• Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 rozszerzone 50% rabatu

Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 rozszerzone 50% rabatu

 • Autor: Janusz Ostaszewski, Tomasz Cicirko, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Piotr Russel
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-040-1
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 367/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  40.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

W skomplikowanym świecie nauki i praktyki musi się odnaleźć polski menedżer, którego zadaniem jest sprawne i skuteczne, a jednocześnie zgodne z prawem zarządzanie firmą. Dlatego też układ prezentowanej publikacji został tak pomyślany, aby czytelnikowi przekazać wiedzę, która pomoże mu lepiej niż dotąd zarządzać firmą i pozwoli – w szerszym niż do tej pory zakresie – zaistnieć na międzynarodowym rynku finansowym.

Książka jest skierowana do obecnych i przyszłych menedżerów, którzy w strategii maksymalizowania wartości swojej firmy będą musieli pogłębić wiedzę ekonomiczną i prawną, by lepiej zrozumieć złożoność zagadnień ekonomicznych i efektywnie zarządzać firmą.

Spis treści:

Od autorów

Rozdział 1. Zarządzanie spółką przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych

1. Wpływ czasu na wartość pieniądza
1.1. Wzrost kapitału
1.1.1. Wzrost kapitału przy rocznej kapitalizacji i przy stałej stopie procentowej
1.1.2. Wzrost kapitału przy kwartalnej, miesięcznej lub dziennej kapitalizacji
1.1.3. Kapitalizacja w trybie ciągłym
1.1.4. Wartość przyszła annuity
1.1.5. Efektywna i realna stopa procentowa
1.2. Wartości bieżące
1.2.1. Annuity
1.2.2. Renta wieczna (perpetual annuity)
1.3. Okres inwestycji
1.4. Wpływ sposobu spłaty kredytu na wielkość płaconych odsetek
2. Badanie przepływów środków pieniężnych
2.1. Zagadnienia wstępne
2.2. Szkoła księgowa badania cash flows
2.2.1. Zagadnienia wstępne
2.2.2. Metoda bezpośrednia
2.2.3. Metoda pośrednia
2.3. Szkoła finansowa badania cash flows
2.3.1. Marża operacyjna
2.3.2. Majątek obrotowy netto
2.3.3. Wyznaczanie przepływów środków pieniężnych według metodologii finansowej
2.4. Podsumowanie
3. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji
3.1. Koszt użycia kapitału
3.2. Podstawowe techniki rachunku efektywności inwestycji
3.3. Wartość aktualna netto NPV
3.4. Okres zwrotu poniesionych nakładów
3.5. Współczynnik ekonomicznej efektywności
3.6. Wewnętrzna stopa zysku
3.7. Przykładowa analiza efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego

Rozdział 2. Instrumenty kształtowania struktury kapitału w spółce

1. Źródła oraz formy finansowania majątku
1.1. Kapitały w spółce akcyjnej
1.2. Finansowanie własne zewnętrzne
1.2.1. Kapitał zakładowy
1.2.2. Agio
1.2.3. Dopłaty
1.2.4. Private equity
1.3. Samofinansowanie
1.3.1. Zysk operacyjny i zysk netto
1.3.2. System oceny rentowności
1.4. Finansowanie dłużne
1.4.1. Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe
1.4.2. Emisja przez spółkę obligacji i innych długoterminowych papierów dłużnych
1.4.3. Franczyza
1.4.4. Leasing
1.4.5. Krótkoterminowe kredyty bankowe, pożyczki
1.4.6. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych
1.4.7. Pozostałe zobowiązania bieżące, w tym kredyty handlowe
1.5. Finansowanie hybrydowe
1.5.1. Finansowanie hybrydowe jako czwarta forma finansowania majątku spółek
1.5.2. Przyczyny pojawienia się na rynku finansowym instrumentów pochodnych
1.5.3. Przegląd zastosowania derywatów
1.5.4. Aktualizacja wyceny środków trwałych
2. Czynniki wpływające na kształtowanie się struktury kapitału
2.1. Dostępność kapitału
2.2. Rentowność uzyskiwana przez spółkę
2.3. Wpływ struktury aktywów na zarządzanie kapitałami
2.3.1. Próg rentowności
2.3.2. Dźwignia operacyjna
2.3.3. Relacje między strukturą majątku i kapitałów
2.4. Faktoring i sekurytyzacja aktywów jako narzędzia zarządzania kapitałami
2.4.1. Istota faktoringu
2.4.2. Podstawy prawne faktoringu
2.4.3. Rodzaje faktoringu
2.4.4. Funkcje realizowane przez faktoring
2.4.5. Rodzaje opłat pobieranych przez faktora
2.4.6. Efekty faktoringu oraz wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa
2.4.7. Rynek usług faktoringowych w Polsce
2.4.8. Model oceny opłacalności transakcji faktoringowych
2.4.9. Istota sekurytyzacji aktywów
2.4.10. Rodzaje sekurytyzacji
2.4.11. Przedmioty i podmioty sekurytyzacji oraz funkcje jakie pełni sekurytyzacja
2.4.12. Sposoby zabezpieczeń i koszty sekurytyzacji
2.4.13. Efekty sekurytyzacji
2.5. Koszt użycia kapitału a stopa zwrotu z inwestycji
2.5.1. Koszt użycia kapitału – zagadnienia wstępne
2.5.2. Średni ważony koszt użycia kapitału
2.5.3. Krańcowy koszt użycia kapitału
2.6. Ryzyko finansowe jako element wpływający na wybór struktury kapitału
2.6.1. Ryzyko finansowe. Dźwignia finansowa
2.6.2. Dźwignia połączona
2.6.3. Zmodyfikowany schemat Du Ponta
2.6.4. Metody wskaźnikowe analizy ryzyka niewypłacalności
2.6.5. Modele dyskryminacyjne analizy ryzyka bankowego
2.7. Wpływ systemu podatkowego
2.7.1. Podatek dochodowy a polityka redystrybucji zysku
2.7.2. System podatkowy a koszt użycia kapitału obcego
2.8. Polityka właścicielska

Rozdział 3. Charakterystyka wybranych zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjna

1. Kapitał zakładowy i akcje
1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Wkłady
1.3. Akcje
1.4. Podwyższenie kapitału zakładowego
1.5. Obniżenie kapitału zakładowego
2. Private equity
2.1. Określenie pojęcia private equity
2.2. Fundusze private equity
2.3. Private equity jako alternatywne źródło finansowania spółek
2.4. Private equity w Polsce
3. Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe
3.1. Prawnoekonomiczna istota umowy kredytowej
3.2. Prawnoekonomiczna istota umowy pożyczki
3.3. Kredyty i pożyczki długoterminowe jako źródło pozyskania kapitału
4. Obligacje spółek
4.1. Pojęcie i rodzaje obligacji
4.2. Emisja obligacji w świetle prawa polskiego
4.3. Obligacje jako źródło pozyskiwania kapitału przez spółki
5. Transakcje leasingowe jako forma pozyskania kapitału obcego
5.1. Cywilnoprawne, podatkowe i bilansowe uregulowania transakcji leasingowych
5.1.1. Cywilnoprawne uregulowania leasingu w Polsce
5.1.2. Zmiany podatkowe dla umów leasingowych zawartych od dnia 1 października 2001r.
5.1.3. Leasing w polskim prawie bilansowym
5.2. Zalety leasingu
5.2.1. Możliwość finansowania inwestycji w 100%
5.2.2. Elastyczność finansowania inwestycji
5.2.3. Zmniejszenie całkowitych kosztów inwestycji
5.2.4. Korzyści podatkowe
5.2.5. Umożliwienie dostępu do nowoczesnych technologii
5.2.6. Jakościowe elementy leasingu
5.3. Przykładowe porównanie oferty leasingowej i kredytu bankowego

Rozdział 4. Wartość przedsiębiorstwa

1. Wartość przedsiębiorstwa – pojęcia wstępne
2. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa
3. Mierniki kreowanej wartości dodanej
4. Wycena przedsiębiorstwa
4.1. Zagadnienia ogólne
4.2. Metody oparte na wycenie majątku
4.3. Metody oparte na wycenie zdolności przedsiębiorstwa do generowania nadwyżki finansowej
4.3.1. Metoda oparta na kapitalizacji zysku
4.3.2. Metoda wyceny dochodowej przedsiębiorstwa oparta na zysku netto
4.3.3. Metoda oparta na szacowaniu cash flows
4.4. Metody oparte na wycenie uwzględniającej zarówno wartość majątku, jak i zdolność przedsiębiorstwa do generowania nadwyżki finansowej
4.4.1. Metoda średniej ważonej wyceny majątku i wyceny skapitalizowanego zysku
4.4.2. Metoda oparta na wycenie majątku powiększonej o wartość generowanej nadzwyczajnej nadwyżki finansowej

Tablice – współczynniki dyskonta

Bibliografia

Akty prawne

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane