• Historia repetytorium dla licealistów i studentów. Wydanie 2

Historia repetytorium dla licealistów i studentów. Wydanie 2

 • Autor: Janusz Wrona Marek Chmaj Wojciech Sokół
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-550-5
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 651/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 57.00 zł

  28.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 28.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowane opracowanie zostało pomyślane jako materiał pomocniczy dla kandydatów na wyższe studia prawnicze, politologiczne, historyczne, socjologiczne, a także europeistyczne. Opracowanie uwzględnia ponadto wymogi nowej matury, przez co może być nieocenioną pomocą w przygotowaniach i nauce.

Bezpośrednim celem publikacji jest chęć służenia pomocą w przygotowywaniu się do odpowiedzi na większość pytań objętych wymaganymi sprawdzianami egzaminacyjnymi. Należy przy tym zastrzec, iż opracowania poszczególnych tematów nie są wyczerpujące, lecz stanowią jedynie metodologiczny przewodnik po skomplikowanych niejednokrotnie zagadnieniach. Autorzy nie chcą zastępować podręczników z historii, ale jedynie usystematyzować zawarte w nich wiadomości, dzieląc je przy tym na etapy, przyczyny i skutki.

Zamierzeniem autorów była chęć towarzyszenia uczniowi w opanowywaniu materiału od starożytności, średniowiecza aż niemalże po dziś dzień. Dla ułatwienia czytelnikowi poruszania się po interesujących go zagadnieniach najpierw zostały kompleksowo ukazane dzieje Polski, następnie najważniejsze wydarzenia z historii powszechnej. Cenną pomocą dla czytelnika będzie również aneks, w którym zawarto wiele cennych, dobrze usystematyzowanych informacji.

Autorzy mają nadzieję, iż sięgnięcie do niniejszej publikacji pozwoli na rzetelne przygotowanie się do egzaminu wstępnego na studia wyższe, zwłaszcza wtedy, gdy porówna się wiadomości zawarte w tej książce z wiedzą wyniesioną ze szkoły średniej.

Spis treści:

Wstęp
 
HISTORIA POLSKI
 
• Państwa plemienne na ziemiach polskich przed powstaniem państwa polskiego
• Pierwsze wiadomości o Polsce. Państwo Mieszka I
• Chrystianizacja Polski i jej znaczenie w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym
• Polska za panowania Bolesława Chrobrego (992–1025) – organizacja wewnętrzna państwa, stosunki z sąsiadami
• Kryzys i odbudowa państwa Piastów w I połowie XI wieku
• Państwo polskie za panowania Bolesława Śmiałego i Władysława Hermana
• Umocnienie państwa polskiego za panowania Bolesława Krzywoustego (1102–1138)
• Pomorze w polityce Piastów
• Przyczyny rozdrobnienia feudalnego w Polsce. Statut Bolesława Krzywoustego. Zasady pryncypatu i senioratu
• Załamanie się zasad „testamentu” Bolesława Krzywoustego
• Ziemie polskie w okresie rozbicia dzielnicowego
• Wielka własność feudalna w Polsce w XII i XIII wieku. Immunitety
• Początki państwa zakonnego na ziemiach polskich i pruskich
• Osadnictwo w Polsce na prawie polskim i na prawie niemieckim w XIII–XIV wieku
• Tendencje zjednoczeniowe na ziemiach polskich do końca XIII wieku
• Zjednoczenie państwa polskiego za Władysława Łokietka
• Straty terytorialne Polski w okresie rozbicia dzielnicowego
• Związki Śląska z Polską (X–XIV wiek)
• Polska wobec Mazowsza do XVI wieku
• Utrata Pomorza i Śląska za czasów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego
• Monarchia Kazimierza Wielkiego i jego polityka wewnętrzna
• Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego
• Monarchia stanowa w Polsce – geneza i znaczenie
• Unia polsko-węgierska w XIV wieku
• Charakter związków Polski z Litwą w XIV i XV wieku
• Stosunki Korony i Litwy z zakonem krzyżackim w pierwszej połowie XV wieku
• Wojna trzynastoletnia: geneza, przebieg, główne postanowienia II pokoju toruńskiego
• Przywileje szlacheckie w XIV i XV wieku
• Rozwój folwarku szlacheckiego w Polsce w XV i XVI wieku
• Ustawodawstwo antychłopskie i antymieszczańskie za Jagiellonów
• Polityka dynastyczna Jagiellonów
• Kształt terytorialny Korony w epoce Jagiellońskiej (1386–1572)
• Szlachecki ruch egzekucyjny w Rzeczypospolitej (XVI wiek)
• Likwidacja państwa zakonnego w Prusach i Inflantach
• Główne kierunki reformacji w Polsce
• Charakter związku Polski z Litwą w XVI wieku
• Wolna elekcja w Polsce. Pacta conventa i artykuły henrykowskie
• Ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej – jego przemiany
• Polityka wschodnia Polski za panowania Stefana Batorego, Zygmunta III i Władysława IV
• Kwestia kozacka w dziejach Rzeczypospolitej
• Stosunki polsko-rosyjskie w II połowie XVII wieku
• Królowie z dynastii szwedzkiej w Polsce. Wojny ze Szwecją
• Polityka władców polskich wobec Prus Książęcych w XVI i XVII wieku
• Stosunki polsko-tureckie w XVI i XVII wieku
• Stosunki wewnętrzne w Rzeczypospolitej szlacheckiej w dobie oligarchii magnackiej (XVII i I połowa XVIII wieku)
• Polityka królów z dynastii saskiej panujących w Polsce
• Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w I połowie XVIII wieku
• Próby reform w Polsce w latach 60. XVIII wieku
• Konfederacja barska i pierwszy rozbiór Polski
• Uchwały sejmu porozbiorowego (1773–1775)
• Komisja Edukacji Narodowej
• Sytuacja wewnętrzna Rzeczypospolitej i jej pozycja międzynarodowa w dobie Sejmu Czteroletniego
• Kwestia miejska w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
• Ustrój polityczny według postanowień Konstytucji 3 Maja
• Targowica i II rozbiór Polski
• Kwestia chłopska w Konstytucji 3 Maja i w powstaniu kościuszkowskim
• Powstanie kościuszkowskie
• III rozbiór Polski. Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej
• Pierwsza wielka emigracja. Legiony Dąbrowskiego
• Powstanie Księstwa Warszawskiego
• Ustrój społeczny i polityczny Księstwa Warszawskiego
• Udział Księstwa Warszawskiego w wojnach napoleońskich
• Sprawa polska na kongresie wiedeńskim (1814–1815)
• Rzeczpospolita Krakowska – powstanie, ustrój polityczny
• Ustrój polityczny Królestwa Polskiego w dobie konstytucyjnej
• Sytuacja ekonomiczna w Królestwie Polskim do powstania listopadowego
• Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego
• Wybuch i przebieg powstania listopadowego
• Polityczne represje caratu po powstaniu listopadowym
• Obozy polityczne Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym
• Ziemie polskie pod zaborem pruskim w I połowie XIX wieku
• Uwłaszczenie chłopów w zaborze pruskim i Wielkim Księstwie Poznańskim
• Ruch spiskowy na ziemiach polskich w latach 30. i 40. XIX wieku
• Powstanie krakowskie 1846 roku – geneza, przebieg, konsekwencje
• Wiosna Ludów na ziemiach polskich
• Udział Polaków w europejskich ruchach rewolucyjnych w latach 1848–1849
• Układ sił patriotycznych w Królestwie Polskim przed powstaniem styczniowym
• Wybuch i przebieg powstania styczniowego
• Uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim
• Represje polityczne w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym
• Autonomia Galicji w monarchii austro-węgierskiej
• Germanizacja w zaborze pruskim w II połowie XIX wieku
• Ruch robotniczy na ziemiach polskich od momentu narodzin do odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku
• Narodowa Demokracja na ziemiach polskich od momentu narodzin do roku 1918 – założenia ideologiczne i formy organizacyjne
• Ruch ludowy na ziemiach polskich do roku 1918
• Rewolucja 1905–1907 w Królestwie Polskim – przebieg i rezultaty
• Orientacje polityczne społeczeństwa polskiego przed wybuchem I wojny światowej
• Polski czyn zbrojny w latach I wojny światowej, który zaistniał w wyniku działania dwóch orientacji niepodległościowych
• Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw podczas I wojny światowej
• Walka o granice państwa polskiego do roku 1922
• Wojna z Rosją Radziecką – geneza, przebieg, postanowienia pokoju ryskiego
• Ewolucja ustroju politycznego Polski od listopada 1918 do marca 1921 roku
• Konstytucja marcowa 1921 roku i kryzys parlamentarnego systemu rządów
• Przewrót majowy w 1926 roku, geneza, przebieg i następstwa prawnoustrojowe
• Układ sił politycznych w Polsce po przewrocie majowym
• Sytuacja gospodarcza II Rzeczypospolitej
• Konstytucja kwietniowa 1935 roku i jej następstwa polityczne
• Stosunki polsko-niemieckie w okresie międzywojennym
• Polska polityka zagraniczna w okresie międzywojennym – koncepcje i realizacja
• Wojna obronna Polski w 1939 roku
• Polityka hitlerowskich Niemiec wobec narodu polskiego w latach II wojny światowej
• Ruch oporu w kraju podczas II wojny światowej
• Walka żołnierza polskiego na frontach II wojny światowej
• Powstanie warszawskie
• Działalność Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podczas II wojny światowej
• Polityka ZSRR wobec narodu polskiego w latach II wojny światowej
• Problem Polski na konferencjach międzynarodowych koalicji antyfaszystowskiej (Teheran, Jałta, Poczdam)
• PKWN, Rząd Tymczasowy RP, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej – skład, program, działalność
• Sytuacja społeczna w Polsce w latach 1945–1947
• Ustrój polityczny Polski w latach 1944–1952
• Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce w latach 1947–1955 97
• Przemiany gospodarcze w Polsce w latach 1944–1955
• Partie polityczne i ich programy w pierwszych latach Polski Ludowej (1944–1948)
• Geneza i zasady systemu partyjnego w PRL
• Kształtowanie się ustroju politycznego PRL. Konstytucja z 22 VII 1952 roku
• Zmiany społeczno-polityczne w Polsce w latach 1956–1980
• Kryzysy społeczno-polityczne w PRL. Przyczyny i konsekwencje
• Państwo a Kościół rzymskokatolicki po 1945 roku
• Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej
• Stosunki polsko-radzieckie po II wojnie światowej
• Kierunki przemian społeczno-politycznych w PRL w latach 1980–1989
• „Okrągły Stół” – przyczyny zwołania, ustalenia, skutki
• Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 roku
• Dekomunizacja i lustracja w Polsce po 1989 roku
• Gabinety w Polsce po 1989 roku
• Wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce w latach 1989–2011
• Konstytucja z 2 IV 1997 roku
 
