• Indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych

Indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych

 • Autor: Jarosław Klepacki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-830-5
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 240/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Uwaga: książka ze zwrotów, może posiadać defekty w postaci poszarzałej okładki, zgiętego rogu itp.- koniec nakładu


Książka skierowana do teoretyków i praktyków interesujących się tematyką rynków finansowych. Autor ukazuje rosnące znaczenie nurtu ekonomii behawioralnej w procesie budowania i implementacji prognoz i analiz, ich znaczenia, sprawdzalności i roli jaką odgrywają na rynkach kapitałowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Behawioryzm prognozowania w aspekcie inwestycyjnym

1.1. Budowa i etapy procesu prognostycznego w aspekcie decyzji inwestycyjnych
1.2. Znaczenie zmienności i płynności
1.3. Prognoza a analiza techniczna i fundamentalna
1.4. Teoria perspektywy a uwarunkowania percepcji rzeczywistości
1.5. Identyfikacja czynników behawioralnych
1.6. Wnioski

Rozdział 2. Inklinacje behawioralne rynku walutowego i giełdy papierów wartościowych

2.1. Specyfika obszaru
2.1.1. Rynek walutowy
2.1.2. Rynek papierów wartościowych
2.2. Dedykowane teorie oraz metody prognostyczne
2.3. Identyfikacja zjawiska dokładności i trafności prognoz
2.4. Analiza wpływu prognoz na rynek
2.5. Cykliczność a znaczenie nastrojów giełdowych
2.6. Social trading
2.7. Wnioski

Rozdział 3. Indeksacja nastrojów giełdowych – aspekt praktyczny

3.1. Indeks strachu (Volatility Index – VIX)
3.2. AAII Investor Sentiment Survey
3.3. Put/Call Ratio (PCR)
3.4. Bank of America Merrill Lynch’s Bull & Bear Indicator
3.5. Greedometer
3.6. Wigometr i Indeks Nastrojów Inwestorów (INI)
3.7. Wnioski

Rozdział 4. Indeks behawioralny jako element procesu prognostycznego

4.1. Struktura i budowa Lokalnego Indeksu Nastrojów (LIN)
4.1.1. Wprowadzenie
4.1.2. Obszary rynków przypisane do Lokalnego Indeksu Nastrojów
4.1.3. Struktura i komponenty indeksu
4.2. Weryfikacja skuteczności indeksu dla polskiego i węgierskiego rynku papierów wartościowych finansowego (ujęcie klasyczne i kontrariańskie)
4.3. Sposoby implementacji do obecnych procesów i modeli prognostycznych
4.4. Wnioski

Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
Wykaz schematów
indeks osób
indeks pojęć

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar:

Problematyka pracy dotyczy prognozowania decyzji inwestorskich na rynkach kapitałowych, zwłaszcza w Polsce. To zagadnienie jest niezwykle ważne i aktualne. Autor trafnie zidentyfikował problem badawczy, który polega na tym, że większość narzędzi prognostycznych w analizach finansowych ma charakter ekonometryczny czyli formalny i nie uwzględnia czynników jakościowych o charakterze behawioralnym.

Jarosław Klepacki
ekonomista, prawnik, doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się głównie w problematyce rynków kapitałowych i zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Zajmował kierownicze stanowiska w instytucjach finansowych oraz doradzał firmom notowanym na GPW i NewConnect. Arbiter przy Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym w Amsterdamie i Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Książki tego autora

Publikacje książkowe

Acedański J., Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych , Cz. 2: Prognozowanie z gretlem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
Adamska M. (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa, 2008.
Anthony R., Govindarajan V., Management Control Systems, McGraw-Hill Inc., Boston, 2007.
Ariely D., Potęga irracjonalności, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2008.
Arms R.W., Znaczenie wolumenu, WIG-Press, Warszawa 1997.
Arouri M.El H., Jawadi F., Nguyen D.K., The Dynamics of Emerging Stock Markets. Empirical Assessments and Implications, Physica-Verlag, Heidelberg 2010.
Baddeley M., Behavioural economics and finance , Routledge, London – New York 2013.
Bańbuła P., Wpływ czynników globalnych na kursy walutowe [w:] Polityka Pieniężna, red. A. Sławiński, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Bernstein L.P., Intelektualna historia Wall Street, WIG-Press, 1998.
Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., Analiza transmisji szoków dla rynków giełdowych Czech, Węgier i Polski w okresie globalnego kryzysu, „Bank i Kredyt”, 2013, 44 (4).
Błaszczuk D., Podstawy prognozowania, symulacji i sterowania optymalnego, PWN, 2014.
Borowski K., Finanse behawioralne: modele, Difin, Warszawa 2014.
Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W., Handel i finanse międzynarodowe , PWE, Warszawa 2004.
Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, SGH, Warszawa 1996.
Czerwonka M. (red.), Kierunki rozwoju współczesnych finansów: wybrane zagadnienia , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne: zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Dittmann P., Dittmann I., Szabela-Pasierbińska E., Szpulak A., Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie: metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Doman M., Mikrostruktura giełd papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Drabowski E., Teorie kursu walutowego, PWE, Warszawa 1981.212 indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych
Dunis Ch., Prognozowanie rynków finansowych. Kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
Dyczkowski R., Metodologiczne aspekty prognozowania stóp zwrotu na rynkach kapitałowych wynikające z celu predykcji, rozprawa doktorska pod kierunkiem dr hab. prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych 2015.
Elvin M., Financial Risk Taking: An Introduction to the Psychology of Trading and Behavioural Finance, John Wiley&Sons, Chichester 2004.
Etzkorn M., Oscylatory, tłum. Madej W., WIG-Press, Warszawa 1999.
Fischer R., Liczby Fibonacciego na giełdzie, WIG-Press, Warszawa 1996.
Forbes W., Behavioural finance , Chichester (UK), John Wiley&Sons, Chichester 2009.
Frydman R., Duncan I., Goldberg M.D., Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk, Princeton University Press, Princeton 2007.
Gardner D., Tetlock Ph., Superprognozowanie. Sztuka i nauka prognozowania, tłum. M. Markiewicz, CeDeWu, Warszawa 2017.
Gately E., Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, WIG-Press, Warszawa 1999,
Gigerenzer G., Todd P.M., the ABC Research Group (eds.), Simple heuristics that make us smart: (Chinese translation: East China Normal University Press, 2002), (Romanian translation: Publica, Bucharest, in press) (Polish translation: Zagadki heurystyk decyzyjnych. Warsaw:
CeDeWu, 2018), Oxford University Press, New York 1999.
Goldberg M.D., Mechaniczne rynki a świat realny: wahania cen aktywów, ryzyko i rola państwa, przeł. T. Krzyżanowski, Roman Frydman, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
Gomber P., Arndt B., Lutat M., Uhle T., High-Frequency Trading, Goethe Universität Frankfurt am Main, Campus Westend, Frankfurt/Main 2011.
Greenspan A., Era zawirowań, Muza, Warszawa 2008.
Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Gruszczyńska-Brożbar E.,  Analizy giełdowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2007.
Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Wydanie II, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012.
Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Humphrey N.B., Art of Contrary Thinking, Caxton Press, Idaho (US) 1954.
Ito T., Capital Flows in Asia [w:] S. Edwards (ed.), Capital Flows and the Emerging Economies: Theory, Evidence and Controversies, University of Chicago Press, Chicago 2000.
Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.213 Bibliografia
Jajuga K., Modele dynamiczne w analizie instrumentów finansowych , Materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń 1999.
Jajuga K., Ogólna koncepcja zarządzania ryzykiem finansowym , Materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Katowice 1998.
Jajuga K., Prognozowanie zmienności [w:] CEE Derivatives Forum, Materiały Konferencyjne, Warszawa 2008.
Jajuga K., Zmienność (volatility) – prognozowanie i zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, „Prace Naukowe” nr 808, Wrocław 1998.
Jakimowicz A. (red. nauk. ), Modele i prognozy w ekonomii i finansach , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa 2006.
Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa 2013.
Karkowska R., Ryzyko systemowe. Charakter i źródła indywidualizacji w sektorze bankowym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Klepacki J., Rynek finansowy w Polsce. Ujęcie praktyczne , Studia i Monografie nr 79, Wydawnic two Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2018.
Kowalczewski W., Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Difin, Warszawa, 2008.
Krause K., Modelowanie ekonometryczne i weryfikacja hipotez dotyczących integracji i kointegracji szeregów czasowych w warunkach występowania załamań strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
Krugman P.R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
Kucharski A., Prognozowanie szeregów czasowych metodami ewolucyjnymi, Wydawnictwo UŁ, 2013.
Kusideł E., Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania [w:] B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, t. 3, Absolwent, Łódź 2000.
Lunde A., Timmermann A., Duration Dependence in Stock Prices: An Analysis of Bull and Bear Markets, University of California, San Diego 2000.
Łapińska-Sobczak N. (red.), Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Manikowski A., Tarapata Z., Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa 2002.
Mielcarz P., Podgórski B., Weremczuk P., Recommendations and Abnormal Returns on The Warsaw Stock Exchange in 2005–2006 [w:] Urbańczyk E. (red.), The Problems of Company Value
Management, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2007.
Milo W., Wdowiński P. (red), Rynki finansowe: prognozy a decyzje , Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.214 indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych
Mishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych , PWN, Warszawa 2002.
Murphy J.J., Analiza techniczna rynków finansowych , WIG-Press, Warszawa 1999.
Mynarski S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Statistica,
Wydawnictwo Akadamii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
Napiórkowski A., Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP, Warszawa 2001.
Natenberg S., Option Volatility & Pricing, Probus Publishing Company, Chicago 1994.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A., Prognozowanie ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Peterson R., Trading on Sentiment: The Power of Minds Over Markets, John Wiley&Sons, Chichester, 2016.
Petrov K., A Bayesian Vector Autoregresive Model of the U.S. Dairy Industry: A Price Forecasting Model, Lambert 2010.
Piasecki K., Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych , edu-Libri, Kraków – Legionowo 2016.
Piontek K., Zmienność implikowana instrumentów finansowych – wprowadzenie  [w:] Zarządzanie finansami – Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie , Materiały Konferencyjne, Międzyzdroje 2000.
Podgórski B., Mielcarz P., Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu na GPW w latach 2005–2006, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 7, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Pompian M.M., Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Investment Strategies that Account for Investor Biases, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey 2012.
Rick S., Loewenstein G., The Role of Emotion in Economic Behavior [w:] M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, L. Feldman-Barrett, Handbook of Emotions, The Guilford Press, New York 2008.
Rubaszek M., Serwa D., Marcinkowska-Lewandowska W., Analiza kursu walutowego, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Shefrin H., Beyond Greed and Fear, Oxford University Press, Oxford 2002.
Simon H.A., From Substantive to Procedural Rationality [w:] Latsis S.J. (ed.), Methods and Appraisal in Economics, Cambridge University Press, Cambridge 1976.
Simon H.A., Rational Decision-making in Business Organizations, Nobel Memorial. Lecture,  8 December, 1978.
Sobczyk M., Prognozowanie, Teoria. Przykłady. Zadania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
Stigliz J.E., Freefall: America, free markets and the sinking of the world economy, W.W. Norton & Company, New York 2010.215 Bibliografia
Szyszka A., Behavioral Finance and Capital Markets. How Psychology Influences Investors and Corporations, Palgrave Macmillan, New York 2013.
Szyszka A., Finanse behawioralne: nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
Taleb N.N., The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House, United States 2007.
Thaler R.H., Misbehaving: The Making of Behavioral Economics, Norton&Company, 2016.
Thaler R.H., Sunstein C.R., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Poznań 2012.
Thorsten H., Marc Oliver R., Financial economics: a concise introduction to classical and behavioral finance , Springer, Berlin 2010.
Tvede L., The Psychology of Finance: Understanding the Behavioral Dynamics of Markets, John Wiley&Sons, Chichester 2002.
Volatility. New Techniques for Pricing Derivatives, pod red. R. Jarrowa, Risk Books, 1998.
Ward M., 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. 3 zmienione, PWE, Warszawa 2003.
Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa , WNT, Warszawa 1998.
Westland J., Global Innovation Management. A Strategic Approach, Palgrave, New York, 2008.
Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2012
Zielonka P., Giełda i psychologia: behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2015.
Zimny Z., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2000.
Żurek M., Inklinacje behawioralne na rynkach kapitałowych w świetle modeli SEM, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.

