• Funkcje kuratora w polityce kryminalnej

Funkcje kuratora w polityce kryminalnej

 • Autor: Paweł Kobes
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-802-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 378/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: Duża ilość na magazynie

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Zasadniczą treścią książki są zadania realizowane przez kuratorów w stosunku do nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw. Analiza tych zadań pokazuje, że kuratorzy realizują szereg innych czynności, które nie wynikają wprost z przepisów prawnych. Walorem tej książki jest to, że ukazane zostały cele poszczególnych środków oddziaływania wobec podopiecznych, które determinują realizację zadań przez kuratorów. Ważnym zagadnieniem jest również omówienie ustroju kurateli w Polsce nie tylko poprzez wskazanie przepisów, ale także krytyczną ich analizę. Kolejną kwestią są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Przedstawione tu problemy nie dotykają jedynie analizy przepisów  prawnokarnych, ale przede wszystkim wskazują luki w tym systemie i problem bezpieczeństwa w kontekście systemu organizacyjnego kurateli, a zatem kompleksowo. Również historyczna część książki nie jest formą sprawozdawczą, a ukazuje ewolucję kurateli sądowej w kontekście zmian w polityce kryminalnej.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów
Wprowadzenie    
        
Rozdział I. ROZWÓJ KURATELI W POLSCE
        
1. Zagadnienia wstępne
2. Kształtowanie się kurateli w okresie międzywojennym
3. Kuratela w Polsce po II wojnie światowej
3.1. Rozwój kurateli od zakończenia II wojny światowej do roku 1959
3.2. Kurator dla dorosłych – zamysł i formy organizacyjne
3.3. Reforma kurateli sądowej po roku 1980
3.4. Prace nad zmianą modelu kurateli sądowej w latach 1992–2001
4. Podsumowanie rozdziału I    
        
Rozdział II. USTRÓJ KURATELI W POLSCE
        
1. Zagadnienia wstępne
2. Charakter stosunku pracy kuratora zawodowego i jego modyfikacje
2.1. Nawiązanie stosunku pracy
2.2. Modyfikacja treści stosunku pracy
2.3. Ustanie stosunku pracy
2.4. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych
3. Kuratorska służba sądowa
3.1. Kurator okręgowy
3.2. Zespół kuratorskiej służby sądowej
3.3. Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej
3.4. System szkoleń kuratorskiej służby sądowej
4. Model awansu zawodowego kuratorów
5. Nadzór nad kuratorską służbą sądową
6. Aplikanci kuratorscy
7. Obciążenie pracą kuratorów zawodowych
8. Samorząd kuratorski
8.1. Krajowa Rada Kuratorów
8.2. Okręgowe zgromadzenie kuratorów
9. Status prawny kuratorów społecznych
10. Podsumowanie rozdziału II
        
Rozdział III. FUNKCJE KURATORA
        
1. Pojęcie funkcji
2. Modalny charakter funkcji
3. Funkcje kuratora a modele kurateli
4. Rodzaje funkcji pełnionych przez kuratora
4.1. Funkcja wychowawczo-resocjalizacyjna
4.2. Funkcja diagnostyczna
4.3. Funkcja profilaktyczna
4.4. Funkcja kontrolno-informacyjna
4.5. Funkcja edukacyjno-aktywizująca
5. Instrumenty prawne realizacji funkcji kuratora rodzinnego
6. Funkcje kuratora w postępowaniu z nieletnimi
6.1. Definiowanie funkcji poprzez cele środków oddziaływań wobec nieletnich
6.2. Nadzór kuratora jako samoistny środek wychowawczy (art. 6 pkt 5 u.p.n.)
6.3. Zadania kuratora w nadzorze tymczasowym (art. 26 u.p.n.)
6.4. Działania realizowane przez kuratora w ośrodku kuratorskim (art. 6 pkt 6 u.p.n.)
6.5. Funkcje kuratora w środkach wychowawczych związanych z poddaniem nieletniego próbie
6.6. Kontrola wykonywania przez nieletniego nałożonych obowiązków
6.7. Zadania kuratora w związku z kontrolą realizacji obowiązków nałożonych na rodziców nieletniego
7. Zadania kuratora realizowane w ramach poszczególnych środków oddziaływania na dorosłych sprawców przestępstw
7.1. Zadania kuratora w postępowaniu z dorosłymi
7.2. Zadania kuratora zawodowego
7.3. Zadania kuratora społecznego
7.4. Instrumenty prawne służące kuratorowi do realizacji zadań
7.5. Czynności kontrole kuratorów zawodowych wobec kuratorów społecznych
7.6. Różnorodny charakter funkcji kuratora wynikający z dozoru sprawowanego w ramach środków probacyjnych
7.7. Kontrola zachowania skazanego w okresie próby bez orzekania dozoru
7.8. Zakres czynności realizowanych przez kuratora w związku z wykonywaniem kary ograniczenia wolności
7.8.1. Zadania kuratora realizowane w związku z wykonywaniem przez skazanego nieodpłatnej pracy na cele społeczne
7.8.2. Zadania kuratora w związku z wykonywaniem przez skazanego nałożonych na niego obowiązków
7.9. Czynności realizowane kuratora wobec skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
7.10. Zadania kuratora związane z wykonywaniem środków karnych
7.11. Rola kuratora w przygotowaniu skazanego do życia na wolności
7.12. Charakter zadań kuratora zawodowego w ramach pomocy postpenitencjarnej
7.13. Czynności kuratora związane z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego
8. Podsumowanie rozdziału III

Rozdział IV. BEZPIECZEŃSTWO PRACY KURATORA SĄDOWEGO
        
1. Skala i charakter zagrożeń w pracy kuratora sądowego
2. Sposoby przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym bezpieczeństwu kuratorów sądowych
3. Prawnokarna ochrona kuratorów sądowych przed zachowaniami godzącymi w ich bezpieczeństwo
3.1. Rozważania wstępne
3.2. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222 k.k.)
3.3. Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego (art. 223 k.k.)3.4. Wpływanie przemocą lub groźbą bezprawną na czynności urzędowe (art. 224 § 2 i 3 k.k.)
3.5. Znieważenie funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 k.k.)
3.6. Rozszerzenie ochrony prawnej dla funkcjonariuszy publicznych (art. 231a k.k.)
4. Organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych
4.1. Współpraca kuratorów z sędziami
4.2. Stres i wypalenie zawodowe kuratorów sądowych
5. Podsumowanie rozdziału IV
        
Rozdział V. DOZÓR KURATORA JAKO SAMOISTNY ŚRODEK KARNY – PROPOZYCJE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE POLITYKI KRYMINALNE
        
1. Założenia nowego instrumentu polityki kryminalnej
2. Ewolucja polityki kryminalnej w zakresie prawnokarnej reakcji na przestępstwo
3. Dozór kuratora jako nowy środek karny
3.1. Istota środków karnych
3.2. Założenia nowej instytucji
3.2.1. Dyrektywy wymiaru nowego środka karnego
3.2.2. Prawa i obowiązki kuratora wykonującego dozór w ramach środka karnego
3.2.3. Konsekwencje prawne uchylania się skazanego od poleceń nakładanych przez kuratora sądowego
3.2.4. Problem charakteru prawnego wniosku i sprawozdania składanego przez zawodowego kuratora sądowego
4. Podsumowanie rozdziału V
        
Zakończenie
Bibliografia

prof. dr hab. Michał Porowski:

(...) Autor wyprowadza pojęcie modalności funkcji kurateli. Polega ona na ich wytypowaniu i odniesieniu do zadań realizowanych w ramach  poszczególnych środków prawnych, w których występują w różnym natężeniu i układzie. To z kolei pozwala na opracowanie różnych modeli kurateli, dla których podstawą jest nie tylko, jak się powszechnie sądzi, lepsza lub gorsza praktyka, lecz celowe ukierunkowanie. Wśród tych funkcji, co warte podkreślenia, Autor wyróżnia niedostrzeganą dotąd funkcję edukacyjną, która nawiązuje do teorii konstruktywizmu pedagogicznego i obejmuje swoim zasięgiem osoby spoza bezpośredniej interakcji kurator–podopieczny.

dr hab. Piotr Chlebowicz:

(...) kompleksowe i nowatorskie opracowanie, które łączy wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk penalnych (prawo karne materialne, kryminologia, polityka kryminalna) z wiedzą z pedagogiki. Autor w umiejętny sposób łączy teorię z doświadczeniami praktycznymi, które zdobył dzięki pełnieniu funkcji społecznego kuratora dla nieletnich.

Paweł Kobes

ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, następnie obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Obecnie pracuje w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Przez kilka lat był społecznym kuratorem sądowym. Jest autorem blisko 80 publikacji z zakresu postępowania z nieletnimi, prawa karnego materialnego, kryminologii i bezpieczeństwa wewnętrznego wydanych w kraju i za granicą. Współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w obszarze naukowym i dydaktycznym.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane