Administracja i samorząd

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Wybrane zagadnienia

Normatywny model współpracy samorzą...

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami p...

Monografia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Autorzy, analizując obowiązujące rozwiązania prawne, próbują ocenić, czy istniejący model normatywny jest wystarczający, by jego uczestnicy mogli realizować zakładane cele. Wskazują wady i deficyty dotyczące prawnych podstaw współpracy i proponują kierunki zmian...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Wydanie 2

Kontrola zarządcza w jednostkach se...

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Wydanie...

Celem monografii jest przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zapewniającego właściwą organizację procesów organizacyjno-zarządczych. W publikacji zaprezentowano podejście, że „dobrze prowadzona kontrola zarządcza nie stanowi dla jednostki kosztu, lecz wnosi wartość dodaną”. W monografii przyjęto, że kontrola zarządcza to działania zarządczo-organizacyjne mające na ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Finanse samorządowe. Teoria i praktyka. Wydanie 2

Finanse samorządowe. Teoria i prakt...

Finanse samorządowe. Teoria i praktyka. Wydanie 2

Książka zawiera aktualną wiedzę z finansów samorządowych. Autor ukazał merytoryczne zagadnienia związane z finansami publicznymi, prawem finansowym z punktu widzenia funkcji i zadań współczesnego decydenta samorządowego. W monografii w sposób usystematyzowany, kompletny, a zarazem przystępny przedstawiono fundamentalne zagadnienia wymagane do skutecznego zarządzania gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego. Zaletą publikacji jest omówien..

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Zarządzanie zasobami publicznymi. Elementy kontroli zarządczej

Zarządzanie zasobami publicznymi. E...

Zarządzanie zasobami publicznymi. Elementy kontroli zarządczej

Książka zawiera praktyczne wskazówki w zakresie organizacji i metodyki pracy kontroli zarządczej. Może być użyteczna w szkoleniu pracowników kontroli, planowaniu i wykonywaniu czynności kontrolnych, a także w działalności dydaktycznej w uczelniach o profilu nauk społecznych do programowania i realizacji zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych oraz badań naukowych z zakresu ekonomiki sektora publicznego, zarządzania, ochrony mienia i kontroli...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin

Współpraca międzynarodowa polskich ...

Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin

W publikacji przedstawiono genezę współpracy międzynarodowej wspólnot lokalnych i miast, historyczny rozwój tej współpracy, najważniejsze jego etapy – przyczyny i konsekwencje. Monografia ukazuje aktualny stan współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych na świecie, dokładniej prezentując tę współpracę w Europie, a najdokładniej w Polsce. Opisane zostały formy współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych: od kontaktów partnerskich poszczególnych wspólnot terytorialnych, poprzez i..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce

Ewolucja form organizacyjno-prawnyc...

Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu t...

W monografii podjęto problematykę ewolucji form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce. Ustalono i scharakteryzowano niezbadane dotąd w nauce prawa finansowego formy prawne, w jakich mogła być organizowana działalność budżetowa samorządu terytorialnego w czasach II Rzeczypospolitej oraz w latach 1944–1950. Głównymi walorami książki są: oryginalność, kompleksowość analizy, interesująca tematyka, użyteczność oraz bogactwo źródeł..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Pierwsza ocena i ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej. Indywidualny program rozwoju zawodowego

Pierwsza ocena i ocena okresowa czł...

Pierwsza ocena i ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej. Indy...

Jest to pierwsza na rynku pozycja wydawnicza, dotycząca sposobu przeprowadzania ocen okresowych i pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz in­dywidualnego programu rozwoju zawodowego. W książce omówiono nie tylko aspekty prawne dokonywania ocen, ale również opisano zagadnienia związane z samym procesem przeprowadzania ocen. Oddzielny rozdział poświęcono zagadnieniom komunikacyjno-psychologicznym w zakresie przeprowadzania rozmów, które stanowią integralną część procesu oceniania. Książka zawier..

29.25 zł 39.00 zł Cena netto: 27.86 zł

Zarządzanie procesami w administracji samorządowej. Doskonalenie z wykorzystaniem lean government

Zarządzanie procesami w administrac...

Zarządzanie procesami w administracji samorządowej. Doskonalenie z wyk...

Książka w interesujący sposób rozszerza wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, dostępną na polskim rynku wydawniczym. Jest ona skierowana zarówno do teoretyków jak i praktyków zarządzania w administracji publicznej. Może przyczynić się do zmiany spojrzenia na realizowane w urzędach zadania wielu menadżerów publicznych. Przedstawia aktualny stan dojrzałości procesowej jednostek samorządowych oraz wskazuje na kierunki działań, które powinni podejmować mena..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu administracji rządowej

Koncepcja organu administracji niez...

Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu ad...

Kompendium wiedzy dotyczącej organów administracji niezespolonej i terenowych organów administracji rządowej. Doskonale wpisuje się w kanon nauki prawa administracyjnego. Tok prowadzenia wywodu jest logiczny i czytelny, a język bardzo przystępny. Znaczącym atutem autora jest to, że w omawianej dziedzinie jest nie tylko teoretykiem, ale także praktykiem. Książka zainteresuje specjalistów prawa administracyjnego, pracowników administracji niezespolonej, a także studentów kierunków prawo i admin..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Administracja a strategie i polityki publiczne

Administracja a strategie i polityk...

Administracja a strategie i polityki publiczne

Administracja publiczna, rządowa i samorządowa, choć zobligowana do planowania i wdrażania polityk publicznych, nadal postrzega te zagadnienia jako nowe, nieprzystające do dotychczasowych form działania administracji. Niepewność dotyczy między innymi tego, na ile organy są związane postanowienia strategii, jakie inne instrumenty mogą być wykorzystywane do wdrażania polityk publicznych, jak oceniać efektywność realizacji tych polityk, jaki powinien być udział obywateli w planowaniu i wdrażaniu po..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego. Diagnoza przedsiębiorczości na poziomie podregionów

Wspieranie przedsiębiorczości przez...

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gmi...

Książka stanowi wartościowy materiał dla przedstawicieli nauki oraz praktyków życia gospodarczego. Tworzy ona wyczerpujący obraz przedsiębiorczości w województwach i regionach Polski. Przedsiębiorczość jest tu rozumiana szeroko i dotyczy zarówno prowadzenia działalności przez osoby fizyczne, jak i działalności spółek prawa handlowego, a także stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni. Ogólnym założeniem, z którego wychodzą autorzy jest współzależność poziomu działalności przedsiębiorczej i zmiennych ..

121.50 zł 135.00 zł Cena netto: 115.71 zł

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybrane problemy

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki ...

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybra...

Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz doktorantów i pracowników innych uczelni współpracujących z tym Wydziałem. Autorów łączą wspólne zainteresowania badawcze koncentrujące się wokół poszukiwania nowych modeli racjonalnego zarządzania w sektorze publicznym. Monografia ma wymiar ponadlokalny, mimo że odnosi się do samorządów gminnych. Poruszane problemy cechuje interdyscyplinarność ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Finanse samorządowe

Finanse samorządowe

Finanse samorządowe

Książka zawiera aktualną wiedzę z dziedziny finansów samorządu terytorialnego. Autorzy ukazali istotne zagadnienia związane z finansami, prawem finansowym i rachunkowością budżetową z punktu widzenia funkcji i zadań stawianych dla współczesnego radnego samorządowego. W publikacji przedstawiono w sposób usystematyzowany i kompletny zagadnienia wymagane do skutecznego zarządzania gospodarką finansową jednostki samorządu terytorialnego. Zaletą książki jest omówienie problematyki dotyczącej: otoc..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia

Uwarunkowania i pomiar przedsiębior...

Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach och...

W publikacji dokonano identyfikacji podstawowych uwarunkowań przedsiębiorczości publicznej w specyficznych warunkach publicznej ochrony zdrowia w Polsce. W kontekście prowadzonych rozważań ważna jest również odpowiedź na pytanie: na ile pojawienie się zachowań przedsiębiorczych w sektorze publicznym ma przełożenie na wzrost efektów osiąganych przez organizacje w nim funkcjonujące? Na podstawie przeprowadzonych badań o charakterze teoretyczno-empirycznym można stwierdzić, że przedsiębiorczość pub..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Stosunki kontroli w administracji publicznej demokratycznego państwa prawnego

Stosunki kontroli w administracji p...

Stosunki kontroli w administracji publicznej demokratycznego państwa p...

Przez stosunki kontroli w administracji publicznej autorka rozumie relacje zachodzące na podstawie prawa pomiędzy organami/instytucjami administracji publicznej w związku z kontrolą sprawowaną przez samą administrację wobec własnej działalności w sferze wewnętrznej i zewnętrznej. Celem pracy jest m.in. określenie roli i zasad, jakie powinna spełniać kontrola administracji publicznej przez administrację publiczną w demokratycznym państwie prawnym. Publikacja zaadresowana jest nie tylko do osób..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pokazuje 1 do 15 z 33 (3 Stron)