Artykuły w czasopismach

Acemoglu D., Johnson S., Unbundling Institutions, „Journal of Political Economy” 2005, 113(5).
Augustyński I., Wpływ giełd światowych na główne indeksy giełdowe w Polsce, „eFinanse – Finansowy Kwartalnik Internetowy” nr 1, Warszawa 2011.
Barber B., Lehavy R., McNichols M., Trueman B., Can Investors Profit from the Prophets? Secu rity Analyst Recommendations and Stock Returns, „The Journal of Finance” 2001, vol. 56, no. 2.
Barros G., Herbert A. Simon and the Concept of Rationality: Boundaries and Procedures, „Brazilian Journal of Political Economy”, 30(3), 2010.
Benartzi S., Thaler R.H., Heuristics and Biases in Retirement Savings Behavior, „Journal of Economic Perspectives” 2007, vol. 21, no 3.216 indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych
Beneish D., Stock Price and the Dissemination of Analysts’ Recommendations, „Journal of Business” 1991, vol. 64.
Bereś H., Bereś K., Zięba J., Kurs złotego w świetle analizy Falkowej, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 3.
Bernstein P.L., Liquidity, Stock Markets, and Market Makers, „Financial Management” 1987, vol. 16, no. 2.
Bjerring H., Lakonishok J., Vermaelen T., Stock Price and Financial Analysts’ Recommendation, „Journal of Finance” 1983, vol. 38.
Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, „Journal of Political Economy” 1973, nr 81.
Black F., Towards Automated Exchange, „Financial Analysts Journal” 1971,vol. 27, no. 4.
Bollinger J., The Capital Growth Letter, „Research and Market”, 1985.
Boni L., Womack K.L., Analysts, Industries and Price Momentum, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2006, vol. 41, no. 1.
Brzozowski M., Śliwiński P., Tchorek G., Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski, „Materiały i Studia” nr 309, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2014.
Carr P., Lee R., Volatility Derivatives, „Annual Review of Financial Economics”, vol. 1, 2009.
Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów , „Materiały i studia”, Zeszyt 165, Narodowy Bank Polski,
Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, Warszawa 2003.
Cowles A., Can Stock Market Forecasters Forecast?, „Econometrica”, vol. 1, Issue 3, 1933.
Diefenbach R.E., How Good is Institutional Brokerage Research?, „Financial Analysts Journal” 1972, vol. 28, no. 1, s. 54–60.
Dowling M., Lucey B., The Role of Feelings in Investor Decision-Making, „Journal of Surveys”, vol. 19, no. 2, 2005.
Dzik B., Sylwetki: Daniel Kahneman i Amos Tversky, „Decyzje” nr 1, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, czerwiec 2004, https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/viewFile/201/163 [28.07.2018].
Etzioni A., Bounded Rationality, Discussion Forum II: Behavioural Economics „Socio-Economic Review” 2010, no. 8.
Fabozzi F.J., Francis J.C., Stability Tests for Alphas and Betas Over Bull and Bear Market Conditions, „Journal of Finance” 1977, 32 (4).
Forbes K., Rigobon R., No Contagion, Only Interpedence: Measuring Stock Market Comovements, „The Journal of Finance”, X 2002, LVII, no 5.
Forrest J., Mehier C., John R. Commons and Herbert Simon on the Concept of Rationality „Journal of Economic Issues” 2001, no. 3.
Grauwe de P., Grimaldi M., Exchange Rate Puzzles: A Tale of Switching Attractors, „European Economic Review”, vol. 50, 2006.217 Bibliografia
Groth J.C., Lewellen W.G., Schlarbaum G.G., Lease R.C., An Analysis of Brokerage House Securities Recommendations, „Financial Analysts Journal” 1979, vol. 35, no. 1.
Gyntelberg J., von Kleist K., Mallo C., The Size of the Global CDS Market – BIS and DTCC Data, „BIS Quarterly Review”, Grudzień 2009.
Hirschleifer D., Shumway T., Investor Psychology and Pricing, „Journal of Finance”, 2003,  vol. 58(3).
Hoffmann A., Shefrin H., Technical Analysis and Individual Investors, „Journal of Economic Behavior and Organization”, vol. 107, 2014.
Hołubowicz K., Korelacja indeksów cen akcji na globalnych rynkach finansowych , „Nauki o Finansach. Financial Sciences” 2(19) 2014.
Jabłecki J., Kokoszczyński R., Sakowski P., Ślepaczuk R., Wójcik P., Instrumenty pochodne na zmienność – nowa klasa aktywów?, „Ekonomista” 6, 2015.
Jegadeesh N., Kim W.J., Krische S., Lee C., Analyzing the Analysts: When Do Recommendations Add Value?, „The Journal of Finance” 2004, vol. 59, no. 3.
Jegadeesh N., Kim W.J., Value of Analyst Recommendations: International Evidence, „Journal of Financial Markets” 2006, vol. 9, no. 3.
Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H., Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion and Status Quo Bias, „Journal of Economic Perspectives” 1991, no. 1.
Kahneman D., Lovallo D., Timid Choices and Bold Forecasts: A Cognitive Perspective on Risk Taking, „Management Science”, vol. 39, no. 1, 1993.
Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica” 1979, no. 2.
Kamstra M., Kramer L.A., Levi M.D., Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle, „American Economic Review”, 2003, 93 (1).
Klepacki J., Innowacyjne techniki inwestycyjne na przykładzie ultra szybkich transakcji (High Frequency Trading HFT), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVI, z. 11, cz. II, red. nauk.:
J.D. Antoszkiewicz, E. Gołębiowska, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa – Łódź 2015.
Klepacki J., Optymalny próg okresu prognozy jako miara efektywności prognozowania kursu walutowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVI, z. 8, cz. III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa – Łódź, 2015.
Klepacki J., Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 4/2016 (82), cz. 1
Klepacki J., Volatility as an Extreme Risk Measure in the Currency Market, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XV, zeszyt 5, część II, Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym, red. S. Wojciechowska-Filipek, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, War-
szawa – Łódź 2014.218 indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych
Lakshmi P., Visalakshmi S., Thamaraiselvan N., Senthilarasu B.: Assessing the Linkage of Behavioural Traits and Investment Decisions using SEM Approach, „International Journal of Economics and Management” vol. 7(2), 2013.
Lane P.R., European Economy. Capital Flows in the Euro Area, European Commission, Economic Papers 497, April 2013, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp497_en.pdf [8.12.2018].
Lease R., Lewellen W., Schlarbaum G., The Individual Investor: Attributes and Attitudes, „Journal of Finance”, vol. 29(2), 1974.
Lerner J.S., Han S., Keltner D., Feelings and Consumer Decision Making: Extending the Appraisal-Tendency Framework, „Journal of Consumer Psychology”, vol. 17, no. 3, 2007.
Levy M., Levy H., Prospect Theory: Much Ado About Nothing?, „Management Science”,  vol. 48(10), 2002.
Lim T.K., Kong H.C., New Evidence on Price Impact of Analyst Forecast Revisions, „International Review of Financial Analysis” 2004, vol. 13.
Loewenstein G., Hsee C., Weber E., Welsh N., Risk as Feeling, „Psychological Bulletin”, vol. 127, no. 2, 2001.
Long B., Shleifer A., Summers L., Waldmann R., Noise Trader Risk in Financial Markets, „Journal of Political Economy”, 1990.
Lutkowski K., Czy zwrot w generalnych trendach?, „Parkiet” 6–8 styczeń 2001.
Majewska A., Wykorzystanie rynku opcji do badania nastrojów inwestorów, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 10, Szczecin 2008.
Majewska B., Behawioralne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych, „Zarządzanie i Finanse – Journal of Management and Finance” vol. 12, no. 4/2014.
Malinowski M., Znaczenie indeksu zmienności w budowie strategii opcyjnych na rynku kapitałowym, „Prace Młodych Ekonomistów. Problemy Ekonomii, Zarządzania i Marketingu”, e-monografie Gospodarka: innowacje i rozwój, red. nauk. M. Winiarski, Wrocław 2011.
Marszk A., Rynki akcji w krajach wschodzących, „Ekonomia Międzynarodowa” nr 2, 2011.
Matkowska M., Rozwój walutowego rynku złotego w latach 2008–2011, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 756 – Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia , nr 57 – Miejsce Polski w gospodarce światowej, red. H. Nakonieczna-Kisiel, 2013.
Meese R.A., Rogoff K., Was It Real? The Exchange Rate-Interest Differential Relation over the
Modern Floating-Rate Period, „Journal of Finance” 43 (4), 1988.
Miciuła I., Modelowanie i prognozowanie wielkości kursu walutowego, „Studia i Prace Wydziału
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 31/1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.
Mielcarz P., Główne cechy rekomendacji a zmiany cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73, 2015.
Moshirian F., Ng D., Wu E., The Value of Stock Analysts’ Recommendations: Evidence from Emerging Markets, „International Review of Financial Analysis” 2009, vol. 18.
Nwogugu M., Towards Multi‐Factor Models of Decision Making and Risk: A Critique of Prospect Theory and Related Approaches, part II, „The Journal of Risk Finance”, vol. 6 (2), 2005.
Olbryś J., Mursztyn M., Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 1/2016 (79).
Orlik K., Próby tworzenia makroekonomii behawioralnej a modyfikacja modelu homo oeconomicus, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” Nr 32, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2012.
Osińska M., Pietrzak M.B., Żurek M., Ocena wpływu czynników behawioralnych i rynkowych na postawy inwestorów indywidualnych na polskim rynku kapitałowym za pomocą modelu SEM, „Przegląd statystyczny” Zeszyt 3–4, Wrocław 2011.
Piontek K., Prognozowanie zmienności instrumentów finansowych (cz. I), „Rynek terminowy” nr 13/3/2001.
Sarno L., Viewpoint: Towards a Solution to the Puzzles in Exchange Rate Economics: Where Do We Stand?, „Canadian Journal of Economics” 2005, vol. 38, no. 3.
Siedlecki R., Prognozowanie trudności finansowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody gradientowej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 62/2013, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński”.
Simon  H.A.,  A  Behavioral  Model  of  Rational  Choice,  „Quarterly  Journal  of  Economics”,  vol. 69, 1955.
Ślepaczuk R., Zakrzewski G., VIW20 – koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego, „eFinanse – Finansowy Kwartalnik Internetowy” nr 4, 2007.
Solek A., Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, „Zeszyty Naukowe PTE”, nr 10, 2010.
Stickel S.E., The Anatomy of the Performance of Buy and Sell Recommendations, „Financial Analysts Journal”, vol. 51, no. 5, 1995.
Swacha-Lech M, Wpływ skłonności behawioralnych na decyzje dotyczące dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych, „Nauki o Finansach. Financial Sciences” 3(12) 2012.
Thaler R.H., Sunstein C.R., Libertarian Paternalism, „The American Economic Review” 2003, no. 2.
Timmermann A., Granger C., Efficient Market Hypothesis and Forecasting , “International Journal of Forecasting”, no. 20, 2004.
Tversky A.N., Kahneman D., Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, „Science”, vol. 185, 1974.
Tversky A.N., Kahneman D., Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk, „Econometrica”, vol. 47, no. 2, 1979.
Wdowiński P., Teorie parytetu siły nabywczej PPP i parytetu stóp procentowych UIP w modelu
kursu walutowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 193/2005.220 indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych
Whaley R.E., Derivatives on Market Volatility: Hedging Tools Long Overdue, „Journal of Derivatives”, 1, 1993.
Whaley R.E., Understanding the VIX, „Journal of Portfolio Management” 2009.
Womack K.L., Do Brokerage Analysts’ Recommendations Have Investment Value?, „The Journal of Finance” 1996, vol. 51, no. 1.
Zaleskiewicz T., Financial Forecasts During the Crisis: Were Experts More Accurate Than Laypeople?, „Journal of Economic Psychology” 2011, vol. 32, iss. 3.
Zaremba A., Konieczka P., Skuteczność rekomendacji maklerskich na polskim rynku akcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66, 2014.
Zielonka P., O przewidywaniu cen akcji. Od analizy fundamentalnej do finansów behawioralnych , „Materiały i Studia, Departament Analiz i Badań”, Narodowy Bank Polski, Zeszyt nr 105, Warszawa 2000.
Zielonka P., Technical Analysis as The Representation of Typical Cognitive Biases, „International Review of Financial Analysis”, vol. 13, 2004.

Netografia

Admiral Markets, Cykliczność na rynkach, https://admiralmarkets.pl/education/articles/market-statistics/cyklicznosc-na-rynkach [12.08.2018].
Advanced Charts – ^VIX (CBOE Volatility Index), Cboe.com, http://www.cboe.com/delayedquote/advanced-charts?ticker=VIX [15.08.2018].
American Association of Individual Investors, The AAII Mission, AAII.com, https://www.aaii.com/membership/about-aaii [20.08.2018].
Borowski K., Zastosowanie fraktalnej, adaptacyjnej średniej ruchomej w analizie technicznej (FRAMA), BOSSA.pl, 2018, http://bossa.pl/edukacja/AT/wskazniki/fraktalne [08.06.2018].
Boudoukh J., Feldman R., Kogan S., Richardson M., Which News Moves Stock Prices? A Textual Analysis, NBER Working Paper no. 18725, Cambridge, 2013, https://www.nber.org/papers/w18725.pdf [12.12.2018]..
Brendota M., Stochastic Slow – oscylator stochastyczny wolny, BOSSA.pl 2018, http://bossa.pl/edukacja/AT/wskazniki/StochasticSlow/ [12.12.2018].
Buczek S., Giełda. Finanse behawioralne a akcje (część I), Parkiet.com, 10.08.2005, https://www.parkiet.com/artykul/404120.html [12.11.2018].
Butryn R., Social trading to nowa forma inwestowania społecznościowego, money.pl, 02.12.2012, https://news.money.pl/artykul/social;trading;to;nowa;forma;inwestowania;spolecznosciowego,147,0,1207955.html [30.11.2018].
Cboe Volatility Index (VIX Index), http://www.cboe.com/vix [15.08.2018].
Commitments of Traders, CFTC Headquarters, 2018, https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm [20.08.2018].
Definition of ‘Put-call Ratio’, „The Economic Times”, https://economictimes.indiatimes.com/
definition/put-call-ratio [30.11.2018].
Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, WIEDZAinfo.pl – Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/111/prognozowanie_w_przedsiebiorstwie.html?strona=1 [05.07.2018].
Emerging Markets, Looking to Expand Your Investment Horizon?, msci.com, https://www.msci.com/documents/1296102/1362201/MSCI-MIS-EM-May-2018.pdf/b1b05adf-4bf3-9acc-404c-9865da3e9997 [30.11.2018].
eToro – Your Social Investment Network, https://www.etoro.com/pl/ [30.11.2018]
Euronext, https://www.euronext.com/en [28.11.2018].
Fijałkowska A., Rodzaje modeli ekonometrycznych, prezentacja na Prezi.com, 2014, https://prezi.com/icwqi1e6m7tb/rodzaje-modeli-ekonometrycznych/ [30.06.2018].
Forbes K., Warnock F.E., Debt- and Equity-Led Capital Flow Episodes, NBER Working Paper 18329, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2012, https://www.nber.org/papers/w18329.pdf [20.11.2018].
Forex Social Trading – Co to jest Social Trading?, Forex.com.pl, https://www.forex.com.pl/forex-inwestycje/social-trading [30.11.2018].
Formacje kontynuacji trendu, BOSSA.pl, 2018, http://bossa.pl/edukacja/AT/swiecowe/kontynuacje/ [19.06.2018].
Formacje odwrócenia trendu, BOSSA.pl, 2018, http://bossa.pl/edukacja/AT/swiecowe/odwrrocenia/ [16.06.2018].
Formacje techniczne – analiza formacji wykresów, Forex-nawigator.biz, 2004–2018, http://www.forex-nawigator.biz/formacje.php [16.06.2018].
FTSE Russel, FTSE Annual Country Classification Review , „FTSE Classification of Markets”
September 2018 http://www.ftse.com/Indices/Country_Classification/Downloads/FTSE_Country_Classification_Sept_18_update.pdf [30.11.2018].
Gadomski W., Królem walut jest wciąż dolar, „Obserwator Finansowy”, http://www.obserwator-finansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/krolem-walut-jest-wciaz-dolar/ [30.07.2018].
GPW,  Notowania.  Analizy  –  udział  inwestorów  w  obrotach,  http://www.gpw.pl/analizy [14.12.2018].
GPW, Notowania. ETF-y, https://www.gpw.pl/etfy [14.12.2018].
GPW, Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW , Warszawa, 10 sierpnia 2018 r., https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=107344&title=Udzia%C5%82+inwestor%C3%B3w+w+obrotach+instrumentami+finansowymi+na+GPW [17.12.20 18].
Greedometer. Home, „Greedometer LLC”, https://www.greedometer.com/ [23.08.2018].
Grupa Dealing Room, Statystyki w obrocie rynku Forex w 2016 roku, Dealingroom.pl, 1 marca 2017, http://dealingroom.pl/statystyki-w-obrocie-rynku-forex-w-2016-roku/ [30.11.2018].
Gryczko M., Na czym polega Social Trading?, FXMAG, 2016-12-09, https://www.fxmag.pl/artykul/na-czym-polega-social-trading [25.12.2018].
Handel społecznościowy, Trading Academy, 2015–2016, https://trading-academy.pl/blog/handel-spolecznosciowy [25.12.2018].
High Frequency Trading (HFT), Nasdaq.com, 2011, http://www.nasdaq.com/investing/glossary/h/
high-frequency-trading [28.07.2015].
High Frequency Trading, Algortrade.com, 2012, http://algortrade.com/baza-wiedzy/definicje/
high-frequency-trading/ [28.07.2018].
Hong  Kong  Exchanges  and  Clearing  Limited,  https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en [26.11.2018].
Hońdo T., Na ten sygnał kupna trzeba było czekać niemal rok, „QNews – Edukacyjny Portal dla Inwestorów”, 07-01-2019, Quercus TFI SA, https://qnews.pl/pl/news/na-ten-sygna%C5%82-kupna-trzeba-by%C5%82o-czeka%C4%87-niemal-rok [10.01.2019].
Hulbert M., Hulbert Financial Digest, The Hulbert Gold Newsletter Sentiment Index, 2016, http://hulbertratings.com/gold-sentiment/ [06.01.2018].
Idzik M., Kilar A., Prognozowanie [w:] Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Prognozowanie [28.05.2018].
IndexIndicators.com, http://www.indexindicators.com/ [30.11.2018].
Interest Rate Model, CurrenciesFx.com, 2012–2018, http://currenciesfx.com/index.php/interest-rate-model [30.07.2018].
Investors  Intelligence,  About  Us,  https://www.investorsintelligence.com/x/about_us.html [15.08.2018].
Investors Sentiment, „WallStreetCourier.com”, 2013, http://www.wallstreetcourier.com/v/ci-investors-sentiment.htm [06.01.2018].
Ioffe M., The Old VIX vs. New VIX, EgarTechnology, New York, http://www.egartech.com/contents/att/the_old_vix_vs_New.pdf [15.08.2018].
Jackson G., Seven charts telling investors to rotate their portfolios, „Trustnet”, 11 April 2018
https://www.trustnet.com/news/804181/seven-charts-telling-investors-to-rotate-their-portfolios [20.08.2018].
JPX Trading Hours, StockMarketClock, https://www.stockmarketclock.com/exchanges/jpx/trading-hours [22.11.2018].
Konopko  Ł.,  Kokolus  E.,  Sprawdzalność  rekomendacji  domów  maklerskich,  XVII  Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych w Opolu, 2012, http://wiadomosci.stockwatch.pl/raport-sprawdzalnosc-rekomendacji-domow-maklerskich,strategie-inwestycyjne,23802 [15.07.2018].
Kuchciak M.T., Wskaźniki nastroju: Zmierzyć emocje inwestorów, Bankier.pl, 07-04-2003, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wskazniki-nastroju-Zmierzyc-emocje-inwestorow-693842.html [15.08.2018].
Kwestarz P., Galeria 9 najlepszych inwestorów na świecie – oto jakie stopy zwrotu osiągali, Strefa Inwestorów.pl, 11 lipca 2015, https://strefainwestorow.pl/artykuly/galeria-9-najlepszych-inwestorow-na-swiecie-oto-jakie-stopy-zwrotu-osiagali?page=9#page-title [30.07.2018].
Kwestarz P., Ranking rekomendacji biur maklerskich: które są najskuteczniejsze? Badanie na
próbie 3000 analiz, Strefa inwestorów.pl, 07.06.2017, https://strefainwestorow.pl/arty-kuly/20170607/ranking-rekomendacji-biur-maklerskich [08.08.2018].
Libertex, Czym jest indeks akcyjny, 1 listopada 2018, https://libertex.com/pl/blog/czym-jest-indeks-akcyjny [22.11.2018].
LiteForex.com, https://www.liteforex.com/ [30.11.2018].
London  Stock  Exchange,  http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm [19.07.2018].
Ławrowski P., 10 spółek z GPW, w których Skarb Państwa posiada największy udział, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, 04.09.2018, http://www.sii.org.pl/12445/aktualnosci/newsroom/10-spolek-z-gpw-w-ktorych-skarb-panstwa-posiada-najwiekszy-udzial.html
[18.12.2018].
M.S., Wróżenie ze strachu, czyli kilka słów o indeksie VIX, „Magazyn Bossa”, http://bossafx.pl/index.jsp?layout=fx_2a&page=0&news_cat_id=3799&news_id=42120 [18.08.2018].
Macrotrends LLC, https://www.macrotrends.net/ [22.11.2018].
Mazurek J., Podstawy analizy technicznej, Bankier.pl, 2008-07-08, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podstawy-analizy-technicznej-1797085.html [06.06.2018].
mBank, Dom Maklerski, Informacja o Domu Maklerskim mBanku i świadczonych usługach maklerskich, mBank.pl/mDM, http://www.mdm.pl/ds-server/29610?ticketSource=ui-pub [03.04.2017].
MinitorFX, Instrumenty Finansowe – Stefa Handlu, http://monitorfx.pl/instrumenty-finansowe/ [30.09.2018].
Monetary Exchange Rate Model, CurrenciesFx.com, 2012–2018, http://currenciesfx.com/index.php/monetary-model [30.07.2018].
Morawski I., Czy prognozowanie ma sens, „ObserwatorFinansowy.pl” 2012, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/czy-prognozowanie-ma-sens/ [5.06.2018].
MQL5, https://www.mql5.com/ [30.11.2018].
Myfxbook Ltd., https://www.myfxbook.com/pl [30.11.2018].
Największe giełdy świata i ich indeksy, blog Alior TFI, 30 sierpnia 2012, https://www.moneymakers.pl/blog/najwieksze-gieldy-swiata-i-indeksy [18.07.2018].
Nasdaq, http://www.nasdaq.com/ [18.07.2018].
Nastroje inwestorów a perspektywy rynku, DSA Investment SA, Luty, 2014, http://dsa.pl/nastroje-inwestorow-a-perspektywy-rynku/ [05.01.2019].
NBP – Departament Stabilności Finansowej, Wyniki badania obrotów w kwietniu 2016 r. na
rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/polska2016.pdf [dostęp: 04.07.2018].
NBP, Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce,
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/obroty.html [26.07.2018].224 indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych
Neely Ch., Weller P., Technical Analysis in the Foreign Exchange Market, Working Paper, 2011-001B, Federal Reserve Bank Of St. Louis, 2011, https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/wp/2011/2011-001.pdf [20.08.2018].
NYSE, https://www.nyse.com/index [19.07.2018].
OECD, Prices and Purchasing Power Parities (PPP), OECD.org, http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/ [30.07.2018].
Onet.pl, Lotos nie przetrwa? Analityk: Akcje warte 0 zł, Portal netTG.pl, 24 listopada 2008, http://nettg.pl/news/74628/lotos-nie-przetrwa-analityk-akcje-warte-0-zl/set/page/1 [25.12.2018].
Oscylator Stochastyczny Stochastic, „Trader’s Area”, http://tradersarea.pl/oscylator-stochastyczny-stochastic/ [12.12.2018].
Osiński J., Wyczański P., Tymoczko D., Grąt A. (red.), Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003, Narodowy Bank Polski, Warszawa, grudzień 2004, https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2002_2003.pdf [04.09.2018].
Papiery wartościowe – Akcje notowane, Statystyki strefy euro, „Nasze Statystyki”, https://www.euro-area-statistics.org/securities-quoted-shares?cr=eur&lg=pl&page=0&charts=M..1000.
F51100.M.1.EUR.E.Z+M..1100.F51100.M.1.EUR.E.Z+M..1235.F51100.M.1.EUR.E.Z&template=1 [10.12.2018].
Paprocki M., Wigometr czyli urzędowe badania nastrojów, Bankier.pl, 2003-10-20, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wigometr-czyli-urzedowe-badania-nastrojow-896112.html [05.09.2018].
Piontek K., Zmienność historyczna i implikowana jako prognozy zmienności instrumentów finansowych [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko, Materiały Konferencyjne, Ustroń 1999,
https://www.researchgate.net/publication/242667330_Zmiennosc_historyczna_i_implikowana_jako_prognozy_zmiennosci_instrumentow_finansowych [12.07.20 18].
Portfolio Balance Approach, CurrenciesFx.com, 2012–2018, http://currenciesfx.com/index.php/portfolio-balance [30.07.2018].
Purchasing Power Parity (PPP), CurrenciesFx.com, 2012–2018, http://currenciesfx.com/index.php/currencies/exchange-rates/165-purchasing-power-parity [30.07.2018].
Rossi B., Are Exchange Rates Predictable?, „Journal of Economic Literature” 51(4), 2013, https://voxeu.org/article/are-exchange-rates-predictable [06.08.2018].
Rotblut Ch., Is the AAII Sentiment Survey a Contrarian Indicator?, „AAII Journal”, June 2013, https://www.aaii.com/journal/article/is-the-aaii-sentiment-survey-a-contrarian-indicator [18.08.2018].
Safarzyńska K., Nobel za nieracjonalność ekonomii. Dlaczego to ważne?, „Krytyka Polityczna”, 10.10.2017, http://krytykapolityczna.pl/nauka/richard-thaler-nobel-komentarz/ [30.09.2018].
Sarr A., Lybek T., Measuring Liquidity in Financial Markets, IMF Working Paper, no. 02/232, International  Monetary  Fund,  Washington  2002,  https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02232.pdf [10.12.2018].
Shanghai Stock Exchange, http://english.sse.com.cn/ [30.11.2018].225 Bibliografia
Shenzhen Stock Exchange, http://www.szse.cn/English/index.html [30.11.2018].
SII – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Indeks Nastrojów Inwestorów, http://www.
sii.org.pl/3438/edukacja-i-analizy/indeks-nastrojow-inwestorow.html [04.09.2018].
Skoczypiec S., Metody prognozowania. Jakość prognozy, 2012, s. 3, http://m6.pk.edu.pl/materialy/mp/MP_02_bledy_prognozy.pdf [10.08.2018].
Skuteczność analizy fundamentalnej, BOSSA.pl, 2018, http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=822&news_id=635 [05.07.2018].
Spółki GPW – rekomendacje, money.pl, https://www.money.pl/gielda/rekomendacje/ [11.08.2018].
Stodolak S., Eksperci, którzy mają rację nie są zapraszani do TV, „ObserwatorFinansowy.pl” 2016, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/eksperci-ktorzy-maja-racje-nie-sa-zapraszani-do-tv/ [27.06.2018].
Stooq 2000–2018, https://stooq.pl [30.11.2018].
STOXX® Europe 600, STOXX – Innovative. Global. Indices, https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP [12.12.2018].
STXE 600 PR.EUR (^STOXX), https://finance.yahoo.com/quote/%5ESTOXX?ltr=1 [14.12.2018]
Tchorek G., Kursy walutowe, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, http://www.wz.uw.edu.pl/pracownicyFiles/id21090-Kursy%20walutowe%20_GT.doc. [21.07.2018].
The Big Mac Index. Our Interactive Currency Comparison Tool, „The Economist” 11.07.2018, https://www.economist.com/news/2018/07/11/the-big-mac-index [30.07.2018].
TheGlobalEconomy.com, https://www.theglobaleconomy.com/compare-countries/ [17.12.2018].
Torchała A., Węgierska giełda, czyli bratanków raj odzyskany, Bankier.pl, 2016-06-27, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wegierska-gielda-czyli-bratankow-raj-odzyskany-7415794.html [05.09.2018].
Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2010 – Preliminary Global Results – Turnover, BIS, 1 września 2010, https://www.bis.org/publ/rpfx10.htm [22.11.2018].
VIX  Index  &  Volatility,  Cboe.com,  http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility [17.08.2018].
Volatility Indexes at Cboe, Cboe.com, 2017, http://www.cboe.com/micro/vix/pdf/volatility-indexes-fact-sheet.pdf [18.08.2018].
Volatility Indexes, Cboe.com, http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/volatility-indexes [16.08.2018].
Wasiak E., 10 największych rynków giełdowych na świecie, Lynx, 20 lipca 2018, https://www.lynxbroker.pl/edukacja/10-najwiekszych-rynkow-gieldowych-na-swiecie/ [26.11.2018].
What is the Greedometer?, „Greedometer LLC”, https://www.greedometer.com/interactive-greedometer/greedo-2-page-landing/ [22.08.2018].
Wiśniewski A., SII INI – Indeks Nastrojów Inwestorów wskaże szczyty i dołki?, „Okiem Maklera. Jak grać na giełdzie” 2017-12-04, http://okiemmaklera.com/sii-ini-indeks-nastrojow-inwestorow/ [04.09.2018].226 indeks behawioralny w prognozowaniu i decyzjach finansowych
Wiwatowski K., Jak powiązane są ze sobą płynność oraz zmienność? – Justin Bennett, „Comparic.pl” 2018, https://comparic.pl/powiazane-sa-ze-soba-plynnosc-oraz-zmiennosc-justin-bennett/ [29.06.2018].
Wolumen [w:] Słownik finansowy , Findict.pl, 2016, https://www.findict.pl/slownik/wolumen [28.11.2018].
Wolumen obrotu i liczba otwartych pozycji (LOP), „Edukacja Giełdowa. Inwestowanie z ING”, 2018, https://www.edukacjagieldowa.pl/gieldowe-abc/analiza-techniczna/narzedzia-analizy-technicznej/wolumen-obrotu-lop/ [22.08.2018].
Wolumen, BOSSA.pl, 2018, http://bossa.pl/edukacja/AT/wskazniki/wolumen/ [30.11.2018].
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, Zaawansowane wskaźniki techniczne i oscylatory, „X-Trade Brokers”, https://www.xtb.com/pl/edukacja/zaawansowane-wskazniki-techniczne-i-oscylatory [12.12.2018].
Yardeni E., Abbott J., Johnson D., Stock Market Indicators: Bull/Bear Ratios, Yardeni Research Inc., https://www.yardeni.com/pub/stmktbullbear.pdf [10.12.2018].
ZuluTrade, https://pl.zulutrade.com/ [30.11.2018].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane