• Bankowość korporacyjna 50% rabatu

Bankowość korporacyjna 50% rabatu

 • Autor: Maciej S. Wiatr redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-709-7
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 359/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Bankowość korporacyjna obejmuje w ujęciu szerokim zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na rzecz różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wąskim rozumieniu bankowość korporacyjna koncentruje się jednak najczęściej na obsłudze wybranych podmiotów, najbardziej znaczących z punktu widzenia strategii banku. Podręcznik odnosi się do tego węższego ujęcia bankowości korporacyjnej, niemniej charakterystyka niektórych produktów bankowych ma wymiar bardziej uniwersalny aniżeli zakres przedmiotowy operacji zaliczanych tylko do bankowości korporacyjnej sensu stricte. Celem opracowania jest dostarczenie podstawowego zakresu wiedzy zarówno z zakresu teorii bankowości korporacyjnej, jak i współczesnej praktyki bankowej w tym względzie. Zakres podjętych w pracy zagadnień i ich forma prezentacji są dostosowane do wymogów struktury wykładu o tym samym tytule na pierwszym stopniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość (specjalność: bankowość). Ukierunkowano je też na realizację przyjętych efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) ujętych w obowiązujących od niedawna krajowych ramach kwalifikacji dla tego kierunku.

Praca napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja S. Wiatra stanowi zbiorowy dorobek pracowników naukowych o bogatych kontaktach zawodowych i badawczych związanych z praktyką bankową, rekrutujących się z Katedry Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Choć książka ma w swym zamyśle charakter podręcznikowy, to biorąc pod uwagę tematykę oraz sposób ujęcia wielu problemów, a także relatywny niedostatek podejmowania w innych pracach tej tematyki (zwykle rozproszonej) można mieć nadzieję, że zainteresuje ona szerszy krąg odbiorców – nie tylko studentów kierunku finanse i rachunkowość, ale także słuchaczy kierunków zarządzanie czy też praktyków gospodarczych – przedsiębiorców, finansistów i bankowców.

Spis treści:

Wstęp

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności
1.2. Segmentacja działalności banków – bankowość korporacyjna
1.3. Zakres przedmiotowy i obsługa klientów bankowości korporacyjnej
1.4. System organizacji pionów i obsługi klientów korporacyjnych
1.5. Bank a przedsiębiorstwo – zaufanie w biznesie
1.5.1. Bankowość relacyjna i transakcyjna
1.5.2. Zaufanie w relacjach biznesowych – różnice podejść
1.5.3. Podsumowanie
Bibliografia

Część II. USŁUGI PŁATNICZE I ROZLICZENIOWE W BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

Rozdział 2. Rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem

2.1. Aspekty prawne otwierania rachunku bankowego przez przedsiębiorstwo
2.2. Podstawowe rodzaje rachunków bankowych
2.3. Oznaczenia rachunków bankowych
2.4. Wybór rachunku firmowego – kwestie praktyczne
Bibliografia

Rozdział 3. Usługi zarządzania płynnością (cash management)

3.1. Istota usług cash management
3.2. Klasy systemów cash management
3.3. Produkty i usługi cash management
3.3.1. Usługi konsolidacji sald (cash pooling)
3.3.2. Klasyfikacja usług cash poolingu
3.3.3. Prawno-podatkowe aspekty cash poolingu
3.3.4. System płatności masowych (collect)
Bibliografia

Rozdział 4. Krajowe systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe

4.1. Podstawowe pojęcia
4.2. System obsługi płatności w Polsce
4.2.1. Rada ds. Systemu Płatniczego
4.3. Procedury rozliczeń
4.3.1. System ELIXIR
4.3.2. System SORBNET
4.4. Formy rozliczeń pieniężnych wykorzystywane przez podmioty niebankowe
4.4.1. Operacje bezgotówkowe
4.4.2. Pozostałe operacje
Bibliografia

Rozdział 5. Jednolity Rynek Płatności w Europie (SEPA)

5.1. Istota SEPA
5.2. Podstawy prawne SEPA
5.3. Instrumenty SEPA
5.3.1. Polecenie przelewu SEPA
5.3.2. Polecenie zapłaty SEPA
5.3.3. Karty płatnicze SEPA
5.3.4. Innowacje w płatnościach
5.4. Korzyści i wady systemu SEPA
Bibliografia

Rozdział 6. Zagraniczne operacje finansowania handlu

6.1. Bank jako pośrednik finansowy w obrocie międzynarodowym przedsiębiorstw
6.2. Bankowe produkty płatnicze w obrocie międzynarodowym
6.2.1. Bezwarunkowe produkty płatnicze w obrocie międzynarodowym
6.2.2. Warunkowe produkty płatnicze w obrocie międzynarodowym
Bibliografia

Rozdział 7. Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie

7.1. Definicja i systematyka ryzyka walutowego
7.2. Metody i narzędzia pomiaru ryzyka walutowego
7.2.1. Pozycja walutowa
7.2.2. Miary ryzyka walutowego
7.2.3. Miary zmienności
7.3. Zarządzanie ryzykiem walutowym
7.3.1. Metody tradycyjne
7.3.2. Metody nowoczesne
Bibliografia

Część III. KREDYTOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Rozdział 8. Istota i rodzaje kredytów korporacyjnych

8.1. Pojęcie i istota kredytu bankowego
8.2. Rodzaje korporacyjnych kredytów bankowych
8.3. Finansowe warunki kredytowania
8.4. Przebieg procesu kredytowania przedsiębiorstw
Bibliografia

Rozdział 9. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa – ustalanie ratingu kredytowego

9.1. Relacje bank – przedsiębiorstwo w toku nadawania ratingu
9.2. Rating kredytowy – praktyczny model wyznaczania ryzyka
9.2.1. Ogólna charakterystyka modelu

Rozdział 10. Ocena korporacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych wg standardów bankowych

10.1. Feasibility study jako źródło informacji o projekcie
10.2. Metody oceny efektywności korporacyjnych projektów inwestycyjnych
10.3. Ryzyko transakcji kredytowej i jego zabezpieczenia

Rozdział 11. Konsorcjum kredytowe

11.1. Typologia konsorcjów oraz przesłanki ich tworzenia
11.2. Etapy syndykacji
11.3. Funkcje konsorcjantów
11.4. Dokumentacja prawna oraz spektrum produktów bankowych podlegających syndykacji
11.5. Zasady demokracji konsorcjalnej
11.6. Rentowność konsorcjów kredytowych
Bibliografia

Część IV. BANKOWE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH FINANSOWYCH

Rozdział 12. Bank na rynku instrumentów dłużnych

12.1. Rodzaje papierów dłużnych
12.2. Organizacja rynku instrumentów dłużnych
12.3. Rola banku w procesie emisji obligacji
Bibliografia

Rozdział 13. Organizacja emisji akcji

13.1. Istota akcji
13.2. Zalety i wady finansowania kapitałem własnym oraz upublicznienia spółki
13.3. Doradcy w emisji akcji
13.4. Etapy organizacji emisji akcji
13.5. Prospekt emisyjny
13.6. Gwarantowanie emisji
Bibliografia

Rozdział 14. Sekurytyzacja aktywów

14.1. Istota sekurytyzacji
14.2. Uczestnicy transakcji
14.3. Przebieg transakcji
14.4. Sekurytyzowane aktywa
14.5. Prawne aspekty transakcji
14.6. Metody podnoszenia ratingu
14.7. Koszty, zalety i wady sekurytyzacji
14.8. Sekurytyzacja syntetyczna
Bibliografia

Część V. ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Rozdział 15. Gwarancje i poręczenia bankowe

15.1. Umowa gwarancji bankowej
15.2. Cechy i rodzaje gwarancji bankowych
15.3. Charakterystyka i podstawy prawne gwarancji bankowej
Bibliografia
Załącznik 1. Wzór umowy gwarancji bankowej

Rozdział 16. Operacje wekslowe

16.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje weksli
16.2. Mechanizmy dyskonta weksla
16.3. Słownik wybranych pojęć wekslowych
Bibliografia

Rozdział 17. Usługi faktoringu i forfaitingu

17.1. Istota faktoringu
17.2. Rodzaje faktoringu
17.2.1. Rodzaje faktoringu ze względu na umiejscowienie ryzyka
17.2.2. Rodzaje faktoringu ze względu na moment zapłaty
17.2.3. Rodzaje faktoringu ze względu na przedmiot umowy
17.2.4. Rodzaje faktoringu ze względu na jawność transakcji
17.2.5. Rodzaje faktoringu ze względu na zasięg terytorialny
17.3. Funkcje faktoringu
17.3.1. Funkcja finansująca faktoring
17.3.2. Funkcja administracyjna faktoringu
17.3.3. Funkcja zabezpieczająca faktoring
17.3.4. Funkcje dodatkowe faktoringu
17.4. Opłaty faktoringowe
17.5. Faktoring a forfaiting i kredyt obrotowy
17.6. Ograniczenia faktoringu
Bibliografia

Rozdział 18. Usługi leasingowe

18.1. Istota leasingu
18.1.1. Definicja leasingu według UNIDROIT
18.1.2. Definicja leasingu według Kodeksu cywilnego
18.2. Rodzaje leasingu
18.3. Porównanie leasingu operacyjnego z kredytem
Bibliografia

Część VI. KORPORACYJNA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Rozdział 19. Systemy office banking

19.1. Ewolucja systemów bankowości elektronicznej dla przedsiębiorstw
19.2. Istota systemów office banking
19.3. Funkcjonalność office banking na przykładzie MultiCash

Rozdział 20. Systemy bankowości internetowej dla przedsiębiorstw

20.1. Istota i przesłanki rozwoju systemu bankowości internetowej
20.2. Funkcjonalność bankowości internetowej dla przedsiębiorstw – poziom podstawowy
20.2.1. Podstawowa funkcjonalność procesowa
20.2.2. Podstawowa funkcjonalność produktowa
20.3. Funkcjonalność bankowości internetowej dla przedsiębiorstw – poziom zaawansowany
20.3.1. Zaawansowana funkcjonalność procesowa
20.3.2. Zaawansowana funkcjonalność produktowa
20.4. E-fakturowanie w systemach bankowości elektronicznej (EBPP)

Rozdział 21. Podpis elektroniczny i metody kryptograficzne

21.1. Istota metod kryptograficznych
21.2. Kryptografia symetryczna
21.3. Kryptografia asymetryczna
21.4. Koncepcja bezpiecznego podpisu elektronicznego
21.4.1. Istota i klasyfikacja podpisów elektronicznych
21.4.2. Funkcje podpisu elektronicznego
21.4.3. Procedura złożenia podpisu elektronicznego
21.4.4. Usługa znakowania czasem
21.4.5. Infrastruktura klucza publicznego

Rozdział 22. Metody zabezpieczeń oparte na systemie uprawnień

22.1. Istota systemu uprawnień
22.2. Uprawnienia funkcjonalne
22.2.1. Uprawnienia do funkcji systemu
22.2.2. Uprawnienia do rachunków bankowych
22.2.3. Grupy i schematy akceptacji
22.3. Uprawnienia techniczne
22.3.1. Uprawnienia do baz danych i wprowadzania zleceń
22.3.2. Uprawnienia administracyjne
22.3.3. Ograniczenia dostępu do systemu
Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane