50% rabatu

Alicja Mazur

Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy potencjału informacyjnego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego z zastosowaniem wartości godziwych. Na potrzeby realizacji tego celu sformułowana została teza stwierdzająca, że zwiększenie potencjału informacyjnego sprawozdań finansowych wymaga zastosowania wartości godziwej równolegle do wyceny w wartościach historycznych. Opracowanie zawiera prezentację wartości godziwej jako zasady wyceny w rachunkowości, w ramach której przedst..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 27.50 zł

Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego

Zarządcza interpretacja sprawozdani...

Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego

Bronisław Micherda, Łukasz Górka, Małgorzata Szulc

Celem książki jest wskazanie przemian w metodyce analizy finansowej, związanych z faktem, że dotyczy ona nie tylko przeszłości, ale także przyszłości. Przemiany w metodyce analizy finansowej uwzględniać muszą również równoległe podejście majątkowe i kapitałowe. Temu celowi służyć mają wskazane w pracy procedury analityczne. Obok modelowego ujęcia problematyki poznanie zasad analizy finansowej przedsiębiorstwa wymaga ilustracji praktycznej. Stąd też treści opracowania wzbogacono przykładami. T..

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 42.30 zł

Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy

Rachunkowość i budżetowanie w zarzą...

Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy

Marian Walczak, Magdalena Kowalczyk

Książka jest poświęcona rachunkowości, budżetowaniu i budżetom społeczności lokalnych, jakimi są gminy – w coraz większym stopniu zasilane z zasobów publicznych, także ze środków Unii Europejskiej. Środki te muszą być odpowiednio wykorzystane, do czego niezbędna jest odpowiednia gospodarka finansowa, wsparta właściwym systemem zarządzania, rachunkowości i budżetowania. Rachunkowość i analiza finansowa zaspokajają podstawowe potrzeby informacyjne kierownictwa gmin i wpływają w ten sposób na po..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 52.20 zł

Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości 50% rabatu

Instrumenty pochodne zabezpieczając...

Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości 50% rabatu

Anna Żebruń

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających. Przedmiotem rozważań jest nie tylko ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym, lecz również omówienie zasad konstrukcji powiązania zabezpieczającego z punktu widzenia zasad rachunkowości, wskazanie metod pomiaru efektywności zabezpieczenia oraz sposobów wyceny pozycji zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego. W celu ułatwie..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego 50% rabatu

Rachunkowość wobec kryzysu gospodar...

Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego 50% rabatu

Bronisław Micherda redakcja naukowa

W książce podjęto analizę aktualnych i ważnych zagadnień dotyczących rachunkowości w dobie kryzysu gospodarczego. Uporządkowana logicznie publikacja obejmuje cztery bloki tematyczne poświęcone: - istotnym problemom rachunkowości w sytuacjach kryzysowych, - analizie finansowej ukierunkowanej na ocenę sytuacji kryzysowej, - przemianom w rachunkowości pod wpływem kryzysu finansowego w wybranych sektorach gospodarki, - wpływowi sytuacji kryzysowej na modyfikację celu badania sprawozdań fin..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 23.50 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych 50% rabatu

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych 50% rabatu

Małgorzata Kutera, Stanisława T. Surdykowska

Książka zajmuje się szeroko rozumianą praktyką przestępstw gospodarczych. W rozdziale I zaprezentowano istotę oraz rodzaje nadużyć finansowych. Dokonano ich szerokiej klasyfikacji oraz zaprezentowano wyniki badań z zakresu skali przestępczości gospodarczej w kraju i na świecie. W kolejnej części omówiono miejsce tzw. audytu śledczego oraz roli biegłych rewidentów w wykrywaniu oszustw gospodarczych. Kolejny rozdział prezentuje aktualne wytyczne dotyczące procedur wykrywania przestępstw gospoda..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie 2 50% rabatu

Rachunkowość na tle rozwiązań międz...

Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie 2 50% rabatu

Monika Foremna-Pilarska, Ewa Radawiecka

W opracowaniu przedstawiono zasady i podstawowe reguły rachunkowości oraz rozwiązania szczegółowe dotyczące identyfikacji, wyceny i rejestracji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, a także zasady konstrukcji tych sprawozdań zgodnie z wymogami prawa bilansowego i standardów międzynarodowych. Kolejne wydanie książki jest uzasadnione zmieniającym się prawem bilansowym oraz standaryzacją regulacji międzynarodowych. Uwzględniono rozwiązania wynikające z postanowień polskiej ustawy o ..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych 50% rabatu

Zasoby i procesy w rachunkowości je...

Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych 50% rabatu

Teresa Kiziukiewicz redakcja naukowa

W publikacji przedstawiono najistotniejsze aspekty współczesnej rachunkowości, których znajomość jest niezbędna w obecnych warunkach prowadzenia działalności przez jednostki zróżnicowane pod względem profilu i wielkości. W pierwszej części omówiono aktualne kierunki rozwoju rachunkowości. Pomiar takich zasobów i procesów, jak instrumenty finansowe, przychody, długoterminowe usługi, należności, aktywa trwałe oraz biologiczne został omówiony w części drugiej. W części trzeciej kolejno zaprezent..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 37.50 zł

Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej 50% rabatu

Wartość ekonomiczna w systemie info...

Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej ...

Anna Karmańska

W opracowaniu zostało przedstawione szerokie tło tworzące współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i pomiaru wartości ekonomicznej w jego ramach. Mając na uwadze zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wynikające z nich konieczne weryfikacje stosowanych systemów pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, zaprezentowano syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa, które stanowią wyzwanie dla systemu informacyjnego rachunkowości..

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 29.00 zł

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie 2

Rachunkowość finansowa w przykładac...

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i M...

Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Od 2005 roku wiele jednostek obligatoryjnie lub na podstawie własnego wyboru stosuje przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W przypadku innych podmiotów stosowanie pojedynczych przepisów MSR wynika z braku odpowiedniej regulacji w Ustawie o Rachunkowości. Kadry finansowo-księgowe muszą ciągle poszerzać swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, aby orientować się w obowiązujących możliwościach zastosowania zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz wyceny akty­wów i pasywów, jakie dają o..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 99.00 zł

Pokazuje 46 do 60 z 70 (5 Stron)