Finanse

Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce 50% rabatu

Ewaluacja w planowaniu wydatków ośw...

Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych w Polsce 50% rabatu

Marcin Będzieszak

Przedmiotem pracy jest koncepcja wykorzystania badań ewaluacyjnych w planowaniu wydatków publicznych na zadania oświatowe, dzięki której uzyskujemy informację o efektywności wykorzystania funduszy publicznych przeznaczonych na zadania oświatowe oraz o skuteczności realizacji tych zadań. Budowie koncepcji wykorzystania ewaluacji posłużyły: omówienie kluczowych aspektów mechanizmów finansowania zadań publicznych, w szczególności oświatowych, przedstawienie tradycyjnych i nowoczesnych metod plan..

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 19.00 zł

Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat 50% rabatu

Ryzyko finansowe w środowisku globa...

Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej...

Stanisława T. Surdykowska

W warunkach globalnej konkurencji nic nie jest już pewne w długim okresie, również pozycja przedsiębiorstwa czy indywidualnych osób. Jak nigdy przedtem, każdy musi odpowiadać na pytanie: jak przetrwać w środowisku, w którym stale istnieje zagrożenie, że dzisiaj, pojutrze lab za jakiś czas, ktoś inny będzie robił to samo co my, ale lepiej i taniej. Oczywiście nie chodzi tu o przetrwanie  w rozumieniu „przeżycia”, lecz o pozostanie przynajmniej na tym poziomie, do którego przywykliśmy w warunkach ..

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 21.50 zł

Międzynarodowa integracja rynków finansowych

Międzynarodowa integracja rynków fi...

Międzynarodowa integracja rynków finansowych

Sławomir I. Bukowski

W ostatnich 20 latach nastąpiły w gospodarce światowej daleko idące zmiany związane z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, liberalizacją handlu i przepływu czynników produkcji, umiędzynarodowieniem gospodarek oraz rozwojem integracji regionalnej, w tym w ramach Unii Europejskiej. Naturalnym następstwem tych zjawisk jest globalizacja rynków finansowych, oznaczająca wzrost ich integracji w skali świata, oraz szybki postęp w integracji rynków finansowych krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Światowy rynek kapitału

Światowy rynek kapitału

Światowy rynek kapitału

Grażyna Kozuń-Cieślak redakcja naukowa

Książka stanowi analizę wybranych zagadnień, które znacząco determinują funkcjonowanie światowego rynku kapitału, określają jego instytucjonalną architekturę, przesądzają o ponadnarodowym charakterze, czy też stanowią wyzwanie dla teoretyków i praktyków wytyczających ramy funkcjonowania zglobalizowanej gospodarki światowej. Powyższa problematyka zyskała jeszcze na znaczeniu w obliczu kryzysu finansowego, który rozpoczął się w połowie 2007 roku, uwypuklając rolę światowego rynku kapitału jako ..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne

Windykacja należności. Ujęcie inter...

Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne

Katarzyna Kreczmańska-Gigol redakcja naukowa

W publikacji Autorka przedstawiła istotę i złożony charakter windykacji należności (podejście finansowe, zarządcze, prawne i psychologiczne). Książka stanowi kompendium wiedzy o narzędziach windykacji wykorzystywanych na etapie windykacji polubownej i sądowej. Czytelnik otrzyma kompleksową informację na temat każdego etapu windykacji należności – zarówno prowadzonej samodzielnie przez wierzyciela, jak i prowadzonej przez wyspecjalizowane podmioty oraz pozna proces odzyskiwania należności Skarbu ..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 85.50 zł

Ocena zdolności kredytowej gminy

Ocena zdolności kredytowej gminy

Ocena zdolności kredytowej gminy

Marcin Wiśniewski

prof. dr hab. inż. Dorota Korenik: Książka podejmuje aktualny i ważny temat badania zdolności jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania długu. Problem sformułowania miarodajnej i wiarygodnej oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego, na potrzeby finansowania zadań długiem rynkowym, nadal nie został w pełni rozwiązany, nurtuje potencjalnych i faktycznych wierzycieli finansowych oraz władze wspólnot lokalnych. (…) Niniejsza praca wpisuje się w nurt badań dotyczących r..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Kontrowersje wokół finansów

Kontrowersje wokół finansów

Kontrowersje wokół finansów

Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski redakcja naukowa

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez inspirowanie i prowadzenie działalności naukowej i badawczej, prowadzi również forum wymiany poglądów i doświadczeń. Istotna jest również działalność publikacyjna. Prezentowana monografia stanowi szóstą pozycję w cyklu „Studia Finansów i Bankowości”. Przesłankami jej opracowania stały się ranga i aktualność zagadnień dotyczących funkcjonowania współczesnych systemów finansowych. Prezentowane wyniki studiów..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 63.00 zł

Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym

Mikrokredyty w Europie sposobem na ...

Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i wal...

Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska redakcja naukowa

W publikacji przedstawiono rolę społeczno-gospodarczą, jaką pełnią współcześnie mikrokredyty oraz ocenę doświadczeń europejskich w tworzeniu systemów mikrofinansów. Opracowanie ma za zadanie ukazać specyfikę mikrokredytu jako instrumentu finansowego, wyodrębnić jego cechy charakterystyczne w porównaniu z tradycyjnym kredytem, ukazać sposób jego udzielania, warunki spłaty i profil instytucji go dystrybuujących. Autorki ukazały cechy właściwe mikrokredytom w Europie (w porównaniu z krajami ubog..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym. Uwarunkowania analizy strategicznej w okresie globalizacji 50% rabatu

Przedsiębiorstwo na rynku finansowy...

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym. Uwarunkowania analizy strategicz...

Andrzej Buszko

W publikacji przedstawiono realia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej na tle procesu globalizacji...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 21.50 zł

Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro

Zarządzanie długiem Skarbu Państwa....

Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro

Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Głównym celem książki jest analiza trzech koncepcji zarządzania długiem Skarbu Państwa (portfelowej, stabilizacyjnej oraz bilansowej) na podstawie współczesnej teorii, doświadczeń międzynarodowych oraz rozwiązań proponowanych przez organizacje międzynarodowe, jak OECD, MFW i Bank Światowy. W książce podjęto analizę dwunastu państw członkowskich odnoszącą się zarówno do okresu przed, jak i po utworzeniu strefy euro (do 2007 roku), ale także sytuacji powstałej w świetle obecnego kryzysu finanso..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw

Szkice o kapitale i podatkach w ist...

Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw

Jolanta Iwin-Garzyńska

Praca jest szkicem teorii finansów przedsiębiorstw z uwzględnieniem zagadnieniami prawno-podatkowych. Celem opracowania jest wskazanie na istotę kapitału i podatków w nauce finansów przedsiębiorstw, ich zdefiniowanie, ukazanie systemu powiązań tych kategorii finansowych, a przede wszystkim odniesienie teorii finansów przedsiębiorstw do rzeczywistych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Polsce kształtowanych przez system podatkowy. Książka może być przydatna dla studentów w nauce ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Słownik finansów 1200 haseł (określeń używanych w finansach). Wydanie 2 uzupełnione

Słownik finansów 1200 haseł (określ...

Słownik finansów 1200 haseł (określeń używanych w finansach). Wydanie ...

Andrzej Bień, Witold Bień

W ostatnich latach rola finansów znacznie wzrosła, a jednocześnie poważnemu wzbogaceniu uległ ich język. Wiele pojęć z dziedziny finansów nie zawsze jest jednoznacznie zdefiniowane, co utrudnia studiowanie tej dyscypliny, a także posługiwanie się nimi w praktyce. Stanowiło to przesłankę dla autorów do opracowania słownika zawierającego syntetyczne definicje 1200 haseł dotyczących różnych pojęć z zakresu finansów. Autorzy wyrażają nadzieję, że słownik będzie stanowił uzupełniającą pomoc dla Czyte..

28.80 zł 32.00 zł Cena netto: 28.80 zł

Rynki finansowe

Rynki finansowe

Rynki finansowe

Adam Dmowski, Dariusz Prokopowicz

Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005 i 2008 roku. W poprzednich publikacjach autorzy skoncentrowali się na wyjaśnieniu podstawowych zagadnień wchodzących w zakres finansów i bankowości. Publikacja zawiera analizę  najważniejszych problemów z zakresu funkcjonowania rynków finansowych. Szczególny nacisk położono m.in. na skutki, jakie spowodowało d..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Finanse zarys wykładu. Wydanie 2 zaktualizowane

Finanse zarys wykładu. Wydanie 2 za...

Finanse zarys wykładu. Wydanie 2 zaktualizowane

Wiesław Szczęsny

Książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których problematyka finansów przedstawiona została w sposób możliwie zwięzły, obejmuje m.in. następujące zagadnienia: pieniądz jako zasób kapitału, komponenty systemu finansowego, rola finansów publicznych we współczesnej gospodarce, finanse publiczne w Polsce, system finansowy przedsiębiorstwa, elementy zarządzania finansami, przepływy pieniężne z inwestycji. Autor zrezygnował z wielu zagadnień i modeli teoretycznych, wymagających kontrowersyjnych z..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 44.10 zł

Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego

Dług Skarbu Państwa jako źródło fin...

Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego

Tomasz Uryszek

Książka jest jedną z nielicznych pozycji na polskim rynku wydawniczym w całości poświęconych tematyce deficytu budżetu państwa i długu Skarbu Państwa. Usystematyzowano w niej pojęcia związane z deficytem budżetowym i długiem Skarbu Państwa (jako częścią długu publicznego), przedstawiono najważniejsze teorie ukazujące mechanizm powstawania deficytu budżetowego i kreowania zadłużenia publicznego na szczeblu centralnym, a także wyodrębniono czynniki mające istotny wpływ na rozmiary deficytu budżetu..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pokazuje 91 do 105 z 125 (9 Stron)