Finanse

Ryzyko w finansach i bankowości

Ryzyko w finansach i bankowości

Ryzyko w finansach i bankowości

Beata Filipiak, Marek Dylewski redakcja naukowa

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim poprzez inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej, organizuje również forum wymiany poglądów i doświadczeń. Istotną rolę w realizacji tych celów odgrywa działalność publikacyjna. Przesłankami opracowania piątej z cyklu Studia Finansów i Bankowości monografii Ryzyko w finansach i bankowości stały się ranga i aktualność omawianych zagadnień, a przede wszystkim ich wpływ na funkcjonowanie go..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Zarządzanie finansami publicznymi

Zarządzanie finansami publicznymi

Zarządzanie finansami publicznymi

Krystyna Piotrowska-Marczak, Tomasz Uryszek

Pracę można określić jako pierwsze na rynku polskim kompleksowe, zintegrowane podejście do zarządzania w obszarze finansów publicznych. Otwiera ją teoretyczne wprowadzenie do problematyki zarządzania, finansów i finansów publicznych. Część druga zawiera profesjonalne ujęcie problematyki zarządzania finansami publicznymi w aspekcie organizacyjnym, legislacyjnym, finansowym i zarządczym w odniesieniu do deficytu i długu publicznego oraz planowania i wykonania budżetu. Z podziwu godną solidnością i..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Metodyka kompleksowej oceny gospoda...

Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu ...

Beata Filipiak redakcja naukowa

Głównym celem monografii jest stworzenie – na podstawie studiów literaturowych oraz badań empirycznych – modelu kompleksowej oceny gospodarki finansowej wraz z zaprezentowaniem instrumentów i narzędzi służących realizacji tego celu w praktyce. Autorzy reprezentujący zarówno praktykę samorządową, jak i środowisko naukowe przedstawili w kolejnych częściach pracy: - znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego; - zarys prawnych wyznaczników funk..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 52.20 zł

Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie 50% rabatu

Niewypłacalność gospodarstw domowyc...

Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziała...

Beata Świecka

Zadaniem pracy jest ukazanie istoty niewypłacalności, przyczyn, skutków oraz identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania i metod przeciwdziałania temu zjawisku. W książce uwzględniono najistotniejsze aspekty kryzysu finansowego, odnosząc się również do wprowadzonej w Polsce 31 marca 2009 r. ustawy dającej możliwość skorzystania z upadłości osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej...

26.00 zł 52.00 zł Cena netto: 26.00 zł

Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 rozszerzone 50% rabatu

Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 ...

Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 rozszerzone 50% rabatu

Janusz Ostaszewski, Tomasz Cicirko, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Piotr Russel

W skomplikowanym świecie nauki i praktyki musi się odnaleźć polski menedżer, którego zadaniem jest sprawne i skuteczne, a jednocześnie zgodne z prawem zarządzanie firmą. Dlatego też układ prezentowanej publikacji został tak pomyślany, aby czytelnikowi przekazać wiedzę, która pomoże mu lepiej niż dotąd zarządzać firmą i pozwoli – w szerszym niż do tej pory zakresie – zaistnieć na międzynarodowym rynku finansowym. Książka jest skierowana do obecnych i przyszłych menedżerów, którzy w strategii m..

40.00 zł 80.00 zł Cena netto: 40.00 zł

Migracja kapitału w globalnej gospodarce

Migracja kapitału w globalnej gospo...

Migracja kapitału w globalnej gospodarce

Andrzej Szablewski redakcja naukowa

Książka przedstawia aktualną problematykę migracji kapitału w globalnej gospodarce. Szczególnymi obszara­mi zainteresowania autorów są: procesy akumulacji kapitału, w tym m.in. w Chinach i Indiach; wpływ zjawisk akumulacji na gospodarkę świa­tową oraz intrygujący – zwłaszcza w obliczu niedawnych skokowych zmian – mechanizm kształtowania się cen ropy naftowej. Odrębne miej­sce zajmują rozważania na temat koncepcji utworzenia globalnego banku centralnego, uważanego w pewnych kręgach opiniotwórc..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 85.50 zł

Federalizm fiskalny w teorii i praktyce 50% rabatu

Federalizm fiskalny w teorii i prak...

Federalizm fiskalny w teorii i praktyce 50% rabatu

Krystyna Piotrowska-Marczak redakcja naukowa

Rozważania autorów koncentrują się wokół wzajemnych implikacji federalizmu fiskalnego i procesów decentralizacji finansów publicznych. Uwypuklili oni najistotniejsze aspekty badawcze w problematyce fiskalizmu federalnego, zaliczając do nich zagadnienia: decentralizacji kompetencji i zadań publicznych (warunki polityczno-formalne istnienia federalizmu fiskalnego), zasilania finansowego poszczególnych szczebli systemu finansów publicznych oraz zarządzanie deficytem budżetowym i długiem publicznym ..

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 24.50 zł

Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa 50% rabatu

Fundusze hedgingowe a stabilność fi...

Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa 50% rabatu

Paweł Niedziółka

Opracowanie jest pierwszą publikacją książkową poświeconą wyłącznie funduszom hedgingowym, nazywanym w literaturze również funduszami arbitrażowymi. Stanowi kompendium wiedzy o genezie, rynku oraz zasadach funkcjonowania funduszy hedgingowych. Autor przedstawił zarówno korzyści wynikające z oddziaływania funduszy hedgingowych na rynek finansowy, jak i zagrożenia związane zwłaszcza z niedostateczną przejrzystością inwestycji i brakiem możliwości oceny faktycznego wpływu hedge funds na stabilno..

14.00 zł 28.00 zł Cena netto: 14.00 zł

Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania

Kryzysy bankowe i metody ich przezw...

Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania

Agnieszka Ostalecka

Od ponad dekady obserwujemy kolejną falę kryzysów bankowych, niejednokrotnie wykraczających daleko poza kraj, w którym się pojawiają. Zjawiska ostatniego półrocza ukazują, jak dalekosiężne i dotkliwe skutki dla gospodarki i systemu finansowego niesie za sobą pojawienie się kryzysu. Książka jest rzetelną i wnikliwą analizą kryzysów bankowych w krajach rozwijających się dwóch regionów świata: Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej. W każdym z analizowanych krajów szczegółowo omówiono: ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach 50% rabatu

Zarządzanie kredytem handlowym w ma...

Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach ...

Piotr Rytko

Książka podejmuje problematykę zarządzania kredytem handlowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazuje na uwarunkowania skuteczności rozliczeń z kontrahentami. Autor przeprowadził analizę motywów stosowania kredytu handlowego i jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Scharakteryzował proces zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwach obejmujący: - ocenę wiarygodności kredytowej klienta, w tym pozyskiwanie informacji dotyczących jego wiarygodności, - ust..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 37.50 zł

Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty 50% rabatu

Instytucje otoczenia biznesu. Rozwó...

Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty 50% rabatu

Beata Filipiak, Jerzy Ruszała

Książka stanowi obszerne i wieloaspektowe studium teoretyczno-poznawcze i analityczne miejsca oraz roli instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu przedsiębiorczości w środowisku lokalnym (ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji i oceny instrumentów stymulowania przedsiębiorczości). Odznacza się oryginalnym i nowatorskim podejściem do problematyki kształtowania relacji między samorządem terytorialnym a instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. Autorzy kładą nacisk nie tylko na potrze..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Współczesna polityka pieniężna 50% rabatu

Współczesna polityka pieniężna 50% ...

Współczesna polityka pieniężna 50% rabatu

Wiesława Przybylska-Kapuścińska redakcja naukowa

Książka zawiera przejrzysty, usystematyzowany wykład na temat współczesnej polityki pieniężnej, prezentuje najnowsze spojrzenie na jej istotę, rolę i dylematy funkcjonowania – zarówno w koncepcjach teoretycznych, jak i w praktyce banków centralnych. Autorzy wykorzystują bogatą literaturę przedmiotu, wprowadzając w aktualne kwestie polityki monetarnej. W pracy wyeksponowano kluczową rolę stabilności cenowej i polityki stóp procentowych, nadających nowoczesny kształt sterowaniu pieniądzem w jego n..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP

Quasi-fundusze venture capital. Pub...

Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP

Joanna Świderska

Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją analizującą działalność funduszy venture capital finansowanych ze środków publicznych. To ważny rozdział w historii rozwoju rynku, ponieważ aktywność czynnika publicznego odegrała dominującą rolę w procesie rozwoju venture capital w Polsce. Książka oparta jest na bardzo bogatym materiale źródłowym. Publikacja otrzymała wyróżnienie w I edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku

Historia finansów współczesnego świ...

Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku

Wojciech Morawski

Są trzy powody, dla których warto przeczytać tę książkę:   1. By mieć świadomość, co nam grozi lub gdzie może pojawić się szansa na poprawę sytuacji. Zjawiska finansowe wpływają na nasze życie. Pojedynczy człowiek może odczuwać bezsilność wobec potęgi wybuchu wulkanu, ale odrobina wiedzy z dziedziny wulkanologii zwiększa jego szanse przeżycia. Z finansami jest podobnie.   2. By przekonać się, że świat finansów nie jest tak skomplikowany. Ekonomiści, a dotyczy do w szczególności finansist..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna 50% rabatu

Bankructwa gospodarstw domowych. Pe...

Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna 5...

Beata Świecka redakcja naukowa

W publikacji przedstawiono najważniejsze zdarzenia związane z bankructwem gospodarstwa domowego, ich przyczyny, wzajemne powiązania, skutki dla osób zagrożonych lub dotkniętych bankructwem oraz pozostających z nimi w stosunkach ekonomicznych (m.in. banków), a także skutki dla całego systemu społecznego (gospodarki). Na szczególną uwagę zasługuje bogaty materiał empiryczny ilustrujący kształtowanie i rozwój zjawiska bankructw gospodarstw domowych w Polsce, pochodzący z wieloaspektowych i pogłę..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 27.50 zł

Pokazuje 106 do 120 z 125 (9 Stron)