HISTORIA POWSZECHNA
 
• Starożytny Egipt i cywilizacje wschodnie
• Starożytny Rzym
• Starożytna Grecja
• Monarchia Karola Wielkiego i jej znaczenie dla Europy
• Rozmieszczenie plemion słowiańskich w Europie. Pierwsze państwa słowiańskie
• Rozwój organizacji państwowych w Europie Zachodniej (X–XI wiek)
• Ruś Kijowska do XII wieku
• Arabowie i islam. Ekspansja arabska w Azji, Afryce i Europie do IX wieku
• Walka cesarstwa z papiestwem o inwestyturę
• Wyprawy krzyżowe
• Ekspansja imperium mongolskiego w Europie w XIII wieku
• Kształtowanie się monarchii stanowych w średniowiecznej Europie. Rola Moskwy w jednoczeniu ziem ruskich od XIV do XVI wieku
• Konflikty polityczne w Europie Zachodniej i Środkowej w XIV i XV wieku
• Powstanie imperium Turków osmańskich i jego ekspansja w XIV–XVI wieku
• Wielkie odkrycia geograficzne
• Odrodzenie i reformacja w Europie. Wojny religijne
• Pisarze polityczni i ich poglądy w Europie XVI wieku
• Absolutyzm we Francji
• Wojna trzydziestoletnia
• Rewolucja angielska
• Rosja za Piotra I
• Powstanie i rozwój Królestwa Pruskiego w XVIII wieku
• Konflikty militarne w Europie w XVIII wieku
• Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki
• Oświecenie w Europie
• Wielka Rewolucja Francuska
• Europa pod wpływami Napoleona
• Kongres wiedeński
• Siły rewolucyjne w Europie w walce z reakcją w latach 1815–1830
• Rosja i jej znaczenie w Europie w pierwszej połowie XIX wieku
• Wiosna Ludów w krajach niemieckich
• Wiosna Ludów we Francji. Utworzenie II cesarstwa
• Wiosna Ludów w monarchii habsburskiej
• Wojna krymska (1853–1856)
• Zjednoczenie Włoch w XIX wieku
• Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki
• Rola Prus w jednoczeniu Niemiec
• Wojna francusko-pruska 1870 roku. Komuna Paryska
• Narodziny nowych nurtów społeczno-politycznych w XIX wieku (liberalizm, nacjonalizm, chrześcijańska demokracja, anarchizm i anarchosyndykalizm)
• Ideologia XIX-wiecznego socjalizmu. Pierwsza i Druga Międzynarodówka
• Przemiany polityczne w monarchii habsburskiej w drugiej połowie XIX wieku
• Sojusze polityczno-militarne w Europie na przełomie XIX i XX wieku i ich wpływ na zaostrzenie stosunków międzynarodowych
• Wojna rosyjsko-japońska. Rewolucja 1905 roku w Rosji
• Pierwsza wojna światowa
• Obalenie caratu w Rosji i rewolucja październikowa
• System wersalski po I wojnie światowej
• Sytuacja wewnętrzna w ZSRR w okresie międzywojennym
• Światowy kryzys ekonomiczny i metody jego przezwyciężania w dwudziestoleciu międzywojennym
• Włochy Mussoliniego
• Powstanie III Rzeszy i jej polityka
• Sytuacja polityczna w Europie w latach 1933–1939
• Specyfika i konsekwencje II wojny światowej
• Niemieckie i radzieckie działania militarne w latach 1939–1941
• Wojna niemiecko-radziecka w latach 1941–1945
• Udział Wielkiej Brytanii w II wojnie światowej
• Udział USA w II wojnie światowej
• Rola Japonii w II wojnie światowej
• Konferencje międzynarodowe wielkich mocarstw koalicji antyfaszystowskiej
• Zagłada Żydów, Holocaust, Szoah
• Narodziny komunistycznego systemu władzy w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1948
• Kwestia niemiecka po II wojnie światowej
• Rozpad systemu kolonialnego po II wojnie światowej
• Wpływ ZSRR i USA na sytuację polityczną świata po II wojnie światowej
• „Zimna wojna” w świecie. Pojęcia, główne etapy, doktryny
• Powstanie i działalność bloków militarnych po II wojnie światowej (NATO, ANZUS, SEATO, CENTO, Układ Warszawski)
• Główne organizacje gospodarcze w Europie (RWPG, EWG, EFTA)
• Konflikty zbrojne w Azji w okresie powojennym
• Konflikty w Ameryce Łacińskiej
• Kwestia żydowska po II wojnie światowej
• Konflikty w Europie Środkowej
• Przemiany społeczno-polityczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. XX w. (tzw. jesień narodów)
• Rozpad ZSRR. Geneza, przebieg, skutki
• Rozpad Jugosławii. Interwencja NATO
• Unia Europejska
 
ANEKS
 
• Ważniejsze organizacje międzynarodowe i ich organy
• Panujący i prezydenci w wybranych krajach europejskich
• Władcy Polski i ich związki rodzinne

Janusz Wrona

Książki tego autora

Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. 

Książki tego autora


Wojciech Sokół

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane