Ekonomia

Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?

Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmi...

Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?

Jacek Białek, Adam Oleksiuk

prof. zw. dr hab. Zygmunt Bosiakowski: Autorzy szukają odpowiedzi na pytanie – dokąd zmierza świat? – po kryzysie finansowym, który dotknął gospodarki wszystkich kontynentów. Problem nie sprowadza się tylko do tego, jak pokonać obecny kryzys, ale – przede wszystkim – co zrobić, aby podobne załamania gospodarcze już się nie zdarzały. Książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem tak szeroko odnoszącym się do dyskusji na temat przyszłości świata w sferze ekonomicznej, polityc..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

International business in transition 50% rabatu

International business in transitio...

International business in transition 50% rabatu

Marian Gorynia

The present book refers to, and in a way is an extension of previous book Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej (Studies on the transformation and internationalization of the Polish economy), published in the year 2007 which recorded 20 years of cooperation with the journal EKONOMISTA. It contained articles published by author or together with colleagues in Polish in this periodical during the years 1988-2007. The book besides transition problems investigated as well..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne 50% rabatu

Globalizacja a zróżnicowanie społec...

Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne 50% rabatu

Ewa Polak

W monografii analizie poddano wpływ globalizacji na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, zarówno w ujęciu makro: biedne – bogate państwa, jak i w odniesieniu do sytuacji wewnątrz państw: biedni – bogaci ludzie w wybranych krajach. Tak więc przedmiotem uwagi poznawczej są z jednej strony, same procesy globalizacji – ich przyczyny, istota, siły sprawcze, rodzaje, przejawy i oddziaływania, z drugiej natomiast, jedna z konsekwencji globalizacji – rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne (jego uwarunkowa..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków 50% rabatu

Gospodarka światowa w warunkach glo...

Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków 5...

Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski redakcja naukowa

W książce wskazano najważniejsze kontrowersje wokół zjawiska globalizacji (m.in. co do roli odgrywanej przez państwa narodowe czy znaczenia skali lokalnej w tym procesie). Opracowanie zamyka omówienie możliwości, jakie oferuje skala lokalna w budowaniu przewagi konkurencyjnej w gospodarce globalnej...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 27.50 zł

Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku 50% rabatu

Nowa gospodarka i wizja lidera firm...

Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku 50% rabatu

Franciszek Krawiec

Praca podejmuje jeden z ważniejszych i trudniejszych tematów z dziedziny zarządzania - kwestię przywództwa firmy XXI wieku, w warunkach nowego paradygmatu gospodarki. Autor uwzględnia współczesne konteksty technologiczne oraz społeczne; perspektywa ta podnosi wartość prezentowanych wyników badań. Podkreślenia wymaga wykorzystanie bogatej, nieznanej w kraju literatury przedmiotu, wytworzonej głównie w USA, liczne przykłady działań, struktur i zasobów dużych korporacji amerykańskich, umiejętnie..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Milton Friedman. Biografia 50% rabatu

Milton Friedman. Biografia 50% raba...

Milton Friedman. Biografia 50% rabatu

Lanny Ebenstein (tłumaczenie Krzysztof Rastawicki, Piotr Jakub Rastawicki)

Współczesną myśl ekonomiczna została zdominowana przez dwa główne nurty różniące się oceną roli państwa w gospodarce. Jeden reprezentowany przez Johna Maynarda Keynesa, zwolennika aktywnej polityki fiskalnej i większej interwencji państwa i drugi - Miltona Friedmana, przeciwnika interwencjonizmu i orędownika nieskrępowanej gospodarki wolnorynkowej. Z Wielkim Kryzysem lat trzydziestych walczono za pomocą metod zaproponowanych przez Keynesa, a krytykowanych przez Friedmana, którego zdaniem New ..

19.50 zł 39.00 zł Cena netto: 19.50 zł

Globalna gospodarka i globalny kryzys 50% rabatu

Globalna gospodarka i globalny kryz...

Globalna gospodarka i globalny kryzys 50% rabatu

Tadeusz Teofil Kaczmarek

Książka jest oryginalną i niekonwencjonalną analizą skomplikowanych przyczyn wybuchu globalnego kryzysu finansowego, który zaskoczył Stany Zjednoczone, kolejne państwa i największe instytucje finansowe świata. Stanowi próbę naświetlenia i wyjaśnienia aktualnych problemów współczesnej gospodarki. Wychodzi naprzeciw potrzebie pogłębionej refleksji na temat zmian, jakie dokonały się w tej gospodarce i ich wpływu na kryzys finansowy. Duże znaczenie dla zrozumienia istoty globalizacji i jej dotych..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 23.50 zł

Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech 50% rabatu

Państwo opiekuńcze w Polsce i w Nie...

Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech 50% rabatu

Lilianna Jodkowska

Autorka analizuje w różnych aspektach problematykę ewolucji państwa opiekuńczego w Niemczech i w Polsce, skupiając się na przedstawieniu wybranych obszarów polityki społeczno-gospodarczej (rynek pracy, zabezpieczenie starości, ochrona zdrowia) oraz ukazaniu możliwości wykorzystania niemieckich doświadczeń do kształtowania modelu społeczno-gospodarczego Polski. Wykorzystując analizy danych statystycznych i trendów dowodzi, że ograniczenie funkcji ekonomicznej państwa aktywizuje działalność spo..

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 24.50 zł

Management in Transition 50% rabatu

Management in Transition 50% rabatu

Management in Transition 50% rabatu

Andrzej K. Koźmiński

Najnowsza książka prof. Andrzeja K. Koźmińskiego dotyczy głównych problemów zarządzania w gospodarce globalnej, zmian w zarządzaniu w polskich firmach po 1989 r. oraz kształcenia przyszłych menedżerów. Autor przez wiele lat wykładał na uczelniach amerykańskich i z bliska obserwował i analizował wpływ globalizacji oraz nowych technologii na teorię i praktykę zarządzania, dlatego wiele analiz i spostrzeżeń ma bardzo użyteczny charakter. Niezwykle ciekawa w tym kontekście jest analiza działania ..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 23.50 zł

Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie 50% rabatu

Handel aukcyjny. Rynki, metody, tec...

Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie 50% rabatu

Dariusz Tadeusz Dziuba

W pracy zaprezentowano praktyczne obszary zastosowań aukcji (rynków, metod handlu i stosowanych technologii, zwłaszcza informatycznych) w procesie ich ewolucji. Analizom poddano handel aukcyjny z punktu widzenia czterech perspektyw: – rynków, tj. odpowiedzi na pytanie jakie dobra/usługi są, były czy też mogą być aukcjonowane; jak ten obrót jest realizowany w różnych ośrodkach, na różnych rynkach; – metod, tzn. jakimi metodami jest realizowany handel aukcyjny; w szczególności wydzielono mo..

18.00 zł 36.00 zł Cena netto: 18.00 zł

Influencing Management of the Polish Economy by Governments 50% rabatu

Influencing Management of the Polis...

Influencing Management of the Polish Economy by Governments 50% rabatu

Sebastian Bakalarczyk, Rafał Świderek

Zakres merytoryczny książki dotyczy wpływu rządu na gospodarkę w sytuacji zmian zachodzących na skutek wymiany ekip rządzących. W książce badania dotyczą okresu po roku 1989. W części badawczej podjęto próbę określenia powiązań poziomych pomiędzy poszczególnymi rządami a gospodarką z uwzględnieniem okresów oddziaływania i zauważalnych wahań koniunktury gospodarczej. Dokonano tego w oparciu o dane statystyczne i wybrane parametry makroekonomiczne. Adresowana jest do zagranicznych studentów ..

15.00 zł 30.00 zł Cena netto: 15.00 zł

How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition 50% rabatu

How It All Happened. Essays in Poli...

How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition 50% rab...

Andrzej K. Koźmiński

Książka przedstawia i analizuje różne aspekty polskiej transformacji zapoczątkowanej wyborami czerwcowymi w 1989 r. Autor, wybitny polski uczony i założyciel Akademii Leona Koźmińskiego, ukazuje polską transformację na szerokim tle historycznym, sięgając do źródeł tzw. gospodarki socjalistycznej – czyli do modelu stworzonego przez Józefa Stalina. Analizując patologie tego modelu, prof. A. Koźmiński przedstawia także niezwykle ciekawe – i w dużym stopniu zapomniane – próby reform tego modelu, ..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 23.50 zł

Adam Smith. Życie i idee 50% rabatu

Adam Smith. Życie i idee 50% rabatu

Adam Smith. Życie i idee 50% rabatu

James Buchan (tłumaczenie Krzysztof Rastawicki, przedmowa Leszek Balcerowicz)

Od chwili śmierci w 1790 roku niemogący się bronić Adam Smith bywał różnie i niekiedy niewłaściwie interpretowany. Jego teorie ekonomiczne zostały usunięte w cień przez dzieło Johna Stuarta Milla. W naszej epoce stał się ideologicznym patronem wolności biznesu i zmniejszenia wpływów państwa. Politycy tacy jak Margaret Thatcher i Ronald Reagan uznali słynne dzieło Smitha O bogactwie narodów za biblię liberalizmu.   W swej żywo napisanej książce James Buchan obala mity narosłe wokół Adama Smit..

17.00 zł 34.00 zł Cena netto: 17.00 zł

Diagnosis of the polish economy. Present state and perspectives 50% rabatu

Diagnosis of the polish economy. Pr...

Diagnosis of the polish economy. Present state and perspectives 50% ra...

Sebastian Bakalarczyk

             W książce dokonano analizy wybranych obszarów polskiej gospodarki w ostatnich latach. Adresowana jest do zagranicznych studentów studiujących w Polsce w ramach międzynarodowych programów wymiany (Erasmus). Może być także użyteczna polskim słuchaczom, szczególnie kierunków ekonomicznych - czytającym po angielsku, jako uzupełnienie wiedzy i terminologii z zakresu ekonomii.   The monograph is an analysis of chosen areas of the Polish economy in recent years. Time span for the di..

15.00 zł 30.00 zł Cena netto: 15.00 zł

Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji 50% rabatu

Strategiczne szanse polskiej gospod...

Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji 50% ...

Wiesław Breński, Adam Oleksiuk

Autorzy omawiają najistotniejsze wyzwania stojące dziś przed gospodarką Polski. Zaliczają do nich w pierwszym rzędzie: wyzwania globalizacyjne, rozwój gospodarki opartej na wiedzy (realizacja Strategii Lizbońskiej), zmiany makrostruktury polskiej gospodarki, tworzenie społeczeństwa informacyjnego, możliwość absorpcji funduszy unijnych i perspektywę wejścia do strefy euro. Publikacja daje więc przegląd wybranych zagadnień współczesnej ekonomii oraz teorii i praktyki polityki gospodarczej przedsta..

14.00 zł 28.00 zł Cena netto: 14.00 zł

Pokazuje 136 do 150 z 161 (11 Stron)